Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Nádcha » Uvoľnenie dutín

SANORIN EMULZIA int nae (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122025
Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie k zmenšeniu opuchu sliznice a k uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachovej trubice).

Viac informácií

4,53

Dostupnosť: skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 23. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 24. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie k zmenšeniu opuchu sliznice a k uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachovej trubice).

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 122025
Kód EAN: 8594183950105
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie k zmenšeniu opuchu sliznice a k uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachovej trubice). Tým je umožnené voľné dýchanie. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.

Liek je určený na uvoľnenie upchatého nosa pri akútnej nádche, na odporučenie lekára k pomocnej liečbe pri zápale prinosových dutín, zápaloch Eustachovej trubice a infekcií ucha. Ďalej môže liek podať lekár na zmenšenie opuchu nosovej sliznice pred odborným vyšetrením nosa. Liek môžu používať dospievajúci starší ako 15 rokov a dospelí. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

1/3
sp.zn. sukls93596/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sanorin emulze
Nosní kapky, emulze
(Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sanorin emulze a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sanorin emulze používat
3. Jak se Sanorin emulze používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sanorin emulze uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin emulze a k čemu se používá

Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku
sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan
(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5
minut a přetrvává 4-6 hodin.
Sanorin emulze je určen k uvolnění ucpaného nosu při akutní rýmě, na doporučení lékaře k pomocné
léčbě při zánětu vedlejších nosních dutin a ušních infekcí. Dále lék může podat lékař k opadnutí otoku
nosní sliznice před odborným vyšetřením nosu.
Přípravek Sanorin emulze mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin emulze používat

Nepoužívejte přípravek Sanorin emulze
- jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou
v bodě 6. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů
v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Sanorin emulze se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
2/3
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby
(inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.
Děti a dospívající:
Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Další léčivé přípravky a Sanorin emulze:
Při současném podávání přípravku Sanorin emulze a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo
Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminooxidázy, bicyklická antidepresiva), může dojít ke
zvýšení krevního tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sanorin emulze obsahuje methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s
odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak se Sanorin emulze používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do každé nosní dírky, a to několikrát
denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než 5 dní. Pokud dojde k uvolnění
nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po
několikadenním přerušení terapie.
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je
doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit
doprava.
Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin emulze, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě
vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin emulzi:
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost
nosní sliznice. Velmi vzácně mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu.
Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění
sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční
činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.
3/3
Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin emulze může vést k chronickému ucpávání nosu a
vysychání sliznice.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Sanorin emulze uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin emulze obsahuje
- Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg (odpovídá 7,6 mg nafazolinu) v 10 ml (odpovídá 51,3g
naphazolini nitras v jedné kapce).
- Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, cetylalkohol, methylparaben E218,
blahovičníková silice, polysorbát 80, cholesterol, lehký tekutý parafín, čištěná voda.

Jak Sanorin emulze vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá, snadno roztřepatelná emulze.
Hnědá lahvička, kapátko SANO, příbalová informace, krabička
Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2013.Recenzie

Recenzie produktu SANORIN EMULZIA int nae (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu SANORIN EMULZIA int nae (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam