Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na pečeň a žlčník

FEBICHOL CPS 100MG 1X50 KS (BLISTER) - diskusia

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 115061
Febichol užívajú dospelí a mladiství od 15 rokov na liečbu tráviacich ťažkostí pri dlhodobých chorobách pečene, žlčových ciest (poruchy činnosti žlčníka, zápal žlčníka, tvorba žlčových kameňov, choroby pečene) a po chirurgickom odstránení žlčníka alebo po zápale pečene.

Viac informácií

3,73

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 26. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 27. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Febichol užívajú dospelí a mladiství od 15 rokov na liečbu tráviacich ťažkostí pri dlhodobých chorobách pečene, žlčových ciest (poruchy činnosti žlčníka, zápal žlčníka, tvorba žlčových kameňov, choroby pečene) a po chirurgickom odstránení žlčníka alebo po zápale pečene.

Informácie o produkte

Výrobca: NOVENTIS S.R.O.
Značka: NOVENTIS
Kód výrobku: 115061
Kód EAN: 8595014730118
Držiteľ rozhodnutia: NOVENTIS S.R.O.

Liek sa užíva pri tráviacich ťažkostiach (bolesti v nadbrušku, nadúvanie), pri dlhodobých ochoreniach žlčníka a žlčových ciest, pečene a zápaloch podžalúdkovej žľazy. Liek môžu užívať dospelí a mladiství od 15 rokov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

a

 

FEBICH

O

L

100 mg mäkké kapsuly

fenipentol

 

Pozorne si pre

rmácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váa lekár, lekárnik alebo zdravot

ná sestra.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved

>

inok, obráete se na svojho lekár

a, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchko>viek ved>ajaích ú

ácii. Pozri

Ak sa do 14 dní nebudete cítie lepaie alebo sa budete cítie horaie, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

V tejto písomnej inform

ácii sa dozviete:

1. o je Febichol a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete Febichol

3. Ako u~ívae Febichol

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae Febichol

6. Obsah

balenia a

 

 

1. o je F

ebichol a na

 

Febichol patrí do skupiny liekov na lie

u

Febichol u~ívajú dospelí a dospievajúci od 15 rokov na lie

e a ~l

Po prehltnutí kapsuly Febichol sa z nej v tenkom

viace ea~kosti (ako sú pocity bolesti

alebo tlaku pod pravým rebrovým oblúkom, grganie, nadúvanie, hna

orých, na

jmä tu

 

Ak sa do 14 dní

nebudete cítie lepaie alebo sa budet

e

cítie horaie, musíte sa obrátie na lekára.

 

 

2. o potrebujete vediee predtým,

ako u~ij

e

te Febichol

 

Neu~ívajte Febichol

ak ste alergický na fenipentol alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v 

pri biliárnej (~l

íkovej) kolike (prudkej bolesti, najsilnejaie sa prejavujúcej pod pravým rebrovým oblúkom, ktorá mô~e vy~arovae do pravého boku a~ k lopatke ale

bo do pravého ramena a pravej pa~e a býva sprevádzaná vracaním), obatrukcii (nepriechodnosti,

pri akútnej pankreatitíde (náhlom, prudkom zápale pankreasu), ileu (

pri vredoch a nádoroch ~alúdka alebo

pri akútnej hepa

titíde (novovzniknutom zápale pe

 v po

ak ste tehotná alebo doj

 

 

Kvôli nedostato

 

Upozorn

enia a opatrenia

Predtým, ako za

u

~ívae Febichol, obráete sa na svojho lekára alebo lekárnika:

ak sa u vás vyskytli tráviace ea~

k

osti prvý

k

rát alebo sa zmenil charakter vaa

ak máte spolu s tráviacimi ea~koseami horú

lyny, okam~ite sa spojte so svojím lekárom.

 

Vo vaetkých vyaaie uvedených prípadoch je potrebné, aby vás vyaetril lekár a vylú

l prítomnose záva~nejaej choroby, prípadne rozhodol o alaom vhodnom postupe.

 

Lekára vyh>adajte aj vtedy, ak sa po u~ití lieku Febichol vaae tráviace ea~kosti nezlepaili, alebo sa dokonca zhoraili.

 

Deti a dospievajúci

Kvôli nedostato

a

nesmie F

e

bichol podávae deeom do 15 roko

v.

 

Iné lieky a Febichol

Hoci nie je známe, ~e by dochádzalo k nepriaznivému vzájomnému ovplyvneniu ú

nkov iných súbe~ne u~ívaných liekov, ak teraz u~ívate alebo ste v poslednom

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Tehotenstvo, doj

¢ðÈÚŽÚÞòêÓ»¢Œs\HêH\HêH4'hk h½4POJQJaJmHnHsHu'hk h½4PCJOJQJaJmHnHu-hk h½4PCJOJQJ\]aJmHnHu0hk h½4P5CJOJQJ\]aJmHnHu+hk h½4P@ˆþÿCJOJQJaJmHnHu1hk h½4P5@ˆþÿCJH*OJQJaJmHnHu.hk h½4P5@ˆþÿCJOJQJaJmHnHu-hk h½4P5;CJOJQJaJmHnHu*hk h½4P5CJOJQJaJmHnHuHJ\†œž¦ Ð

† öëßÓÓÓßȽ§§$

& F„Ê„›þd

da$gd_t $d*$a$gd_t $d*$a$gd_t

ž ¢ö@®Ü§‘†t

`QQQQ$

& F„þÿd@&]„þÿa$gd_t$

& F„þÿd]„þÿa$gd_t

& F„Ê„›þd^„Ê`„

›þ

a$gd½4PW$

& F„Ê„›þdEƀöÁæ†-^„Ê`„›þa$gd_t DŽ’ÜÞ¼ÜÒÔÖððÔÔ¸¦››……¦

(

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Febichol

n

emá ~iadny alebo má zanedbate>n

ý vplyv na schopnose viese vozidlá a obsluhovae stroje.

 

 

3. Ako u~ívae Febichol

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je

to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váa lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste nie

lebo lekárnika.

 

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov:

Odporú

 

Kapsuly sa preh:tajú celé, nerozhryzené (obsah má ve>mi nepríjemnú horkú chue!) a zapíjajú sa dostato

 

Febichol sa mô~e u~ívae dlhodobo, ak ho vaak chcete u~ívae dlhaie ak

o 14 dní, porate sa svojím lekárom.

 

Ak u~ijete viac Febicholu ako máte

Ak u~ijete viac kapsúl, ihne informujte svojho lekára alebo vyh>adaj

te najbli

~aiu pohotovostnú slu~bu. Obal lieku si vezmite so sebou.

 

Ak zabudnete u~ie Febichol

Neu~í

v

ajte dvoj

n

ásobnú dávku, aby ste nahradili v

ynechanú dávku.

Ak máte akéko>vek alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

Frekvencia

ne~iaducich ú

 

Febichol sa zvy

 

Pri u~ívaní lieku Febichol sa niekedy mô~u vyskytovae príznaky, ea~ko odlíaite>né od samotného lie

lynov kone

V ojedinelých prípadoch nemo~no v

y

ý

skyt alergických reakcií (reakcií

z precitlivenosti) typu ~ih>avky (výsev svrbivých, obvykle

rá~ky), ko~ného výsypu alebo opuchu tváre. Ak by sa u Vás vyskytol niektorý z uvedených príznakov reakcií precitlivenosti, prestaHte Febichol u~í

vae a okam~ite vyh>adajte lekára!

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

Hlásením ved>ajaích ú

prispiee k získaniu alaích informácií o bezpe

 

 

5. Ako uchovávae Febichol

 

Tento l

iek uchov

ávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

 

Uchovávajte pri teplote do 25 o C v pôvodnom obale na

ochranu pred svetlom a vlhkoseou.

 

N

eu

~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na akatu>ke, sklenenej f>aati

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou

alebo dom

o

vým odpadom. Nepou~itý liek vráe

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

je

Lie

, ~elatína.

 

Ako vyzerá Febichol a obsah balenia

Svetlozelené mäkké kapsuly, ktoré obsahujú bezfarebnú výrazne aromatickú tekutinu.

Febichol sa dodáva v blistroch alebo v sklenenej f>aati

 

Ve>kose balenia: 50 mäkkých kapsúl.

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

a výrobca

Noventis, s. r. o.

Filmová 174

76

1 79 Zlín

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha

. 2 k not

i

fikácii o zmene, ev.

06-ZIB

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu FEBICHOL CPS 100MG 1X50 KS (BLISTER)

Diskusia

Diskusia k produktu FEBICHOL CPS 100MG 1X50 KS (BLISTER)

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam