Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na kašeľ » Lieky na suchý kašeľ

Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Liek
Kód výrobku: 122197
Indikácie:Liek sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest, u ktorých dochádza k poruche viskozity a obtiažnemu vykašliavaniu hlienu, ako je napríklad akútna a chronická bronchitída.

Viac informácií

Bežná cena: 4,74 €
3,89
Ušetríte: 18 % (0,85 €)

Skladom už iba 3 - 5 kusy

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Indikácie:Liek sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest, u ktorých dochádza k poruche viskozity a obtiažnemu vykašliavaniu hlienu, ako je napríklad akútna a chronická bronchitída.

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/ 03761 - Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Ambroxol AL 75 retard

kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal

váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebude cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

  Čo je Ambroxol AL 75 retard a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ambroxol AL 75 retard

  Ako užívať Ambroxol AL 75 retard

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Ambroxol AL 75 reatard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ambroxol AL 75 reatard a na čo sa používa

Ambroxol AL 75 retard je liek, ktorý pomáha uvoľňovať hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.

Ambroxol AL 75 retard sa používa na uvoľňovanie hlienu pri náhlych a dlhodobých ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných vznikom hustého hlienu.

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ambroxol AL 75 retard

Neužívajte Ambroxol AL 75 retard

  ak ste alergický na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene

Sekretolytický účinok (uvoľňujúci hlieny) lieku môže byť zvýšený väčšou konzumáciou tekutín.

Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo závažné ochorenie pečene, má sa Ambroxol AL 75 retard podávať s opatrnosťou pod dohľadom lekára (napr. dlhšie intervaly medzi dávkami alebo nižšie dávky).

Kvôli vysokému obsahu liečiva Ambroxol AL 75 retard nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

Iné lieky a Ambroxol AL 75 retard

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ambroxol/antitussiká (lieky proti kašľu)

Súbežné použitie lieku Ambroxol AL 75 reatard a liekov na utlmenie kašľu (antitussiká) môže spôsobiť nebezpečné hromadenie prieduškového výlučku tým, že sa potláča kašeľ.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento lieku.

Keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím tohto lieku u tehotných žien, Ambroxol AL 75 retard môžete počas tehotenstva užívať len pod dohľadom vášho lekára a len v prípade, ak on rozhodne, že úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

Liečivo ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka u zvierat. Keďže nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s použitím tohto lieku u dojčiacich matiek, Ambroxol AL 75 retard môžete počas dojčenia užívať len pod dohľadom vášho lekára a len v prípade, ak on rozhodne, že úžitok z liečby prevyšuje možné riziko.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny, alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ambroxol AL 75 retard obsahuje sacharózu (cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

3. Ako užívať Ambroxol AL 75 retard

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je

Nasledovné schémy dávkovania sa používajú, ak lekár neodporučil iné dávkovanie Ambroxol AL 75 retard. Dodržiavajte prosím toto dávkovanie, aby liečba bola účinná a bezpečná.

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Vo všeobecnosti sa užíva 1 kapsula AL 75 retard denne (zodpovedá 75 mg ambroxoliumchloridu).

Spôsob podávania

Kapsuly sa užívajú nerozhryzené s dostatočným množstvom tekutiny, po jedle.

Dĺžka liečby

Obráťte sa na lekára, ak sa príznaky ochorenia nezlepšia po 5 dňoch.

Ak užijete viac lieku Ambroxol AL 75 retard, ako máte

Závažné symptómy alebo príznaky otravy sa nepozorovali po predávkovaní ambroxoliumchloridom. Zaznamenal sa len prechodný nepokoj a hnačka.

V prípade extrémneho úmyselného alebo náhodného predávkovania, pacienti môžu mať skúsenosti so zvýšeným slinením, grganím, vracaním alebo poklesom krvného tlaku.

Kontaktujte vášho lekára.

Akútne opatrenia ako je vyvolanie vracania a výplach žalúdka nie sú vo všeobecnosti potrebné, okrem prípadu extrémneho predávkovania. Liečba závisí od symptómov a príznakov predávkovania.

Ak zabudnete užiť Ambroxol AL 75 retard

Ak ste vynechali dávku lieku Ambroxol AL 75 retard alebo ste užili nižšiu dávku ako je predpísané, pokračujte v liečbe liekom Ambroxol AL 75 retard podľa odporúčaní.

Ak prestanete užívať Ambroxol AL 75 retard

Neprerušujte liečbu liekom Ambroxol AL 75 retard bez porady s vaším lekárom. Váš stav by sa mohol zhoršiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V ojedinelých prípadoch môže liek spôsobiť zažívacie ťažkosti ako napr. nevoľnosť, bolesti brucha. Zriedkavo sa vyskytli i alergické reakcie (napr. kožná vyrážka), opuch tváre, dýchacie ťažkosti, zvýšená teplota, zimnica). Pri výskyte vedľajších účinkov treba prerušiť liečbu

a poradiť sa s lekárom o ďalšom užívaní lieku.

Vo výnimočných prípadoch boli hlásené i ďalšie vedľajšie účinky ako sucho v ústach

a dýchacích cestách, zvýšená tvorba slín, výtok z nosa, zápcha a ťažkosti pri močení.

V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť náhle prudké alergické reakcie spojené s ťažkými poruchami krvného obehu (anafylaktický šok ). V tomto prípade okamžite vyhľadajte lekára.

V jednom prípade sa vyskytol alergický zápal pokožky (kontaktná dermatitída).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ambroxol AL 75 retard

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu a detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a blistri.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 30 °C, chráňte pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ambroxol AL 75 retard obsahuje

  Liečivo je ambroxoliumchlorid.

1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 75 mg ambroxoliumchloridu.

Ďalšie zložky sú želatína, kukuričný škrob, polyvidón, sacharóza, šelak, mastenec, indigokarmín E 132, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172

Ako vyzerá Ambroxol AL 75 retard a obsah balenia

Zeleno-biela nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, naplnená bielymi až bledožltými peletkami.

Balenie obsahuje 20 a 50 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

Informácie o produkte

Výrobca: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: STADA
Kód výrobku: 122197
Kód EAN: 4024773013315
kód ŠUKL: 24575
Držiteľ rozhodnutia: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Indikácie:
Liek sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest, u ktorých dochádza k poruche viskozity a obtiažnemu vykašliavaniu hlienu, ako je napríklad akútna a chronická bronchitída.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Diskusia

Diskusia Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Príbalový leták

Príbalový leták Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks

Príbalovú informáciu k produktu Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: Ambroxol AL 75 retard cps plg 75 mg 1x20 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam