Obľúbené položky

Úvodná strana » Značky » A » ASCORUTIN

ASCORUTIN

Produktové rady

  • ASCORUTIN 50 tabliet Registrovaný liečivy prípravok

    skladom do 24 hodín

    ASCORUTIN potahované tablety rutosidum trihydricum/acidum ascorbicum Přečtete si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat 3. Jak se přípravek Ascorutin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ascorutin a k čemu se používá Přípravek Ascorutin se používá k léčbě zvýšené lomivosti a propustnosti krevních vlásečnic při nedostatku vitaminu C (kyseliny askorbové) v organismu. Ascorutin je přípravek, jehož obě léčivé látky – rutosid a kyselina askorbová – upravují zvýšenou lomivost a propustnost krevních vlásečnic. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit se svým lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ascorutin užívat Neužívejte přípravek Ascorutin jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); jestliže jste těhotná. Upozornění a opatření Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové kameny, hlavně u pacientů se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi. U pacientů s nedostatkem glukóza-6-fosfát-dehydrogenasy (porucha metabolismu cukrů) může v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu krevních buněk). Další léčivé přípravky a přípravek Ascorutin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Kyselina askorbová zvyšuje vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost léků tlumících krevní srážlivost (antikoagulancií) a vstřebávání vitaminu B12. Opatrnosti je třeba při současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem (léky užívané při některých bakteriálních infekcích). Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek se v těhotenství nesmí užívat. O užívání přípravku Ascorutin během kojení rozhoduje lékař. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Ascorutin obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 3. Jak se přípravek Ascorutin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nedoporučí-li Vám lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3krát denně, děti od 3 let 1 – 2 tablety denně. Ascorutin můžete užívat s jídlem, po jídle a také nalačno. Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 1 týden. Při dobré snášenlivosti lze Ascorutin užívat dlouhodobě, v takovém případě je však nutné délku léčby konzultovat s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Ascorutinu, než jste měl(a) Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může vyskytnout přechodný průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při současném poškození ledvin dochází ke zvýšenému vylučování šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů. Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Ascorutin Zapomenete-li užít tabletu (tablety) přípravku Ascorutin neznepokojujte se, zapomenutou dávku vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se při doporučeném dávkování vyskytují vzácně (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 1000). Může se vyskytnout Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s nedostatkem glukosa-6-fosfát-dehydrogenasy). Astmatický záchvat (u alergických pacientů). Nevolnost, zvracení, při vysokých dávkách podráždění sliznice jícnu a žaludku. Přítomnost cukru v moči, zvýšené vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách. Kožní alergické reakce, vyrážka. Reakce přecitlivělosti. Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování nepravděpodobný. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ascorutin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ascorutin obsahuje Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum 100 mg v 1 potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou citronan vápenatý, monohydrát laktosy, bramborový škrob, hydrogenovaný ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob, potahová soustava Sepifilm 752 bílá: hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, makrogol-stearát, oxid titaničitý (E171). Jak přípravek Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého tvaru. Velikost balení 50 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika. Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.3.2016. sp.zn. sukls26747/2009

    2,60 €

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam