Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na srdce a cievy » Lieky na žily a cievy

Ascorutinu 50 tabliet

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115914

Liek sa používa na Léčba zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho povodia, ai pri zápale CREVE s tvorbou vredovou.

Viac informácií

2,60

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 24. 5. 2018, predpokladaný termín doručenia 25. 5. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Ascorutinu 50 tabliet

Liek sa používa na Léčba zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho povodia, ai pri zápale CREVE s tvorbou vredovou.

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

ASCORUTIN

filmom obalené tablety

rutosid, kyselina askorbová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

  Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa

2. Co potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin

3. Ako užívať Ascorutin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ascorutin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa

Ascorutin patrí medzi lieky stabilizujúce kapiláry (krvné vlásočnice), flavonoidy

Liek sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc rôzneho pôvodu, najmä pri nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbovej) v organizme, pri chorobnej krvácavosti na cievnom podklade, na ovplyvnenie miestnych príznakov krvácania pri diabetickej retinopatii (zmeny na sietnici pri cukrovke), pri zvýšenom počte červených krviniek, pri zápale čreva s tvorbou vredov.

Ascorutin je zložený liek, ktorého obe liečivá - rutosid a kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ascorutin

Neužívajte Ascorutin

- ak ste alergický na rutosid alebo kyselinu askorbovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ak nemáte istotu, či treba začať Ascorutin užívať, poraďte sa s lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťAscorutin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok sa môžu tvoriť obličkové kamene, najmä u pacientov so zvýšenou hladinou šťaveľanov v krvi.

U pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (porucha metabolizmu cukrov) môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze (rozpadu krvných buniek), aj veľmi závažnej.

Iné lieky a Ascorutin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Kyselina askorbová zvyšuje vstrebávanie penicilínu, železa a hormónu etinylestradiolu z tráviaceho traktu. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť antikoagulačnej terapie, ovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B12. Pri súčasnom užívaní s kyselinou salicylovou, sulfónamidmi a kotrimoxazolom (lieky užívané pri niektorých bakteriálnych infekciách) je potrebná opatrnosť.

Ascorutin a jedlo, nápoje a alkohol

Ascorutin môžete užívať s jedlom či nalačno.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek sa v tehotenstve nesmie užívať. Nie je určený na liečbu dojčiacich žien.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť.

Ascorutin obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Ascorutin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neodporučí inak, užívajú dospelí 1 - 2 tablety 3-krát denne, deti od 3 rokov 1 - 2 tablety denne.

Ak užijete viac Ascorutinu, ako máte

Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná hnačka. Pri opakovanom podaní veľkých dávok a pri súčasnom poškodení obličiek dochádza k zvýšenému vylučovaniu šťaveľanov do moču s následnou tvorbou obličkových kameňov.

Pri predávkování alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Ascorutin

Ak si zabudnete zobrať tabletu, neznepokojujte sa, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní nasledujúcou pravidelnou dávkou.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Ascorutin

Dĺžka liečby závisí od charakteru ochorenia. Ak sa vám zdravotný stav nezlepší do 7. dňa liečby, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky pri odporúčanom dávkovaní vznikajú zriedkavo (t. j. menej než u 0,1 % pacientov).

Môže sa vyskytnúť:

Hemolýza (rozpad krvných buniek u pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy), reakcie precitlivenosti, nevoľnosť, vracanie, pri vysokých dávkach podráždenie sliznice pažeráka a žalúdka, kožné alergické reakcie, vyrážky, astmatický záchvat (u alergických pacientov), prítomnosť cukru v moči, zvýšené vylučovanie šťaveľanov močom, pri užívaní vysokých dávok ojedinele možnosť vzniku obličkových kameňov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programe) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k zvýšenej hladine šťaveľanov v krvi a prípadnému zrážaniu šťaveľanov v obličkách.

Výskyt iných vedľajších účinkov pri odporučenom dávkovaní nie je pravdepodobný.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ascorutin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C na ochranu pred svetlom a vzdušnou vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Ďalšie informácie

Čo Ascorutin obsahuje

Liečivo je rutosid 20 mg a kyselina askorbová 100 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú: citrónan sodný, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, ricínový olej, želatína, kukuričný škrob, Sepifilm 752.

Ako vyzerá Ascorutin a obsah balenia

Ascorutin sú takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru.

Balenie obsahuje 50 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: ASCORUTIN
Kód výrobku: 115914
Kód EAN: 8584005700193
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Ascorutinu

filmom obalené tablety
Rutosidum trihydricum / acidum ascorbicum

Pozorne si prečítajte túto písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnú informácií alebo podľa pokynov svojho lekára, alebo lekárnika. Túto písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova. Požiadajte svojho lekárnika, ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri bod 4. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa Vám priťaží, musíte sa poradiť s lekárom.

Čo nájdete v tejto písomnej informácii
1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Ascorutin užívať
3. Ako užívať Ascorutin užíva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ascorutin uchovávať
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ascorutin a na čo sa používa

Ascorutin sa používa na liečbu zvýšenej lámavosti a priepustnosti krvných vlásočníc pri nedostatku vitamínu C (kyseliny askorbovej) v organizme. Ascorutin je prípravok, ktorého obe liečivá - rutosid a kyselina askorbová - upravujú zvýšenú lámavosť a priepustnosť krvných vlásočníc. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa Vám priťaží, musíte sa poradiť so svojím lekárom.

2. Skôr ako použijete Ascorutin užívať

Neužívajte Ascorutin
keď ste alergický (á) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); keď ste tehotná.

Upozornenia a opatrenia
Pri dlhodobom podávaní vysokých dávok sa môžu tvoriť obličkové kamene, hlavne u pacientov so zvýšenou hladinou šťaveľanov v krvi. U pacientov s nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (porucha metabolizmu cukrov) môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k hemolýze (rozpadu krvných buniek).

Iné lieky a prípravok Ascorutin
Informujte lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ste v poslednom čase užívali (a) alebo ktoré možno budete užívať. Kyselina askorbová zvyšuje vstrebávanie penicilínu, železa a hormónu etinylestradiolu z tráviaceho traktu. Pri vysokých dávkach môže ovplyvniť účinnosť liekov tlmiacich krvnú zrážanlivosť (antikoagulancií) a vstrebávanie vitamínu B12. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom užívaní s kyselinou salicylovou, sulfónamidy a kotrimoxazolom (lieky užívané pri niektorých bakteriálnych infekciách).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujte otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete liek užívať.
Liek sa v tehotenstve nesmie užívať. O užívaní lieku Ascorutin počas dojčenia rozhoduje lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento prípravok nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje. Ascorutin obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

3. Ako užívať Ascorutin užíva

Vždy užívajte tento liek presne v súlade s písomnú informácií alebo podľa pokynov svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Neodporučí Ak Vám lekár inak, užívajú dospelí 1 - 2 tablety 3-krát denne, deti od 3 rokov 1 - 2 tablety denne. Ascorutin môžete užívať s jedlom, po jedle a tiež nalačno. Bez porady s lekárom užívajte tento liek najviac 1 týždeň. Pri dobrej znášanlivosti možno Ascorutin užívať dlhodobo, v takom prípade je však nutné dĺžku liečby konzultovať s lekárom.

Ak užijete (a) viac lieku Ascorutinu, ako máte (a)
Pri masívnom predávkovaní (niekoľko gramov) kyselinou askorbovou sa môže vyskytnúť prechodná hnačka. Pri opakovanom podaní veľkých dávok a pri súčasnom poškodení obličiek dochádza k zvýšenému vylučovaniu šťaveľanov do moču s následnou tvorbou obličkových kameňov. Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete (a) užiť Ascorutin
Ak zabudnete užiť tabletu (tablety) lieku Ascorutin neznepokojujte sa, zabudnutú dávku vynechajte a pokračujte v užívaní nasledujúcej pravidelnú dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili (a) vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj nežiaduce účinky, ktoré sa neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sa pri odporúčanom dávkovaní vyskytujú zriedkavo (možnosť výskytu u menej ako 1 z 1000). Môže sa vyskytnúť

 • Hemolýza (rozpad krvných buniek u pacientov s nedostatkom glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy).
 • Astmatický záchvat (u alergických pacientov).
 • Nevoľnosť, vracanie, pri vysokých dávkach podráždenie sliznice pažeráka a žalúdka.
 • Prítomnosť cukru v moči, zvýšené vylučovanie šťaveľanov močom, pri užívaní vysokých dávok ojedinele možnosť vzniku obličkových kameňov. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (vrátane pacientov v pravidelnom hemodialyzačnom programu) môže pravidelné užívanie kyseliny askorbovej viesť k zvýšenej hladine šťaveľanov v krvi a prípadnému zrážaniu šťaveľanov v obličkách.
 • Kožné alergické reakcie, vyrážka.
 • Reakcie precitlivenosti.

Výskyt iných nežiaducich účinkov je pri odporúčanom dávkovaní nepravdepodobný.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo na nižšie uvedenú adresu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viac informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ascorutin uchovávať

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie uvedenom na obale po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Uchovávajte pri teplote do 25 ° C v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom a vlhkosťou. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým dopadu. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako naložiť s prípravkami, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo liek Ascorutin obsahuje
Liečivá sú Rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 tablete. Ďalšie zložky sú citrónan vápenatý, monohydrát laktózy, zemiakový škrob, hydrogenovaný ricínový olej, želatína, kukuričný škrob, poťahová sústava Sepifilm 752 biela: hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171).

Ako prípravok Ascorutin vyzerá a obsah balenia
Ascorutin sú takmer biele až krémovo sfarbené tablety šošovkovitého tvaru. Veľkosť balenia 50 filmom obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, as, Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika.

Výrobca
Saneca Pharmaceuticals as, Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná 23.3.2016. ev sukls26747 / 2009

Preložené pomocou Google Translatore


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Ascorutinu 50 tabliet – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Ascorutinu 50 tabliet zobrazíte alebo stiahnete tu: Ascorutinu 50 tabliet.doc

Recenzie

Recenzie produktu Ascorutinu 50 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu Ascorutinu 50 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám