Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Kód výrobku: 121341
Tebokan 40 mg je liek, obsahujúci kvantifikovaný extrakt z listov Ginkgo biloba EGb 761, ktorého účinné látky zlepšujú hemoreologické vlastnosti krvi a zvyšujú prietok v oblasti malých ciev.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Tebokan 40 mg je liek, obsahujúci kvantifikovaný extrakt z listov Ginkgo biloba EGb 761, ktorého účinné látky zlepšujú hemoreologické vlastnosti krvi a zvyšujú prietok v oblasti malých ciev.

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2012/03439, 2012/03443

Písomná informácia pre používateľa

Tebokan® 40 mg

filmom obalené tablety

Suchý extrakt z listov Ginkgo biloba EGb 761 (35 – 67 : 1)

prvé extrakčné činidlo: acetón 60 % (m/m)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tebokan 40 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tebokan 40 mg

3. Ako užívať Tebokan 40 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tebokan 40 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Tebokan 40 mg a na čo sa používa

Tebokan 40 mg je liek, obsahujúci kvantifikovaný extrakt z listov Ginkgo biloba EGb 761, ktorého účinné látky zlepšujú hemoreologické vlastnosti krvi a zvyšujú prietok v oblasti malých ciev. Takto dochádza v mozgu a v oblasti horných, ako i dolných končatín k zlepšeniu zásobenia tkanív kyslíkom a živinami.

Tebokan 40 mg chráni tkanivá ľudského organizmu pred poškodzujúcim účinkom nedostatku kyslíka.

Tebokan 40 mg neovplyvňuje hladinu krvného cukru, a preto je vhodný i pre diabetikov. Pri užívaní nie je predpoklad poklesu krvného tlaku, ani náhleho sčervenania kože.

Tebokan 40 mg sa používa na

  poruchy mozgovej výkonnosti vyvolané nedostatočným prietokom krvi mozgom, ako aj jeho nedostatočné zásobenie kyslíkom a živinami s príznakmi zníženej intelektuálnej výkonnosti, závratmi, hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, zhoršeným videním, poruchami pamäti, bojazlivosťou a depresívnymi náladami; dementný syndróm.

- poruchy prekrvenia v oblasti periférnych tepien v oblasti rúk a nôh, intermitentné klaudikácie

(Claudicatio intermittens – bolesti dolných končatín pri chôdzi).

- podpornú liečbu nedoslýchavosti na podklade cervikálneho syndrómu (poškodenie krčnej chrbtice).

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tebokan 40 mg

Neužívajte Tebokan 40 mg

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Tebokan 40 mg.

Iné lieky a Tebokan 40 mg

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tebokan 40 mg a jedlo a nápoje

Užitie nie je viazané na príjem stravy.

Žiadne známe interakcie neboli zistené pri súčasnom užívaní potravín a nápojov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užitie predpísanej dávky tabliet Tebokan 40 mg nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Tebokan 40 mg obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Tebokan 40 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Poruchy prekrvenia periférnych tepien, závraty, hučanie v ušiach:

Počiatočná liečba: 3-krát denne 1 tabletu počas 8 - 12 týždňov.

Dlhodobá liečba: 2-krát denne 1 tabletu.

Pri dementnom syndróme:

3-krát denne 1 - 2 tablety.

Tabletu užite po jedle a zapite malým množstvom vody.

Ak užijete viac tabliet Tebokan 40 mg, ako máte

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť tablety Tebokan 40 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ak prestanete užívať tablety Tebokan 40 mg

Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na nasledujúcej klasifikácii podľa frekvencie výskytu:

Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 na 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1.000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

nie je možné určiť z dostupných údajov

Po užití lieku Tebokan 40 mg sa veľmi zriedkavo vyskytujú gastrointestinálne (žalúdkovo-črevné) ťažkosti, bolesti hlavy, alebo alergické kožné reakcie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch pri dlhodobom užívaní liekov z Ginka dvojlaločného, čiastočne neznámej kvality, bolo pozorované krvácanie; pri užívaní lieku Tebokan 40 mg v špeciálnych klinických pozorovaniach nebol zaznamenaný žiadny vplyv na zrážanlivosť krvi.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Tebokan 40 mg

Tento liek uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tebokan 40 mg obsahuje

Liečivo je 40 mg suchého extraktu z listov Ginkgo biloba (35 – 67 : 1) (EGb 761). Extrakt je kvantifikovaný na 8,8 – 10,8 mg ginkgoflavonových glykozidov a 2,16 – 2,64 mg terpénových laktónov, zahŕňajúcich 1,12 – 1,36 mg ginkgolidov A, B, C a 1,04 – 1,28 mg bilobalidov, a obsahuje menej ako 0,2 g ginkgolových kyselín v jednej filmom obalenej tablete.

Prvé extrakčné činidlo: acetón 60 % (m/m).

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol, oxid titaničitý E 171, žltý oxid železitý E 172, mastenec, dimetikón, makrogolstearyléter, kyselina sorbová.

Ako vyzerá Tebokan 40 mg a obsah balenia

Tebokan 40 mg sú okrúhle filmom obalené tablety okrovej farby.

Tebokan 40 mg je dostupný vo veľkosti balenia 20, 50, 100 (50 + 50), 150 a 200 filmom obalených tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/529 24 583

E-mail: info@schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2012.

<p>
  <p>

</p>

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121341
Kód EAN: 9006396111628
kód ŠUKL: 75124

Tebokan 40 mg je liek, obsahujúci kvantifikovaný extrakt z listov Ginkgo biloba EGb 761, ktorého účinné látky zlepšujú hemoreologické vlastnosti krvi a zvyšujú prietok v oblasti malých ciev. Takto dochádza v mozgu a v oblasti horných, ako i dolných končatín k zlepšeniu zásobenia tkanív kyslíkom a živinami.
Tebokan 40 mg chráni tkanivá ľudského organizmu pred poškodzujúcim účinkom nedostatku kyslíka.
Tebokan 40 mg neovplyvňuje hladinu krvného cukru, a preto je vhodný i pre diabetikov. Pri užívaní nie je predpoklad poklesu krvného tlaku, ani náhleho sčervenania kože.

Neovplyvňuje hladinu krvného cukru, a preto je vhodný i pre diabetikov. Viac na adcc.sk

Recenzie

Recenzie TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Diskusia

Diskusia TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Príbalový leták

Príbalový leták TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks

Príbalovú informáciu k produktu TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: TEBOKAN 40 mg tbl flm (blis.) 1x50 ks.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam