Podrobné informácie

Zovirax Duo sa používa na liečbu včasných prejavov a príznakov (pálenie, svrbenie alebo začervenanie) oparu na perách a tvári s cieľom znížiť riziko, že sa opar zmení na pľuzgier. Môžu používať dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší.

Informácie o produkte

Výrobca: GSK -OTC
Značka: GSK -OTC
Kód výrobku: 192938
Kód EAN: 8590335009080
Držiteľ rozhodnutia: GSK -OTC

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2012/05960
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2012/05982
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03455


Písomná informácia pre používateľa


Zovirax Duo
50 mg/g a 10 mg/g
Krém

aciclovirum a hydrocortisonum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Zovirax Duo a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zovirax Duo
3.Ako používať Zovirax Duo
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Zovirax Duo
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Zovirax Duo a na čo sa používa

Zovirax Duo obsahuje dve liečivá: aciklovir a hydrokortizón. Aciklovir je protivírusové liečivo, ktoré pomáha bojovať proti vírusu, ktorý spôsobuje opary. Hydrokortizón je mierne účinný steroid, ktorý zmierňuje zápal spojený s oparom.

Zovirax Duo môžu používať dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší.

Zovirax Duo je krém, ktorý sa používa na liečbu včasných prejavov a príznakov (napr. pálenie, svrbenie alebo začervenanie) oparu na perách a tvári s cieľom znížiť riziko, že sa opar postupne zmení na pľuzgier.

Dokonca aj v prípade, keď sa opar zmenil na pľuzgier, Zovirax Duo skráti proces hojenia približne o pol dňa až jeden deň v porovnaní s krémom bez liečiv.

Opar je spôsobený vírusom, ktorý sa nazýva herpes simplex. Vírus spôsobuje tvorbu pľuzgierov a vriedkov najmä na perách, ale niekedy tiež na iných miestach tváre. Opar môže vzniknúť vtedy, ak je oslabený imunitný systém vášho tela, napríklad ak ste nachladnutý alebo máte inú infekciu. Stres, silné slnečné žiarenie, nízke teploty alebo menštruácia môžu tiež viesť k vzniku oparu.

Ak sa do 10 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zovirax Duo

Nepoužívajte Zovirax Duo

-ak ste alergický na aciklovir, valaciklovir, hydrokortizón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
-na liečbu kožných infekcií iných ako je opar

Upozornenia a opatrenia

Zovirax Duo používajte len na opary na perách a tvári.

Poraďte sa so svojím lekárom, ak trpíte závažnými opakujúcimi sa oparmi, aby sa vylúčilo, že nemáte žiadne ďalšie súvisiace zdravotné problémy.

Nepoužívajte Zovirax Duo:
-do očí, úst alebo nosa alebo na genitálie;
-na liečbu genitálnej herpetickej infekcie;
-ak váš imunitný systém nepracuje ako by mal (napr. ak ste po transplantácii kostnej drene alebo ak máte HIV);
-pod akýkoľvek krycí materiál, ako sú náplaste alebo náplaste na opary.

Pred a po aplikácii si umyte ruky, aby nedošlo k zhoršeniu oparu alebo prenosu infekcie na niekoho iného.

Nepoužívajte dlhšie ako 5 dní.

Deti

Tento liek nedávajte deťom mladším ako 12 rokov, pretože nie je známe, či u nich funguje a či je bezpečné ho u nich používať.

Iné lieky a Zovirax Duo

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie je známe, či môže byť účinok Zoviraxu Duo ovplyvnený užívaním iných liekov v rovnakom čase ako Zovirax Duo.

Zovirax Duo a jedlo a nápoje

Nenanášajte krém tesne pred jedlom, pretože by ste ho mohli zlízať.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
Tento liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, ak lekár neurčí, že potenciálne prínosy prevážia možné neznáme riziká.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Používanie Zoviraxu Duo neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Zovirax Duo obsahuje propylénglykol a cetylstearylalkohol

Propylénglykol môže vyvolať podráždenie kože. Cetylstearylalkohol môže spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktný zápal kože).


3.Ako používať Zovirax Duo

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Len na vonkajšie použitie.

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac

Krém nanášajte päťkrát denne počas 5 dní (t.j. približne každé 3  4 hodiny v čase bdenia). Odporúča sa začať liečbu čo najskôr, najlepšie hneď po objavení sa prvých príznakov infekcie (napr. pálenie, svrbenie alebo začervenanie).

Nepoužívajte dlhšie ako 5 dní. Ak vaše príznaky pretrvávajú dlhšie ako 10 dní, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom.

Spôsob podania

Pred nanesením krému a po jeho nanesení si starostlivo umyte ruky, aby sa zabránilo zhoršeniu oparu alebo nakazeniu inej osoby.

Ak sa vám vytvorí vriedok, nedotýkajte sa ho viac ako je to potrebné, aby sa vám infekcia nerozšírila na iné miesta tela alebo do očí.

Ak použijete viac Zoviraxu Duo, ako máte

Ak náhodne použijete priveľké množstvo krému alebo ak krém prehltnete, je nepravdepodobné, že by to spôsobilo nejaké nežiaduce účinky. Ak však prehltnete veľké množstvo krému, odporúča sa, aby ste sa obrátili na svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Zovirax Duo

Ak krém zabudnete použiť, použite ho hneď, ako si na to spomeniete, a potom pokračujte v liečbe tak, ako predtým.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte používať tento liek a bezodkladne informujte svojho lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie (veľmi zriedkavý vedľajší účinok: môže postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):
opuch tváre, jazyka alebo hrdla, čo môže viesť k ťažkostiam s prehĺtaním alebo dýchaním;
žihľavka.

Vedľajšie účinky sú nižšie zoradené podľa pravdepodobnosti, s akou sa môžu vyskytnúť:

Časté: môžu postihovať až 1 z 10 pacientov:
suchá alebo olupujúca sa koža.

Menej časté: môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov:
prechodné pálenie, štípanie alebo pichanie sa niekedy môžu objaviť bezprostredne po nanesení krému;
svrbenie.

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 pacientov:
začervenanie kože;
zmena farby kože;
miestna vyrážka alebo podráždenie kože so svrbením a pocitom pálenia v mieste, kde bol krém nanesený.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5.Ako uchovávať Zovirax Duo

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení tuby: 3 mesiace.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že krém má žltú farbu alebo ak krém zmenil vzhľad a/alebo štruktúru.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Zovirax Duo obsahuje

Liečivá sú aciklovir a hydrokortizón. Jeden gram krému obsahuje 50 mg acikloviru a 10 mg hydrokortizónu.
Ďalšie zložky sú tekutý parafín, propylénglykol, izopropylmyristát, nátriumlaurylsulfát, cetylstearylalkohol, biely parafín, poloxamér 188, monohydrát kyseliny citrónovej, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čistená voda.

Ako vyzerá Zovirax Duo a obsah balenia

Jedna tuba obsahuje 2 g krému Zovirax Duo. Zovirax Duo je biely krém.

Tuba je vyrobená z polyetylénového plastu pokrytého vrstvou hliníka alebo z hliníka.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Beecham Group plc
obchodne ako GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
980 Great West Road
Brentford, TW8 9GS
Spojené kráľovstvo

Výrobca

Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road
Barnard Castle
County Durham
Spojené kráľovstvo

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo: Zovirax Duo
Dánsko, Fínsko, Portugalsko, Švédsko: Zoviduo
Rakúsko: Activir Duo
Francúzsko, Španielsko: Xerclear

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

Recenzie

Recenzie produktu ZOVIRAX duo krém 2 g

Diskusia

Diskusia k produktu ZOVIRAX duo krém 2 g

Pridať nový príspevok do diskusie