Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Srdce, cievy

Srdce, cievy

Srdce a cievy je potreba chrániť pred rizikami. Liečivá regulujú funkcie kardiovaskulárneho a imunitného systému a metabolizmu tukov. Znižujú hladinu cholesterolu v krvi, znižujú zhlukovanie krvných dostičiek do krvných zrazenín a tým znižujú riziko artériosklerózy a infarktov srdca.

 

Pokračovať

Najpredávanejšie v kategórii


Načítavam
Cena (Eur):

Značka

 • ASCORUTIN 50 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 3 - 5 ks

  ASCORUTIN potahované tablety rutosidum trihydricum/acidum ascorbicum Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat 3. Jak se přípravek Ascorutin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá Přípravek Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu. Ascorutin je přípravek, jehož obě léčivé látky – rutosid a kyselina askorbová – upravují zvýšenou lomivost a propustnost krevních vlásečnic. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat Neužívejte přípravek Ascorutin jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); jestliže jste těhotná. Upozornění a opatření Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi. U pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy (porucha metabolismu cukrů) může v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk). Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Kyselina askorbová zvyšuje vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií) a vstřebávání vitaminu B12. Opatrnosti je třeba při současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích). Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek se v těhotenství nesmí užívat. O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 3. Jak se přípravek Ascorutin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1 – 2 tablety denně. Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno. Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden. Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku léčby konzultovat s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutinu, než jste měl(a) Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů. Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin Zapomenete-li užít tabletu (tablety) přípravku Ascorutin neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 1000). Může se vyskytnout Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy). Astmatický záchvat (u alergických pacientů). Nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku. Přítomnost cukru v moči, zvýšené vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách. Kožní alergické reakce, vyrážka. Reakce přecitlivělosti. Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ascorutin obsahuje Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, potahová soustava Sepifilm 752 bílá: hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171). Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru. Velikost balení 50 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika. Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.3.2016. sp.zn. sukls26747/2009

  2,37 €

 • WOBENZYM 200 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 1 - 2 ks

  Wobenzym sa odporúča u dospelých pri stavoch ako poúrazové opuchy, zápalové a pooperačné stavy v chirurgii, zápaly povrchových žíl, niektoré choroby spôsobené imunokomplexami, chronické a recidivujúce zápaly, atd.

  37,11 €

 • ANOPYRIN 100MG TBL 28X100MG Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  1,33 €

 • ASPIRIN PROTECT 100 TBL ENT 50X100MG Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  4,19 €

 • WOBENZYM TBL ENT 40 Registrovaný liečivy prípravok

  WOBENZYM TBL ENT 40

  Výpredaj

  skladom 1 - 2 ks

  7,70 € -13% 8,90 €

 • ANOPYRIN 30 mg 50 tabliet : VÝPRODEJ exp. 2017-09-30 Registrovaný liečivy prípravok

  ANOPYRIN 30 mg 50 tabliet : VÝPRODEJ exp. 2017-09-30

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  1,11 €

 • ASPIRIN PROTECT TBL ENT 20X100MG Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  1,43 €

 • LEROS Alvisan neo 1,5 g x 20 vreciek Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  0,95 €

 • DIABETAN 1 g x 20 vreciek Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  0,95 €

 • TRAUMAPLANT UNG 100 G Registrovaný liečivy prípravok

  skladom 3 - 5 ks

    TRAUMAPLANTMastSymphyti peregrini herbae succus Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravekTRAUMAPLANT musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li sijakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek TRAUMAPLANT a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAUMAPLANT používat3. Jak se přípravek TRAUMAPLANT používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek TRAUMAPLANT uchovávat6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Traumaplant je fytofarmakum, antiflogistikum Mast s obsahem koncentrátu šťávy vylisované z čerstvě sklizené nati kostivalu cizího(Symphytum peregrinum) v emulzním masťovém základu s protizánětlivými účinky. Přípravek TRAUMAPLANT se používá k léčbě sportovních a úrazových poranění,pohmožděnin a vymknutí, bolesti svalů a kloubů, špatně se hojících i otevřených ran. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKTRAUMAPLANT UŽÍVAT Neužívejte přípravek Traumaplant:- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složkutohoto přípravku Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Traumaplant je zapotřebíPřípravek obsahuje kyselinu sorbovou, může tak způsobit místní kožní reakce (např. kontaktnídermatitidu) Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyDosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Těhotenství a kojení:Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Přípravek Traumaplant neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovatstroje. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT POUŽÍVÁ Přípravek je určen ke kožnímu podání.Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou až několikrát denněna postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud připoranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez poradys lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 1-2 týdny. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Traumaplant nežádoucí účinky, které se alenemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělostina některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém)ošetřeného místa. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu specifické alergické reakceužívání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnetejakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT UCHOVÁVAT Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti sevztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte sesvého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatřenípomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek TRAUMAPLANT obsahuje: Léčivá látka:100 g masti obsahuje 10 g Symphyti peregrini herbae succus (šťáva z nati kostivalu cizího) Pomocné látky: Glyceromakrogol-1000-monostearát, glycerol-monodistearát,oktyldodekanol, izopropyl-myristát, dimetikon, propylenglykol, rozmarýnová silice,kyselina sorbová, kyselina citronová, hydroxyethyl-salicylát, tokoferol-alfa-acetát, čištěnávoda. Jak přípravek Traumaplant vypadá a co obsahuje toto balení:Lékovou formou přípravku je mast.Velikost balení : 50 g masti nebo 100 g masti Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D-81373 Mnichov, Německo. Tato příbalová informace byla naposledy schválena29.12.2010

  5,10 €

 • IBALGIN Gel 50 g Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  3,87 €

 • HEPARIN AL masť 30000 ung der 100 g Registrovaný liečivy prípravok

  HEPARIN AL masť 30000 ung der 100 g

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  10,02 €

 • LEROS Alvisan neo 100 g Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  Pri presklerotických stavoch a ako doplnková liečba ľahších foriem hypertenznej choroby. Znižuje krvný tlak a pôsobí sedatívne. Vhodný najmä pre staršie osoby.

  1,23 €

 • LEROS DIABETAN sypká smes 100 g Registrovaný liečivy prípravok

  skladom > 5 ks

  1,39 €

 • Hirudoid ung der 1x40 g Registrovaný liečivy prípravok

  Hirudoid ung der 1x40 g

  Výpredaj

  skladom > 5 ks

  5,08 €

 • JAMIESON Omega-3 Extra 700 mg 100 kapsulí Výživový doplnok

  skladom 1 - 2 ks

  DHA prispieva k správnej činnosti mozgu a k dobrému zraku. EPA a DHA podporujú optimálnu činnosť srdca.* (Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.)" Každá kapsula obsahuje Molekulárne destilovaný rybí olej (zo sardel, sardiniek a makrel) 1 165 mg Omega-3 mastné kyseliny 700 mg           - z toho EPA (Kyselina eikozapentaénová) 420 mg           - DHA (Kyselina dokozahexaénová) 280 mg Ďalej obsahuje: želatína (želírujúca látka), glycerol (emulgátor), prírodná príchuť citrónová Dávkovanie Dospelí: 1–4 kapsuly denne.

  19,07 €

 • MILGAMMA N CPS 50 Registrovaný liečivy prípravok

  4 dni

  12,92 €

 • WOBENZYM TBL ENT 800 Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  Pre dospelých pri poúrazových opuchoch, po operácii, chronických ochoreniach a zápaloch (žíl a ciev,kĺbov,prsníka, močového a pohl.ústrojenstva) a i.

  120,12 €

 • HEPAROID masť 30g Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,98 €

 • AESCIN 20 mg 30 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  4,83 €

 • Hirudoid forte gel der 1x40 g : VÝPREDAJ Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  5,40 €

 • IBALGIN Duo Effect krém 50 g Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  5,10 €

 • TRAUMAPLANT masť ung. 50 g Registrovaný liečivy prípravok

  5 dní

  3,04 €

Najpredávanejšie značky

Akciová ponuka do vašej schránky

Výhodné ponuky nemusíte hľadať, pošleme vám ich e-mailom.

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.

Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam