Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Kašeľ » Tlmenie kašľa

ROBITUSSIN ANTITUSSICUM sirup 100 ml - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122188
Robitussin Antitussicum je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u dospelých a detí vo veku od 6 rokov.

Viac informácií

5,18

Dostupnosť: 5 dní

Tovar odošleme 23. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 24. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Robitussin Antitussicum je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u dospelých a detí vo veku od 6 rokov.

Informácie o produkte

Výrobca: Pfizer/Whitehall
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 122188
Kód EAN: 9088881327028
Držiteľ rozhodnutia: Pfizer/Whitehall

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Liek je určený na použitie u dospelých a detí od 6 rokov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04401


Písomná informácia pre používateľa

Robitussin Antitussicum
7,5 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumhydrobromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Robitussin Antitussicum a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Antitussicum
3.Ako užívať Robitussin Antitussicum
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Robitussin Antitussicum
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Robitussin Antitussicum a na čo sa používa

Robitussin Antitussicum obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid.
Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u dospelých a detí vo veku od 6 rokov.
Ak sa do 7 dní (3 dní u detí) nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Robitussin Antitussicum

Neužívajte Robitussin Antitussicum
-ak ste alergický na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),
-ak užívate na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby. Ak si nie ste istý, či vaše lieky na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek,
ak máte kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu,
nepoužívajte u detí do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Robitussin Antitussicum, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém),
-ak máte dýchaciu nedostatočnosť alebo trpíte ochorením pečene.

Ukončite užívanie a poraďte sa so svojím lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

Iné lieky a Robitussin Antitussicum
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte tento liek, ak práve užívate na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby. Ak si nie ste istý, či vaše lieky na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek (pozri časť "Neužívajte "Robitussin Antitussicum").
Pri súbežnom podávaní sedatív (lieky na upokojenie) je možné zvýšenie ich účinku.
Robitussin Antitussicum sa nesmie užívať súbežne s liekmi na vykašliavanie.

Robitussin Antitussicum a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby Robitussinom Antitussicum sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Musí sa vziať do úvahy, že tento liek obsahuje 2,5% (V/V) alkoholu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Robitussin Antitussicum môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje, si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

Robitussin Antitussicum obsahuje
- sorbitol a maltitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku,
- 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 154,5 mg na 7,5 ml dávku, čo zodpovedá 3,86 ml piva alebo 1,61 ml vína na 7,5 ml dávku. Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou,
- amarant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili vašu cukrovku.
Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu.
Použitie tohto lieku môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.


3.Ako užívať Robitussin Antitussicum

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je: Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:
7,5 ml každé 4 hodiny.

Použitie u detí od 6 do 12 rokov:
5 ml každé 4 hodiny.

Na vnútorné použitie.

Robitussin Antitussicum sa nesmie podávať deťom do 6 rokov (pozri časť "Neužívajte Robitussin Antitussicum")
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Ak váš kašeľ pretrváva dlhšie ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy, ukončite užívanie Robitussinu Antitussicum a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.

Ak užijete viac Robitussinu Antitussicum, ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Robitussin Antitussicum
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Robitussinu Antitussicum sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
precitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Robitussin Antitussicum

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte tento liek, ak je poškodené povrchové tesnenie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Robitussin Antitussicum obsahuje
- Liečivo je dextrometorfániumhydrobromid.
5 ml sirupu obsahuje 7,5 mg dextrometorfániumhydrobromidu.

- Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965), etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomentol, višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.

Ako vyzerá Robitussin Antitussicum a obsah balenia
Robitussin Antitussicum je číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Antitussicum je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla so samotesniacim uzáverom a odmerným pohárom (10 ml).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň
Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z. Tower 115 Pribinova 25 811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500

Výrobca:
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Recenzie

Recenzie produktu ROBITUSSIN ANTITUSSICUM sirup 100 ml

Diskusia

Diskusia k produktu ROBITUSSIN ANTITUSSICUM sirup 100 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam