Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)

Kód výrobku: 163888
Liek obsahuje dve aktívne zložky: eprosartan, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)

Liek obsahuje dve aktívne zložky: eprosartan, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/01141

Písomná informácia pre používateľa

Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

Celý názov vášho lieku je Naviten Combi 600 mg/12,5 mg, filmom obalené tablety. V tejto písomnej informácii sa používa skrátený názov Naviten Combi.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Naviten Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten Combi

3. Ako užívať Naviten Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Naviten Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

o je Naviten Combi a na čo sa používa

Naviten Combi sa používa:

  na liečbu vysokého krvného tlaku.

Naviten Combi obsahuje dve aktívne zložky, eprosartan a hydrochlorotiazid.

  patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“. Blokuje účinok látky, nachádzajúcej sa vo vašom tele, nazývanej angiotenzín II. Táto látka vyvoláva zúženie ciev. To spôsobuje sťaženie prúdenia krvi cievami a zvýšenie krvného tlaku. Blokovaním tejto látky sa cievy uvoľnia a váš krvný tlak sa zníži.

  patrí do skupiny liečiv nazývaných „tiazidové diuretiká“. Zvyšuje množstvo vylúčeného moču a frekvenciu jeho vylučovania. To zníži váš krvný tlak.

Naviten Combi dostanete len v prípade, že váš krvný tlak nebol dostatočne znížený samotným eprosartanom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten Combi

Neužívajte Naviten Combi, ak:

  ste alergický na eprosartan, hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

  ste alergický na skupinu liečiv, nazývaných „sulfónamidy“;

  máte ťažké ochorenie pečene;

  máte ťažké ochorenie obličiek;

  máte závažné problémy s prietokom krvi obličkami;

  máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren;

  máte vysokú hladinu vápnika, nízku hladinu draslíka alebo nízku hladinu sodíka. Tieto hodnoty sa stanovia z vašej krvi;

  máte ťažkosti so žlčníkom alebo žlčovodom (žlčové kamene);

  máte dnu alebo iné príznaky zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia);

  ste viac ako 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Navitenu Combi na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Neužívajte Naviten Combi, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Naviten Combi, ak:

  máte akékoľvek ďalšie ťažkosti s pečeňou;

  ste prekonali transplantáciu obličky;

  máte akékoľvek ďalšie ťažkosti s obličkami. Lekár skontroluje funkciu vašich obličiek pred začiatkom liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby. Lekár vám skontroluje hladiny draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v krvi;

  ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

   inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou;

   aliskiren.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Naviten Combi“.

  ak máte ťažkosti so srdcom, ako je ischemická choroba srdca, zlyhanie srdca, zúženie ciev alebo srdcových chlopní alebo ťažkosti so srdcovým svalom;

  máte ochorenie nazývané „systémový lupus erythematosus“ (SLE);

  máte cukrovku. Lekár vám možno bude musieť upraviť dávku liekov, ktoré užívate na liečbu cukrovky;

  máte nadmernú produkciu hormónu nazývaného „aldosterón“;

  ste mali akúkoľvek alergiu;

  držíte diétu s nízkym obsahom soli, užívate lieky na odvodnenie (diuretiká), vraciate alebo máte hnačku. Z uvedených príčin sa váš krvný objem alebo hladina sodíka v krvi môže znížiť. Toto sa má upraviť pred začatím liečby Navitenom Combi;

  ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Naviten Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak si počas užívania tohto lieku všimnete zmeny zraku alebo bolesť jedného či oboch očí. Môže to byť príznak začínajúceho glaukómu, zvýšeného tlaku vo vašich očiach. V takomto prípade prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.

Liečba hydrochlorotiazidom môže spôsobiť nerovnováhu elektrolytov vo vašom organizme. Váš lekár sa preto môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne kontrolovať hladiny elektrolytov v krvi.

Operácie a vyšetrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek, ak je u vás plánované niečo z nižšie uvedeného:

  operačný zákrok;

  antidopingový test. Hydrochlorotiazid, obsiahnutý v lieku, môže byť príčinou pozitívneho výsledku tohto testu;

  akékoľvek iné krvné testy.

Iné lieky a Naviten Combi

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, vrátane rastlinných liekov. Je to dôležité preto, lebo Naviten Combi môže ovplyvniť účinok niektorých iných liekov a naopak, niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok Navitenu Combi.

Je mimoriadne dôležité, aby ste informovali svojho lekára alebo lekárnika, že užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

  lítium – na liečbu porúch nálady. Lekár musí sledovať hladinu lítia vo vašej krvi, pretože Naviten Combi ju môže zvýšiť;

  lieky na liečbu cukrovky, ako sú metformín alebo inzulín. Je možné, že vám lekár bude musieť upraviť dávku liekov na liečbu cukrovky;

  lieky, ktoré môžu vyvolať zníženie hladiny draslíka v krvi. Sú to najmä lieky na odvodnenie, tzv. "preháňadlá", kortikosteroidy, amfotericín (liek proti hubovým infekciám), karbenoxolón (na liečbu vredov v ústach) a hormón hypofýzy, nazývaný „ACTH“. Naviten Combi môže pri súbežnom podávaní s týmito liekmi zvýšiť riziko výskytu nízkych hladín draslíka v krvi;

  lieky, ktoré môžu znížiť množstvo sodíka v krvi. Sú to najmä lieky proti depresii, psychóze a epilepsii. Naviten Combi môže zvýšiť riziko vzniku nízkych hladín sodíka v krvi, pokiaľ sa užíva spolu s týmito liekmi;

  nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), napr. ibuprofen, naproxén, diklofenak, indometacín, kyselina acetylsalicylová, celekoxib alebo etorikoxib – lieky proti bolesti a zápalu;

  srdcové glykozidy, ako je digoxín, užívané pri zlyhaní srdca alebo rýchlom a nepravidelnom srdcovom rytme. Naviten Combi môže zvýšiť riziko nepravidelného rytmu srdca;

  betablokátory (používané pri ochoreniach srdca) a diazoxid (používaný pri liečbe vysokej hladiny cukru v krvi). Pri súbežnom užívaní s Navitenom Combi sa môže zvýšiť hladina cukru v krvi;

  lieky proti rakovine, ako sú metotrexát a cyklofosfamid;

  lieky, ktoré sťahujú cievy alebo stimulujú srdce, ako je noradrenalín;

  lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo, ako sú baklofén a tubokurarín;

  anestetiká (lieky používané na miestne alebo celkové znecitlivenie);

  amantadín, používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo vírusových ochorení. Naviten Combi môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov spôsobených amantadínom.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

   ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Naviten Combi“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok Navitenu Combi:

  lieky, znižujúce hladinu tukov v krvi, ako sú cholestipol a cholestyramín.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.

Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok Navitenu Combi:

  lieky navodzujúce spánok, ako sú „sedatíva“ a „narkotiká“;

  lieky proti depresii;

  niektoré lieky proti Parkinsonovej chorobe, ako je biperidén;

  lieky znižujúce krvný tlak;

  amifostín, liek ochraňujúci bunky pred účinkom chemoterapie.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, je možné, že u vás lekár vykoná krvné testy:

  lieky obsahujúce draslík alebo draslík šetriace lieky;

  lieky zvyšujúce hladinu draslíka, ako sú heparín a „ACE inhibítory“;

  lieky na liečbu dny, ako sú probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol;

  lieky na liečbu cukrovky, ako sú metformín a inzulín;

  lieky ovplyvňujúce srdcový rytmus, ako sú chinidín, dizopyramid, amiodarón a sotalol;

  niektoré antibiotiká, napr. tetracyklíny;

  niektoré antipsychotiká, ako sú tioridazín, chlórpromazín a levopromazín;

  kalciové soli alebo vitamín D;

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi. Na základe výsledkov krvných testov sa lekár môže rozhodnúť, že zmení vašu liečbu týmito liekmi alebo Navitenom Combi.

Naviten Combi a jedlo, nápoje a alkohol

  Pitie alkoholu počas užívania Navitenu Combi môže znížiť váš krvný tlak a spôsobiť, že sa cítite unavený alebo máte závraty.

  Predtým, ako začnete užívať Naviten Combi, oznámte svojmu lekárovi, ak ste na diéte s nízkym obsahom soli. Nedostatok soli môže spôsobiť zníženie krvného objemu alebo hladiny sodíka v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie

  Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Váš lekár vám obvykle odporučí prestať užívať Naviten Combi predtým ako otehotniete, alebo len čo zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Navitenu Combi.

  Naviten Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. Môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

  Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť.

  Naviten Combi sa neodporúča pre dojčiace matky. Lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec, alebo predčasne narodené dieťa.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by Naviten Combi mohol ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať nástroje či obsluhovať stroje. Počas užívania Navitenu Combi však môžete spozorovať ospalosť alebo závrat. Ak sa to u vás prejaví, nešoférujte, nepoužívajte nástroje ani neobsluhujte stroje a poraďte sa so svojím lekárom.

Naviten Combi obsahuje laktózu

Naviten Combi obsahuje laktózu (druh cukru). Ak vás váš lekár informoval, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, alebo ich nedokážete stráviť, poraďte sa s ním pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Naviten Combi

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ako užívať tento liek

  Tento liek užívajte ústami.

  Tablety môžete užiť s jedlom alebo nalačno.

  Tabletu prehltnite celú a zapite ju dostatočným množstvom tekutiny, napr. pohárom vody.

  Tablety nedrvte, ani nežujte.

  Tablety užívajte ráno, každý deň v približne rovnakom čase.

Koľko lieku užiť

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Naviten Combi sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.

Ak užijete viac Navitenu Combi, ako máte

Ak užijete viac Navitenu Combi, ako ste mali alebo niekto iný náhodne užije tento liek, poraďte sa s lekárom alebo ihneď choďte do nemocnice.

Balenie lieku si vezmite so sebou. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce účinky:

  pocit točenia hlavy a závrat, zapríčinené poklesom krvného tlaku (hypotenzia);

  nevoľnosť (nauzea);

  smäd (dehydratácia).

Ak zabudnete užiť Naviten Combi

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak zabudnete užiť dávku a je už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Naviten Combi

Neprerušujte liečbu Navitenom Combi bez súhlasu lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky.

Alergické reakcie

Ak sa u vás objaví alergická reakcia, prestaňte užívať Naviten Combi a okamžite vyhľadajte lekára.

Príznaky môžu zahŕňať:

  kožné reakcie, ako sú vyrážka alebo žihľavka (urtikária), (môže sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 pacientov);

  opuch tváre, kože a slizníc (angioedém), (môže sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 pacientov).

Ďalšie možné vedľajšie účinky Navitenu Combi

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):

  bolesť hlavy.

Časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 pacientov):

  mravčenie, bolesť nervu;

  nevoľnosť, vracanie alebo hnačka;

  pocit slabosti (asténia);

  upchatý nos (rinitída);

  nízky krvný tlak, vrátane nízkeho tlaku pri postavení sa. Môžete pociťovať točenie hlavy alebo závrat;

  zmeny v krvných testoch, ako napr. zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia).

Menej časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 pacientov):

  nespavosť (insomnia);

  pocit depresie;

  pocit úzkosti alebo nervozity;

  sexuálna dysfunkcia a/alebo zmena pohlavnej túžby;

  svalové kŕče;

  závrat (vertigo);

  zmeny v krvných testoch, ako sú:

  zvýšená hladina kyseliny močovej (dna);

  zvýšené hladiny tukov (cholesterol);

  znížené hladiny draslíka, sodíka a chloridov;

  zníženie počtu bielych krviniek.

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 1 000 pacientov):

  voda v pľúcach;

  zápal pľúc;

  zápal pankreasu.

Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

  hemolytická anémia (poruchy krvi).

Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť):

strata chuti do jedla, žltačka, glaukóm, poruchy zraku, nepokoj; zmeny v krvnom obraze: zníženie počtu granulocytov a krvných doštičiek, porucha krvotvorby; zníženie hladiny horčíka v krvi, zvýšenie hladiny vápnika a triglyceridov v krvi, poruchy funkcie obličiek, zápal obličiek, akútne zlyhanie obličiek, zápal cievnych stien, tvorba pľuzgierikov na koži vrátane odumierania kožných buniek (toxická epidermálna nekrolýza), vyrážky/poškodenie kože (kožné lézie), objavujúce sa zvyčajne v oblastiach vystavených slnečnému žiareniu, vzniknuté v dôsledku autoimunitného ochorenia (kožný lupus erythematosus), systémový lupus erythematosus, ťažké alergické reakcie (anafylaktické reakcie), zvýšená citlivosť na (slnečné) svetlo (fotosenzitivita).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

ko uchovávať Naviten Combi

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

bsah balenia a ďalšie informácie

Čo Naviten Combi obsahuje

Liečivá sú: 600 mg eprosartanu (ako mesylát) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú:

  Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, krospovidón, magnéziumstearát, čistená voda.

  Obal tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Naviten Combi a obsah balenia

Žltohnedé filmom obalené tablety v tvare kapsuly s nápisom “5147“ na jednej strane tablety.

Naviten Combi sa dodáva v blistroch obsahujúcich 14, 28, 56, 98 alebo 280 (10 x 28) tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

TS Pharma s.r.o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

Výrobca

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard

F- 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Francúzsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika

Teveten Plus H 600 mg/12.5 mg

Teveten Plus 600 mg/12,5 mg

Teveten Plus HCT 600 mg/12,5 mg

CoTeveten 600 mg/12.5 mg

Teveten Plus 600/12.5 mg

Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 163888
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje dve aktívne zložky:

 • eprosartan, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“. 
 • hydrochlorotiazid, ktorý patrí do skupiny liečiv nazývaných „tiazidové diuretiká“. Zvyšuje množstvo vylúčeného moču a frekvenciu jeho vylučovania.

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku v prípade, že krvný tlak nebol dostatočne znížený samotným eprosartanom. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al) zobrazíte alebo stiahnete tu: Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al).doc

Recenzie

Recenzie produktu Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)

Diskusia

Diskusia k produktu Naviten Combi 600 mg/12,5 mg tbl flm 98x600 mg/12,5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám