Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky

VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl

Liek
Kód výrobku: 115906
Liek zmenšuje opuch a prináša úľavu pre unavené, ťažké, opuchnuté nohy. V prípade hemoroidov zmierňuje príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie.

Viac informácií

8,39

Skladom do 24 hodín

Odosielame pozajtra, u vás v piatok 22. 3.

Odosielame pozajtra, u vás v piatok 22. 3.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia
Príbalový leták

Podrobné informácie

Podrobné informácie VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl

Liek zmenšuje opuch a prináša úľavu pre unavené, ťažké, opuchnuté nohy. V prípade hemoroidov zmierňuje príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Venoruton 300

tvrdé kapsuly

O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Venoruton 300 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton 300

3. Ako užívať Venoruton 300

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venoruton 300

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je Venoruton 300 a na čo sa používa

Venoruton 300 obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton 300 stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

Ako pôsobí Venoruton

Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti:

U pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton 300 zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú: pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti pri chronickej žilovej nedostatočnosti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy). Dokázalo sa, že Venoruton v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton 300 v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny.

Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).

Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton 300

Neužívajte Venoruton 300:

  ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Venoruton 300 obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

  máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene; Venoruton 300 v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

Deti a dospievajúci

Venoruton 300 sa neodporúča podávať deťom.

Iné lieky a Venoruton 300

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton 300 počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Venoruton 300 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

  Ako užívať Venoruton 300

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie

Odporúčaná dávka: Začiatočná dávka je 1 kapsula 2- až 3-krát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 600 mg Venorutonu 300 denne, čo zodpovedá dávke 2-krát denne 1 kapsula Venoruton 300.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov môže byť liečba ukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovania alebo najnižšou udržiavacou dávkou 500 – 600 mg Venorutonu denne.

Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 2 týždňov alebo ak sa príznaky zhoršia, liečbu prerušte a poraďte sa s lekárom.

Hemoroidálne ochorenie

Odporúčaná dávka je v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ako pri chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikáciách.

Diabetická retinopatia

Odporúčaná dávka je 1 800 – 3 000 mg Venorutonu denne, čo znamená 3 – 5 kapsúl dvakrát denne.

Lymfedém

Odporúčaná dávka je 3 000 mg Venorutonu denne, čo znamená 5 kapsúl dvakrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Venoruton 300 na vnútorné užitie sa neodporúča podávať deťom.

Ak užijete viac Venorutonu ako máte

V prípade náhodného užitia veľkého množstva kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Venoruton

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

  Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť menej ako u 1 z 10 000 ľudí).

Prestaňte užívať Venoruton a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:

  ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním;

  opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla;

  silné svrbenie kože s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo hrbolcami na koži.

Ostatné reakcie sú zvyčajne mierne.

Niektoré vedľajšie účinkyzriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí):

  ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu či poruchu trávenia);

  svrbenie.

Niektoré vedľajšie účinkyveľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí):

  závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

  Ako uchovávať Venoruton 300

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Chráňte pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Viac informácií Vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.

  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Venoruton 300 obsahuje

  Liečivo: Každá tvrdá kapsula obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy 300 mg.

  Ďalšie zložky sú: makrogol 600, želatína, žltý oxid železitý (E 171), oxid titaničitý (E 172), laurylsulfát sodný, čistená voda. Potlač: šelak, čierny oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Venoruton 300 a obsah balenia

Žltobéžové, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly o veľkosti č 1.

Blister vyrobený z polyvinylchloridu (PVC), za tepla zapečatený lakovanou hliníkovou fóliou.

Obsah balenia: 20, 50 tvrdých kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2017.

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: VENORUTON
Kód výrobku: 115906
Kód EAN: 7680330379507
Držiteľ rozhodnutia: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov. Používa sa:

 • na úľavu pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.
 • u pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín. Liek zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú: pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče. Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti.
 • v prípade hemoroidov, v sliznici konečníka znižuje opuch a zmierňuje príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.
 • na zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).
 • na zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl

Diskusia

Diskusia VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl

Príbalový leták

Príbalový leták VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl

Príbalovú informáciu k produktu VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl zobrazíte alebo stiahnete tu: VENORUTON 300 mg x 50 kapsúl.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam