Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg

Kód výrobku: 121330

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00833-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene. ev. č.: 2014/00832-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Piracetam AL 1200

filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Piracetam AL 1200 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Piracetam AL 1200

3. Ako používať Piracetam AL 1200

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Piracetam AL 1200

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Piracetam AL 1200 a na čo sa používa

Piracetam patrí do skupiny liekov nazývaných nootropné látky. Piracetam zlepšuje spomalený metabolizmus mozgu viacerými mechanizmami. Ovplyvňuje narušené funkcie učenia a pamäti. Piracetam ovplyvňuje tekutosť krvi, a tým ovplyvňuje proces zrážania krvi. Zlepšuje flexibilitu krvných doštičiek, znižuje zhlukovanie červených krviniek, viskozitu plazmy, znižuje cievnu rezistenciu a potláča zhlukovanie krvných doštičiek.

Piracetam AL 1200 sa používa

Na liečbu príznakov porúch mozgovej činnosti organického pôvodu ako súčasť celkovej liečby syndrómu demencie charakterizovanej nasledovnými hlavnými príznakmi: porucha pamäti a koncentrácie, blokáda myslenia, náhla únava, spomalenie pohybov a strata motivácie, citová labilita.

Medzi primárnu cieľovú skupinu patria pacienti so syndrómom demencie pri primárnej degeneratívnej demencii, pri multiinfarktovej demencii alebo pri kombinácii oboch foriem.

Individuálnu odpoveď na liek nemožno dopredu predpovedať.

Pred začiatkom liečby Piracetamom AL 1200 je potrebné uistiť sa, či príznaky sú vyvolané základnou chorobou, ktorá požaduje špecifickú liečbu.

Podporná liečba následkov ischemickej mozgovej príhody.

Podporná liečba syndrómov po otrase hlavy s hlavnými príznakmi závratov a bolesti hlavy.

Liečba mimovoľných zášklbov svalov spôsobená nedostatkom kyslíka v mozgu.

Podporná liečba u detí s vrodenou poruchou čítania a písania (legasténia), ktorá sa nedá vysvetliť intelektuálnou retardáciou (edukačne podnormálne), zanedbanou školskou dochádzkou alebo neprimeranými rodinnými/sociálnymi podmienkami.

Tieto poruchy môže piracetamom liečiť len lekár so špecializáciou pre diagnostiku a liečbu porúch čítania a písania ako súčasť celkovej liečby, ktorá obsahuje cvičenia a výchovné programy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Piracetam AL 1200

Neužívajte Piracetam AL 1200

    ak ste alergický na piracetam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

    ak máte závažnú obličkovú nedostatočnosť (klírens kreatinínu pod 20 ml/min)

    ak máte poruchu krvnej zrážanlivosti, ťažké krvácanie a pred chirurgickým zákrokom.

Upozornenia a opatrenia Predtým, ako začnete užívať Piracetam AL 1200, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

    ak máte psychomotorický nepokoj, povedzte to. prosím, vášmu lekárovi.

Iné lieky a Piracetam AL 1200 Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Kvôli účinku piracetamu na proces zrážania krvi, pri súbežnom podaní kumarínových derivátov sa zvyšuje ich účinok. Piracetam môže zvyšovať účinok niektorých liekov na nervový systém a hormónov štítnej žľazy u pacientov so zníženou činnosťou štítnej žľazy (hypotyroidizmus).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické skúsenosti s podávaním piracetamu tehotným ženám,

preto sa piracetam môže počas tehotenstva podávať len po konzultácii s lekárom a lekár rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.

Nie je známe, či piracetam preniká do materského mlieka, preto sa piracetam nesmie podávať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Keďže pacienti reagujú na liek individuálne, u niektorých pacientov sa môže vyskytnúť porucha pozornosti a ostražitosti, najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky. Ak sa u vás vyskytnú takéto účinky, neveďte vozidlá a neobsluhujte žiadne stroje.

3. Ako užívať Piracetam AL 1200 Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Dávkovanie a spôsob podávania Pokyny pre užívanie treba dodržiavať, aby liečba bola účinná a bezpečná.

Dávkovanie závisí od druhu a závažnosti ochorenia a odpovede pacienta na liečbu.

Aké množstvo a ako často treba Piracetam AL 1200 užívať ?

Liečba príznakov demencie, úrazu, otrasu mozgu:

Piracetam AL 1200 sa užíva dvakrát denne (zodpovedá 2,4 g piracetamu/deň) po predchádzajúcom podávaní vo forme injekcie alebo infúzie.

Ak lekár odporučí, dávku možno zvýšiť na dve tablety dvakrát denne (zodpovedá 4,8 g piracetamu/deň).

Po 3 mesiacoch liečby demencie váš lekár posúdi vhodnosť ďalšej liečby.

Liečba následkov cievnej mozgovej príhody:

Podáva dávka 1 filmom obalená tableta dvakrát denne (zodpovedá 2,4 g piracetamu/deň).

Lekár vám môže odporučiť zvýšiť dávku na dve tablety dvakrát denne (zodpovedá 4,8 g piracetamu/deň).

Liečba mimovoľných zášklbov svalov spôsobená nedostatkom kyslíka:

Po úvodnom injekčnom podávaní piracetamu sa tablety piracetamu môžu podávať dlhodobo, s postupným znižovaním dávky. Zníženie dávky zváži lekár podľa individuálnych potrieb.

Použitie u detí a dospievajúcich Podporná liečba poruchy čítania / písania

Odporúčaná denná dávka u detí a dospievajúcich je 3,2 g piracetamu. Liečba má trvať 3 mesiace.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Piracetam sa nemetabolizuje v pečeni, preto u pacientov s poruchou pečeňovej funkcie nie je potrebné dávkovanie meniť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Keďže sa piracetam vylučuje prevažne obličkami, u pacientov s poruchou funkcie obličiek piracetam dosahuje piracetam vyššie hladiny v plazme. Ak trpíte miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek, lekár vám zníži dávku na polovicu, akt trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek, lekár vám zníži dávku na štvrtinu až osminu. Dĺžku podávania lieku posúdi lekár podľa individuálnych potrieb, obvykle sa odporúča 3 mesiace.

Spôsob podávania

Liek sa zapíja pohárom vody. Najvhodnejšie je liek užívať spolu s jedlom alebo ihneď po jedle.

Dĺžka liečby

Dĺžku liečby podľa individuálnych potrieb určí váš lekár.

Ak užijete viac Piracetamu AL 1200, ako máte

Liečivo – piracetam nie je vo veľkej miere toxické. Vyskytnúť sa môžu vo zvýšenej miere vedľajšie účinky. Ak ste omylom užili viac tabliet, obráťte sa na lekára alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Piracetam AL 1200

Ak sa vynechá dávka lieku, treba pokračovať v normálnom dávkovaní podľa odporúčania. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci s neprejavia u každého.

Počas liečby sa u dospelých môže ojedinele vyskytnúť zvýšená mozgová činnosť ovplyvňujúca pohyby svalov, poruchy spánku a insomnia (nespavosť), nervozita, depresívna nálada, úzkosť, agresivita, žalúdočno-črevné problémy (nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha), zvýšenie telesnej hmotnosti.

Zaznamenal sa aj závrat, asténia (slabosť), pokles alebo zvýšenie krvného tlaku, zvýšená pohlavná túžba a sexuálna stimulácia.

Zriedkavo sa vyskytla únava a alergické reakcie (anafylaktické reakcie, žihľavka, sčervenanie, svrbenie, potenie).

U dospelých sa vedľajšie účinky vyskytli pri dávkach piracetamu nad 5 g denne. U detí sa vyskytovali zriedkavejšie, pri dávke 3 g piracetamu denne.

V izolovaných prípadoch u niektorých pacientov (pri zvýšenej neuronálnej dráždivosti) k zníženiu prahu pohotovosti.

Pacienti liečení antikonvulzívami (liekmi na epilepsiu) ich musia i naďalej užívať a pokračovať v liečbe, i keď súbežná liečba piracetamom vedie k subjektívnemu zlepšeniu.

Aké opatrenia treba urobiť v prípade výskytu vedľajších účinkov ?

Pri výskyte vedľajších účinkov sa obráťte na lekára, ktorý rozhodne o ich závažnosti a odporučí prípadné ďalšie opatrenia.

Pri prvom náznaku alergickej reakcie Piracetam AL 1200 ihneď vysaďte.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Piracetam AL 1200

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Piracetam AL 1200 obsahuje

Liečivo je piracetam. 1 filmom obalená tableta obsahuje 1200 mg.

Ďalšie zložky sú:

povidón K 25, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, sodná soľ kroskarmelózy, makrogol 5000, mastenec, oxid titaničitý E 171, hypromelóza 2910, žltý oxid železitý E 172, dimetikónová emulzia SE 2, polyakrylátová disperzia 30 %.

Ako vyzerá Piracetam AL 1200 a obsah balenia

Svetložltá oválna filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch stranách, takmer bez zápachu.

Piracetam AL 1200 je dostupných v baleniach po 30, 60 a 120 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

D-89150 Laichingen, Nemecko

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.

- 5 -

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121330
Kód EAN: 4024773035911
kód ŠUKL: 64865

Recenzie

Recenzie Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg

Diskusia

Diskusia Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg

Príbalový leták

Príbalový leták Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg

Príbalovú informáciu k produktu Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: Piracetam AL 1200 tbl flm 60x1200 mg.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam