Moje srdcovky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Srdce, cievy » Lieky na hemoroidy

Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks

Liek
Kód výrobku: 115859
Liek sa používa na liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov.

Viac informácií

7,39 €

Skladom

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

ZITENAX

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks

Liek sa používa na liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. Vonkajšie hemoroidy často poznáme podľa prítomnosti citlivých uzlíkov spôsobujúcich nepríjemné pocity, ako sú bolesti, pálenie a svrbenie, najmä počas sedenia. Vnútorné hemoroidy sa môžu prejaviť prítomnosťou jasno-červenej krvi na povrchu stolice a bolesťami pri vyprázd­ňovaní.

Jedno z dvoch liečiv (tribenozid) znižuje priepust­nosť a zvyšuje napätie najmenších ciev v mieste aplikácie. Druhá aktívna zložka (lidokaín) jelokálne anestetikum, pomáha najmä dosiahnuť rýchlu úľavu pri bolesti a zmierniť nepríjemné príznaky. Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>Príloha
č. 1 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene, ev. č.: 2018/05686-Z1B</p>

Písomná informácia pre používateľa

Procto-Glyvenol

čapíky

tribenozid, lidokaín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Procto-Glyvenol a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Procto-Glyvenol

  Ako používať Procto-Glyvenol

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Procto-Glyvenol

  Obsah balenia a ďalšie informácie

   Čo je Procto-Glyvenol a na čo sa používa

Liek sa používa na liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov. Vonkajšie hemoroidy často poznáme podľa prítomnosti citlivých uzlíkov spôsobujúcich nepríjemné pocity, ako sú bolesti, pálenie a svrbenie, najmä počas sedenia. Vnútorné hemoroidy sa môžu prejaviť prítomnosťou jasno-červenej krvi na povrchu stolice a bolesťami pri vyprázd­ňovaní.

Liečivo (tribenozid) znižuje priepust­nosť a zvyšuje napätie najmenších ciev v mieste aplikácie. Druhá aktívna zložka (lidokaín) je lokálne anestetikum, pomáha najmä dosiahnuť rýchlu úľavu pri bolesti a zmierniť nepríjemné príznaky.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Procto-Glyvenol

Nepoužívajte Procto-Glyvenol

- ak ste alergický na tribenozid, lidokaíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Procto-Glyvenol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Procto-Glyvenol majú používať s opatrnosťou pacienti s vážnym ochorením pečene. Procto-Glyvenol je určený dospelým pacientom.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom bez porady s lekárom.

Iné lieky a Procto-Glyvenol

<p>
Ak
teraz užívate alebo ste v&nbsp;poslednom čase užívali či práve
budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Procto-glyvenol
a&nbsp;jedlo a&nbsp;nápoje</b></p>
<p>
Procto-Glyvenol
sa používa bez ohľadu na čas jedla.</p>
<p>

</p>
<p>Tehotenstvo,
&nbsp;dojčenie a plodnosť</b></p>
<p>
Ak
ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo
ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.</p>
<p>

</p>
<p>Procto-Glyvenol
sa nemá používať v&nbsp;priebehu prvých troch mesiacov
tehotenstva.</p>
<p>
Od
4. mesiaca tehotenstva a&nbsp;počas dojčenia sa môže byť
Procto-Glyvenol používať len pod dohľadom lekára.</p>
<p>Štúdie
na posúdenie vplyvu na plodnosť neboli vykonané.
Štúdie
u zvierat nepotvrdili žiadne účinky lidokaínu na plodnosť.</p>
<p>

</p>
<p>Vedenie
vozidiel a&nbsp;obsluha strojov</b></p>
<p>
Liek
Procto-Glyvenol nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>3.  A</b><b>ko
používať Procto-Glyvenol</b></p>
<p>

</p>
<p>Vždy
používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v&nbsp;tejto
písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik
alebo vaša zdravotná sestra<i><b>.</b></i>
Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u&nbsp;svojho lekára,
lekárnika alebo
zdravotnej sestry.</p>
<p>

</p>
<p>
Odporúčaná
dávka pri akútnych ťažkostiach:</p>
<p>
-
vnútorné hemoroidy: po vyprázdnení čreva zaveďte 1 čapík
ráno a večer.</p>
<p>

</p>
<p>Udržiavacia
liečba po odstránení naliehavých ťažkostí: 1 čapík raz
denne, ráno alebo večer, je dostatočná. Možno striedavo
používať Procto-Glyvenol čapíky alebo Procto-Glyvenol krém.
Dodržiavajte dávkovanie uvedené v písomnej informácii alebo
dávko&shy;vanie predpísané lekárom. Ak máte dojem, že liek
účin&shy;kuje veľmi slabo alebo, naopak, veľmi silno, poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.</p>
<p>

</p>
<p>
<i>Pre
jednoduché vybratie čapíka z&nbsp;obalu potiahnite v&nbsp;smere
šípok podľa uvedeného návodu</i><i><b>.</b></i></p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Použitie
u&nbsp;detí </b>
</p>
<p>
Nepodávajte
tento liek deťom, ak vám to neodporučil&nbsp;lekár.</p>
<p>
Vyhnite
sa kontaktu s očami. Pri náhodnom požití dieťaťom vyhľadajte
lekára.</p>
<p>

</p>
<p>Ak
použijete viac lieku Procto-Glyvenol ako máte</b></p>
<p>
Neexistuje
žiadna skúsenosť s&nbsp;predávkovaním liekom Procto-Glyvenol.</p>
<p>
Pri
náhodnom použití väčšieho množstva lieku než je odporúčané,
vyhľadajte lekára. 
</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Ak
zabudnete použiť </b><b>Procto-Glyvenol</b></p>
<p>
Nepoužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>
<b>4.  Možné
vedľajšie účinky</b></p>
<p>

</p>
<p>
Tak
ako všetky lieky, aj Procto-Glyvenol môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u&nbsp;každého.</p>
<p>
Procto-Glyvenol
je zvyčajne dobre tolerovaný. 
</p>
<p>

</p>
<p>
Pri
hodnotení
nežiaducich
účinkov
sa
vychádza
z
nasledujúcich
údajov
o&nbsp;frekvencii
ich výskytu:
veľmi
časté (≥
1/10)
,
časté
(≥
1/100
až &lt;1/10),
menej
časté (≥
1/1000
až
&lt;1/100),
zriedkavé
(≥
1/10
000
až
&lt;1/1000),
veľmi
zriedkavé
(&lt;1/10
000),
neznáme
(početnosť
nie je možné odhadnúť z
dostupných
údajov).</p>
<p>

</p>
<p>Zriedkavé
vedľajšie
účinky
(menej
ako 1
z
1000,
ale
viac ako
1
z
10000
liečených
osôb):

• žihľavka • pálenie, svrbenie alebo sčervenanie v mieste aplikácie

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10000 liečených pacientov, vrátane ojedinelých prípadov.): • alergická reakcia (anafylaktická reakcia) • poruchy srdcového rytmu (nepravidelnosti srdcového tepu) • sťažené dýchanie (bronchospazmus) • opuch tváre, pier, jazyka a / alebo hrdla

<p>
Ak
sa u vás vyskytol niektorý z&nbsp;horeuvedených príznakov
okamžite kontaktuje lekára a prestaňte používať tento liek.</p>
<p>

</p>
<p>
Procto-Glyvenol
čapíky môžu spôsobiť pocit pálenia alebo miernej bolesti. 
</p>
<p>
Čapíky
môžu vo výnimočných prípadoch vyvolať prechodný pocit
nutkania na stolicu.</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Hlásenie
vedľajších účinkov</b></p>
<p>
Ak
sa u&nbsp;vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte
sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka
aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené
v&nbsp;tejto písomnej informácii. Vedľajšie
účinky môžete hlásiť aj priamo na
národné centrum
hlásenia uvedené v Prílohe
V.
Hlásením
vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších
informácií o bezpečnosti tohto lieku.</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<ol>
  <li/>

Ako uchovávať Procto-Glyvenol

</ol>
<p>

</p>
<p>
Tento
liek uchovávajte mimo dohľadu a&nbsp;dosahu detí.</p>
<p>
Uchovávajte
pri teplote do 30°C.</p>
<p>

</p>
<p>
Nepoužívajte
tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v&nbsp;danom mesiaci.</p>
<p>

</p>
<p>
Nelikvidujte
lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie. 
</p>
<p>

</p>
<p>
<b>6.  </b><b>Obsah
balenia a&nbsp;ďalšie informácie</b></p>
<p>

</p>
<p>
<b>Čo
Procto-Glyvenol obsahuje</b></p>
<p>

</p>
<p>Liečivá
sú<b>:</b>
tribenozid 400 mg, lidokaín
40
mg v 1&nbsp;čapíku</p>
<p>
Pomocné
látky: čapíkový základ E85 a W35</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Ako
vyzerá </b><b>Procto-Glyvenol
</b><b>a
obsah balenia</b></p>
<p>

</p>
<p>
blister, balenie 5 alebo 10 čapíkov</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Držiteľ
rozhodnutia o&nbsp;registrácii </b>
</p>
<p>
Herbacos
Recordati s.r.o.</p>
<p>
Štrossova
239</p>
<p>
530
03 Pardubice</p>
<p>
Česká
republika</p>
<p>

</p>
<p>
<b>Výrobca</b></p>
<p>
Delpharm
Huningue SAS</p>
<p>
Site
Industrial d´Huhihgue</p>
<p>
26
Rue se la Chapelle</p>
<p>
68333
Huningue</p>
<p>
Francúzsko</p>
<p>

</p>
<p>
ZETA
Farmaceutici SpA</p>
<p>
Via
Galvani 10</p>
<p>36066
Sandrigo (Vicenza) - Taliansko</p>
<p>

</p>
<p>

</p>
<p>Táto
písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v&nbsp;03/2019.</b></p>
<p>

</p>

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.
Značka: HERBACOS
Kód výrobku: 115859
Kód EAN: 8594002952921
Kód ŠUKL: 09566
ATC skupina: Lokálne anestetiká
Držiteľ rozhodnutia: HERBACOS-BOFARMA S.R.O.

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks

Príbalovú informáciu k produktu Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks.doc

Recenzie

Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks

Diskusia

Procto-Glyvenol sup (blis.Al/PE) 1x10 ks

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam