Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Úplné pravidlá kampane „Vianoce 2021"

Účelom týchto úplných pravidiel je upraviť podmienky marketingovej kampane s názvom „Vianoce 2021“ (ďalej len „akcia"). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej akcie prebiehajúcej na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok akcie v propagačných materiáloch s textom týchto úplných pravidiel majú prednosť tieto úplné pravidlá. Tieto úplné pravidlá môže organizátor akcie kedykoľvek zmeniť a doplniť prostredníctvom písomných dodatkov.

1. Organizátor akcie

Organizátorom akcie je obchodná spoločnosť Pears Health Cyber, s.r.o., so sídlom Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba trvania akcie a miesto akcie

Akcia sa uskutoční od 20. 10. 2021 00:00:00 hod. do 19. 12. 2021 do 23:59:59 hodín (ďalej len „doba trvania akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“), výlučne prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/vianoce  (ďalej len „webová stránka akcie“).

3. Účastníci akcie

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – spotrebiteľ s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu akcie zúčastniť výlučne so súhlasom svojho zákonného zástupcu (tento súhlas je účastník povinný kedykoľvek na vyzvanie organizátora preukázať a doložiť, a to do 10 pracovných dní od doručenia výzvy). Účastník akcie musí spĺňať všetky ostatné podmienky ustanovené v týchto pravidlách (ďalej len „účastník“ alebo „účastník akcie“).

Účastníkom akcie sa nemôže stať osoba, ktorá sa už zapojila do paralelnej akcie konanej na území Českej republiky, organizovanej organizátorom s názvom „Vánoce 2021“ prostredníctvom webovej stránky https://www.lekarna.cz/vanoce. Pravidlá upravujúce akciu prebiehajúcu na území Slovenskej republiky sú dostupné na adrese https://www.mojalekaren.sk/podrobne-pravidla-kampane-vianoce-2021/ . Obe akcie sú na sebe nezávislé.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti na akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami akcie, nebudú do akcie zaradené. Ak sa zistí, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa týchto pravidiel v rozpore s predchádzajúcou vetou, táto osoba bude vylúčená z akcie bez náhrady.

Na kampani sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani osoby, ktoré sú im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že odmenu získa osoba vylúčená z akcie, odmena sa tejto osobe neposkytne a/alebo ju nebude môcť použiť.

4. Mechanika akcie

Účastník sa môže akcie zúčastniť tak, že počas doby trvania akcie:

 1. navštívi webovú stránku akcie (na tejto webovej stránke sa účastník akcie môže prihlásiť na svoj účet, ak už ho má založený alebo si ho znovu zriadi a uskutoční nákup prostredníctvom svojho osobného účtu, ale nie je to podmienka akcie);
 2. uskutoční nákup na webovej stránke akcie v určitej výške stanovenej v týchto pravidlách; a
 3. potvrdí, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke https://www.mojalekaren.sk/obchodne-podmienky/, a že bol oboznámený so súvisiacim spracovaním osobných údajov.

Každý účastník je oprávnený zúčastňovať sa na akcii opakovane počas doby trvania akcie, avšak počas jedného kalendárneho dňa počas doby trvania akcie môže dostať odmenu za účasť na akcii, ak sú splnené všetky podmienky ustanovené v týchto pravidlách, najviac trikrát. Zľavový kód na ďalší nákup je odoslaný zákazníkovi potom, čo je objednávka zaplatená.

5. Odmena

Za predpokladu splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách môže každý účastník získať odmenu za nákup uskutočnený na webovej stránke akcie, a to nasledovne:

 • pri nákupe nad 38 €  účastník získa zľavu v hodnote 2 €  vo forme elektronického zľavového kódu na nasledujúci nákup na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ potom, čo je objednávka zaplatená. Zľavový kód je možné použiť na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ jeho vložením do kolónky „Zľavový kód, voucher alebo darčekový poukaz“ v nákupnom košíku) v minimálnej hodnote  20 € .
 • pri nákupe nad 45 € účastník získa zľavu v hodnote 4 € vo forme elektronického zľavového kódu na nasledujúci nákup na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ potom, čo je objednávka zaplatená. Zľavový kód je možné použiť na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ jeho vložením do kolónky „Zľavový kód, voucher alebo darčekový poukaz“ v nákupnom košíku) v minimálnej hodnote 40 €.
 • pri nákupe nad 55 € účastník získa zľavu 4 € vo forme elektronického zľavového kódu na nasledujúci nákup na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ potom, čo je objednávka zaplatená. Zľavový kód je možné použiť na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/ jeho vložením do kolónky „Zľavový kód, voucher alebo darčekový poukaz“ v nákupnom košíku) v minimálnej hodnote 40 € + darček podľa svojho výberu, ktorý bude  účastníkovi ponúknutý v rámci akcie (účastník si zvolí darček z poskytnutého výberu počas doby trvania akcie kliknutím na ikonu darčeka a potvrdením výberu kliknutím na tlačidlo „Tento chcem“).

Svoju odmenu v podobe zľavového kódu účastník nájde pred jej uplatnením v oddiele Moja odmena na webovej stránke akcie. Kód zľavy je možné použiť 3 mesiace od dátumu uskutočnenia nákupu, za ktorý mu bol zľavový kód pridelený. Zľavový kód sa nemôže použiť na platbu prostredníctvom benefitov a na výrobky uvedené na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/, ktoré sú označené červeným bodom, a na nákup počiatočnej dojčenskej výživy. V rámci jedného uskutočneného nákupu sa môže použiť len jeden zľavový kód, zľavové kódy sa nesčítavajú, resp. ich nemožno kombinovať.

Ak si účastník vyberie aj odmenu vo forme darčeka podľa podmienok uvedených vyššie, darček si vyberie kliknutím na ikonu darčeka a následne výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Tento chcem“. Odmena vo forme darčeka sa pridá do nákupného košíka v rámci jeho objednávky. Tam mu bude odmena vo forme darčeka rezervovaná počas 24 hodín po tom, ako objednávka vznikla. Odmenu vo forme darčeka nie je možné rezervovať pre ďalšie objednávky.

Počas jedného dňa počas trvania akcie je možné získať najviac tri (3) odmeny opísané v týchto pravidlách vyššie v rámci troch nákupov.

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť akúkoľvek odmenu uvedenú v týchto pravidlách odmenou podobného druhu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov, ktoré nie sú na strane organizátora, nie je možné získať sľúbenú výhodu bez neúmerného úsilia.

Odmeny nie sú právne vymáhateľné. Odmeny nemôžu byť vyplácané v hotovosti. Neprevzaté odmeny prepadajú v prospech organizátora.

6. Ochrana osobných údajov

Zapojením sa do akcie účastník súhlasí s pravidlami tejto akcie a berie na vedomie informácie o súvisiacom spracúvaní osobných údajov:

 • prevádzkovateľom je organizátor;
 • prevádzkovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov účastníkov aj inú tretiu stranu, tzn. sprostredkovateľa;
 • účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie zľavy;
 • právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy;
 • rozsah údajov: meno a priezvisko, adresa dodania, adresa faktúry, telefón, e-mail, položky objednávky, informácie o prijatí odmeny, IP adresa, dátum registrácie, dátum objednávok, a ostatné súvisiace údaje;
 • Viac informácií o spracovaní osobných údajov, príjemcoch a o právach účastníkov ako dotknutých osôb a možnostiach ich uplatnenia vrátane namietania proti spracovaniu osobných údajov účastník nájde v dokumente „Politika ochrany osobných údajov Lekaren.sk“, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://www.mojalekaren.sk/osobne-udaje/.

7. Záverečné ustanovenia

Každý účastník akcie vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a  berie na vedomie informáciu o súvisiacom spracovaní osobných údajov a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.

Organizátor tým nie je voči účastníkom žiadnym spôsobom viazaný a účastníci nemajú nárok na žiadne iné plnenie zo strany organizátora, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor nie je zodpovedný za žiadne technické problémy pri prenose údajov prostredníctvom internetu alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť webovej stránky akcie alebo webovej stránky https://www.mojalekaren.sk/.

Organizátor si vyhradzuje právo prijímať kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizácie akcie vrátane zmeny pravidiel, prerušenia akcie, pozastavenia akcie, predčasného ukončenia akcie alebo vylúčenia ktoréhokoľvek účastníka z akcie bez nároku na náhradu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel akcie alebo podozrenia z protiprávneho konania alebo iného nesprávneho správania zo strany účastníka, ako je manipulácia s výsledkami alebo iné správanie, ktoré má nespravodlivý vplyv na pravidlá a priebeh akcie.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov akcie. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel akcie je k dispozícii u organizátora akcie na https://www.mojalekaren.sk/vianoce, v prípade akýchkoľvek nejasností sa účastníci môžu obrátiť na email mojalekaren@mojalekaren.sk.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 20. 10. 2021.

Spýtajte sa lekárnika

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.