Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Chrípka, nachladnutie » Nádcha » Uvoľnenie dutín

SANORIN 1 ‰ int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122027
Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica).

Viac informácií

4,33

Dostupnosť: skladom 3 - 5 ks

Tovar odošleme 18. 1. 2018, predpokladaný termín doručenia 19. 1. 2018.

Doprava od 1 € alebo zdarma
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica).

Informácie o produkte

Výrobca: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 122027
Kód EAN: 8594183950075
Držiteľ rozhodnutia: TEVA PHARMACEUTICALS

Liek spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie ku zmenšeniu opuchu sliznice a uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachova trubica). Tým sa umožní voľné dýchanie nosom. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4-6 hodín.

Liek sa používa ako nosové kvapky na zmiernenie príznakov pri akútnej nádche, zápale prinosových dutín, zápale sliznice sluchovej trubice a zápale stredného ucha. Ďalej sa podáva na odpuchnutie sliznice pri diagnostických a liečebných zákrokoch v nose. Môžu ho používať dospievajúci od 15 rokov a dospelí. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

1/3
sp.zn. sukls59543/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sanorin 1
nosní kapky, roztok
(Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat
3. Jak se Sanorin 1 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sanorin 1 uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin 1 a k čemu se používá

Sanorin 1 způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku
sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan
(Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do
5 minut a přetrvává 4-6 hodin.
Sanorin 1 se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu
středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a
léčebných zákrocích.
Sanorin 1 mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1 používat

Nepoužívejte Sanorin 1
- jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů
v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Sanorin 1 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby
(inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.
2/3

Děti a dospívající
Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Další léčivé přípravky a Sanorin 1
Při současném podávání přípravku Sanorin 1 a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo
Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva) může dojít ke zvýšení
krevního tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat .

Těhotenství, kojení a plodnost
Sanorin 1 je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sanorin 1 obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i
opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak se Sanorin 1 používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát
denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 5 dnů. Pokud dojde k
uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po
několikadenním přerušení terapie.
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je
doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit
doprava.
Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 1 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin 1 , než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či
lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 1
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost
nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity
ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky
3/3
v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes,
zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání
přípravku Sanorin 1 může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Sanorin 1 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin 1 obsahuje
- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g v 10 ml (odpovídá naphazolini nitras 53,7 g v jedné
kapce).
- Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, methylparaben E218, čištěná voda.

Jak Sanorin 1 vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu.
Hnědá skleněná lahvička s bílým PE-LD kapacím uzávěrem, uvnitř kapátko přírodní barvy, příbalová
informace, krabička.
Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava - Komárov, Česká republikaTato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.9.2013.

Recenzie

Recenzie produktu SANORIN 1 ‰ int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Diskusia

Diskusia k produktu SANORIN 1 ‰ int nao (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam