Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na srdce a cievy » Lieky na ochorenie ciev

ASCORUTIN 50 tabliet

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115914

Liek sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho pôvodu, aj pri zápale čreva s tvorbou vredov.

Viac informácií

2,60

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 21. 3. 2018, predpokladaný termín doručenia 22. 3. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho pôvodu, aj pri zápale čreva s tvorbou vredov.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: ASCORUTIN
Kód výrobku: 115914
Kód EAN: 8584005700193
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

ASCORUTIN

potahované tablety
rutosidum trihydricum/acidum ascorbicum

Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat
3. Jak se přípravek Ascorutin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá

Přípravek Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu. Ascorutin je přípravek, jehož obě léčivé látky – rutosid a kyselina askorbová – upravují zvýšenou lomivost a propustnost krevních vlásečnic. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat

Neužívejte přípravek Ascorutin
jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); jestliže jste těhotná.

Upozornění a opatření
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi. U pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy (porucha metabolismu cukrů) může v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk).

Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Kyselina askorbová zvyšuje vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií) a vstřebávání vitaminu B12. Opatrnosti je třeba při současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat. O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se přípravek Ascorutin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1 – 2 tablety denně. Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno. Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden. Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku léčby konzultovat s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutinu, než jste měl(a)
Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů. Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin
Zapomenete-li užít tabletu (tablety) přípravku Ascorutin neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 1000). Může se vyskytnout

  • Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy).
  • Astmatický záchvat (u alergických pacientů).
  • Nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku.
  • Přítomnost cukru v moči, zvýšené vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách.
  • Kožní alergické reakce, vyrážka.
  • Reakce přecitlivělosti.

Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ascorutin obsahuje
Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, potahová soustava Sepifilm 752 bílá: hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru. Velikost balení 50 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

Výrobce
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.3.2016. sp.zn. sukls26747/2009


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre používateľa


ASCORUTIN

filmom obalené tablety

rutosid, kyselina askorbová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa

2. Co potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin

3. Ako užívať Ascorutin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ascorutin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa


Ascorutin patrí medzi lieky stabilizujúce kapiláry (krvné vlásočnice), flavonoidy

Liek sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho pôvodu, najmä pri nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbovej) v organizme, pri chorobnej krvácavosti na cievnom podklade, na ovplyvnenie miestnych príznakov krvácania pri diabetickej retinopatii (zmeny na sietnici pri cukrovke), pri zvýšenom počte červených krviniek, pri zápale čreva s tvorbou vredov.

Ascorutin je zložený liek, ktorého obe liečivá - rutosid a kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin


Neužívajte Ascorutin

- ak ste alergický na rutosid alebo kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste tehotná alebo dojčíte.


Ak nemáte istotu, či treba začať Ascorutin užívať, poraďte sa s lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťAscorutin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok sa môžu tvoriť obličkové kamene, najmä u pacientov so zvýšenou hladinou šťaveľanov v krvi.

U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (porucha metabolizmu cukrov) môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze (rozpadu krvných buniek), aj veľmi závažnej.


Iné lieky a Ascorutin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Kyselina askorbová zvyšuje vstrebávanie penicilínu, železa a hormónu etinylestradiolu z tráviaceho traktu. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej terapie, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12. Pri súčasnom užívaní s kyselinou salicylovou, sulfónamidmi a kotrimoxazolom (lieky užívané pri niektorých bakteriálnych infekciách) je potrebná opatrnosť.


Ascorutin a jedlo, nápoje a alkohol

Ascorutin môžete užívať s jedlom či nalačno.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek sa v tehotenstve nesmie užívať. Nie je určený na liečbu dojčiacich žien.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť.


Ascorutin obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať Ascorutin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak lekár neodporučí inak, užívajú dospelí 1 - 2 tablety 3-krát denne, deti od 3 rokov 1 - 2 tablety denne.


Ak užijete viac Ascorutinu, ako máte

Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná hnačka. Pri opakovanom podaní veľkých dávok a pri súčasnom poškodení obličiek dochádza k zvýšenému vylučovaniu šťaveľanov do moču s následnou tvorbou obličkových kameňov.

Pri predávkování alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Ascorutin

Ak si zabudnete zobrať tabletu, neznepokojujte sa, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní nasledujúcou pravidelnou dávkou.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ascorutin

Dĺžka liečby závisí od charakteru ochorenia. Ak sa vám zdravotný stav nezlepší do 7. dňa liečby, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky pri odporúčanom dávkovaní vznikajú zriedkavo (t. j. menej než u 0,1 % pacientov).


Môže sa vyskytnúť:

Hemolýza (rozpad krvných buniek u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy), reakcie precitlivenosti, nevoľnosť, vracanie, pri vysokých dávkach podráždenie sliznice pažeráka a žalúdka, kožné alergické reakcie, vyrážky, astmatický záchvat (u alergických pacientov), prítomnosť cukru v moči, zvýšené vylučovanie šťaveľanov močom, pri užívaní vysokých dávok ojedinele možnosť vzniku obličkových kameňov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k zvýšenej hladine šťaveľanov v krvi a prípadnému zrážaniu šťaveľanov v obličkách.

Výskyt iných vedľajších účinkov pri odporučenom dávkovaní nie je pravdepodobný.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Ascorutin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C na ochranu pred svetlom a vzdušnou vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Ďalšie informácie


Čo Ascorutin obsahuje

Liečivo je rutosid 20 mg a kyselina askorbová 100 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú: citrónan sodný, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, ricínový olej, želatína, kukuričný škrob, Sepifilm 752.


Ako vyzerá Ascorutin a obsah balenia

Ascorutin sú takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru.

Balenie obsahuje 50 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republikaTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


Recenzie

Recenzie produktu ASCORUTIN 50 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu ASCORUTIN 50 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám