Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Vasopentol HCT 160/25 mg tbl flm 30x160/25 mg (liek.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 180234

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 180234
Kód EAN:

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01189


Písomná informácia pre používateľa

Vasopentol HCT 80/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/12,5 mg
Vasopentol HCT 160/25 mg
filmom obalené tablety
valsartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Vasopentol HCT a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vasopentol HCT
3.Ako užívať Vasopentol HCT
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Vasopentol HCT
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Vasopentol HCT a na čo sa používa

Filmom obalené tablety Vasopentol HCT obsahujú dve liečivá, nazvané valsartan a hydrochlorotiazid. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak (hypertenziu).
Valsartan patrí do skupiny liekov označovaných ako antagonisty receptora angiotenzínu II, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak. Angiotenzín II je látka v tele, ktorá spôsobuje zúženie ciev a tým vyvoláva zvýšenie krvného tlaku. Valsartan bráni účinku angiotenzínu II. Následkom je uvoľnenie ciev a zníženie krvného tlaku.
Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (známe aj ako tablety na odvodnenie). Hydrochlorotiazid zvyšuje tvorbu moču, čím sa tiež znižuje krvný tlak.

Vasopentol HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a tepien. Ak sa nelieči, môže poškodiť cievy mozgu, srdca a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek. Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko srdcového infarktu. Zníženie krvného tlaku na normálne hodnoty znižuje riziko vzniku týchto ochorení.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vasopentol HCT

Neužívajte Vasopentol HCT
-ak ste alergický na valsartan, hydrochlorotiazid, deriváty sulfónamidov (látky chemicky príbuzné hydrochlorotiazidu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-ak ste viac ako 3 mesiace tehotná (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Vasopentolu HCT aj na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve).
-ak máte závažné ochorenie pečene, poškodenie malých žlčových kanálikov v pečeni (žlčová cirhóza), čo vedie k hromadeniu žlči v pečeni (cholestáza).
-ak máte závažné ochorenie obličiek.
-ak nemôžete tvoriť moč (anúria).
-ak vás liečia pomocou umelej obličky.
-ak máte hladinu draslíka alebo sodíka v krvi nižšiu, než je obvyklé, alebo ak máte hladinu vápnika v krvi napriek liečbe vyššiu, než je obvyklé.
-ak máte dnu.
-ak máte diabetes mellitus (cukrovku) alebo poruchu funkcie obličiek a ste liečený aliskirénom
(patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory renínu, ktoré pomáhajú znížiť vysoký
tlak krvi).

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužite tento liek a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Vasopentol HCT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-ak užívate lieky šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík alebo iné lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi napríklad heparín. Možno bude potrebné, aby váš lekár pravidelne kontroloval množstvo draslíka vo vašej krvi.
-ak máte nízke hladiny draslíka v krvi.
-ak máte hnačku alebo prudko vraciate.
-ak užívate vysoké dávky tabliet na odvodnenie (diuretík).
-ak máte závažné ochorenie srdca.
-ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste prekonali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho lekára týkajúce sa dávkovania. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obličiek.
-ak máte zúženú obličkovú tepnu.
-ak ste nedávno dostali novú obličku.
-ak máte hyperaldosteronizmus. To je ochorenie, pri ktorom nadobličkové žľazy tvoria príliš veľa hormónu aldosterónu. Ak sa vás to týka, použitie Vasopentolu HCT sa neodporúča.
-ak máte ochorenie obličiek alebo pečene.
-ak sa u vás vyskytol opuch jazyka a tváre spôsobený alergickou reakciou nazývanou angioedém počas užívania iných liekov (vrátane ACE inhibítorov). Ak u vás vzniknú tieto príznaky počas užívania Vasopentolu HCT, prestaňte užívať Vasopentol HCT a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Vasopentol HCT už nikdy znovu neužite. Pozri tiež časť 4 Možné vedľajšie účinky.
-ak máte horúčku, vyrážky a bolesť kĺbov, čo môžu byť prejavy systémového lupus erythematosus (SLE, takzvaná autoimunitná choroba).
-ak máte cukrovku, dnu, vysokú hladinu cholesterolu alebo tukov v krvi.
-ak ste mali alergické reakcie pri použití iných liekov na zníženie krvného tlaku patriacich do tejto skupiny (antagonisty receptorov angiotenzínu II), alebo máte alergiu alebo astmu.
-ak pocítite bolesť v očiach alebo zhoršenie zraku. To môžu byť príznaky zvýšenia tlaku vo vašom oku a môžu sa prejaviť do niekoľkých hodín až týždňov po užití Vasopentolu HCT. Zvýšenie tlaku v očiach môže viesť k trvalej strate zraku, pokiaľ nebude liečené. Ak ste v minulosti mali alergiu na penicilín alebo sulfónamid, riziko vzniku zvýšeného tlaku v očiach môže byť u vás vyššie.
-môže zvyšovať citlivosť kože na slnko.
-ak užívate iné lieky, ktoré tlmia systém renín-angiotenzín-aldosterón ako sú ACE inhibítory
alebo aliskirén (lieky na zníženie krvného tlaku), lekár vám možno bude pravidelne kontrolovať
funkciu obličiek a množstvo draslíka v krvi.
-ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a ste liečený aliskirénom (liek na zníženie
tlaku krvi) (Pozri časť Neužívajte Vasopentol HCT).

Deti a dospievajúci
Použitie Vasopentolu HCT u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) sa neodporúča.

Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Vasopentol HCT sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac
ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva v tomto
období (pozri časť o tehotenstve).

Iné lieky a Vasopentol HCT
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Vasopentolu HCT s niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok liečby. Možno bude

potrebné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov. Platí to najmä pre nasledujúce lieky:

-lieky, ktoré tlmia renín-angiotenzín-aldosterónový systém ako sú ACE inhibítory alebo
aliskirén (lieky, ktoré znižujú tlak krvi) (Pozri časti Neužívajte Vasopentol HCT a Upozornenia
a opatrenia).
-lítium, liek používaný na liečbu niektorých typov duševných ochorení
-lieky, ktoré ovplyvňujú alebo môžu byť ovplyvnené hladinami draslíka v krvi, napríklad digoxín, liek na úpravu srdcového rytmu, niektoré lieky na liečbu psychóz
-lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, napríklad doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík, heparín
-lieky, ktoré môžu znižovať množstvo draslíka v krvi, napríklad kortikosteroidy, niektoré preháňadlá
-lieky používané na liečbu HIV/AIDS infekcie (ritonavir). Tieto lieky môžu zvýšiť účinok Vasopentolu HCT
-lieky, ktoré môžu vyvolať torsades de pointes (neprvidelnú činnosť srdca), ako sú antiarytmiká (lieky používané na liečbu srdcových problémov) a niektoré antipsychotiká.
-lieky, ktoré môžu znížovať množstvo sodíka v krvi, napríklad antidepresíva, antipsychotiká, antiepileptiká
-diuretiká (tablety na odvodnenie), lieky na liečbu dny, napríklad alopurinol, liečebné doplnky vitamínu D a vápnika, lieky na liečbu cukrovky (lieky užívané vnútorne alebo inzulíny)
-iné lieky na znižovanie krvného tlaku, napríklad betablokátory alebo metyldopa, alebo lieky na zúženie krvných ciev alebo podporu činnosti srdca, napríklad noradrenalín alebo adrenalín
-lieky na zvyšovanie hladiny cukru v krvi, napríklad diazoxid
-lieky na liečbu nádorových ochorení, napríklad metotrexát alebo cyklofosfamid
-lieky proti bolesti, napríklad nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2 (Cox-2 inhibítory) a kyselina acetylsalicylová v dávke > 3 g
-lieky proti zápalu kĺbov
-lieky na uvoľňovanie svalstva, napríklad tubokurarín
-anticholinergiká, napríklad atropín alebo biperidén
-amantadín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby a na prevenciu chrípky)
-cholestyramín a cholestipol (lieky používané na liečbu vysokých hladín tukov v krvi)
-cyklosporín, liek používaný pri transplantácii orgánov na zabránenie odvrhnutia orgánu
-niektoré antibiotiká (tetracyklíny, rifamycín)
-alkohol, anestetiká a sedatíva
-karbamazepín, liek používaný na liečbu záchvatov kŕčov
-jódové kontrastné látky (lieky používané na zobrazovacie vyšetrenia).

Vasopentol HCT a jedlo a alkohol
Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Vyvarujte sa pitia alkoholických nápojov, kým sa neporozprávate so svojím lekárom. Alkohol môže zosilniť pokles krvného tlaku a/alebo zvýšiť riziko závratov alebo mdloby.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť)
Lekár vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať Vasopentol HCT ešte pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí vám užívať namiesto Vasopentolu HCT iný liek. Vasopentol HCT sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, keď sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Upozornite svojho lekára, keď dojčíte alebo začínate dojčiť
Vasopentol HCT sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, lekár vám môže vybrať iný liek. Platí to najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Skôr, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, musíte vedieť, aké účinky má na vás Vasopentol HCT. Tak ako mnohé iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, aj Vasopentol HCT môže v zriedkavých prípadoch vyvolať závraty a ovplyvniť sústredenie.

Vasopentol HCT obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Vasopentol HCT obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.

Vasopentol HCT 160/12,5 mg obsahuje aj oranžovú žlť FCF (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


3.Ako užívať Vasopentol HCT

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Pomôže vám to dosiahnuť čo najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky tohto ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Preto je veľmi dôležité, aby ste chodili k svojmu lekárovi na dohodnuté vyšetrenia, aj keď sa budete cítiť dobre.

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Vasopentolu HCT máte užívať. V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže navrhnúť zvýšenie alebo zníženie dávky.

Odporúčaná dávka Vasopentolu HCT je jedna tableta denne.
Dávku nemeňte, ani neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.
Liek sa má užívať každý deň v rovnakom čase, obvykle ráno.
Vasopentol HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
Tabletu zapite pohárom vody.

Ak užijete viac Vasopentolu HCT, ako máte
Ak sa u vás vyskytnú silné závraty a/alebo mdloby, ľahnite si a ihneď sa spojte so svojím lekárom.
Ak ste nedopatrením užili príliš veľa tabliet, spojte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo nemocnicou.

Ak zabudnete užiť Vasopentol HCT
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Vasopentol HCT
Ukončenie liečby Vasopentolom HCT môže zhoršiť váš vysoký krvný tlak. Neprerušte užívanie lieku, kým vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou častosťou, ktorá je určená takto:
veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov
veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov
neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú liečbu:

Okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky angioedému, napríklad:
opuch tváre, jazyka alebo hrtana
ťažkosti pri prehĺtaní
žihľavka a ťažkosti s dýchaním
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, prestaňte užívať Vasopentol HCT a okamžite sa spojte so svojím lekárom (pozri tiež časť 2 Upozornenia a opatrenia).

Ďalšie vedľajšie účinky:

Menej časté
kašeľ
nízky krvný tlak
slabé závraty
odvodnenie (príznaky sú smäd, suchosť úst a jazyka, zriedkavé močenie, tmavý moč, suchosť kože)
bolesť svalov
únava
mravčenie alebo strata citlivosti
neostré videnie
zvuky (napríklad syčanie, bzučanie) v ušiach

Veľmi zriedkavé
závraty
hnačka
bolesť kĺbov

Neznáme
ťažkosti s dýchaním
závažné zníženie tvorby moču
nízka hladina sodíka v krvi (niekedy spojená s nutkaním na vracanie, únavou, zmätenosťou,
celkovou nevoľnosťou, záchvatmi kŕčov)
nízka hladina draslíka v krvi (niekedy spojená so slabosťou svalov, svalovými kŕčmi, poruchami srdcového rytmu)
nízka hladina bielych krviniek v krvi (s prejavmi ako horúčka, kožné infekcie, bolesť hrdla alebo vredy v ústach spôsobené infekciami, slabosť)
zvýšená hladina bilirubínu v krvi (ktorá v závažných prípadoch môže spôsobovať zožltnutie kože a očí)
zvýšená hladina močovinového dusíka a kreatinínu v krvi (ktorá môže naznačovať poruchu funkcie obličiek)
zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (ktorá v závažných prípadoch môže vyvolať dnu)
mdloba

Vedľajšie účinky hlásené pri samotnom valsartane alebo hydrochlorotiazide:

Valsartan

Menej časté
pocit, že sa krúti okolie
bolesť brucha

Neznáme
kožné vyrážky so svrbením alebo bez neho, s niektorým z nasledujúcich príznakov alebo prejavov: horúčka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zdurené lymfatické uzliny a/alebo príznaky podobné chrípke
vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu krvných ciev)
nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s neobvyklým krvácaním alebo podliatinami) vysoká hladina draslíka v krvi (niekedy so svalovými kŕčmi, poruchou srdcového rytmu)
alergické reakcie (s prejavmi ako vyrážky, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty)
opuch, najmä tváre a hrdla; vyrážky; svrbenie
zvýšenie hodnôt funkcie pečene
znížená hladina hemoglobínu a znížený percentuálny obsah červených krviniek v krvi (obe môžu v závažných prípadoch vyvolať anémiu)
zlyhanie obličiek
nízka hladina sodíka v krvi (niekedy spojená s nevoľnosťou, únavou, zmätenosťou, celkovou nevoľnosťou, záchvatmi kŕčov)

Hydrochlorotiazid

Veľmi časté
nízka hladina draslíka v krvi
zvýšená hladina tukov v krvi

Časté
nízka hladina sodíka v krvi
nízka hladina horčíka v krvi
vysoká hladina kyseliny močovej v krvi
svrbivé vyrážky a iné typy vyrážok
znížená chuť do jedenia
slabé nutkanie na vracanie a vracanie
slabosť, mdloba pri postavení sa
impotencia.

Zriedkavé
opuch a pľuzgiere na koži (spôsobené zvýšenou citlivosťou na slnko)
vysoká hladina vápnika v krvi
vysoká hladina cukru v krvi
cukor v moči
zhoršenie látkovej premeny pri cukrovke
zápcha, hnačka, nepríjemné pocity v žalúdku alebo črevách, poruchy pečene pri ktorých sa môže vyskytnúť žltá koža alebo oči
nepravidelný tep srdca
bolesť hlavy
poruchy spánku
smutná nálada (depresia)
nízka hladina krvných doštičiek (niekedy s krvácaním alebo podliatinami pod kožou)
závraty
tŕpnutie alebo znecitlivenie
poruchy zraku

Veľmi zriedkavé
zápal krvných ciev s prejavmi ako vyrážky, purpurovočervené škvrny, horúčka (vaskulitída)
vyrážka, svrbenie, žihľavka, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, závraty (reakcie
z precitlivenosti)
závažné kožné ochorenie spôsobujúce vyrážky, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách,
očiach alebo ústach, odlupovanie kože, horúčku (toxická epidermálna nekrolýza)
vyrážky na tvári, bolesť kĺbov, poruchy svalov, horúčka (možné príznaky kožného lupus erythematosus)
silná bolesť v hornej časti brucha (možné príznaky zápalu pankreasu)
ťažkosti s dýchaním s horúčkou, kašľom, sipotom, dýchavičnosťou (respiračná tieseň vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)
horúčka, bolesť v hrdle, častejšie infekcie (možné príznaky agranulocytózy)
bledá koža, únava, dýchavičnosť, tmavý moč (možné príznaky hemolytickej anémie)
horúčka, bolesť v hrdle alebo vriedky v ústach spôsobené infekciou (možné príznaky leukopénie)
zmätenosť, únava, svalové šklbnutia a kŕče, zrýchlené dýchanie (možné príznaky hypochloremickej alkalózy)

Neznáme
slabosť, podliatiny a časté infekcie (možné príznaky aplastickej anémie)
výrazne znížená tvorba moču (možné príznaky poruchy alebo zlyhania obličiek)
zhoršenie zraku alebo bolesť v očiach kvôli zvýšenému tlaku v očiach (možné príznaky akútneho glaukómu s uzavretým uhlom)
vyrážka, sčervenanie kože, pľuzgiere na perách, očiach alebo ústach, odlupovanie kože, horúčka (možné príznaky erythema multiforme)
svalové kŕče
horúčka (pyrexia)
slabosť (asténia)

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Vasopentol HCT

Balenie s blistrami:
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Liekovka:
Liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistri a liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužité balenie Vasopentolu HCT, ktoré je poškodené alebo nesie známky nedovoleného
zaobchádzania.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vasopentol HCT obsahuje

Liečivá v tabletách Vasopentol HCT sú valsartan a hydrochlorotiazid.
Vasopentol HCT 80/12,5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Vasopentol HCT 160/25 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Ďalšie zložky sú: jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K29-32, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý; obal tablety:
Vasopentol HCT 80/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), oranžová žlť FCF (E110).
Vasopentol HCT 160/25 mg tablety: polyvinylalkohol, mastenec oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, lecitín (obsahuje sójový olej) (E322), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Vasopentol HCT a obsah balenia

Vasopentol HCT 80/12,5 mg filmom obalené tablety: ružové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 11 x 5,8 mm, s označením V na jednej strane a H na druhej strane tablety.
Vasopentol HCT 160/12,5 mg filmom obalené tablety: červené oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením V na jednej strane a H na druhej strane tablety.
Vasopentol HCT 160/25 mg filmom obalené tablety: oranžové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, 15 x 6 mm, s označením V na jednej strane a H na druhej strane tablety.

Obsah balenia:

Blister:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet

Liekovka:
7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38
Maďarsko

Výrobca:
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN3000
Malta
Tel.: +356 2169 3533, fax: +356 2169 3604
E-mail: info@actavis.com.mt

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120
Maďarsko

a

Balkanpharma Dupnista AD
3 Samokovsko Schosse Str.
Dupnitsa 2600
Bulharsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Island:Almertan
Bulharsko:Sarteg HCT
Česká republika:BLESSIN PLUS H 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg
Maďarsko:Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg tabletta
Litva:Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg apvalkots tabletes
Lotyšsko:Tensart HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg plévele dengtos tabletés
Poľsko:Tensart HCT
Slovensko:Vasopentol HCT 80/12,5 mg, 160/12,5 mg, 160/25 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.

Recenzie

Recenzie produktu Vasopentol HCT 160/25 mg tbl flm 30x160/25 mg (liek.)

Diskusia

Diskusia k produktu Vasopentol HCT 160/25 mg tbl flm 30x160/25 mg (liek.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam