Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na kašeľ » Lieky na suchý kašeľ

STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML - recenzie

Liek
Kód výrobku: 122272
Stoptussin môžu užívať dospelí, deti i dospievajúci. Používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc.

Viac informácií

4,21

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML

Stoptussin môžu užívať dospelí, deti i dospievajúci. Používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc.

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07193

Písomná informácia pre používateľa

perorálne roztokové kvapky

Butamiratiumdihydrogéncitrát a guajfenezín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

  Čo je Stoptussin a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stoptussin

  Ako užívať Stoptussin

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Stoptussin

  Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je Stoptussin a na čo sa používa

Stoptussin tlmí dráždenie na kašeľ a mení skladbu prieduškového hlienu, a tak uľahčuje jeho vykašliavanie.

Stoptussin môžu užívať dospelí, deti i dospievajúci. Stoptussin sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc.

Stoptussin možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej. Na odporúčanie lekára možno Stoptussin použiť i pri astme, tuberkulóze a zaprášení pľúc.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Stoptussin

Neužívajte Stoptussin

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ochorenie prejavujúce sa svalovou slabosťou (myasthenia gravis),

- v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Užívanie Stoptussinu v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné iba na odporúčanie lekára.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Stoptussin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Stoptussin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok guajfenezínu sa zvyšuje pôsobením lítia a horčíka. Guajfenezín zvyšuje protibolestivý účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, zvyšuje tlmivý účinok alkoholu, liekov na ukľudnenie a spanie a celkových anestetík. Guajfenezín zvyšuje účinok liekov znižujúcich svalové napätie.

Tehotenstvo a dojčenie

Stoptussin sa nesmie užívať v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Užívanie Stoptussinu v ďalšom priebehu tehotenstva a v období dojčenia je možné iba na odporúčanie lekára.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Stoptussin môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach).

Stoptussin obsahuje 28 % etanolu.

Dávka 8 kvapiek obsahuje do 0,07 g etanolu. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii, poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné a dojčiace ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.

3. Ako užívať Stoptussin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, dávkuje sa podľa telesnej hmotnosti pacienta:

počet dávok na deň

počet kvapiek v jednej dávke

do 7 kg

3 až 4

3 až 4

3 až 4

3 až 4

nad 70 kg

Maximálna denná dávka guajfenezínu je pre deti do 2 rokov 300 mg/deň (102 kvapiek), pre deti od 2 do 6 rokov 600 mg/deň (204 kvapiek), od 6 do 12 rokov 1 200 mg/deň a pre dospelých a dospievajúcich 2 400 mg/deň.

Dávka sa odkvapká z fľaštičky vo zvislej polohe dnom nahor, a to do vody, čaju alebo ovocnej šťavy alebo sa u veľkosti balenia 50 ml aplikuje pomocou dávkovacej pipety, pokiaľ je táto súčasťou balenia (pozri nižšie návod na použitie plastovej dávkovacej pipety).

Minimálny príjem tekutiny má byť pri každom podaní kvapiek približne 100 ml. Užíva sa po jedle.

Bez porady s lekárom neužívajte Stoptussin dlhšie ako 7 dní.

Ak užijete viac Stoptussinu, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Stoptussin

Ak zabudnete užiť dávku v stanovenom čase, užite ju, len čo si spomeniete a ďalej potom pokračujte v užívaní Stoptussinu v pravidelných časových intervaloch, ale nikdy neužívajte dve dávky súčasne.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Stoptussin sa zvyčajne dobre znáša. Zriedkavo môže vyvolať nevoľnosť, vracanie, hnačku, žalúdočné bolesti, závraty a bolesť hlavy, žihľavku a kožné vyrážky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Stoptussin

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom vnútornom obale. Chráňte pred chladom a mrazom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Stoptussin obsahuje

  Liečivá sú butamiratiumdihydrogéncitrát 4 mg a guajfenezín 100 mg v 1 ml (1 ml = 34 kvapiek).

  Ďalšie zložky sú etanol 96 %, aróma alpských kvetov, polysorbát 80, propylénglykol, tekutý extrakt zo sladkého drievka, čistená voda.

Ako vyzerá Stoptussin a obsah balenia

Stoptussin je číra viskózna žltá až žltohnedá kvapalina sladkastej a mierne trpkastej chuti.

Veľkosť balenia: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva Czech Industries s.r.o., 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

Návod na použitie plastovej dávkovacej pipety

Pre ľahšie a presnejšie dávkovanie Stoptussinu 50 ml je v balení priložená dávkovacia pipeta (pozri obrázok A)

Číslice na stupnici pipety udávajú počet kvapiek v jednej dávke.

  Odskrutkujte uzáver fľaštičky (proti smeru hodinových ručičiek).

  Zasuňte pipetu do nasávacej vložky v hrdle fľaštičky vo zvislej polohe (pozri obrázok B).

  Následne fľaštičku s nasadenou pipetou obráťte dnom nahor, pipetu si pridržte a ťahom za piest natiahnite potrebný počet kvapiek podľa popísaného dávkovania (pozri obrázok C).

Pre dávku 40 kvapiek odmerajte pipetou 10 + 30 kvapiek.

  Vráťte fľaštičku s pipetou späť do zvislej polohy.

  Pipetu s natiahnutou dávkou oddeľte jemným ťahom od nasávacej vložky.

  Odmerané množstvo kvapiek aplikujte do vody, čaju alebo ovocnej šťavy.

  Zaskrutkujte uzáver fľaštičky (v smere hodinových ručičiek).

  Po aplikácii sa odporúča prepláchnuť pipetu vlažnou vodou.

Fľaštička

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: STOPTUSSIN
Kód výrobku: 122272
Kód EAN: 8594737034114
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek tlmí dráždenie na kašeľ a mení skladbu prieduškového hlienu, a tak uľahčuje jeho vykašliavanie. Liek sa používa na liečbu suchého, dráždivého a ťažko utíšiteľného kašľa pri vírusových infekciách horných a dolných dýchacích ciest, pri zápaloch horných dýchacích ciest, pri zápale hltana, hrtana, priedušiek a pľúc. Liek možno podať aj na utíšenie kašľa pred operáciou a po nej. Na odporúčanie lekára ho možno použiť i pri astme, tuberkulóze a zaprášení pľúc. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML zobrazíte alebo stiahnete tu: STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML.doc

Recenzie

Recenzie produktu STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML

Diskusia

Diskusia k produktu STOPTUSSIN GTT POR 1X25ML

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám