Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

MOXOSTAD 0,4 mg tbl flm 400 (20x20)x0,4 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 124966

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 124966
Kód EAN:

Príbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/02587PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MOXOSTAD 0,2 mg

MOXOSTAD 0,3 mg

MOXOSTAD 0,4 mg

filmom obalené tablety

Liečivo: moxonidín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MOXOSTAD a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MOXOSTAD

3. Ako užívať MOXOSTAD

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MOXOSTAD

 1. Ďalšie informácie
 1. ČO JE MOXOSTAD A NA ČO SA POUŽÍVA


MOXOSTAD je liek na zníženie krvného tlaku (antihypertenzívum). Patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty imidazolínových receptorov. Viaže sa na určité receptory v mozgu, a tým znižuje aktivitu nervov, ktoré regulujú krvný tlak.


MOXOSTAD sa používa na:

- liečbu vysokého krvného tlaku (mierna až stredne závažná esenciálna hypertenzia).2. skôr ako užijete MOXOSTAD


Neužívajte MOXOSTAD

 • keď ste alergický (precitlivený) na moxonidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MOXOSTADU (pozri časť 6. „Ďalšie informácie“ na konci tejto písomnej informácie pre používateľov),

 • ak trpíte ktorýmkoľvek zo zdravotných stavov a ochorení uvedených nižšie:


- ochorenie systému elektrického vedenia v srdci:

- syndróm chorého sínusu (ochorenie srdca, ktoré vedie k abnormálnemu alebo nepravidelnému tepu srdca)


- druhý stupeň predsieňovo-komorovej blokády (ktorý je charakterizovaný zmenenou štruktúrou elektrokardiografického záznamu (EKG) a môže viesť ku úplnej srdcovej blokáde)

- tretí stupeň predsieňovo-komorovej blokády známej tiež ako úplná srdcová blokáda (ktorá je charakterizovaná zmenami štruktúry EKG, znížením srdcového tepu, nízkym krvným tlakom a slabým krvným obehom)

 • znížený tep srdca (bradykardia), t.j. menej ako 50 tepov za minútu v pokoji

 • zlyhanie srdca (pozri časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MOXOSTADU“)


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MOXOSTADU

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak máte alebo ste mali akékoľvek ochorenia.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak máte alebo ste kedykoľvek mali akýkoľvek z nasledovných stavov alebo ochorení:

 • 1. stupeň atrioventrikulárneho bloku (porucha nervového vedenia v srdci charakterizovaná pozmenenými krivkami elektrokardiogramu (EKG))

 • ťažká koronárna srdcová choroba (choroba charakterizovaná zníženým zásobovaním srdca krvou, čo môže viesť k srdcovému infarktu)

 • nestabilná srdcová angína (bolesť na hrudníku)

 • stredne ťažké srdcové zlyhanie (keď srdce nepracuje tak, ako by malo, ale ešte vždy sa cítite dobre v pokoji alebo pri miernej námahe)


Ak Vaše obličky nepracujú správne (Váš lekár to vyšetrí), môže byť účinok MOXOSTADU priveľmi silný. Toto sa môže vyskytnúť najmä na začiatku liečby. Váš lekár Vám preto starostlivo určí dávku.


Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Patria sem lieky, rastlinné prípravky, dietetické potraviny a výživové doplnky, ktoré ste dostali bez lekárskeho predpisu.


MOXOSTAD nemáte užívať spolu s tricyklickými antidepresívami (lieky používané na liečbu depresie).


Užívanie iných liekov na zníženie krvného tlaku (antihypertenzíva) zvyšuje účinok moxonidínu.


Ak užívate MOXOSTAD spolu s betablokátorom (lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania) a liečba sa musí ukončiť, najprv máte ukončiť užívanie betablokátora, aby ste sa vyhli náhlemu nárastu krvného tlaku. Po niekoľkých dňoch môžete potom ukončiť aj užívanie MOXOSTADU.


MOXOSTAD môže zvýšiť účinok tricyklických antidepresív, sedatív, trankvilizérov,alkoholu a hypnotík. Sedatívny účinok benzodiazepínov (tablety na spanie a na utlmenie) sa môže zvýšiť, ak súbežne užívate moxonidín. Najmä ak užívate MOXOSTAD spolu s lorazepamom (ktorý patrí do skupiny benzodiazepínov), môže mierne znižovať schopnosť výkonu mentálnych (kognitívnych) úloh.


Ak užívate MOXOSTAD spolu s  liekmi, ktoré sa vylučujú obličkami, informujte o tom svojho lekára, pretože môžu mať vzájomné účinky.


Tolazolín (vazodilatátor na liečbu kŕčov v periférnych krvných cievach) môže znižovať účinok moxonidínu.


Užívanie MOXOSTADU s jedlom a nápojmi

Príjem stravy nemá žiadny vplyv na účinok moxonidínu. MOXOSTAD môžete užívať pred jedlom, počas jedla, alebo po jedle.


Počas liečby nepite alkohol.


Deti a dospievajúci do 16 rokov

MOXOSTAD sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 16 rokov. Skúsenosti s použitím moxonidínu v tejto vekovej skupine sú obmedzené.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo chcete otehotnieť, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


Tehotenstvo

Neužívajte MOXOSTAD, ak ste tehotná, pokiaľ to nie je zjavne nevyhnutné. Nie je známe, či moxonidín môže poškodiť Vaše nenarodené dieťa.


Dojčenie

MOXOSTAD sa vylučuje do materského mlieka. Preto, ak dojčíte, neužívajte MOXOSTAD. Ak je liečba MOXOSTADOM zjavne potrebná, prestaňte dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

MOXOSTAD môže spôsobiť pocit ospalosti alebo závratu. Ak pociťujete takéto vedľajšie účinky, vyhýbajte sa rizikovým činnostiam, ako je vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách MOXOSTADU

MOXOSTAD obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám Váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby týmto liekom.3. AKO UŽÍVAŤ MOXOSTAD


Vždy užívajte MOXOSTAD presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užite MOXOSTAD s dostatočným množstvom tekutiny. Tablety môžete užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


Liečba MOXOSTADOM sa nemá náhle prerušiť (pozri nižšie „Ak prestanete užívať MOXOSTAD“).


Zvyčajná dávka je:


Dospelí a starší pacienti

Liečbu máte začať užívaním 0,2 mg moxonidínu každé ráno. Po troch týždňoch môže Váš lekár Vašu dávku zvýšiť na 0,4 mg denne. Túto dávku môžete užiť naraz, alebo rozdelenú na ráno a večer.


Ak sa Vaše príznaky nezlepšia ani po 3 týždňoch liečby, Váš lekár Vám môže zvýšiť dávku maximálne na 0,6 mg denne. V takomto prípade užívajte dávku 0,6 mg rozdelenú, ráno a večer. Neužívajte viac ako 0,4 mg moxonidínu v jednotlivej dávke alebo 0,6 mg moxonidínu denne ako rozdelenú dávku (ráno a večer).


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Ak Vaše obličky nepracujú správne, Vaša jednotlivá dávka nemá prekročiť 0,2 moxonidínu a Vaša denná dávka nemá prekročiť 0,4 mg moxonidínu.


Deti a mladiství (mladší ako 16 rokov)

MOXOSTAD sa nemá podávať deťom a mladistvým mladším ako 16 rokov kvôli limitovaným skúsenostiam.

Ak užijete viac MOXOSTADU, ako máte

Ak náhodne užijete priveľa tabliet, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo najbližším oddelením lekárskej pohotovosti v nemocnici. Príznaky predávkovania okrem iných zahŕňajú: bolesť hlavy, ospalosť/spavosť (somnolencia), únava, bolesť nadbrušia, závrat, pocit slabosti (asténia), pocit znecitlivenia (sedácia), nízky krvný tlak (hypotenzia), prejav nevoľnosti (vracanie), pomalý tep srdca (bradykardia) a suchosť v ústach.


Ak zabudnete užiť MOXOSTAD

Neznepokojujte sa. Jednoducho vynechajte túto dávku a potom užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať MOXOSTAD

Neprestaňte užívať MOXOSTAD náhle. Liečba sa má prerušiť postupne počas dvoch týždňov. Poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj MOXOSTAD môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na zhodnotenie vedľajších účinkov bolo použité nasledovné hodnotenie frekvencie:


Veľmi časté

postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté

postihujú 1 až 10  používateľov zo 100

Menej časté

postihujú 1 až 10  používateľov z 1 000

Zriedkavé

postihujú 1 až 10  používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé

 postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme

frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov


Často boli opísané suchosť v ústach, pocit slabosti (asténia), závrat a ospalosť/spavosť (somnolencia). Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby a časom často vymiznú.


V klinických skúšaniach sa pozorovali nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté:
 • suchosť v ústach


Časté:
 • bolesť hlavy

 • pocit závratu alebo točenie hlavy

 • ospalosť/spavosť (somnolencia)

 • poruchy myslenia

 • poruchy spánku vrátane nespavosti

 • pocit nevoľnosti (nauzea), nevoľnosť (vracanie), zápcha, hnačka, tráviace ťažkosti a iné žalúdočno-črevné poruchy

 • vyrážka, svrbenie

 • pocit slabosti (asténia)

 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia)


Menej časté:

 • nižšia srdcová frekvencia (bradykardia)

 • zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • depresia

 • úzkosť

 • nervozita

 • pocit znecitlivenia (sedácia)

 • alergické kožné reakcie

 • edém (opuch tkanív) postihujúci rôzne časti tela

 • ťažká alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch, najmä tváre, úst, jazyka a hrdla)

 • nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • pokles krvného tlaku pri vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • mdloba (bezvedomie)

 • pocit mravčenia (porucha citlivosti) v rukách a dolných končatinách

 • slabosť dolných končatín

 • zadržiavanie tekutín

 • strata chuti do jedla (nechutenstvo)

 • bolesť slinných žliaz

 • bolesť šije

 • rast prsníkov u mužov (gynekomastia)

 • impotencia a strata sexuálnej túžby

 • okrajové poruchy krvného obehu

 • suché svrbenie alebo pocit pálenia očí


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ MOXOSTAD


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nepoužívajte MOXOSTAD po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MOXOSTAD obsahuje

Liečivo je moxonidín.


Každá filmom obalená tableta MOXOSTADU obsahuje buď 0,2 mg, 0,3 mg alebo 0,4 mg moxonidínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

 • monohydrát laktózy

 • povidón K25

 • krospovidón

 • magnéziumstearát


Filmový obal

 • hypromelóza

 • makrogol 400

 • červený oxid železitý (E 172)

 • oxid titaničitý (E 171)


Ako vyzerá MOXOSTAD a obsah balenia

MOXOSTAD filmom obalené tablety sú okrúhle s priemerom približne 6 mm a označené s „0.2“, „0.3“ alebo „0.4“ podľa sily tabliet.


0,2 mg tableta je svetloružová, 0,3 mg tableta je ružová a 0,4 mg tableta je tmavoružová.

MOXOSTAD 0,2 mg a 0,4 mg, filmom obalené tablety

PVC/PVDC/ALU blistrové balenie so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20x20, 10x40, len ako nemocničné balenie ) filmom obalenými tabletami.


MOXOSTAD 0,3 mg filmom obalené tablety

PVC/PVDC/ALU blistrové balenie s 10, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 len ako nemocničné balenie) filmom obalenými tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobcovia


Sanico N.V.

Veedijk 59

2300 Turnhout

Belgicko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Moxonidine EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten

Česká republika:MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg

Estónsko: STADAPRESS 200 /300 /400 mikrogrammi kaetud tabletid

Fínsko: Moxonidin STADA 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg tabletti

Holandsko: Moxonidine CF 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmomhulde tabletten

Litva: STADAPRESS 200 /300 /400 mikrogramu plevele dengtos tabletes

Lotyšsko: STADAPRESS 200 /300 /400 mikrogrami apvalkotas tabletes

Luxembursko: Moxonidine EG 0,2/0,3/0,4 mg

Maďarsko: MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg filmtabletta

Nemecko: Moxonidin AL 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg Filmtabletten

Rakúsko: Moxonidin „Stada“ 0,2 mg/0,4 mg Filmtabletten

Švédsko: Moxonidin STADA 0,2 mg/0,4 mg filmdragerade tabletter

Slovensko: MOXOSTAD 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg

Taliansko: Moxonidina EG 0,2 mg/0,3 mg/0,4 mg compresse film-rivestite


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2015.7


Recenzie

Recenzie produktu MOXOSTAD 0,4 mg tbl flm 400 (20x20)x0,4 mg

Diskusia

Diskusia k produktu MOXOSTAD 0,4 mg tbl flm 400 (20x20)x0,4 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám