Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na kašeľ » Lieky na suchý kašeľ

MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml

Liek
Kód výrobku: 358676
Liek na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.

Viac informácií

5,79
Ušetríte: 13 % (0,90 €)
Bežná cena: 6,69 €

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 13. 12. 2018, predpokladaný termín doručenia 14. 12. 2018.

Tovar odošleme 13. 12. 2018, predpokladaný termín doručenia 14. 12. 2018.

Doprava jen za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml

Liek na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.
<p>

</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Mugotussol

10 mg/5 ml, sirup

dextrometorfániumbromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Mugotussol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol

3. Ako užívať Mugotussol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mugotussol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Mugotussol a na čo sa používa

Mugotussol sa používa na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.

Obsahuje liečivo dextrometorfániumbromid patriace do skupiny liekov nazývaných antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ), ktoré pomáhajú zabezpečiť zmiernenie suchého, dráždivého, kašľa.

Liek sa používa u dospelých a u detí starších ako12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol

Neužívajte Mugotussol

- ak ste alergický na dextrometorfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte dlhodobý kašeľ alebo akútne príznaky ochorení dýchacích ciest, ako je astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), zápal pľúc,

- ak máte menej ako 12 rokov,

- ak užívate alebo ste posledné dva týždne užívali lieky na depresiu známe ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO). Ak si nie ste istý, či užívate takýto liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mugotussol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

  Dextrometorfániumbromid môže vyvolať závislosť, ak sa používa počas dlhého obdobia (t.j. po dlhšom ako odporúčané trvanie liečby), alebo ak ho užívajú ľudia s náchylnosťou k zneužívaniu

  Ak užívate alebo ste nedávno užívali niektoré lieky, napr. na liečbu depresie, ako sú SSRI alebo tricyklické antidepresíva

  Ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami

  Ak máte pretrvávajúci kašeľ alebo ak sa kašeľ spája s nadmernou produkciou hlienu, (napr. pacienti s ochoreniami ako sú bronchiektázia a cystická fibróza) alebo u pacientov s neurologickými ochoreniami, ktoré sa spájajú s významne zníženým reflexom kašľa (ako sú mozgová príhoda, Parkinsonova choroba a demencia)

  Ak neznášate niektoré cukry

  Ak u vás bola diagnostikovaná mastocytóza

Dextrometorfániumbromid nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.

Iné lieky a Mugotussol

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, najmä amiodarón, chinidín, fluoxetín, haloperidol, paroxetín, propafenón, tioridazín, cimetidín, ritonavir, berberín, bupropión, cinakalcet, flekainid a terbinafín alebo mukolytiká (lieky, ktoré rozpúšťajú hlien) alebo sérotonergné lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sérotonergné lieky sú napr. niektoré antidepresíva ako inhibítory MAO alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (napr. fluoxetín, paroxetín) alebo tricyklické antidepresíva. Dextrometorfán môže zvýšiť riziko sérotonínového syndrómu. Príznaky sérotonínového syndrómu zahŕňajú agitáciu, zvýšenie srdcovej a dychovej frekvencie, nepokoj, svalové kŕče a zášklby, vysokú horúčku, nadmerné potenie, zimnicu a triašku.

Mugotussol a alkohol

Ak sa požíva alkohol spolu s dextrometorfániumbromidom, výskyt niektorých vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek vám môže spôsobovať pocit ospalosti alebo závrat. Ak má na vás vplyv, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Riziko vzniku týchto účinkov sa zvyšuje s alkoholom a niektorými inými liekmi.

Mugotussol obsahuje:

39,06 g maltitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke, čo zodpovedá 89 kcal/g.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako užijete tento liek, poraďte sa s lekárom.

Môže mať mierny laxatívny („preháňajúci“) účinok.

Kalorická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.

2,8 g propylénglykolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke.

Metylparabén (E219)

Môže vyvolať alergické reakcie (aj oneskoreného typu).

3. Ako užívať Mugotussol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:

15 ml sirupu až 3-krát denne, každých 6 až 8 hodín, podľa potreby.

Neprekračujte maximálnu dennú dávku 45 ml sirupu (3 užitia).

Použite dávkovač, ktorý je súčasťou balenia.

Ak sa liečite sami, nepoužívajte liek dlhšie ako 3-5 dní.

Sirup neobsahuje cukor (sacharózu), preto ho môžu užívať pacienti s cukrovkou.

Ak užijete viac Mugotussolu, ako máte

Ak užijete viac Mugotussolu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zoberte všetok zvyšný liek, aby ste ho ukázali lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mugotussol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie

  môžu byť závažné a zahŕňajú nasledujúce príznaky: ťažkosti s dýchaním alebo závraty, opuch tváre alebo hrdla, závažné vyrážky alebo žihľavku (urtikária), kožnú vyrážku, začervenanie kože (erytém), lokalizovanú liekovú vyrážku

  ak máte niektorý z týchto príznakov, ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte okamžite pomoc lekára.

Iné možné vedľajšie účinky

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

  závrat, vracanie, podráždený žalúdok, nevoľnosť, únava

  Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  halucinácie, závislosť, ospalosť

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Mugotussol

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku fľašky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Spotrebujte do 12 mesiacov po prvom otvorení.

Neužívajte tento liek, ak spozorujete nejaké znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mugotussol obsahuje

- Liečivo je monohydrát dextrometorfániumbromidu.

- Ďalšie zložky sú: dihydrát sodnej soli sacharínu, roztok maltitolu (E965), propylénglykol, marhuľová aróma,vanilková aróma, metylparabén (E218), čistená voda.

Ako vyzerá Mugotussol a obsah balenia

5 ml sirupu obsahuje 10 mg monohydrátu dextrometorfániumbromidu (čo zodpovedá 7,35 mg dextrometorfánu).

je číry, bezfarebný až bledožltý sirup dostupný vo fľaške zo skla typu III jantárovej farby a plastovým uzáverom.

Veľkosť balenia:

1 x 190 ml fľaška a 1 dávkovač.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Delpharm Reims, 10 rue du Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francúzsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Spojené kráľovstvo: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup

Česká republika: Mugotussol 10mg/5ml

Estónsko: Mugotussol

Poľsko: Mucotussin

Slovensko: Mugotussol

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2017.

4

Informácie o produkte

Výrobca: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUGOTUSSOL
Produktová rada: Zmes imunita, chrípka, kašel
Kód výrobku: 358676
Kód EAN: 9006968012124
Držiteľ rozhodnutia: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Mugotussol

10 mg/5 ml, sirup

dextrometorfániumbromid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1. Čo je Mugotussol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol
3. Ako užívať Mugotussol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Mugotussol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1.         Čo je Mugotussol a na čo sa používa

Mugotussol sa používa na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa. Obsahuje liečivo dextrometorfániumbromid patriace do skupiny liekov nazývaných antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ), ktoré pomáhajú zabezpečiť zmiernenie suchého, dráždivého,  kašľa.

Liek sa používa u dospelých a u detí starších ako12 rokov.

2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol

Neužívajte Mugotussol

 • ak ste alergický na dextrometorfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak máte dlhodobý kašeľ alebo akútne príznaky ochorení dýchacích ciest, ako je astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), zápal pľúc,
 • ak máte menej ako 12 rokov,
 • ak užívate alebo ste posledné dva týždne užívali lieky na depresiu známe ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO). Ak si nie ste istý, či užívate takýto liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mugotussol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Dextrometorfániumbromid môže vyvolať závislosť, ak sa používa počas dlhého obdobia (t.j. po dlhšom ako odporúčané trvanie liečby), alebo ak ho užívajú ľudia s náchylnosťou k zneužívaniu
 • Ak užívate alebo ste nedávno užívali niektoré lieky, napr. na liečbu depresie, ako sú SSRI alebo tricyklické antidepresíva
 • Ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami
 • Ak máte pretrvávajúci kašeľ alebo ak sa kašeľ spája s nadmernou produkciou hlienu, (napr. pacienti s ochoreniami ako sú bronchiektázia a cystická fibróza) alebo u pacientov s neurologickými ochoreniami, ktoré sa spájajú s významne zníženým reflexom kašľa (ako sú mozgová príhoda, Parkinsonova choroba a demencia)
 • Ak neznášate niektoré cukry
 • Ak u vás bola diagnostikovaná mastocytóza

Deti

Dextrometorfániumbromid nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.

Iné lieky a Mugotussol

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, najmä amiodarón, chinidín, fluoxetín, haloperidol, paroxetín, propafenón, tioridazín, cimetidín, ritonavir, berberín, bupropión, cinakalcet, flekainid a terbinafín alebo mukolytiká (lieky, ktoré rozpúšťajú hlien) alebo sérotonergné lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sérotonergné lieky sú napr. niektoré antidepresíva ako inhibítory MAO alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (napr. fluoxetín, paroxetín) alebo tricyklické antidepresíva. Dextrometorfán môže zvýšiť riziko sérotonínového syndrómu. Príznaky sérotonínového syndrómu zahŕňajú agitáciu, zvýšenie srdcovej a dychovej frekvencie, nepokoj, svalové kŕče a zášklby, vysokú horúčku, nadmerné potenie, zimnicu a triašku.

Mugotussol a alkohol

Ak sa požíva alkohol spolu s dextrometorfániumbromidom, výskyt niektorých vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek vám môže spôsobovať pocit ospalosti alebo závrat. Ak má na vás vplyv, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Riziko vzniku týchto účinkov sa zvyšuje s alkoholom a niektorými inými liekmi.

Mugotussol obsahuje

39,06 g maltitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke, čo zodpovedá 89 kcal/g. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako užijete tento liek, poraďte sa s lekárom.

Môže mať mierny laxatívny („preháňajúci“) účinok. Kalorická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.  2,8 g propylénglykolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke.  Metylparabén (E219) Môže vyvolať alergické reakcie (aj oneskoreného typu).

3.         Ako užívať Mugotussol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov - 15 ml sirupu až 3-krát denne, každých 6 až 8 hodín, podľa potreby. Neprekračujte maximálnu dennú dávku 45 ml sirupu (3 užitia). Použite dávkovač, ktorý je súčasťou balenia.  Ak sa liečite sami, nepoužívajte liek dlhšie ako 3-5 dní.  Sirup neobsahuje cukor (sacharózu), preto ho môžu užívať pacienti s cukrovkou. 

Ak užijete viac Mugotussolu, ako máte

Ak užijete viac Mugotussolu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Zoberte všetok zvyšný liek, aby ste ho ukázali lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mugotussol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.

4.         Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie

 • môžu byť závažné a zahŕňajú nasledujúce príznaky: ťažkosti s dýchaním alebo závraty, opuch tváre alebo hrdla, závažné vyrážky alebo žihľavku (urtikária), kožnú vyrážku, začervenanie kože (erytém), lokalizovanú liekovú vyrážku
 • ak máte niektorý z týchto príznakov, ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte okamžite pomoc lekára.

Iné možné vedľajšie účinky

 • Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) - závrat, vracanie, podráždený žalúdok, nevoľnosť, únava
 • Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) - halucinácie, závislosť, ospalosť

 Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.         Ako uchovávať Mugotussol

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku fľašky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Spotrebujte do 12 mesiacov po prvom otvorení. Neužívajte tento liek, ak spozorujete nejaké znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mugotussol obsahuje

 • Liečivo je monohydrát dextrometorfániumbromidu.
 • Ďalšie zložky sú: dihydrát sodnej soli sacharínu, roztok maltitolu (E965), propylénglykol, marhuľová aróma,vanilková aróma, metylparabén (E218),     čistená voda.

Ako vyzerá Mugotussol a obsah balenia

5 ml sirupu obsahuje 10 mg monohydrátu dextrometorfániumbromidu (čo zodpovedá 7,35 mg dextrometorfánu).  Mugotussol je číry, bezfarebný až bledožltý sirup dostupný vo fľaške zo skla typu III jantárovej farby a plastovým uzáverom.

Veľkosť balenia

1 x 190 ml fľaška a 1 dávkovač.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko

Výrobca

Delpharm Reims
10 rue du Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Francúzsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Spojené kráľovstvo: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup
Česká republika: Mugotussol 10mg/5ml
Estónsko: Mugotussol
Poľsko: Mucotussin
Slovensko: Mugotussol

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml.doc

Recenzie

Recenzie produktu MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml

Diskusia

Diskusia k produktu MUGOTUSSOL sirup 10mg 190 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam