Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Zvýšená teplota, horúčka

PARALEN Grip chrípka a bolest 24 tabliet - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 331175
Účinne zmierňuje príznaky prechladnutia a chrípky - horúčku, bolesť hlavy, zimnicu, upchatý nos, bolesti dutín a hrdla, svalov a kĺbov.

Viac informácií

5,51
Bežná cena: 5,88 €, Ušetríte: 6 % (0,37 €)

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Účinne zmierňuje príznaky prechladnutia a chrípky - horúčku, bolesť hlavy, zimnicu, upchatý nos, bolesti dutín a hrdla, svalov a kĺbov.

Informácie o produkte

Výrobca: Zentiva sk
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 331175
Kód EAN: 8594739212763
Držiteľ rozhodnutia: Zentiva sk

PARALEN GRIP chrípka a bolesť účinne zmierňuje mnohé príznaky prechladnutia a chrípky. Tieto príznaky zahŕňajú horúčku, bolesť hlavy, zimnicu, plný alebo upchatý nos, bolesti prinosových dutín a bolesť hrdla, bolesti svalov a kĺbov.
Liek obsahuje kombináciu troch liečiv. Paracetamol znižuje horúčku a uľaví od bolesti, fenylefrín pomáha uvoľniť plný alebo upchatý nos a kofeín urýchľuje bolesť tlmiaci účinok paracetamolu a pomáha bojovať proti ospalosti a pocitu vyčerpania.

Liek je určený pre dospelých a mladistvých vo veku od 12 rokov.  Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príloha

 

 

Písomná informácia pre pou~ívate>a

 

PARALEN GRIP chrípka a bolese

filmom obalené tablety

paracetamol/kofeín/fenylefríniumchlorid

 

 

Pozorne si pre

u~ívae tento liek, preto~e obsahuje pre vás

d

ôl

e~ité informácie.

V~dy u~ívajte

tento liek tak, ako je to uvede

v tejto informácii a

lebo ako vám povedal váa lekár alebo le

kár

nik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude pot

r

ebné, aby ste

si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

i

nformácii. Pozri

Ak sa do 3 dní nebud

e

te

cítie lepaie alebo sa budete cít

ie horaie, musíte sa obrátie

n

a lekára.

V tejto písomnej informácii pre pou~ívate>a sa dozviete:

Ako u~ívae PARALEN GRIP chrípka a bolese

Mo~né ved>ajaie ú

Ako uchovávae PARALEN GRIP chrípka a bolese

Obsah balenia a alaie informácie

 

 

1. o je PARALEN GRIP chrípka a bolese a na

 

PARALEN GRIP chrípka a bolese ú

a

tý nos, bolesti prinosových dutín a bolese hrd

l

a,

bolesti svalov a k:bov.

Liek obsa

huje kombináciu troch lie

Pa

racetamol zni~uje ho

omá

ha uvo>nie plný alebo upchatý nos a kofeín urých>uje bol

e

se tlmiaci ú

itu vy

 

Liek je ur

 

 

2. o potrebujete vediee pre

dtým, ako u~ijete PARALEN GRIP chrípka a bolese

 

Neu~ívajte PARALEN GRIP chrípka a bolese,

ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúko>vek z alaích zlo~iek tohto lieku (uvedených v 

ak máte vysoký krvný tlak alebo záva~né ochorenie srdca,

ak máte cukrovku,

ak máte ea~ké ochorenie pe

ak máte zvýaenú

ak máte zelený zákal s úzkym uhlom,

ak trpíte zadr~ovaním mo

ak máte cievny nádor drene nadobli

ak súbe~ne u~ívate lieky:

na lie

na lie

sympatomimetiká vrátane liekov podávaných nieko>kými cestami, t. j. ústami a lokálne (nosové, uané a o

 

Ak si nie ste istý

 

Upozorne

n

ia a opatrenia

Predtým, ako za

A

RA

LEN GRIP chrípka a bolese obráete

sa na svojho lekára alebo leká

rn

ika, ak

máte ochorenie pe

máte typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,

ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID),

vás váa lekár informoval, ~e máte nízky po

máte problémy s po~ívaním alkoholu,

máte zvä

máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby ko~e a pocitom chladu),

máte astmu,

máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy,

u~ívate iné lieky (pozri

 

PARALEN GRIP chrípka a bolese je ur

l

en bolesti a horú

j

ednozlo~kové lieky (obsahujúce len

paracetamol proti bolesti a ho

vum na upchatý nos).

 

Prosím, neu~ívajt

e i

né lieky obsahujúce paracetamol, dekongestíva alebo lieky n

a

prechladnuti

e

a chrípku súbe~ne s PARALENOM GRIP chrípka a bolese bez

toho, aby ste sa vopred neporadili s vaaim lekárom.

U~ívanie dávok vyaaích ako odporu

ledok riziko záva~ného poakodenia funkcie pe

 

Deti

Tento liek nie je ur

 

Iné lieky a PARALEN GRIP chrípka a bolese

Ak teraz u~ívate alebo ste v poslednom

 

Neu~ívajte PARALEN G

R

IP chrípka a bolese, ak u~ívate:

iné lieky ob

s

ah

ujúce paracetamol,

lieky na chrípku

a nachladnutie,

lieky na odpuchnutie nosovej sliznice (upchatý nos),

ak u~ívate alebo ste u~ívali v posledných dvoch tý~dHoch lieky na lie

sympatomimetiká (pozri vyaaie

Porate sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ne~ za

lieky na lie

cholestyramín (na zní~enie tukov v krvi);

lieky pou~ívané na riedenie krvi (warfarín a iné látky pôsobiace proti ú

lieky pou~ívané na lie

lieky pou~ívané na lie

lieky pou~ívané na lie

niektoré antibiotiká (flukloxacilín);

zidovudín (na lie

lieky pou~ívané na lie

kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidné protizápalové lieky;

lieky pou~ívané na lie

lieky pou~ívané na upokojenie, anestéziu (barbituráty);

>ubovník bodkovaný (rastlinný liek pou~ívaný na lie

 

PARALEN GRIP chrípka a bolese a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkoholické nápoje po

u~ívate PARALEN GRIP chrípka a bolese, zní~t

e

s

potrebu liekov, potravín a nápojov

obsahujúcich kofeín. Nadmerný p

jem kofeínu mô~e zap

zas

pae a zrýchlie tep.

 

Tehotenstvo a doj

Ak ste tehot

n

á alebo doj

í

te, ak si myslíte, ~e ste tehotná alebo ak plánujete oteh

otniee, porate sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako za

Po

 doj

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

U citlivých jedincov mô~e liek vyvolae závraty a tak nepriazn

ivo ovplyvnie

 

 

3. Ako u~ívae

P

ARALEN GRIP chrípka a bolese

 

V~dy u~ívajte tento liektvzÀþ , | ‚ ø ú Š

p À Ò

Ô

Œ¨¬ "õêõßÔŹ®£Ô˜¹Š¹Š¹|ÔlÔlZÔLÔL¹Ôh“>!hG6H5CJ\



a

J"h“>!hG6H5CJaJmHnHuh“>!hG6HCJaJmHnHu

h“>!hG6HCJ\]aJh“>!hG6H56CJaJh“>!h/¢CJaJh“>!hYrŽCJaJh“>!h“>!CJaJh“>!hG6H5CJaJh“>!hG6HCJOJQJaJh“>!hG6HCJaJh}!ÑhG6HCJaJh}!Ñh“>!CJaJh}!ÑhrËCJaJvxzÀÂþ. ~ € ‚ Š

p & ùôôèààààôôôô–I

& FEƀR‚VekTelesná hmotnoseJedna dávkaMaximálna denná dávkaMinimálny interval medzi dvoma dávkami Dospievajúci nad 12 rokov

33-43 kg1 tableta

6 hodín

Dospelí a dospievajúci43-65 kg 1 tableta 6 tabliet 4 hodiny

> 65 kg1-2 tablety 8 tabliet

Pacienti s poruchou funkcie pe

Pred pou~itím lieku sa o úprave dávkovania porate so svojím lekárom. Po posúdení váaho zdravotného stavu vám mô~e odporu

4 hodiny.

 

Neu~ívajte liek bez porady s lekáro

m

d

lhaie ako 7 dní.

Ak sa príznaky zh

oraujú alebo neustupujú po 3 d

H

och, vyh>adajte leká

ra a porate sa o alaom postupe.

 

Ak

u~

V príp

a

de predávkova

n

ia alebo náhodného po~itia lieku dieeaeom je potrebné v

yh>adae okam~itú lekársku pomoc, aj ke sa cítite dobre, vzh>adom na riziko ea~kého poakodenia pe

avujúceho sa a~ po dlhaej dobe.

 

Ak zabudnete u~ie PARALEN GRIP chrípka a bolese

Ak zabudnete u~ie dávku, u~ite nasledujúcu dávku ihne, ako si spomeniete. Neu

~ívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Ak máte alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto lieku, opýtajte sa svojho

lekára alebo lekárnika.

 

 

4. Mo~né ved>ajaie ú

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

a

~

 

PrestaHte u~ívae tento liek a vyh>adajte okam

~itú lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce ve>mi zriedkavé ne~iaduce ú

- da~ká alergická reakcia spôsobujúca ea~kosti s dýchaním, závrat a ~ih>avku, ktorá mô~e viese a~ k aokovému stavu.

- da~ká alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch t

re (o

Ved>ajaie ú

 

bolesti hlavy, závrat, nespavose, nervozita, úzkose, podrá~denose, nepokoj a vzruaivose.

 

Zriedkavé (mô

~

nevo>

no

se.

 

Ve>mi zriedkavé (mô~u posti

hovae menej ako 1 z 10 000 osô

b)

:

poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zní~enie po

e

n, krvácanie z nosa alebo podliatiny pri malom

p

or

anení, zvýaená náchylnose na infe

kcie, únava, bolese hlavy),

ko

~

né reakcie z precitli

venosti vrátane vyrá~ky, náhleho výskyt

u o

puchu ktorý sa vyskytuje v tkanive pod povrchom ko~e,

bol

i

hlásené záva

~

ea~kosti s dýchaním alebo sipot,

poruchy funkcie pe

ve>mi rýchly a nepravidelný tep, zvýaený krvný tlak,

vracanie, hna

 

Neznáme (

bolese o

s

e o

o

jo

v),

- zmenený tep (zrýchlený al

ebo nepravidelný),

- zápal

pe

ka, strata chuti do jedla, mô~e dôjse

k p

ocitu nevo>nosti alebo vracaniu),

e

mu zlyhaniu p

e

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

a

j priamo prostredníctvom národného systému hlás

e

ni

a uvedeného v HYPERLINK "http://ww

w.ema.europa.eu/docs/en_GB/docu

me

nt_library/Template_o

r_form/2013/03/WC500139752.doc"Prílohe

V.

Hlásením ved>ajaích ú

u

alaích in

f

ormácií o bezpe

 

 

Ako uchovávae PARAL

EN GRIP chrípka a bolese

 

Tento liek uchovávajte mimo doh>adu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v p

ôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

Neu~ívajte PARALEN GRIP chrípka a bolese po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ozna

vzeahuje na posledný deH v danom mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekár

n

e. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie.

 

 

6. Obsah balenia a alaie informácie

 

Lie

Ka~dá tableta obsahuje 500 mg paracetamolu, 25 mg kofeínu a 5 mg fenylefríniumchloridu.

 

Jadro tablety:

Povidón K-25, nátriumlaurylsulfát, mik

r

okryatalická celulóza, kukuri

~

latínovaný kukuri

dný oxid kremi

se

lina steárová, masten

ec.

 

Obal tablety:

Hypromelóza, makrogo

l,

oxid titani

 

Ako vyzerá PARALEN GRIP chrípka a

bolese a obs

a

h balenia

 

PARALEN GRIP chrípka a bolese sú takmer biele

a~ ~ltkasté filmom obalené, podlhovasté , dvojvypuklé tablety.

Filmom obalené tablety sú balené do prieh>adného

PVC/PVDC/Al alebo prieh>adného PVC/Aclar/Al blistra. Vonkajaí obal je papierová skladacia akatu>ka.

 

Ve>kose balenia: 12 alebo 24 tabliet.

Na trh nemusia bye uv

edené vaetky ve>kosti balenia.

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii a výrobca:

 

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Mcholupy, 102 3

7

Praha, eská republika

 

Liek je schválený v

s

t

v  eskej republike, Paralen Grip chrípka a bolese v Sl

ovenskej republike, Paralen Grip v Po>sku a Bulharsku, Antinevralgic Sinus v Rumunsku, Rubophen Active v Maarsku a Paralen v Slovinsku.

 

Táto písomná informácia bola aktualizovaná v decembri 2015.

 

 

Logo Zentiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu PARALEN Grip chrípka a bolest 24 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu PARALEN Grip chrípka a bolest 24 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam