Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na kašeľ » Lieky na vlhký kašeľ

OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml

Liek
Kód výrobku: 358743
Liek pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

Viac informácií

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Podobné produkty
Podobné produkty od rovnakého výrobcu Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml

Liek pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04341

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07374

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/04174

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

perorálny roztok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

  Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

3. Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a na čo sa používa

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje guajfenezín. Guajfenezín je liečivo zo skupiny nazývanej expektoranciá. Pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym.

Tento liek je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Neužívajte OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

  keď ste alergický/á (precitlivený/á) na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri Časť 6 a Časť 2).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:

  ak už máte kašeľ dlhšie ako 7 dní alebo sa kašeľ zvykne opakovať alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy.

  ak máte pretrvávajúci kašeľ, ktorý môže byť spôsobený astmou.

  ak máte kašeľ, pri ktorom sa tvorí mnoho hlienu.

  ak máte závažné problémypečeňou alebo s obličkami.

  ak požívate alkohol.

Ovplyvnenie výsledkov laboratórnych testov

Ak sa chystáte podstúpiť laboratórne vyšetrenie moču, je dôležité, aby ste lekárovi alebo zdravotnej sestre povedali, že užívate alebo ste v poslednom čase užívali OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml. Tento liek môže ovplyvniť niektoré výsledky testov.

Iné lieky a OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Neodporúča sa, aby ste užívali tento liek s liekmi, ktoré sú určené na zastavenie kašľa (antitusiká alebo lieky tlmiace kašeľ), pretože môžu ovplyvniť účinok tohto lieku.

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a jedlo a nápoje

Tento liek môžete užívať nezávisle na jedle a nápojoch.

Tehotenstvo a dojčenie

  Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte svojho lekára alebo lekárnika. Tento liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ lekár neodporučí inak.

  Neužívajte tento liek počas dojčenia, pokiaľ sa neporadíte s lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že by OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml mohol ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak sa však necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje

  4,7 objemových % etanolu (alkoholu), t.j. až 400 mg na dávku, čo zodpovedá približne 10 ml piva, 4 ml vína na dávku 10 ml. To môže byť škodlivé pre osoby trpiace alkoholizmom. Obsah alkoholu sa má vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo obličiek alebo epilepsiou.

  Ponceau 4R (E124) – červené farbivo – môže spôsobiť alergické reakcie.

  17,6 mg sodíka v dávke 10 ml. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.

  glukóza a fruktóza. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, poraďte sa pred užívaním tohto lieku s lekárom.

3. Ako užívať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Vždy užívajte tento liek presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov alebo tak, ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento roztok je len na vnútorné užitie.

  Neužívajte viac ako je stanovená dávka.

Vek

Dávka

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Jedna 10 ml odmerka 4-krát denne

Starší pacienti

Ako pre dospelých

Deti mladšie ako 12 rokov

Nepodávajte

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami

Poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom

  NEUŽÍVAJTE viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.

  Kontaktujte lekára, ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní.

Ak užijete viac OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml, ako máte

Ak niekto užije viac lieku ako má, kontaktujte lekára alebo pohotovosť najbližšej nemocnice a túto písomnú informáciu spolu s obalom lieku vezmite so sebou.

Príznaky môžu zahŕňať:

  Podráždený žalúdok, nevoľnosť a ospanlivosť.

Ak zabudnete užiť OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Tento liek máte užívať len podľa uvedeného odporúčania a pozorne sa ním riadiť. Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu dávku vtedy, kedy ju máte normálne užiť. Neužívajte dvojnásobnú dávku v snahe doplniť zabudnutú dávku. Neužívajte viac ako 4 dávky (40 ml) počas 24 hodín.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať čokoľvek z nižšie uvedeného, PRESTAŇTE užívať liek a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc:

  Alergické reakcie vrátane kožných vyrážok (ktoré môžu byť vážne a zahŕňať pľuzgiere a olupovanie kože) a svrbenie.

Mierne účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, zahŕňajú:

  Nevoľnosť alebo vracanie.

  Podráždený žalúdok.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. Ako uchovávať OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

  Uchovávajte liek v pôvodnom obale (fľaša v škatuľke) na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte, ak po zakúpení spozorujete, že uzáver fľaše je poškodený.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Spotrebujte do 4 týždňov od prvého otvorenia.

  Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml obsahuje

Liečivo je guajfenezín. Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 20 mg guajfenezínu. Každých 10 ml perorálneho roztoku obsahuje 200 mg guajfenezínu.

Ďalšími zložkami sú: xantánová živica, chlorid sodný, sodná soľ sacharínu, amónna soľ glycyrrhizínu, kyselina citrónová, citran sodný, makrogol glycerol hydroxystearát 40, levomentol, jahodová príchuť (obsahuje etanol, glukózu a fruktózu), glycerol, makrogol 1500, propylénglykol, etanol, čistená voda, benzoan sodný (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (obsahuje glukózu).

(Ďalšie informácie o niektorých zložkách nájdete v Časti 2).

Ako vyzerá OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml a obsah balenia

OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml je číra až mierne opalizujúca, červená kvapalina určená len na vnútorné použitie (ústami). Je dostupná v 150 ml hnedých sklených fľašiach s plastovým viečkom bezpečným pred deťmi. Balenie obsahuje 10 ml odmerku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Products Ltd, c/o Johnson & Johnson Limited, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Veľká Británia

Výrobca

Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Francúzsko.

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:

Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko/Luxembursko: Bronchosedal Mucus Menthol 20 mg/ml siroop

Bulharsko/Estónsko: Sudafed Broncho Menthol

Benylin Mucus Cough

Česká republika: OlynMuco s příchutí mentholu 20 mg/ml

Grécko: Hexacough

Benylin Phlegm Cough Menthol 100mg/5ml Oral Solution

Actigrip Tosse Mucolitico “Gusto Mentolo 20 mg/ml, Soluzione Orale”

Lotyšsko/Litva: Actifed Menthol 20mg/ml Syrup

Poľsko: Sudafed Muco na kaszel mokry

Cêtusse Mucus Menthol

Rumunsko: Benylin Mentol 20mg/ml Solutie Orala

Slovenská republika: OlynMuco s príchuťou mentolu 20 mg/ml

Slovinsko: Hexpectoral z okusom mentola 20mg/ml peroralna raztopina

Španielsko: Iniston Expectorante 20 mg/ml Solución Oral Sabor Menta

Spojené kráľovstvo: Benylin Mucus Cough Menthol flavour 100mg/5ml oral solution

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2013.

Informácie o produkte

Výrobca: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: OLYNMUCO
Kód výrobku: 358743
Kód EAN: 3574660684711
Držiteľ rozhodnutia: FAMAR, S.A., ATTIKI

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek pomáha uľaviť od prieduškového (produktívneho) kašľa tým, že uvoľňuje zahlienenie, uľahčuje tak vykašliavanie a kašeľ sa stáva viac produktívnym. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml.DOCX

Recenzie

Recenzie produktu OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml

Diskusia

Diskusia k produktu OlynMuco s príchuťou mentolu sirup 20 mg/ml sol por (fľ.skl.jantár.) 1x150 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám