Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a nachladnutie » Lieky na nádchu » Lieky na uvoľnenie dutín

SANORIN COMBI 10 ml - príbalový leták

Liek
Kód výrobku: 440255

Liek sa používa ako nosové kvapky na zmiernenie príznakov sennej nádchy a vazomotorickej alergickej nádchy (prejavuje sa pocitom upchatého nosa a vodnatým výtokom).

Viac informácií

5,63

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 20. 8. 2018, predpokladaný termín doručenia 21. 8. 2018.

Tovar odošleme 20. 8. 2018, predpokladaný termín doručenia 21. 8. 2018.

Doprava za 1 €, nad 30 € zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - SANORIN COMBI 10 ml

Liek sa používa ako nosové kvapky na zmiernenie príznakov sennej nádchy a vazomotorickej alergickej nádchy (prejavuje sa pocitom upchatého nosa a vodnatým výtokom).

<p>

</p>

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00244-Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Sanorin Combi

2,5 mg + 50 mg/10 ml

nosová roztoková instilácia

nafazolíniumnitrát a antazolíniummesilát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Sanorin Combi a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sanorin Combi

  Ako používať Sanorin Combi

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Sanorin Combi

  Obsah balenia a ďalšie informácie

o je Sanorin Combi a na čo sa používa

Sanorin Combi sa používa ako nosová roztoková instilácia na zmiernenie príznakov sennej nádchy a vazomotorickej alergickej nádchy (prejavuje sa pocitom upchatého nosa a vodnatým výtokom).

Má protialergický účinok a vyvoláva zúženie cievok, čo pri podaní do nosa vedie k zmenšeniu opuchu nosovej sliznice a uvoľneniu hlienu, a tým umožňuje voľné dýchanie.

Liečebný účinok nastupuje veľmi rýchlo a pretrváva niekoľko hodín (4 hodiny a viac).

Tento liek môžu používať deti od 3 rokov, dospievajúci a dospelí.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Sanorin Combi

Nepoužívajte Sanorin Combi:

  ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Najčastejšími prejavmi precitlivenosti sú kožná vyrážka a svrbenie.

  ak máte suchý zápal nosovej sliznice (prejavuje sa pocitom sucha v nose a tvorbou chrást v okolí nosových prieduchov).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Sanorin Combi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

  ak máte závažné ochorenie srdca a ciev (srdcová nedostatočnosť, vysoký krvný tlak)

  ak máte poruchu látkovej premeny (cukrovka, zvýšená činnosť štítnej žľazy)

  ak máte nádor nadobličiek (feochromocytóm)

  ak máte prieduškovú astmu

  ak ste liečení niektorými liekmi užívanými na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (inhibítory monoaminooxidázy) alebo inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak

  ak plánujete podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestézii.

Ak máte vyššie uvedené ochorenia alebo užívate vyššie uvedené lieky, používajte Sanorin Combi len na odporúčanie lekára.

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nesmie podávať deťom do 3 rokov.

Iné lieky a Sanorin Combi

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní lieku Sanorin Combi a niektorých liekov užívaných na liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby (tzv. inhibítorov monoaminooxidázy) môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku. Sanorin Combi sa preto nesmie používať s inhibítormi monoaminooxidázy súbežne, ani 14 dní po ukončení ich podávania.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Sanorin Combi sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia len na odporúčanie lekára.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sanorin Combi nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Sanorin Combi obsahuje konzervačnú látku metylparabén, ktorý môže vyvolať alergickú reakciu, a to aj oneskorene (s odstupom niekoľko hodín po aplikácii lieku).

3. Ako používať Sanorin Combi

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak, podávajú sa nasledujúce dávky:

Pri použití do nosa si dospelí kvapkajú 3 až 4-krát denne 2 až 3 kvapky lieku Sanorin Combi do každej nosovej dierky. Deťom od 3 rokov sa podávajú 1 až 2 kvapky do každej nosovej dierky 3 až 4-krát denne. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny. Liek sa používa krátkodobo. Nemá sa používať dlhšie ako 1 týždeň u dospelých a 3 dni u detí. Opakovane sa liek môže podať až po niekoľkodennom prerušení liečby.

Sanorin Combi sa vkvapkáva do nosovej dierky pri miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doprava.

Ak použijete viac lieku Sanorin Combi, ako máte

Pri požití lieku Sanorin Combi je riziko predávkovania, a to najmä u malých detí, s nasledujúcimi príznakmi: zníženie telesnej teploty, spomalenie srdcovej frekvencie, nadmerné potenie, ospalosť, zvýšenie krvného tlaku, prípadne následné zníženie krvného tlaku až bezvedomie. Preto pri náhodnom požití lieku Sanorin Combi dieťaťom i dospelým vyhľadajte okamžite lekára.

Ak zabudnete použiť Sanorin Combi

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U zvlášť citlivých pacientov sa občas môžu vyskytnúť mierne vedľajšie účinky, ako pálenie a suchosť nosovej sliznice. V celkom ojedinelých prípadoch môžu byť po odznení účinku pozorované silné pocity upchatého nosa. Veľmi zriedka (najmä pri predávkovaní) sa môžu vyskytnúť celkové účinky v dôsledku podráždenia sympatikového nervstva, ako je nervozita, zvýšené potenie, bolesť hlavy, triaška, zrýchlenie srdcovej činnosti, búšenie srdca a zvýšený krvný tlak.

Pri použití dlhšom ako 1 týždeň u dospelých a 3 dni u detí stúpa riziko návyku s intenzívnym zdurovaním sliznice a upchávaním nosa v krátkom čase po podaní. Dlhodobé a časté používanie lieku Sanorin Combi do nosa môže viesť k chronickému upchávaniu nosa a vysychaniu sliznice.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Sanorin Combi

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale a škatuľke na ochranu pred svetlom. Chráňte pred mrazom.

Po prvom otvorení fľaštičky sa môže liek používať 3 mesiace. Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

bsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sanorin Combi obsahuje

- Liečivá sú nafazolíniumnitrát 2,5 mg a antazolíniummesilát 50 mg v 10 ml roztoku.

- Ďalšie zložky sú kyselina boritá, nátriumedetát dihydrát, metylparabén, čistená voda.

Ako vyzerá Sanorin Combi a obsah balenia

10 ml sklenená fľaštička so štítkom a kvapkacím uzáverom, papierová škatuľka.

Sklenená fľaštička obsahuje číru bezfarebnú kvapalinu bez mechanických nečistôt.

Veľkosť balenia: 10 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou, 5

Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101

2112 Nicosia

Cyprus

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2017.  

4

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: SANORIN
Kód výrobku: 440255
Kód EAN: 8594183950112
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek sa používa ako nosové kvapky na zmiernenie príznakov sennej nádchy a vazomotorickej alergickej nádchy (prejavuje sa pocitom upchatého nosa a vodnatým výtokom). Liek má protialergický účinok, zmenšuje opuch nosovej sliznice a uvoľňuje hlien. Liek môžu používať deti od 3 rokov, dospievajúci a dospelí.

Použitie

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Aplikujú sa podľa potreby 2-3 kvapky do každej nosovej dierky 3-4x denne. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny.

Deti od 3 rokov:
Aplikuje sa podľa potreby 1-2 kvapky do každej nosovej dierky 3-4x denne. Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny.

Dĺžka liečby:
Liek sa u dospelých nemá používať dlhšie ako 7 dní a u detí sa nemá používať dlhšie ako 3 dni. Ak sa do 3 dní príznaky nezmiernia alebo sa zhoršia, je potrebné kontaktovať lekára.
Medzi jednotlivými cyklami používania lieku je nutné počkať aspoň 7 dní s použitím tohto alebo podobného lieku.

Spôsob použitia

Liek je určený len na použitie do nosa. Liek sa aplikuje po vyčistení nosa do nosovej dierky pri miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča pootočiť hlavu doprava. Aby sa minimalizovalo riziko šírenia infekcií, liek môže byť používaný iba jednou a tou istou osobou.

Upozornenie

U detí do 3 rokov je liek kontraindikovaný.
Počas tehotenstva a u dojčiacich žien je použitie lieku nutné konzultovať s lekárom, liek sa u tehotných a dojčiacich žien môže použiť iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek je určený iba na krátkodobé použitie. Dlhodobé alebo nadmerné používanie môže spôsobiť opätovný dlhodobý opuch nosovej sliznice po vysadení lieku, vykazujúci známky závislosti.
Liek sa nesmie použiť pri suchom zápale nosovej sliznice s tvorbou chrást a pri atrofickom zápale nosovej sliznice.
Liek sa môže používať len po konzultácii s lekárom u pacientov so závažným kardiovaskulárnym ochorením (napríklad ischemická choroba srdca, hypertenzia), s feochromocytómom, s metabolickým ochorením (hypertyreóza, diabetes mellitus) a u pacientov, ktorí boli v predchádzajúcich 2 týždňoch liečení inhibítormi monoamínooxidázy (IMAO).
Uchovávať pri teplote do 25 °C, chrániť pred mrazom. Po prvom otvorení je použiteľnosť lieku 3 mesiace (v rámci času použiteľnosti uvedeného na obale).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

SANORIN COMBI 10 ml – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu SANORIN COMBI 10 ml zobrazíte alebo stiahnete tu: SANORIN COMBI 10 ml.doc

Recenzie

Recenzie produktu SANORIN COMBI 10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu SANORIN COMBI 10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám