Obľúbené položky

Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu MojaLekáreň.sk

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup nového tovaru prostredníctvom e-shopu www.mojalekaren.sk, prevádzkovaného spoločnosťou PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 257 84 684, DIČ: 4020121215 zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 69981 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”), a to výlučne s miestom doručenia do Slovenskej republiky.

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Objednávateľom ako kupujúcim, ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom a dodaním produktov do Slovenskej republiky prostredníctvom internetového obchodu MojaLekáreň.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.mojalekaren.sk (ďalej len „stránky Obchodu”). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

1.1.1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., prevádzkareň Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, DIČ 4020121215. Telefónne číslo: [0221 201 380]. E-mail: [mojalekaren@mojalekaren.sk]. Telefonický a elektronický kontakt slúži okrem iného na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiadúcich účinkov liekov alebo nehôd. Čas poskytovania konzultácií je v pracovné dni od 8:00 do 15:30 hod. 
Informácie o štatutárnom orgáne Prevádzkovateľa: PharmDr. Vladimír Finsterle, Soběslavská 2249/23, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, konateľ spoločnosti. 
Prevádzkovateľ prevádzkuje lekáreň s internetovým výdajom liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „internetový výdaj“).

Základné údaje o lekárni, ktorá prevádzkuje zásielkový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok: Lékárna CZ, Píšťovy 864, Chrudim III, 537 01, Česká republika. Bližšie údaje o lekárni sú dostupné na internetovej adrese Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Českej republike (www.sukl.cz).

1.1.2. Orgánmi dozoru, ktoré vykonávajú dohľad nad Prevádzkovateľom sú:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170;

Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky, Šrobárova 40, Praha 10, Česká republika, Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, Česká republika. 

1.2. Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu (ďalej len „Produkty“ alebo „Produkt“). Produktom sa rozumejú doplnky stravy a taktiež lieky a zdravotnícke pomôcky predávané Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového výdaja. 

1.3. Prevádzkovateľ ako držiteľ povolenia na vydávanie liekov verejnosti v Českej republike a držiteľ príslušných oprávnení k prevádzkovaniu lekárne s internetovým výdajom zabezpečuje v rámci prevádzky Obchodu aj internetový výdaj do Slovenskej republiky na základe elektronického formuláru objednávky uverejneného na stránke Obchodu (ďalej len „objednávka“). Internetový výdaj zahŕňa zverejnenie informácie o internetovom výdaji, objednanie Produktu prostredníctvom objednávky, registrácia e-objednávky, zabalenie Produktu (zásielky), zabezpečenie jej prepravy, vybavenie reklamácie a vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok.

Ponúkaným sortimentom v oblasti internetového výdaja, sú registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o liekoch“). Predmetom internetového výdaja liekov môžu byť iba lieky registrované podľa ustanovenia § 46 ods. 1, § 84 ods. 1 zákona o liekoch alebo registrované Európskou liekovou agentúrou v rámci centralizovanej registrácie, ak ich výdaj podľa povolenia o registrácii lieku v Slovenskej republike nie je viazaný na lekársky predpis a ak ich výdaj je uskutočňovaný s obmedzeniami podľa ust. § 39 ods. 5 zákona č. 378/2007 Sb., o liečivách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liečivách“) a ak sú dodávané v súlade s podmienkami registrácie lieku v Slovenskej republike alebo s podmienkami registrácie lieku podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky v platnom znení a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu a o zmene smernice 2001/83/ES a nariadenia (ES) č 726/2004 v platnom znení. Predmetom internetového výdaja zdravotníckych pomôcok môžu byť iba zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz, okrem zdravotníckych pomôcok podľa ustanovenia § 22 ods. 6 písm. b) zákona o liekoch. Humánne lieky s obsahom drogového prekurzora môžu byť vydané len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus. Informácie týkajúce sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, nákladov spojených s internetovým výdajom a informácie týkajúce sa celkovej ceny objednaného sortimentu sú obsiahnuté v ďalších častiach týchto VOP, ktoré sa vzťahujú aj na internetový výdaj.

1.4. Objednávateľom podľa týchto VOP je spotrebiteľ, t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Objednávateľ“). Na objednávanie Produktov prostredníctvom Obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

Podľa  §6, ods. 5, Zákona č 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, nie je možno uplatniť nárok na odpočet DPH.

1.5. VOP ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením Kúpnej zmluvy sú vyhotovené v Slovenskom jazyku. Na vyžiadanie Objednávateľa možno dodať Produkt, ktorým je liek podliehajúci internetovému výdaju, v množstve zodpovedajúcom osobnej spotrebe Objednávateľa s označením vnútorného obalu a vonkajšieho obalu a s písomnou informáciou pre používateľa lieku v českom jazyku, t. j. v inom jazyku ako v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

 

2. Objednávanie Produktov a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Po vstupe na stránky Obchodu si Objednávateľ môže prehliadať aktuálnu ponuku Produktov. Produkty sú za účelom prehľadnosti stránok Obchodu zaradené do kategórií. Stránky Obchodu uvádzajú stručný popis jednotlivých Produktov, ich cenu, prípadne aj ďalšie informácie a podmienky poskytovania plnení. Pri produktoch, ktorými sú lieky a zdravotnícke pomôcky, je uvedený okrem údajov v súlade s českou legislatívou (§ 18 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správnej lekárenskej praxi, bližších podmienkach zaobchádzania s liečivami v lekárňach, zdravotníckych zariadeniach a u ďalších prevádzkovateľov a zariadení vydávajúcich liečivé prípravky v znení neskorších predpisov(ďalej len „vyhláška č. 84/2008 Sb.“)) i kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Cena Produktu, za ktorú môže Objednávateľ v danom okamihu Produkt objednať, je uvedená na stránkach Obchodu pri danom Produkte (ďalej len „cena Produktu“). Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Objednávateľovi (napr. poštovné), ak na stránkach Obchodu nie je výslovne uvedené inak (napr. v popise daného Produktu). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov (napr. zaradiť nové Produkty do aktuálnej ponuky, vyradiť niektoré už zaradené Produkty z aktuálnej ponuky, atď.) ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a ceny Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uvedením (uverejnením) zmenenej ceny daného Produktu na stránkach Obchodu.

Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zobrazenie tovaru na webovom rozhraní obchodu je iba ilustračné a indikatívne.

2.2. Stránky Obchodu ďalej uvádzajú Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby dopravy (t. j. dodania) objednaných Produktov Objednávateľovi (najmä poštou, kuriérom alebo osobným odberom v sídle Prevádzkovateľa alebo v sídle/prevádzkarni spoločností uvedených v bode 3.12 týchto VOP (ďalej len „odberné miesto“)) a cenu jednotlivých spôsobov dopravy. Výber konkrétneho spôsobu dopravy objednaných Produktov pritom patrí Objednávateľovi. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na jeho dopravu Objednávateľovi. Náklady na dopravu Produktu Objednávateľovi (ďalej len „cena Dopravy“) znáša v plnom rozsahu Objednávateľ, ak stránky Obchodu výslovne neuvádzajú inak (napr. v popise Produktu). V prípade, ak cena Produktov objednávaných v rámci jednej objednávky presiahne sumu určenú Prevádzkovateľom a uvedenú na stránkach Obchodu pre bezplatnú dopravu Produktov určitým spôsobom (ďalej len „Suma pre bezplatnú dopravu“), cenu Dopravy daným spôsobom znáša v plnom rozsahu Prevádzkovateľ.

Cena Dopravy je uvedená na stránkach Obchodu pri danom konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné. Ceny Dopravy uvedené na stránkach Obchodu platia len pre dopravu Produktov v rámci územia Slovenskej republiky. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t. j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Objednávateľom) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

2.3. Stránky Obchodu uvádzajú aj Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov (najmä dobierkou, v hotovosti pri osobnom odbere Produktov v odbernom mieste, prevodom na účet Prevádzkovateľa, prostredníctvom platobných mechanizmov, napr. služby 24-pay), a cenu jednotlivých spôsobov platby objednaných Produktov, ak sú tieto spôsoby platby osobitne spoplatnené nad rámec ceny Produktov a ceny Dopravy (napr. cena platby dobierkou, ďalej len „cena Platby“). Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov patrí Objednávateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov platby objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby platby objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky) ako aj zmenu ceny Platby. Ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov a ceny Platby sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Platby nemá vplyv na cenu Platby u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Platby na stránkach Obchodu.

2.4. Objednávateľ môže uskutočniť nákup Produktu prostredníctvom stránky Obchodu výlučne vyplnením a odoslaním objednávky. Objednávateľ môže uskutočniť nákup na základe registrácie (vytvorenia užívateľského konta na stránkach Obchodu) alebo bez registrácie.

2.4.1. vytvorenie užívateľského konta

Objednávateľ sa môže zaregistrovať na stránke Obchodu, a to vyplnením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke https://www.mojalekaren.sk/registracia/ (ďalej len „Registračný formulár“) a jeho odoslaním Prevádzkovateľovi potvrdením tlačidla „ULOŽIŤ“. Vyplnením Registračného formulára vrátane okienka (tzv. checkboxu) Objednávateľ potvrdí, že sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Z dôvodu, že VOP sa počas trvania registrácie Objednávateľa na stránke Obchodu môžu zmeniť, Objednávateľ je povinný sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP pri každej uskutočňovanej objednávke Produktov. 

V rámci Registračného formulára Objednávateľ vyplní všetky údaje označené ako povinné a je oprávnený vyplniť aj ďalšie údaje (kontaktné, fakturačné a doručovacie). Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné) vyplní Objednávateľ úplne, správne, pravdivo a aktuálne, za čo v plnom rozsahu zodpovedá.  Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov Objednávateľ bezodkladne aktualizuje, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa Objednávateľa do jeho Užívateľského konta v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov. Všetky údaje vyplnené Objednávateľom alebo ním aktualizované sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne. 

Bez zbytočného odkladu po úspešnej registrácii Objednávateľa na stránke Obchodu Prevádzkovateľ na základe údajov vyplnených Objednávateľom vytvorí Objednávateľovi jeho užívateľské konto (ďalej aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Objednávateľa umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré Objednávateľ uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Objednávateľ je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Objednávateľa s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Objednávateľa, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Objednávateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 7.5. a 7.6. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta. 
Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje. Objednávateľovi v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu. 

Registrácia na stránke Obchodu môže mať pre Objednávateľa viacero výhod, ako napríklad:

-       možnosť zapojiť sa do vernostného programu a získať zľavu z nákupu Produktov,
-       možnosť sledovať stav svojich aktuálnych objednávok, 
-       prehľad už realizovaných objednávok,
-       automatické vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov pri každej novej objednávke, 
-       možnosť zúčastniť sa na súťažiach a ďalších akciách o zaujímavé produkty a darčeky. 

Aktuálne podmienky vernostného programu, súťaže a ďalšie akcie sú uvedené na aktuálnych stránkach Obchodu.

2.4.2. objednanie tovaru

Po vybratí Produkt Objednávateľ potvrdí výber Produktu kliknutím na tlačidlo „KÚPIŤ“, čím sa vybraný Produkt pridá do elektronického nákupného košíka (ďalej len „Nákupný košík“). Obsah Nákupného košíka sa zobrazí po kliknutí na ikonu Nákupného košíka v pravom hornom rohu obrazovky. V rámci obsahu Nákupného košíka sa Objednávateľovi zobrazí zoznam Produktov vložených do Nákupného košíka, cena jednotlivých Produktov ako aj celková cena Produktov vložených do Nákupného košíka. Objednávateľ môže upravovať obsah Nákupného košíka odstránením alebo pridaním Produktov z alebo do Nákupného košíka. Po ukončení nákupu Objednávateľ potvrdí obsah Nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „ZVOĽTE SI SPÔSOB DOPRAVY“.

Po zobrazení Prevádzkovateľom ponúkaných spôsobov dopravy objednávaných Produktov a ceny jednotlivých spôsobov dopravy a Prevádzkovateľom ponúkaných spôsobov platby za objednávané Produkty vrátane ceny Platby, ak sú spoplatnené nad rámec ceny Produktov a ceny Dopravy, Objednávateľ vyberie spôsob dopravy a spôsob platby objednávaných Produktov a ich výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „ZADAŤ DORUČOVACIE ÚDAJE“.

Po zobrazení formuláru na vyplnenie kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov (ďalej len „Objednávkový formulár“) Objednávateľ vyplní tento formulár, ak nie je registrovaný na stránkach Obchodu alebo ak registrovaný Objednávateľ danú objednávku neuskutočňuje prostredníctvom svojho Užívateľského konta. Objednávateľ vyplní všetky údaje označené v rámci Objednávkového formulára ako povinné a je oprávnený vyplniť aj ďalšie nepovinné údaje. V prípade registrovaného Objednávateľa, ktorý danú objednávku Produktov uskutočňuje prostredníctvom svojho Užívateľského konta (t. j. ako prihlásený do svojho Užívateľského konta) sú do Objednávkového formulára automaticky doplnené údaje Objednávateľa, ktoré uviedol pri vytvorení Užívateľského konta alebo neskôr aktualizoval. Objednávateľ môže tieto údaje pre účely danej objednávky Produktov v rámci Objednávkového formulára editovať a/alebo doplniť o nové údaje (napr. uviesť pre danú objednávku Produktov odlišnú doručovaciu adresu); v Objednávkovom formulári pritom vždy musia byť vyplnené povinné údaje. Všetky údaje vyplnené do Objednávkového formulára (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) vyplní Objednávateľ úplne, správne, pravdivo a aktuálne, za čo v plnom rozsahu zodpovedá.

Objednávkový formulár obsahuje, okrem iného, nasledovné informácie: špecifikácia Produktov (hlavné vlastnosti Produktov), cena Produktov vrátane DPH, cena Dopravy a cena Platby (ak sú v prípade konkrétnej objednávky Objednávateľovi účtované).

Objednávateľ vyplnením príslušného okienka (tzv. checkboxu) nachádzajúceho sa v spodnej časti Objednávkového formulára (nad tlačidlom „Záväzne objednať s povinnosťou platby“) potvrdí, že sa pred odoslaním objednávky Produktov riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Následne po kompletizácii objednávky Produktov, kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ odošle danú objednávku Produktov Prevádzkovateľovi na vybavenie. 

2.5. Údaje vyplnené v rámci objednávky Produktov (najmä údaje o objednávaných Produktoch, ich počte, zvolenom spôsobe dopravy a platby, údaje vyplnené do Objednávkového formulára) sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto ich vlastnosti zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ. Ak ktokoľvek uskutoční objednávku Produktov a/alebo iné konanie (napr. editáciu objednávky) s použitím údajov Objednávateľa, má sa za to, že ide o konanie Objednávateľa, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Objednávateľovi.

2.6. Po doručení objednávky Prevádzkovateľovi sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Prevádzkovateľovi, o čísle objednávky a o zaslaní potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára (ďalej len „e-mail Objednávateľa“) a Objednávateľovi je na e-mail bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu objednávky (ďalej aj „Potvrdzujúci e-mail“).

2.7. Okamihom doručenia Potvrdzujúceho e-mailu  Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim na Produkty, ktoré sú predmetom danej objednávky (ďalej len „Kúpna zmluva“). V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mail Objednávateľa

2.8. Objednávky Produktov je možné editovať, a to tak pred ich odoslaním Prevádzkovateľovi ako aj po ich odoslaní:

2.8.1. objednávky, ktoré ešte neboli odoslané Prevádzkovateľovi, môže Objednávateľ editovať v rámci Nákupného košíka (pohybom dopredu a dozadu v rámci Nákupného košíka a zmenou uskutočnených výberov), a to v plnom rozsahu (napr. editácia objednávaných Produktov, ich počtu, zvoleného spôsobu dopravy a/alebo platby, editácia údajov vyplnených do Objednávkového formulára (napr. doručovacej adresy) – pri zachovaní požiadaviek na tieto údaje v zmysle týchto VOP).

2.8.2. objednávky, ktoré už boli odoslané Prevádzkovateľovi, môže Objednávateľ editovať prostredníctvom stránok Obchodu, konkrétne stránky „Editácia objednávky“, ktorá sa sprístupní kliknutím na aktívny link odkazujúci na zmenu objednávky umiestnený v Potvrdzujúcom e-maile. Objednávateľovi, ktorý má Užívateľské konto sa stránka „Editácia objednávky“ sprístupní aj po prihlásení sa do jeho Užívateľského konta, a to v záložke MojaLekáreň.sk -» Môj účet -» Editácia objednávky. Objednávky, ktoré už boli odoslané Prevádzkovateľovi, môže Objednávateľ editovať aj telefonicky alebo e-mailom, prostredníctvom zákazníckeho centra Prevádzkovateľa, ktorého telefónne čísla, e-mailové adresy a stránkové hodiny sú uvedené na stránkach Obchodu (v záložke MojaLekáreň.sk -» Kontakty). Objednávky, ktoré už boli odoslané Prevádzkovateľovi, možno editovať v otázke objednávaných Produktov, ich počtu, zvoleného spôsobu dopravy a/alebo platby, údajov vyplnených do Objednávkového formulára (napr. doručovacej adresy – pri zachovaní požiadaviek na tieto údaje v zmysle týchto VOP), avšak najneskôr do okamihu uhradenia ceny príslušnej objednávky Produktov, jej odovzdania do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi) a/alebo jej stornovania. Po uhradení ceny objednávky Produktov je túto objednávku možné editovať len v otázke doručovacej adresy pre doručenie ňou objednávaných Produktov. Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi) alebo po stornovaní objednávky Produktov už danú objednávku nie je možné editovať. 

2.8.3. Editácia objednávky odoslaná a doručená Prevádzkovateľovi a ním potvrdená, sa považuje za zmenu Kúpnej zmluvy na Produkty, ktoré sú predmetom editovanej objednávky. Zmena Kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť doručením e-mailu potvrdzujúceho prijatie editácie danej objednávky Prevádzkovateľom (ďalej len „Potvrdenie editácie“) na e-mail Objednávateľa uvedený v rámci príslušného Objednávkového formulára alebo editácie objednávky. V prípade pochybností o doručení Potvrdenia editácie Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih, kedy zmena Kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť bude považovať deň odoslania Potvrdenia editácie na e-mail Objednávateľa uvedený v rámci príslušného Objednávkového formulára alebo editácie objednávky. V prípade telefonickej editácie objednávky nadobúda zmena Kúpnej zmluvy platnosť a účinnosť prijatím a telefonickým potvrdením editácie objednávky Prevádzkovateľom (t. j. povereným zástupcom zákazníckeho centra Prevádzkovateľa).

2.9. Objednávku Produktov, ktorá bola doručená Prevádzkovateľovi a týmto potvrdená Potvrdzujúcim e-mailom doručeným Objednávateľovi (ďalej len „Prijatá objednávka“), môže Objednávateľ vystornovať prostredníctvom stránok Obchodu, konkrétne stránky „Vystornovanie objednávky“, ktorá sa sprístupní kliknutím na aktívny link odkazujúci na vystornovanie objednávky umiestnený v Potvrdzujúcom e-maile. Prijatú objednávku možno vystornovať len v plnom rozsahu (t. j. celú objednávku), a to najneskôr do okamihu odovzdania príslušnej objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi). Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra už danú objednávku nie je možné vystornovať. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle článku IV. týchto VOP. Ak pred vystornovaním objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Prevádzkovateľ do 14 dní odo dňa vystornovania objednávky vráti (t. j. vyplatí) Objednávateľovi všetky platby ním uhradené na úhradu príslušnej objednávky Produktov. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť príslušnú sumu(nakoľko v dôsledku úhrady objednávky Produktov prostredníctvom niektorých platobných mechanizmov Prevádzkovateľ nemusí disponovať nevyhnutnými údajmi o bankovom účte Objednávateľa). 

2.10. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky, a to najmä e-mailom odoslaným na e-mail Objednávateľa, alebo telefonicky na telefónne číslo Objednávateľa uvedené v príslušnom Objednávkovom formulári. Dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky môže Objednávateľ urobiť e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, z ktorej Objednávateľovi prišla žiadosť o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky alebo na e-mailovú adresu zákazníckeho centra Prevádzkovateľa mojalekaren@mojalekaren.sk, alebo telefonicky. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený vybavenie objednávky a distribúciu ňou objednaných Produktov podmieniť dodatočným potvrdením danej objednávky zo strany Objednávateľa.

2.11. Prevádzkovateľ je oprávnený do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy odmietnuť objednávku Produktov, prijatím ktorej došlo k uzavretiu danej Kúpnej zmluvy, najmä z dôvodu nedostupnosti objednaných Produktov, odôvodnenej pochybnosti Prevádzkovateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti údajov vyplnených v rámci objednávky, neposkytnutia dodatočného potvrdenia Prijatej objednávky Objednávateľom ako aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávku možno odmietnuť v plnom rozsahu (t. j. celú objednávku), ako aj čiastočne (t. j. v rozsahu Prevádzkovateľom určených Produktov). Odmietnutie objednávky musí byť Objednávateľovi oznámené v lehote podľa prvej vety tohto bodu VOP, a to e-mailom doručeným na e-mail Objednávateľa (ďalej len „E-mail o odmietnutí objednávky“). V prípade pochybností o doručení E-mailu o odmietnutí objednávky Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih oznámenia odmietnutia objednávky Objednávateľovi bude považovať deň odoslania E-mailu o odmietnutí objednávky na e-mail Objednávateľa. Ak pred odmietnutím objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Prevádzkovateľ do 14 dní odo dňa oznámenia odmietnutia objednávky Objednávateľovi vráti Objednávateľovi sumu ním uhradenú na úhradu príslušnej objednávky Produktov, a to v plnom rozsahu, ak objednávka Produktov bola odmietnutá v plnom rozsahu, alebo v časti zodpovedajúcej Produktom vo vzťahu ku ktorým bola objednávka odmietnutá, ak objednávka Produktov bola odmietnutá čiastočne. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť príslušnú sumu.

2.12. Vystornovanie objednávky podľa bodu 2.9. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom. Odmietnutie objednávky podľa bodu 2.11. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom. 

2.13. Na telefonické objednávanie Produktov (ak takéto objednávanie Produktov Prevádzkovateľ umožňuje) sa primerane vzťahujú ustanovenia o objednávaní Produktov podľa tohto článku 2 týchto VOP. Ostatné podmienky predaja takto objednaných Produktov (napr. doprava Produktov, odstúpenie od Kúpnej zmluvy, zodpovednosť za vady a reklamácia Produktov atď.) sa spravujú ustanoveniami týchto VOP.

2.14. Produkt, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, po ktorú je zobrazený na webovom rozhraní obchodu. V prípade, že objednaný tovar už nie je dostupný, alebo sa nedodáva, alebo nevyrába, bude Prevádzkovateľ bezodkladne kontaktovať Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu (napr. nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.); Prevádzkovateľ môže tiež pristúpiť k odmietnutiu alebo zrušeniu objednávky.

 

3. Vybavenie objednávky, platobné podmienky a doprava Produktov

3.1. Prevádzkovateľ vybaví Prijatú objednávku a ňou objednané Produkty podá na dopravu Objednávateľovi (ďalej aj „distribuuje“) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy. V rovnakej lehote Prevádzkovateľ zabezpečí prítomnosť objednaných Produktov v odbernom mieste (ak Objednávateľ zvolil ako spôsob dopravy objednaných Produktov ich osobný odber v odbernom mieste). Predpokladané termíny distribúcie uvedené na stránkach Obchodu (napr. pri jednotlivých Produktoch) a v Potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné. Ak pôjde o internetový výdaj lehota odoslania objednaného Produktu, ktorým je liek alebo zdravotnícka pomôcka, a tiež lehota, v ktorej Prevádzkovateľ zabezpečí prítomnosť takého Produktu na osobný odber v zmysle tohto bodu VOP, predstavuje 7 pracovných dní. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Prevádzkovateľa alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaných Produktov (napr. prostredníctvom platobných mechanizmov resp. služby 24-pay) (ďalej len „iný bezhotovostný spôsob platby“), Prevádzkovateľ vybaví Prijatú objednávku a ňou objednané Produkty distribuuje až po pripísaní príslušnej sumy zodpovedajúcej danej objednávke na účet Prevádzkovateľa. V takomto prípade lehoty podľa prvej vety tohto bodu VOP začnú plynúť až od momentu pripísania príslušnej sumy na účet Prevádzkovateľa. O podaní objednaných Produktov na dopravu Objednávateľovi a o zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov v odbernom mieste Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Objednávateľa, a to e-mailom odoslaným na e-mail Objednávateľa. 

3.2. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov platbu v hotovosti pri osobnom odbere Produktov v odbernom mieste alebo platbu dobierkou, kúpna cena objednaných Produktov vrátane ceny ich Dopravy a/alebo ceny ich Platby, ak tieto znáša v danom prípade v zmysle týchto VOP Objednávateľ, (ďalej len „Kúpna cena“) je splatná pri prevzatí objednaných Produktov Objednávateľom. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Prevádzkovateľa alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaných Produktov, Kúpna cena objednaných Produktov je splatná do siedmich dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy. 

3.3. V prípade platby objednaných Produktov prevodom na účet Prevádzkovateľa Objednávateľ uvedie variabilný symbol platby, ktorým je číslo uhrádzanej objednávky. Čísla sú objednávkam prideľované Prevádzkovateľom a sú uvedené okrem iného na stránke Obchodu, ktorá sa zobrazí po úspešnom doručení objednávky Prevádzkovateľovi alebo v Potvrdzujúcom e-maile. 

3.4. V prípade platby objednaných Produktov prevodom na účet Prevádzkovateľa alebo iným bezhotovostným spôsobom platby objednaných Produktov je záväzok Objednávateľa uhradiť Kúpnu cenu objednaných Produktov splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Prevádzkovateľa. 

3.5. Bez ohľadu na Objednávateľom zvolený spôsob platby a dopravy objednaných Produktov je Prevádzkovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o uhradenie Kúpnej ceny objednaných Produktov ešte pred vybavením objednávky a distribúciou ňou objednaných Produktov, a to najmä v prípade, ak Objednávateľ napriek žiadosti Prevádzkovateľa o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky túto Prevádzkovateľovi dodatočne nepotvrdil. 

3.6. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím a uhradením Kúpnej ceny objednaného Produktu v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Prevádzkovateľa na Objednávateľa okamihom prevzatia Produktu Objednávateľom. 

3.7. Ak stránky Obchodu pre jednotlivý prípad neuvádzajú inak, zľavy z Kúpnej ceny poskytované Prevádzkovateľom nemožno navzájom kombinovať (t. j. kumulovať). 

3.8. Prevádzkovateľ vystaví na plnenia dodávané Objednávateľovi na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Faktúra bude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra bude vystavená (elektronicky) a po prevzatí objednávky Objednávateľom bude odoslaná e-mailom na e-mail Objednávateľa. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení daňového dokladu meniť. Prevádzkovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. 

3.9 Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je Prevádzkovateľ povinný vystaviť Objednávateľovi pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

3.10. Objednávateľ je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Objednávateľom vystornovaná ani Prevádzkovateľom odmietnutá. 

3.11. Ak je z dôvodov na strane Objednávateľa nevyhnutné objednané Produkty doručovať Objednávateľovi opakovane a/alebo mu ich doručiť iným spôsobom než spôsobom zvoleným Objednávateľom v príslušnej objednávke, Prevádzkovateľovi vzniká nárok na náhradu takýchto nákladov. 

3.12. Objednávateľ môže zvoliť ako spôsob dopravy a vyzdvihnutie objednávky cez portál www.zasielkovna.sk. Informácia o čase prevzatia objednávky, dodacie lehoty, doba po ktorú bude objednávka vo vybranej pobočke Zásielkovne uschovaná a ďalšie podmienky výdaja objednávky sa riadia podmienkami portálu Zasielkovna.sk.

3.13. Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri objednávaní Produktov, stornovaní a odmietnutí objednávok, uzatvorení, úpravách a realizácii Kúpnej zmluvy, uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady Produktov a pri akejkoľvek ďalšej komunikácii a/alebo úkonoch Objednávateľa a/alebo Prevádzkovateľa v zmysle týchto VOP. Náklady vzniknuté Objednávateľovi použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory uskutočňované Objednávateľom atď.) znáša v plnom rozsahu sám Objednávateľ. Telefonické hovory z územia Slovenskej republiky na telefónne čísla Prevádzkovateľa uvedené na stránkach Obchodu (v záložke MojaLekáreň.sk -» Kontakty) sú spoplatnené podľa bežnej tarify operátora Objednávateľa.

3.14  Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay umožňuje rýchle a bezpečné bankové prevody do 7 najväčších bánk, vrátane platobnej možnosti VIAMO. Platobná brána 24-pay je regulovaná Národnou bankou Slovenska (číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.). Po výbere platobnej možnosti je zákazník okamžite presmerovaný na stránku banky, kde realizuje platbu. Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://www.24-pay.sk/

 

4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

4.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia Produktov dodaných na jej základe, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje. Objednávateľ môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy použiť formulár poskytnutý Objednávateľovi Prevádzkovateľom spolu s informáciami pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je k dispozícii aj na stránke Obchodu. 

4.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy, t. j. oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy, musí byť Prevádzkovateľovi doručené v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta) na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v článku 1 prvý odsek týchto VOP, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa reklamacia@mojalekaren.sk, a to v lehote podľa bodu 4.1. týchto VOP. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto VOP sa považuje za zachovanú i v prípade, ak oznámenie o odstúpení Objednávateľa od Kúpnej zmluvy nebolo Prevádzkovateľovi doručené v lehote podľa bodu 4.1. týchto VOP, za predpokladu, že oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“), t. j. oznámenie Objednávateľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Produktov. 

4.3. V lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Objednávateľ zároveň povinný Prevádzkovateľovi zaslať späť (ďalej aj „vrátiť“) produkty dodané na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje. Adresa na zaslanie tovaru: Zásielkovňa.sk, ID 96240497, Kopčianská 92/A, 851 01 Bratislava. Lehota na vrátenie Produktov podľa tohto bodu 4.3. VOP sa považuje za zachovanú, ak boli Produkty odovzdané na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

4.4. Prevádzkovateľ je povinný Produkty vrátené v súlade s bodom 4.3. týchto VOP prevziať. Prevádzkovateľ je ďalej povinný do 14 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 4.2. týchto VOP vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu so všetkými platbami, ktoré Objednávateľ uhradil a Prevádzkovateľ prijal od Objednávateľa na základe Kúpnej zmluvy (cena Dopravy, cena Platby). Prevádzkovateľ však nie je povinný vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu spolu s ostatnými platbami pred tým, ako mu budú doručené Produkty alebo pred tým, ako mu Objednávateľ preukáže zaslanie Produktov späť. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa tohto bodu VOP rovnakým spôsobom, akým došlo k uskutočneniu platieb Objednávateľom. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny a ostatných platieb Objednávateľovi podľa tohto bodu VOP, najmä v prípade potreby poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť Kúpnu cenu s ostatnými platbami. Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platieb, pričom Objednávateľovi v takom prípade nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky. 

4.5. Náklady na vrátenie Produktov Prevádzkovateľovi pri odstúpení Objednávateľa od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.. Objednávateľ znáša pri jeho Odstúpení od Kúpnej zmluvy i náklady na vrátenie Produktov, ktoré vzhľadom na ich povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4.6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP musia byť Produkty Prevádzkovateľovi vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od vrátenia Produktov Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 4.3. týchto VOP Prevádzkovateľ vrátené Produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené Produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ zistí, že vrátené Produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných Produktov.

4.7. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, alebo Produktov určených osobitne pre daného Objednávateľa, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze alebo zníženiu akosti, alebo Produktov uzavretých v ochrannom obale, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený, alebo Produktov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom. Ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na výživové doplnky a z legislatívnych dôvodov aj na registrované liečivé prípravky a z povahy dodržania hygienických zásad aj na určité zdravotnícke potreby a ortopedické pomôcky.

4.8. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP a z toho vyplývajúce práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa neupravené týmito VOP sa vzťahujú ustanovenia        § 7 až § 10 zákona č. 102/2014 Z. z..  

4.9. V prípade, ak je Objednávateľovi spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na daný darček a Objednávateľ je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP.

 

5. Zodpovednosť za vady Produktov, záruka a uplatňovanie reklamácie

5.1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka alebo aj len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

5.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom). 

5.3. Ak nejde o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Produkt, zodpovedá Prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Produkt, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Produktu Objednávateľom. 

5.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 5.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený. 

5.5. Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 5.10. týchto VOP, odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

5.6. Ak má Produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Objednávateľ v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Produktu, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. 

5.7. Ak Produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena Produktu) alebo použitý Produkt má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, Objednávateľ má namiesto práva na výmenu Produktu právo na primeranú zľavu. 

5.8. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť písomne, doručením písomnej reklamácie (napríklad reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi na adresu Zásielkovňa.sk, ID 96240497, Kopčianská 92/A, 851 01 Bratislava, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa reklamacia@mojalekaren.sk, a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi na adresu Zásielkovňa.sk, ID 96240497, Kopčianská 92/A, 851 01 Bratislava doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty. Osobné dodanie tovaru na uvedenú adresu nie je možné. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Prevádzkovateľovi doručená reklamácia. Tu je k dispozícii Vzor reklamačného formulára, ktorý Objednávateľ môže použiť na uplatnenie reklamácie. 

5.9. V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Produktu a Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava Produktu, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu). 

5.10. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „adresa Objednávateľa“), výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu Objednávateľa, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „účet Objednávateľa“), vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet Objednávateľa, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (ďalej len „e-mailová adresa Objednávateľa“), ak Objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Prevádzkovateľa, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu Objednávateľa. Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu Objednávateľa (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa, ak na základe vybavenia reklamácie nie je na adresu Objednávateľa zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny). 

5.11. V prípade reklamácie má Objednávateľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Prevádzkovateľa, písomne - listom odoslaným na adresu Zásielkovňa.sk, ID 96240497, Kopčianská 92/A, 851 01 Bratislava, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa reklamacia@mojalekaren.sk. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, bude Objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou Objednávateľa a Prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej sumy na účet určený Objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.)

5.12. Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Objednávateľovi, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu Objednávateľom. Ak dôjde k výmene súčasti Produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Produktu Objednávateľom. Práva zo zodpovednosti za vady Produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Objednávateľovi; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.

5.13 Ak Objednávateľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.14.  Ak Objednávateľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať Produkt na odborné posúdenie. Ak je Produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.15. Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Objednávateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel a ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. 

5.16. Vrátenie lieku. Produkt, ktorým je liek dodaný na základe internetového výdaja, možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný, b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný, c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku, d) poškodený vnútorný obal lieku, e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch, f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste. Vrátenie lieku z dôvodov uvedených v tomto bode VOP vybaví Prevádzkovateľ za sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek zaplatil vrátane nákladov na doručenie zásielky. 
Liek možno vrátiť na účel reklamácie jeho odovzdaním v lekárni, z ktorej bola zásielka odoslaná alebo zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený liek a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia.

5.17. Vrátenie zdravotníckej pomôcky. Produkt, ktorým je zdravotnícka pomôcka, dodaná na základe internetového výdaja, možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje: a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie jej odovzdaním v lekárni, z ktorej bola zásielka odoslaná alebo zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na stránkach Obchodu v sekcii „Ochrana osobných údajov“ alebo tu.

6.2. Používanie technológie cookies je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady používania súborov cookies, ktorý je dostupný na stránkach Obchodu v sekcii „Ochrana osobných údajov“ alebo tu.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu. 

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Prevádzkovateľa záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Prevádzkovateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Prevádzkovateľovi (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom). 

7.3. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi ustanoveniami zákona o liečivách,  vyhlášky č. 84/2008 Sb., zákona o liekoch a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto VOP (najmä nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu), budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú právnické osoby zapísané do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, napríklad Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) Alternatívne riešenie sporu môže začať iba na základe návrhu Objednávateľa. Subjekt Alternatívneho riešenia sporu môže návrh Objednávateľa odmietnuť, ak Objednávateľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:                a) doručenia zamietavej odpovede Prevádzkovateľa na žiadosť Objednávateľa o nápravu, alebo b) márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Objednávateľ odoslal Prevádzkovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Prevádzkovateľ neodpovedal.

Objednávateľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov RSO je uvedený aj na webovej stránke Prevádzkovateľa, v sekcii „môže sa Vám hodiť“.
Tieto VOP a všetky spory z nich vyplývajúce a s nimi súvisiace patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky. Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy Objednávateľom nie je Spotrebiteľ, t. j. Objednávateľom je právnická osoba a/alebo Objednávateľ objednáva Produkty od Prevádzkovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 

7.4. Registráciou na stránke Obchodu, každou editáciou registračných údajov Objednávateľom, ako aj každým objednaním Produktu, Objednávateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

7.5. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Objednávateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť objednávku Objednávateľa (týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.11. týchto VOP) ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto Objednávateľa. Objednávateľ týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do Užívateľského konta). 

7.6. Objednávateľ je oprávnený, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom Obchodu pred uskutočnením úkonu Objednávateľa, ktorý smeruje k zrušeniu registrácie Objednávateľa na stránkach Obchodu, kedykoľvek bezplatne požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie svojej registrácie na stránkach Obchodu (t.j. svojho Užívateľského konta), a to formou 

7.6.1. e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov - odvolaním súhlasu zaniká registrácia Objednávateľa na stránkach Obchodu) doručeného na e-mailovú adresu mojalekaren@mojalekaren.sk, alebo 

7.6.2. listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla, alebo 

7.6.3. potvrdením vymazania záznamu z databázy registrovaných užívateľov stránok Obchodu Objednávateľom v jeho Užívateľskom konte v záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov -» Vymazať sa z registrovaných). 
Na základe takejto žiadosti Prevádzkovateľ Užívateľské konto Objednávateľa zruší, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení Prevádzkovateľovi. Zrušením Užívateľského konta zaniká registrácia Objednávateľa na stránkach Obchodu, prístup Objednávateľa do častí (sekcií) stránok Obchodu určených pre registrovaných užívateľov (najmä do svojho Užívateľského konta), všetky práva Objednávateľa viazané na vstup do jeho Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do jeho Užívateľského konta) ako aj účasť Objednávateľa vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. 

7.7. Zablokovanie ani zrušenie Užívateľského konta, bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo zrušenia, nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa bodov 7.3. a 7.4. týchto VOP udelených resp. vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením Užívateľského konta, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu pokračujú v existencii. 

7.8. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

V Bratislave, dňa 13. 8. 2014
Posledná aktualizácia 30. 7. 2019

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam