Podrobné informácie

Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania. Je určený na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (psoriázy alebo atopického ekzému).

Informácie o produkte

Výrobca: Dr.Wolf
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 116210
Kód EAN: 8594038080339
Držiteľ rozhodnutia: Dr.Wolf

Tekutá kúpeľová prísada, olejový kúpeľ bez konzervačných látok. Liek sa používa u dospelých i detí na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa dermatóz, ako napr. lupienka (psoriasis vulgaris), atopický ekzém (atopická dermatitída, neurodermatitída). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Linola Fett Ölbad Přísada do koupele

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat
3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Linola Fett Ölbad a k čemu se používá

Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada (olejová koupel), která pokrývá pokožku olejovým filmem, a tím pomáhá obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. Je určena k částečné i plné koupeli. Přípravek se používá u dospělých, dětí i kojenců k podpůrné léčbě suchých nebo šupících se onemocnění kůže, jako je např. lupénka (psoriáza), atopický ekzém, endogenní ekzém (neurodermitida).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola Fett Ölbad používat

 • Nepoužívejte Linola Fett Ölbad
  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • při akutních formách lupénky s drobnými neštovičkami, při poranění kůže
 • při horečnatých onemocněních, tuberkulóze, při těžkých srdečních vadách a poruchách krevního oběhu, při vysokém tlaku. V těchto případech se obecně koupele nedoporučují, proto se nedoporučuje ani koupel s přísadou Linola Fett Ölbad

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Linola Fett Ölbad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Linola Fett Ölbad se nemá dostat do očí, neboť může způsobit pálení očí. Pokud se Vám přípravek Linola Fett Ölbad náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou. Po použití přípravku Linola Fett Ölbad pokrývá pokožku olejový film, který rovněž ulpívá na povrchu vany nebo sprchového koutu. Z tohoto důvodu hrozí nebezpečí uklouznutí. Při současném použití oleje do koupele Linola Fett Ölbad a latexových výrobků (např. kondomů, vaginálních pesarů) může obsažený parafín omezit funkčnost těchto výrobků, a tím snížit jejich spolehlivost.

Další léčivé přípravky a přípravek Linola Fett Ölbad
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Dodatečné použití mýdel nebo syndetů (syntetické aktivní mycí substance) ruší účinek přípravku Linola Fett Ölbad.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Linola Fett Ölbad se může používat i během těhotenství a v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Linola Fett Ölbad nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Linola Fett Ölbad používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Linola Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada.

Kožní podání
Plné nebo částečné koupele lze použít po dobu 4 týdnů dle druhu a rozsahu onemocnění. Koupele je možno provádět každé 2-3 dny, přičemž se použije následující množství přípravku Linola Fett Ölbad

 • Plná koupel (koupel ve vaně) 30-40 ml
 • Částečná koupel (v umyvadle) 2 ml
 • Sprchování (naneste Linola Fett Ölbad na vlhkou kůži a poté krátce osprchujte) 20 ml

Teplota lázně nemá překročit 36 °C, neboť vyšší teplotou se snižuje efekt zpětného promaštění. Jestliže se objeví svědění, sníží se teplota lázně na 32 °C nebo tak, jak je pro Vás ještě příjemné. Délka koupele nemá přesáhnout 20 minut. Po koupeli kůži lehce osušte ručníkem. Silné osušení a tření snižuje léčebný efekt.

Použití u dětí a dospívajících
Pro děti a dospívající platí stejné dávkování jako pro dospělé. U kojenců a malých dětí postačí několikaminutová koupel.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Linola Fett Ölbad a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

 • Časté - (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) zarudnutí, pálení a svědění pokožky.
 • Méně časté - (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) reakce kůže ve formě kontaktního ekzému, kontaktní dermatitidy, kopřivka, výskyt malých puchýřků.
 • Vzácné - (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) alergické reakce, hnisavý zánět vlasového váčku (folikulitida).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ,webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Linola Fett Ölbad uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Linola Fett Ölbad obsahuje
100 ml přísady do koupele obsahuje - parafinum liquidum 48,0 g lipidoacidoesteres mixti 44,0 g alcoholes C10-16 oxyethylen-oxypropylenati 1,0 g alcoholes C10-16 oxyethylenati 6,0 g. Další složkou je parfém.

Jak přípravek Linola Fett Ölbad vypadá a co obsahuje toto balení
Linola Fett Ölbad je čirá, lehce nažloutlá bezbarvá, tekutá koupelová přísada, která se dodává v následujících baleních - 100 ml, 200 ml, 400 ml, 2 x 400 ml, 250 ml, 500 ml: lahvička z plastické hmoty s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, odměrka z plastické hmoty, krabička. 20 x 10 ml - zatavený třívrstvý sáček (PE/AL/papír) s potiskem, kartónové přepážky,
krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Dr. August Wolff GmbH  Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56 33611 Bielefeld NĚMECKO

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Medac, spol. s r.o. Sirotkova 45 616 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: 541 240 837

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.7.2016

sp.zn. sukls190544/2016

Recenzie

Recenzie produktu LINOLA-Feet Ölbad prísada do kúpeľa 200 ml

Diskusia

Diskusia k produktu LINOLA-Feet Ölbad prísada do kúpeľa 200 ml

Pridať nový príspevok do diskusie