Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

IBALGIN Rapidcaps 20 x 400 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 353532
Analgetikum vo forme mäkkých kapsúl, pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a menštruačné bolesti, pri migréne, znižuje horúčku.

Viac informácií

3,80
Bežná cena: 4,19 €, Ušetríte: 9 % (0,39 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Analgetikum vo forme mäkkých kapsúl, pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a menštruačné bolesti, pri migréne, znižuje horúčku.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 353532
Kód EAN: 8588003914675
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

Liečivo je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liečiv (NSAID). NSAID poskytujú úľavu zmenou reakcie tela na bolesť, opuch a vysokú telesnú teplotu. Mäkké kapsuly sa ľahko rozkladajú v ľudskom tele, liečivo sa rýchlejšie vstrebe do krvného obehu a tak sa rýchlo dostáva do miesta bolesti.

Liek sa používa na zmiernenie bolesti hlavy, migrény, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, bolesti svalov, pri horúčke a príznakoch prechladnutia a chrípky. Na základe odporúčania lekára sa liek tiež používa na zmiernenie bolesti, ktorú je cítiť pozdĺž nervu (neuralgia), opuchu a bolesti kĺbov (reumatické bolesti) a pri menej závažných zápaloch kĺbov (menej závažná artritída). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Písomná informácia pre pou~ívate>

a

 

IBALGIN RAPIDCAPS 200 mg

IBALGIN RAPIDCAPS 400 m

g

mäkké kapsuly

 

ibupr

o

fe

n

 

Pozorne si pre

j

te celú písomnú informáciu predtým, ako za

ormácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uveden

é v tejto

písomnej informácii alebo ako vám povedal váa lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo ra

du,

obráete sa na svojho lekárnika.

A

k

sa u vás vyskytne akýko>vek ved>

a

jaí ú

ekárnika. To sa týka a

j

a

chko>vek ved>ajaíc

h

ú

Ak ste dospelý a ak sa do 4 dní

v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade migrény alebo horú

y nebudet

e cítie lepaie alebo sa budete cítie horaie, musíte sa obrátie na lekára. V prípade detí a dospievajúcich (od 12 do 18 rokov) je potrebné kontaktovae lekára do 3 dní.

 

V tejto písomnej informácii sa

doz

viete:

1. o je IBALGIN RAPIDCAPS a na

2. o potrebujete vediee predtým, ako u~ijete IBALGIN RAPIDCAPS

3. Ako u~ívae IBALGIN RAPIDCA

P

S

4. Mo~né ved>ajaie ú

5. Ako uchovávae IBALGIN RAPIDCAPS

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je IBALGIN RAPIDCAPS a 

na

 

Náz

ov týchto liekov je I

BALGIN RAPIDCAPS 200 mg alebo

 IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg (nazývaný IBALGIN RAPI

DCAPS v tejto p

ísomnej informácii).

Lie

y tento lie

k

lie

kupiny liekov známych ako nest

e

roidné protizápal

o

vé lie

IBALGIN RAPIDCAPS vo forme mäkkých kapsúl sa >ahko rozkladá v >udskom tele, lie

a

rýchle

jaie vstrebe do k

rvného obehu a tak

s

a rýchlo dostáva do miesta bolesti.

 

I

B

ALGIN RAPIDCAPS sa pou~íva na zmi

e

r

nenie bolesti hlavy, migrény, bolesti zubov, boles

ti chrbta, bolesti pri

me

na

l

ov, pri horú

 

Navyae, na základe odporú

DCAPS sa tie~ pou~íva na zmiernenie bolesti, ktorú je cítie p

ozd:~ n

ervu (neuralgia), opuchu a bolesti k:bov (reumatické bolesti) a pri menej záva~ných zápaloch k:bov (menej záva~ná artritída).

 

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg je odporú

12

rokov (od 40 kg telesnej hmotnosti).

Vzh>adom na mno~stvo lie

dospelých a deti nad 6

r

okov (od 20 kg telesnej hmotnosti).

Ak ste dospelý a ak sa do 4 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade migrény alebo horú

ete cítie lepaie, ale

bo sa budete cítie h

oraie, musíte sa obrátie na

lekára. V prípade detí a dospievajúcich je potr

ebné kontaktova

e lekára do 3 dní.

 

 

2. o potrebujete vediee p

redtým, ako

u

~ijete IBALGIN RAPIDCAPS

 

Neu~ívajte

IBALGIN RAPIDCAPS

ak ste alerg

i

cký na ibuprofen

(

lie

ak ste alergický na nesteroidné protizápalové lieky,

astma,

nádcha, opuch ale

bo ~ih>avka;

ak m

á

te aktívne alebo opakujúce sa vredy alebo krvácanie do ~alúdka alebo dvanástnika alebo,

ak sa vám to vysk

ytlo niekedy v minulosti opakovane (t.j. aspoH 2-krát);

ak ste mali krvácanie do za~ív

a

k

ste ~ena v posledných troch mesi

a

c

och tehotenstva.

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým

, ako za

I

BA

LGIN RAPIDCAPS, obráe

te sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

máte ochorenie obli

máte prieduakovú astmu;

máte sennú nádchu, nosové polypy alebo chronické obatruk

horenie d

ýchacích ciest, kvôli zvýaenému riziku alergických reakcií;

u~ívate lieky, ktoré mô~u zvýaie riziko ~alúdo

máte systémový lupus erythematosus (ochorenie

im

unitného systému) alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva (riziko aseptickej meningitídy (nehnisavý zápal mozgových blán));máte zápalovú vredovú choro

b

u tráviaceho traktu, ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída; máte problémy so srdcom vrátane srdcového zlyhania, angínu pektoris

(bolese na hrudi), ale

bo ak ste mali srdcov

ý infarkt, podstúpili ste ope

ráciu srdca (koronárny bypass), máte ochorenie p

eriférnych arté

rií (slabá cirkulácia v nohách alebo chodidlách z 

dôvodu zú~

e

n

ých alebo zablokovaných ciev), alebo ak

úko>vek mozgovú príhodu (vrát

a

ne malej mozgovej

príhody alebo prechodného ischemického záchvatu);

máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, alebo niektorý

e

f

aj

r).

 

Protizápalové

lieky/lieky proti

b

olesti, ako ibuprofen, mô~u bye spojené s miernym zvýaeným rizikom

srdcového infarktu

alebo mozgovej p

ríhody, najmä ak sa u~ívajú vo vysokých dávkach.

Neprekra

K

r

vácanie, vredy alebo prederavenie

v

 

tráviacom trakte sa mô~u objavie kedyko>vek po

z

v

ar

ovných príznakov aleb

o

predchádzajúcej anamnézy záva~ných ~alúdo

ania, vredy a prederavenie sa zvyauje so zvyaujúcou sa dávkou,

u pacien

tov s anamnézou vredu a u staraích osôb. Niektoré sú

(li

eky proti zrá~avosti krvi) ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (lieky podávané na lie

(

protidoati

U pacientov so zvýaeným rizikom ~alúdo

ú

s ochranným ú

(napríklad misoprostol alebo

inhibítory protónovej pumpy).

 

Dlhodobé u~ívan

ie akéhoko>vek

typu lieku proti bolesti na bolese hlavy mô~e s

tav eate z

h

o

raie. Ak sa u vás vyskytujú

ebo ka~dodenné bolesti hlavy

n

apriek (alebo kvô

l

i) tomu, ~e pravidelne u~ívate lieky proti bolesti hlavy, porate sa so svojím lekárom, ne~ za

er

n

é pou~

ti bolesti hlavy.

 

I

buprofen mô~e maskovae príznaky infekcie (horú

 

Deti a dospievaj

úci

Existuje rizi

ko poakodenia obli

 

Iné lieky a IBALGIN R

a

m

inoglykozidy (antibiotiká), preto~

e

ibuprofen mô~e zní~ie vylu

idov, ich sú

í

va

ni

e mô~e zvýaie rizi

k

o nefrotoxicity a ototoxicity (poakodenie obli

sulfonylmo

mo~ná interakcia s ibuprofenom;

lieky s obsahom lítia (lieky n

a maniode

presívne ochorenie a depresie), digoxín (pri srdcovej nedostato

sulfinpyrazón a pro

ben

ecid (lieky na lie

baklofén, existujú klinické údaje nazna

m

atickú hladinu baklofénu;

mifepristón (liek na ukon

cyklosporí

n, takrolimus (lieky po

tlá

preto~e mô~e dôjse k poak

odeniu obli

pemetrexed (liek na lie

koviny), preto~

lieku;

zido

v

u

dín (liek na lie

e u~ívanie ibuprofenu mô~e v

i

ese k zvýaenému

riziku krvácania do k:bu alebo krvácanie, ktoré vedie k tvorbe opuchov u HIV(+) hemofilikov.

 

Niektoré iné lieky mô~u tie~ ovplyvHovae lie

é.

Pred

u~itím lieku IBAL

GIN RAPIDCAPS s iný

m

i liekmi je preto potrebné po~iadae o radu lekára alebo lekárnika.

 

IBALGIN RAPIDCAPS a

jedlo, nápoje a

alkohol

Kapsuly sa preh:tajú cHJL°ÜÞâæ  ì l

~

 V

X

nœÆ`~âøúü

T

e

hotenstvo a doj

Neu~ívajte

t

e

nto liek po

tva alebo po

e

ni

a.

V prvých aiestich m

e

siacoch tehotenstva sa porate so svojím lekárom o u~ívaní.

 

Plodnose

Liek patrí do skupiny liekov (NSAID

), ktoré mô~u naruaie plodnose u ~ien. Tento ú

atný po u

kon

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ibuprofen nemá ~iadny alebo má zanedbate>ný vplyv na schopnose viese vozidlá a obsluhovae stroje.

 

Tento liek obsahuje sorbitol. Ak vám váa

ekár povedal, ~e neznáaate niektoré cukry, kontaktuje ho predtým, ako za

 

 

3. Ako u~ívae IBALGIN RAPIDCAPS

 

V~dy u~ívajte

t

ento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váa lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste nie

istý, overte si to u sv

ojho lekára alebo lek

árnika.

 

Tento liek je ur

ý len na krátkodobé u~ívanie. U~ívajte najni~

aie dávky po

as

ch príznako

v

.

 

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rok

ov a staraí (od 40 kg telesne

j

hmotnosti)

U~it

e

1 alebo 2 kapsuly IBALGINU RAPIDCAPS 200 mg alebo 1 kapsulu IBALGINU RAPIDCAPS 400 mg s vodou, najviac 3x denne pod>a potreby.

Nechajte aspoH 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.

 

Na zmiernen

ie

bolest

i, ktorú je cítie

pozd:~ nervu (ne

u

ralgia), opuchu a bolesti k:bov (reumatické bolesti) a pri menej záva~ných zápalov k:b

ov (menej záva~n

á artritída) sa liek u~íva na základe odporú

N

e

u~ívajte viac ako 6 kapsúl IBALGI

N

U

RAPIDCAPS 200 mg alebo 3 kapsuly IBALGINU RAPIDCA

PS 400 mg po

d

ín

.

Deti nad 6 rokov (od

20 kg do 39 kg telesnej hmotnosti)

Pre túto vekovú skupinu je odporú

Maximálna

celková denná dávka ibuprofenu je 20  30 mg na kg telesnej hm

otnosti,

rozdelená do 3 a~ 4 jednotlivých dávok.

Deti nad 6 rokov (od 20 kg do 39 kg telesnej hmotnosti) u~ívajú 1 kapsulu IBALGINU RAPIDCAPS 200 mg;

Deti 20 kg  29 kg najviac 3-krát denne pod>a potreby. Nie vi

ac

ako 3 kapsuly (najviac 600 mg ibuprofenu) po

Deti 30 kg  39 kg najviac 4-krát denne pod

>

 

Ak u detí od 6 rokov a 

dospievajúcich je ten

to liek potrebné podávae via

c ako 3 dni alebo sa príznaky ochorenia zhorauj

ú, je potrebné

poradie sa s lekárom.

 

Deti mladaie ako 6 rokov

(< 20 kg te

l

e

snej hmotnosti)

IBALGIN RAPIDCAPS 200 m

g a IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg s

a

nesmie pou~ívae

u detí mladaích ako 6 rokov (menej ako 20 kg telesnej hmotnosti), vzh>adom na mno~stvo lie

 

Staraí >udia

U staraích pacientov je dávkovanie rovnaké ako u ostatných do

sp

e

lých,

avaak je nutná zv

ýaená

opatrnose.

Porucha funkcie pe

Ak máte zní~enú funkciu obli

, v~dy sa pora

te so svojím lekárom, ne~ za

u~ívae IBALGIN RAPIDCAPS. Váa lekár vám pod>a t

A

k u~ijete viac IBALGINU RAPIDCAPS

,

ako máte

V prípade predávkovania alebo ak dieea n

áhodne po~ije viac ka

p

l,

ihne vyh>adajte l

e

kársku pomoc.

 

Ak zabudnete u~ie IBALGIN RAPIDCAPS

Neu~ívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynecha

nú tabletu.

 

Ak máte akéko>vek alaie otázky týkajúce sa pou~

to lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

 

Ak sa objavi

a p

rvé príznaky akejko>vek reakcie z precitlivenosti, ako je ko~ná vyrá~ka, sliznicové lézie (poakodenie slizníc), ~ih>avka, vyrá~ka s fialovými akvrn

a

mi, náhle vzniknutý opuch okolo o

bo krvácanie z tráviace

ho traktu (vracanie k

rvi alebo

olica), preruate u~ívanie lieku a okam~ite vy

h>adajte lekár

sku pomoc.

 

Ved>ajaie ú

skytnúe, s

ú

uvedené ni~aie v skupinách pod>a

stosti výskytu:

M

enej

e

j

ako 1 zo 100 osôb):

bolese hlavy, bolese brucha

, pocit nevo>nosti (n

a

uz

ea

), tráviace ea~kost

i

, rôzne ko~né vyrá~ky, reakcie z precitlivenosti (ako je ~ih>avka a svrbenie)

 

Zriedkavé (mô~u postihova

e menej ako 1 z 1 000 osôb):

nevo>nose (vracanie), hna

ápcha, pl

ynatose

 

Ve>mi zriedkavé (mô~u postihovae menej ako 1 z 10 000 osôb):

problémy s tvorbou krvných buniek (prvé príznaky sú: horú

rpanie, krvácanie z nosa a ko~né krvácanie), sterilný zápal mozgových blán (najmä u pacientov s ochorením spojivového tkaniva alebo so systémovým lupus er

y

thematosus), zápal, ulcerácia (zvredovatenie) alebo perforácie (prederavenie) za~ívacieho traktu sliznice (

), zápal v ústach, nesc

hopnose obli

lu

tne zlyhanie obli

mô~u bye príz

nakmi poakodenia obli

oruchy funk

c

i

e pe

ií vrátane vyrá~ky so za

e

naním a tvorbou p

>

 

Neznáme (

tu

p

ných ú

dajov):

porucha sl

uchu, srdcové zlyha

n

ie a opuch, zvýaenie krvného tlaku, zhoraenie existujúceho ochorenia

ého

Crohnova choroba), porucha funkcie obli

5

.

U

chovávajte pri teplote do 25 °C v originálnom bale

ní na ochranu pred vlh

k

os

e

ou.

 

Tento liek uchov

á

vajte mimo doh>adu a dosahu detí.

Neu~ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ozna

obalu po  EXP . Dátum exspirácie sa vzeahuje na posledný deH

mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

BAL

GIN RAPIDCAPS obsahuje

 

Lie

85 % (E 525), ~elatína,

 

Ako vyzerá IBAL

GIN RAPIDCAPS a obsah b

alenia

 

IBALGIN RAPID

CAPS 200 mg: oválne prieh>ad

né ru~ové (karmínová

é

kapsuly (pri

bli~ne 13 x 8 mm).

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg: ovál

ne prieh>a

d

n

é ru~ovo

mäkké

~

elatínové kapsuly (pribli~ne 15 x

1

0 mm).

 

Ve>kose balenia:

IBALGIN RAPIDCAPS 200

mg: 12 a 24 mäkkých ka

p

l.

IBALGIN RAPIDCAPS 40

 

mg: 10, 12 a 20 mäkkých kapsúl.

 

Na trh nemusia bye uvedené vaetky ve>kosti balenia.

 

Dr~ite> rozhodnut

ia o registrácii a výrobca

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii

Zentiva,

k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, eská republika

 

Výrobca

Sanofi-aventis S.p.a., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito(AQ), Taliansko

 

Saneca Pharmaceutiacals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohove

c,

Slovenská republika

 

Liek je schválený v 

nasledovnými názvami:

 

V

e

>ká BritániaIBUSOFT 200 mg

IBUSO

F

T

400 mgBulharsko  ##

2

 

0 mg

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg

M

aarskoALGOFLEX RAPID MINI 200 m

g

ALGOFLEX RAPID 400 mg

T

alianskoNOVALGIDOL 200 mg

NOVALGI

D

O

L 400 mg

P

o>skoIBALGIN RAPID

IBALGIN RAPID

F

ORTE

R

umunskoIBALGIN EXPRESS 200 mg

IBA

L

G

IN EXPRESS 400 mg

S

lovenská republikaIBALGIN RAPIDCA

P

S

200 mg

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg

Táto písomná informácia bola napos

l

e

dy aktualizovaná v auguste 2016.

 

Logo Zentiva

 

 

 

 

Príloha

k

 notifikácii o zmene, ev.

Príl

oha

i

o

 z

mene, ev.

5

858-Z1B

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu IBALGIN Rapidcaps 20 x 400 mg

Diskusia

Diskusia k produktu IBALGIN Rapidcaps 20 x 400 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam