Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na oči » Prípravky na zvlhčenie očí, umelé slzy

ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml - recenzie

Liek
Kód výrobku: 122361
Očná roztoková instilácia je určená ako náhrada sĺz.

Viac informácií

5,63

Dostupnosť: 4 dni

Tovar odošleme 27. 7. 2018, predpokladaný termín doručenia 30. 7. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia (1)

Podrobné informácie

Podrobné informácie - ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml

Očná roztoková instilácia je určená ako náhrada sĺz.

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/01146-ZME

Písomná informácia pre používateľa

ARUFIL

20 mg/ml, očná roztoková instilácia

povidón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Arufil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Arufil

3. Ako používať Arufil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Arufil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Arufil a na čo sa používa

Arufil (oftalmologikum) je sterilný liek pre náhradu sĺz. Používa sa na zlepšenie zvlhčenia oka, pri ťažkostiach ako sú napríklad: pocit cudzieho telieska, pálenie alebo pocit sucha na oku. Povidón je vo vode rozpustná zmes rovnorodých polymérov, ktoré svojou vhodnou väzkosťou napomáhajú nahradzovať úbytok prirodzeného ochranného filmu na povrchu rohovky u osôb postihnutých „suchosťou očí“, to značí stavom, ku ktorému dochádza pri poklese produkcie sĺz.

Arufil sa používa na symptomatickú liečbu syndrómu „suchého oka“ (suchý zápal spojoviek).

Prípravok môžu používať dospelí, mladiství a deti všetkých vekových skupín.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Arufil

Nepoužívajte Arufil

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Arufil, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Počas používania Arufilu nenoste mäkké kontaktné šošovky!

Pred použitím lieku vyberte z očí tvrdé kontaktné šošovky, opätovne ich môžete nasadiť 15 minút po aplikácii lieku.

Deti a dospievajúci

Prípravok môžu používať dospievajúci a deti všetkých vekových skupín.

Iné lieky a Arufil

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete užívať, používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Arufilu očnej roztokovej instilácie sa môžu ovplyvňovať s účinkami iných súčasne používaných očných liekov. Váš lekár má byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré používate, alebo ktoré budete používať a to ako na lekársky predpis tak i bez neho. Ak súčasne s Arufilom používate inú očnú instiláciu alebo masť, dodržiavajte medzi ich aplikáciou časový odstup minimálne 5 minút. Arufil použite v každom prípade ako posledný. Súčasne s Arufilom sa nesmú používať očné instilácie s vysokým obsahom kovov, napríklad síran sodný v chlade alebo chlorid sodný v teple môžu spôsobiť vyzrážanie povidónu. Súčasne s Arufilom sa nemajú aplikovať aj očné instilácie obsahujúce estery kyseliny p-hydroxybenzoovej, pretože môžu tvoriť s povidónom komplexy. Platí to aj v prípade, ak si pacient kvapkal takúto instiláciu krátko pred začiatkom liečby Arufilom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Doteraz nie je známe, či liek preniká placentou a do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Arufil očná roztoková instilácia môže po vkvapnutí do oka na krátky čas vyvolať zahmlené videnie.

Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje pokiaľ sa vám zrak nevyjasní.

Arufil obsahuje benzalkóniumchlorid

Táto konzervačná látka môže spôsobiť podráždenie očí. Táto zložka môže pôsobiť na mäkké kontaktné šošovky. Nepoužívajte kvapky pri založených kontaktných šošovkách a počkajte 10 - 15 minút po použití kvapiek než si opätovne založíte do očí šošovky.

3. Ako používať Arufil

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 5 krát i viackrát denne jedna kvapka do oka.

Pokiaľ lekár neurčil inak, vkvapkáva sa 5 krát i viackrát denne jedna kvapka Arufilu očnej roztokovej instilácie do spojovkového vaku. Liek je určený na trvalé používanie.

Spôsob podávania

Fľaštička je vzduchotesná a vodotesná. Uzáver voľno nasadá. Pred prvým použitím fľaštičky točte uzáverom pevne doprava, až tŕň uzáveru prebodne kvapkadlo fľaštičky. Potom uzáver odskrutkujte doľava. Fľaštičku dajte do kvapkacej polohy prebodnutým otvorom dole a jemným stlačením vytlačte 1 kvapku do odtiahnutého dolného viečka. Potom oko na chvíľu zavrite, aby sa v ňom liek mohol dobre rozplynúť. Po použití fľaštičku opäť dobre uzatvorte, aby sa obsah neznečistil a fľaštičku uložte vo zvislej polohe, aby sa nepoškodila. Len v tomto prípade ručí výrobca za sterilitu lieku.

Po otvorení fľaštičky liek nepoužívajte dlhšie ako 6 týždňov.

Ak zabudnete použiť Arufil

Ak ste si aplikovali menej instilácie alebo ste si ju zabudli nakvapkať, nepoužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte ďalej v liečbe ako vám bolo predpísané.

Ak prestanete používať

Bez vedomia lekára nesmiete liečbu prerušiť alebo ukončiť.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Arufil očná roztoková instilácia sa zvyčajne dobre znáša, avšak celkom vzácne môže dôjsť k alergickým reakciám. Arufil obsahuje konzervačnú látku, ktorá môže spôsobiť podráždenie chuťových buniek a alergiu.

Boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

    mierne prechodné pálenie alebo lepkavý pocit

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

    podráždenie alebo reakcie z precitlivenosti a u pacientov, ktorí mali výrazne porušenú rohovku, boli v priebehu liečby veľmi zriedkavo zaznamenané prípady kalcifikácie rohovky (ukladanie vápenatých solí v rohovke prejavujúce sa vznikom zakalených škvŕn).U niektorých pacientov môže prechodne vzniknúť rozmazané videnie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Arufil

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ktorý je uvedený na fľaške a škatuľke po „EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Arufil obsahuje

    Liečivo je povidonum (povidón) 20,0 mg v 1 ml vodného roztoku.

    Ďalšie zložky sú: benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), dinatrii phosphas dodecahydricus (dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného), natrii dihydrogenphosphas dihydricus (dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného), natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Ako vyzerá Arufil a obsah balenia

Arufil je balený v transparentnej (priesvitnej) fľaštičke s kvapkajúcim zariadením a skrutkovacím uzáverom z plastu alebo v bielej LDPE fľaštičke s kvapkajúcim zariadením a HDPE skrutkovacím uzáverom.

Veľkosť balenia: 1 x 10ml, 3 x 10ml.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika

Výrobca

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH,

Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 09/2016.

4

Informácie o produkte

Výrobca: PharmaSwiss
Kód výrobku: 122361
Kód EAN: 3830044946104
Držiteľ rozhodnutia: PharmaSwiss

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Očná roztoková instilácia je určená ako náhrada sĺz. Používa sa na zlepšenie zvlhčenia oka, pri ťažkostiach ako sú napríklad: pocit cudzieho telieska, pálenie alebo pocit sucha na oku. 

Liek sa používa na symptomatickú liečbu syndrómu „suchého oka“ (suchý zápal spojoviek). Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml.doc

Recenzie

Recenzie produktu ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml

Diskusia (1)

Diskusia k produktu ARUFIL int opo (fľ.PE) 3x10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

- Preco su tieto kvapky u vas zaradene ako liecivo?

(0) 31/05/2012

v 3 inych online lekarnach su vedene ako volnopredajne, tak ako to je?

Vstúpiť do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám