Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Nádcha » Uvoľnenie dutín

AFRIN® 0,5 mg/ml nosový sprej s mentolom 15 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 328181
Voľný nos až na 12 hodín, rýchly nástup účinku v priebehu niekoľkých minút, nesteká do krku.

Afrin® 0,5 mg/ml nosový sprej je voľnopredajný liek s liečivom xymetazolíniumchlorid určený na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom!

Viac informácií

4,57

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 22. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 23. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Voľný nos až na 12 hodín, rýchly nástup účinku v priebehu niekoľkých minút, nesteká do krku.

Afrin® 0,5 mg/ml nosový sprej je voľnopredajný liek s liečivom xymetazolíniumchlorid určený na aplikáciu do nosa. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov a poraďte sa so svojim lekárom či lekárnikom!

Informácie o produkte

Výrobca: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 328181
Kód EAN: 8590322001912
Držiteľ rozhodnutia: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG

Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej s mentolom
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej s harmančekom

oxymetazolíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete
1. Čo je Afrin a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Afrin
3. Ako používať Afrin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Afrin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Afrin a na čo sa používa

Celý názov vášho lieku je
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej s mentolom
Afrin 0,5 mg/ml nosový sprej s harmančekom

Čo je Afrin
Afrin nosový sprej obsahuje liečivo oxymetazolíniumchlorid.

Ako Afrin účinkuje
Afrin je dekongestívum, ktoré uvoľňuje upchatý nos zužovaním krvných ciev v nose. Účinok nastúpi v priebehu niekoľkých minút a pretrváva hodiny.

Kedy sa má Afrin používať
Afrin sa používa na zmiernenie príznakov upchatého nosa spôsobených sennou nádchou, bežným prechladnutím a zápalom prinosových dutín. Môže sa používať každých 12 hodín. Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Afrin

Nepoužívajte Afrin

 • ak ste alergický na oxymetazolíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
 • ak užívate inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO, používané na liečbu Parkinsonovej choroby a depresie). Inhibítory MAO môžu zvýšiť hypertenzívne účinky oxymetazolínu
 • ak máte glaukóm s uzavretým uhlom
 • ak ste podstúpili transsfenoidálnu hypofyzektómiu (odstránenie podmozgovej žľazy cez klinovú kosť)
 • ak máte zápal kože a sliznice predsiene nosa a krusty (rhinitis sicca)
 • ak máte akútne koronárne ochorenie alebo srdcovú astmu

Upozornenia a opatrenia
Poraďte so svojím lekárom, ak máte

 • ischemickú chorobu srdca
 • vysoký krvný tlak
 • zvýšenú funkciu štítnej žľazy
 • cukrovku
 • ťažkosti pri močení kvôli zväčšeniu prostaty.

Afrin môže spôsobiť upchatie nosa, ak sa používa dlhší čas. Neodporúča sa používať ho dlhšie ako jeden týždeň. Ak sa príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia po 7 dňoch, kontaktujte svojho lekára.

Deti
Nepoužívajte Afrin u detí vo veku do 6 rokov (pozri časť 3 Ako používať Afrin).

Iné lieky a Afrin
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Hypertenzívne účinky oxymetazolínu sa môžu zvýšiť, keď sa používa spolu s niektorými typmi antidepresív - tricyklické antidepresíva, maprotilín, inhibítory monoaminooxidázy (inhibítory MAO)

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo
Oxymetazolín sa nespájal s nežiaducimi účinkami na tehotenstvo. Afrin sa môže používať u tehotných žien, ak sa používa podľa odporúčania. Opatrnosť je potrebná u pacientok s vysokým krvným tlakom alebo znakmi zníženého prekrvenia placenty. Časté alebo dlhodobé používanie vysokých dávok môže znížiť prekrvenie placenty.

Dojčenie
Nie je známe, či sa oxymetazolín vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na nedostatok údajov o použití oxymetazolínu počas dojčenia sa Afrin nemá používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Nepozoroval sa žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Afrin obsahuje benzalkóniumchlorid; Afrin nosový sprej s mentolom a Afrin nosový sprej s harmančekom obsahujú propylénglykol.

 • Benzalkóniumchlorid (konzervačná látka) má dráždivý účinok a môže vyvolať kožné reakcie.
 • Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

3. Ako používať Afrin

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Dávkovanie

 • Dospelí a deti vo veku > 10 rokov: 1 - 2 vstreknutia do každej nosovej dierky každých 12 hodín.
 • Deti vo veku 6 - 10 rokov: 1 vstreknutie do každej nosovej dierky každých 12 hodín.
 • V priebehu 24 hodín sa nemá podať viac ako 8 vstreknutí u dospelých (4 u detí).
 • Neprekračujte uvedenú dávku.

Afrin sa nemá používať dlhšie ako 7 dní, pokiaľ tak nepredpísal váš lekár. Pred opätovným začatím používania lieku má uplynúť interval niekoľkých dní.

Podávanie
Pred použitím dobre pretrepte. Pred prvým použitím pripravte nádobku niekoľkými stlačeniami pumpičky, kým sa nedosiahne prvé úplné vystreknutie. Sprej sa má držať vo zvislej polohe, nosový nadstavec sa má vložiť do každej nosovej dierky a počas nádychu pevne stlačiť jeden alebo dvakrát. Po použití očistite nosový nadstavec. Použitie tohto lieku viac ako jednou osobou môže šíriť infekciu.

Ak použijete viac Afrinu, ako máte
Ak použijete viac Afrinu, ako máte, kontaktujte svojho lekára alebo ihneď choďte do nemocnice a vezmite si fľaštičku so sebou.

Ak zabudnete použiť Afrin
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Možné vedľajšie účinky sú
Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 ľudí): kýchanie, sucho alebo podráždenie v nose, ústach alebo hrdle a upchatý nos. Zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 1 000 ľudí): úzkosť, únava, podráždenosť, poruchy spánku u detí, rýchly srdcový tep, búšenie srdca, zvýšený krvný tlak, opuch nosovej sliznice, bolesť hlavy, nevoľnosť, návaly horúčavy, vyrážka a poruchy videnia.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Afrin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Po prvom otvorení použite do 30 dní. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Afrin obsahuje

Afrin nosový sprej - liečivo je oxymetazolíniumchlorid 0,5 mg/ml. Ďalšie zložky sú dinátriumedetát, hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidón K29-32, benzalkóniumchlorid, polyetylénglykol 1450, čistená voda, benzylalkohol, mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy, citrónová aróma zahŕňajúca prírodné a umelé arómy, alkohol a DL-alfa-tokoferol.

Afrin nosový sprej s mentolom - liečivo je oxymetazolíniumchlorid 0,5 mg/ml. Ďalšie zložky sú dinátriumedetát, hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidón K29-32, benzalkóniumchlorid, polyetylénglykol 1450, propylénglykol, čistená voda, benzylalkohol, mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy, cineol, gáfor, levomentol.

Afrin nosový sprej s harmančekom - liečivo je oxymetazolíniumchlorid 0,5 mg/ml. Ďalšie zložky sú dinátriumedetát, hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, povidón K29-32, benzalkóniumchlorid, polyetylénglykol 1450, čistená voda, benzylalkohol, mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy, glycerol, harmančeková aróma zahŕňajúca prírodné a umelé arómy, propylénglykol a kukuričný sirup.

Ako vyzerá Afrin a obsah balenia
Afrin je biely až takmer biely gélovitý roztok v bielej nepriesvitnej 15-ml fľaštičke z plastu s vysokou hustotou s bielou plastovou pumpičkou.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer, spol. s r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Výrobca
Berlimed S.A.
C/Francisco Alonso no.7, Poligono Industrial Santa Rosa Alcalá de Henares 28806 Madrid
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami

 • AFRIN - Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Rumunsko
 • AFRIN Comfort - Maďarsko
 • AFRIN ND - Bulharsko, Poľsko
 • NASAROX - Portugalsko
 • Rhinacept - Grécko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

1

Sp.zn.sukls235469/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CADUET 5 mg/10 mg, potahované tablety
CADUET 10 mg/10 mg, potahované tablety

(amlodipini besilas/atorvastatinum calcicum trihydricum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Caduet a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat
3. Jak se přípravek Caduet užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Caduet uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CADUET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Caduet se užívá pro prevenci srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris, srdečního infarktu)
u pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), u kterých se současně vyskytují další rizikové faktory
vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako je kouření, nadváha, zvýšený cholesterol v krvi, přítomnost
onemocnění srdce u blízkých rodinných příslušníků nebo cukrovka (diabetes). Přítomnost výše uvedených
rizikových faktorů ve spojení s vysokým krevním tlakem zvyšuje u těchto pacientů pravděpodobnost
vzniku srdečně-cévní příhody.

Přípravek Caduet obsahuje dvě léčivé látky, amlodipin (blokátor vápníkového kanálu) a atorvastatin
(statin), a je určen k použití tehdy, když se Váš lékař domnívá, že použití obou léků je vhodné. Amlodipin
slouží k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu v krvi.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je zdravotní stav, při kterém přetrvává po dlouhou dobu zvýšený krevní
tlak, který představuje jeden z rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních příhod (např. anginy pectoris,
srdečního infarktu, mozkové mrtvice).

Cholesterol je přirozeně se vyskytující látka v lidském organismu, která je nezbytná pro normální růst.
Pokud se ale ve Vaší krvi vyskytuje cholesterolu příliš mnoho, může se začít ukládat do stěn cév a
zvyšovat riziko vzniku krevních sraženin a srdečně-cévních příhod. Tato situace představuje jednu
z nejběžnějších příčin vzniku srdečních onemocnění.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CADUET
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Caduet
2

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na atorvastatin či na jakýkoliv jiný blokátor
vápníkového kanálu
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku (seznam
pomocných látek je uveden na konci této příbalové informace)
pokud v současné době trpíte onemocněním jater (pokud jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater,
viz odstavec Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Caduet je zapotřebí níže)
pokud máte neobvyklé výsledky krevních jaterních testů nejasné příčiny
pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte
pokud užíváte některý z následujících léků: ketokonazol, itrakonazol (léky používané k léčbě
infekčních onemocnění vyvolaných houbami plísněmi nebo kvasinkami), telithromycin (antibiotická
léčba)
máte-li velmi nízký krevní tlak (hypotenze)
máte-li zúžení srdeční chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav, při kterém srdce není
schopno zásobovat tělo krví)
Trpíte-li srdečním selháním po infarktu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Caduet je zapotřebí
pokud trpíte onemocněním ledvin
pokud máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza)
pokud jste v minulosti trpěl/a opakovanými bolestmi svalů nejasné příčiny, jestliže je u Vás nebo u
některého příslušníka Vaší rodiny přítomno vrozené onemocnění svalů
pokud se u Vás v minulosti objevily svalové obtíže během léčby jinými léky snižujícími hladinu
cholesterolu (lipidů) v krvi (např. ostatní statiny nebo léky ze skupiny fibrátů)
pokud pravidelně užíváte nadměrné množství alkoholu
pokud jste v minulosti prodělal/a onemocnění jater
pokud je Vám více než 70 let
jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek prodělané
cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou.

Před užitím přípravku Caduet se poraďte se svým lékařem
máte-li závažné selhání dechu.

Pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy předtím, než Vám
přípravek Caduet předepíše, případně i v průběhu léčby tímto přípravkem; na jejich základě bude moci
určit riziko svalových nežádoucích účinků. Riziko svalových nežádoucích účinků, např. rabdomyolýzy, je
zvýšeno při souběžném užívání určitých léků (viz Kapitola 2 Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky).

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, máte nadváhu a vysoký krevní
tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé z těchto léků mohou ovlivňovat
účinek přípravku Caduet. Toto vzájemné ovlivnění může způsobit nižší účinnost jednoho nebo obou léků.
Také to může zvýšit riziko nebo závažnost některých nežádoucích účinků včetně významných
onemocnění svalů, nazývaných rabdomyolýza a myopatie (popsané v Kapitole 4).

Některá antibiotika, např. rifampicin, nebo makrolidová antibiotika, např. erythromycin,
klarithromycin, telithromycin, kyselina fusidová nebo některé léky používané k léčbě mykotických
infekcí, např. ketokonazol, itrakonazol
Léky používané k úpravě hladin lipidů v krvi: fibráty (např. gemfibrozil) nebo kolestipol
Léky používané k úpravě srdečního rytmu, např. amiodaron, diltiazem a verapamil
3

Léky používané k léčbě nebo k prevenci záchvatů, např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin,
fosfofenytoin, primidon
Léky, které narušují imunitní systém, např. cyklosporin
Inhibitory proteáz jako je ritonavir, indinavir a nelfinavir, užívané v léčbě HIV
Léky užívané v léčbě deprese, např. nefazodon a imipramin
Léky užívané v léčbě psychických poruch, např. neuroleptika
Léky užívané v léčbě srdečního selhání, např. beta-blokátory
Léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku, např. antagonisté angiotenzinu II, ACE inhibitory,
verapamil, diuretika
Alfa-blokátory užívané v léčbě vysokého krevního tlaku a při onemocnění prostaty
Jiné léky, o kterých je známo, že se s přípravkem CADUET ovlivňují, zahrnují ezetimib (snižující
cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti
křečím u epilepsie), cimetidin (proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a
antacida (užívané při potížích se zažíváním obsahující hořčík a hliník), amifostin (užívaný při léčbě
nádorových onemocnění), sildenafil (lék na erektilní dysfunkci), dantrolen a baklofen (léky uvolňující
napětí ve svalech), steroidy.
Volně prodejný přípravek Třezalka tečkovaná.

Přípravek Caduet může způsobit další snížení krevního tlaku, pokud již používáte na snížení vysokého
krevního tlaku jiné léky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Caduet s jídlem a pitím
Přípravek Caduet můžete užívat kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla.

Grapefruitový džus
Denně nepijte více než jednu až dvě sklenice grapefruitového džusu, protože velké množství
grapefruitového džusu může ovlivnit účinek přípravku Caduet.

Alkohol
Během léčby přípravkem Caduet se vyhýbejte nadměrné konzumaci alkoholu. Pro více informací viz bod
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Caduet užívat.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Caduet, pokud jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Ženy v reprodukčním
věku by měly během léčby přípravkem Caduet nebo jiným léčivým přípravkem užívat vhodnou
antikoncepční metodu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv
lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné stroje, jestliže se u Vás vyskytnou po užívání tohoto
přípravku závratě.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CADUET POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Caduet přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí
Obvyklá počáteční dávka přípravku Caduet 5 mg/10 mg je jedna tableta 1x denně. Lékař Vám může zvýšit
dávku na 10 mg/10 mg, pokud to uzná za nutné.

4

Tablety přípravku Caduet se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety se podávají ústy a mohou být
užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem, nebo bez jídla.

Od začátku léčby dodržujte dietu se sníženým obsahem tuků doporučenou lékařem, nekuřte a pravidelně
cvičte.

Pokud získáte pocit, že účinek přípravku Caduet je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.

Děti a mladiství
Přípravek není doporučen pro podání dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Caduet, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více, než je Vaše obvyklá denní dávka),
požádejte svého lékaře nebo nejbližší nemocniční zařízení o radu. Nezapomeňte si s sebou vzít zbývající
množství tablet, obal od přípravku a tuto Příbalovou informaci proto, aby lékaři byli schopni co nejdříve
rozpoznat druh přípravku, který jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Caduet
Pokud jste zapomněl/a užít dávku přípravku Caduet, užijte další dávku ve stanovenou dobu.
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Caduet
Přípravek Caduet užívejte tak dlouho, dokud Váš ošetřující lékař Vaši léčbu sám neukončí. Máte-li
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Caduet nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, přestaňte
přípravek Caduet používat a okamžitě vyhledejte lékaře:

Otok obličeje, jazyka a průdušnice, které mohou vést k závažným dýchacím potížím
Pokud se u Vás vyskytne jakákoliv nevysvětlitelná svalová slabost, zvýšená citlivost nebo
bolestivost svalů a zároveň se necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu. (Velmi vzácně může tato
kombinace účinků přejít do život ohrožujícího stavu nazývaného rabdomyolýza).

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10):

alergické reakce
bolesti hlavy (zvláště na začátku léčby), závratě, pocit únavy, ospalost
nepravidelný srdeční rytmus, zarudnutí v obličeji
zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu
nevolnost, bolesti břicha, trávicí potíže, změna střevní funkce (průjem, zácpa, nadýmání)
bolesti kloubů a svalů, svalové křeče a spazmy, bolesti zad, bolest končetin, otoky rukou, horních i
dolních končetin, kloubů nebo prstů
zvýšení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně sledovat hladinu Vašeho
krevního cukru), zvýšení hladiny krevní kreatinkinázy, výsledky krevních testů mohou naznačovat
špatnou funkci jater

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta ze 100):

žloutenka (zánět jater)
5

rýma, ztráta chuti k jídlu, snížení hladiny krevního cukru (máte-li cukrovku, musíte pravidelně
sledovat hladinu Vašeho krevního cukru), zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti
poruchy spánku, noční můry, změny nálady (včetně úzkosti), deprese, třes, poruchy čití nervů
(snížená citlivost) horních a dolních končetin, ztráta paměti
poruchy zraku (včetně dvojitého vidění), rozmazané vidění, zvonění nebo hučení v uších
palpitace (pocit bušení srdce), zkrácení dechu, mdloby, zvýšené pocení, nízký krevní tlak
sucho v ústech, změny vnímáni chuti, zvracení, říhání
ztráta vlasů, modřiny nebo malé skvrnky na kůži, ztráta pigmentace kůže, snížení citlivosti kůže na
dotek nebo bolest, znecitlivění nebo brnění prstů nohou i rukou), kožní vyrážka, kopřivka nebo
svědění
poruchy močového ústrojí (nadměrná potřeba močení v noci a zvýšená frekvence močení),
impotence, zvětšení prsou u mužů
pocit tělesné nepohody, svalová únava, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku),
bolest, bolest krku, bolest na hrudi
přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 1000):

poruchy zraku
nevysvětlitelné krvácení nebo tvorba modřin
závažný zánět svalů, velmi silná svalová bolest nebo křeče, které mohou velmi vzácně vést
k rabdomyolýze (rozpad svalových buněk)
snížení počtu krevních destiček
onemocnění jater (zežloutnutí kůže a bělma očí)
závažné kožní alergické reakce, zarudnutí kůže, vyrážka s puchýři, olupování kůže, které může
rychle zasáhnout celé tělo a může začít jako příznaky chřipky doprovázené vysokou horečkou
otok hlubokých vrstev kůže, zahrnující otok rtů, očních víček a jazyka
zánět nebo otok kosterních svalů, vyrážka s puchýři, náhlý závažný lokalizovaný otok kůže
zánět šlach, poranění šlach
zmatenost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10 000):

alergické reakce příznaky mohou zahrnovat sípání a bolest nebo tlak na hrudi, otok očních víček,
obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním, kolaps
gynekomastie (zvětšení prsů u mužů)
snížení počtu bílých krvinek
ztuhlost nebo napětí ve svalech
abnormální srdeční rytmus, srdeční infarkt, zánět malých cév, bolest žaludku (gastritida)
zbytnění dásní, kašel
ztráta sluchu, selhání jater
fotosenzitivita (citlivost kůže na světlo).

Jiné nežádoucí účinky:
sexuální dysfunkce
deprese
dýchací potíže zahrnující přetrvávající kašel a/nebo pocit krátkého dechu nebo horečku
kombinace poruch jako je ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti
cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru a tuků v krvi, nadváhu a
vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
65. JAK PŘÍPRAVEK CADUET UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30oC.

Přípravek Caduet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce a lahvičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Caduet obsahuje
Léčivými látkami v přípravku Caduet jsou amlodipin a atorvastatin. Jedna tableta přípravku Caduet
5 mg/10 mg obsahuje 5 mg amlodipinu ve formě amlodipini besilas a 10 mg atorvastatinu ve formě
atorvastatinum calcicum trihydricum. Jedna tableta přípravku Caduet 10 mg/10 mg obsahuje 10 mg
amlodipinu ve formě amlodipini besilas a 10 mg atorvastatinu ve formě atorvastatinum calcicum
trihydricum.

Pomocnými látkami v přípravku Caduet jsou: uhličitan vápenatý, sodná sůl kroskarmelosy,
mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, polysorbát 80, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát.

Potahovou vrstvou přípravku Caduet 5 mg/10 mg je: potahová soustava Opadry II 85F28751 bílá
(polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000, mastek).

Potahovou vrstvou přípravku Caduet 10 mg/10 mg je: potahová soustava Opadry II 85F10919 modrá
(polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak indigokarmínu, makrogol 3000, mastek).

Jak přípravek Caduet vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Caduet 5 mg/10 mg je ve formě bílých, podlouhlých potahovaných tablet, na jedné straně je
vyraženo Pfizer, na druhé straně je vyraženo CDT 051.

Přípravek Caduet 10 mg/10 mg je ve formě modrých, podlouhlých potahovaných tablet, na jedné straně je
vyraženo Pfizer, na druhé straně je vyraženo CDT 101

Tablety přípravku Caduet jsou dodávány v blistrech o velikosti balení 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,
100 nebo 200, nebo v lahvičkách s uzávěrem s dětskou pojistkou a s vysoušedlem, po 30 nebo 90
tabletách.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pfizer spol. s.r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, 15000, Česká republika
Email: medicalinfo.cz@pfizer.com

Výrobce

7

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090, Freiburg,
Německo

Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod následujícím
názvem:

Rakousko Caduet
Francie Caduet
Lucembursko Caduet
Portugalsko Caduet
Španělsko Caduet
Česká republika Caduet
Kypr Caduet
Lotyšsko Caduet
Litva Caduet
Maďarsko Caduet
Malta Caduet
Polsko Caduet
Slovinsko Caduet
Slovenská republika Caduet
Island Caduet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.8.2013

Recenzie

Recenzie produktu AFRIN® 0,5 mg/ml nosový sprej s mentolom 15 ml

Diskusia

Diskusia k produktu AFRIN® 0,5 mg/ml nosový sprej s mentolom 15 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam