Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 56x45 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 121240

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 121240
Kód EAN:

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.2108/07134, 2108/07135, 2108/07136, 2009/04176, 2009/04177, 2009/04178,
2010/05569, 2012/02799
Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/03708, 2012/03707, 2012/03706


Písomná informácia pre používateľa

Mirzaten Q-Tab 15 mg
Mirzaten Q-Tab 30 mg
Mirzaten Q-Tab 45 mg
orodispergovateľné tablety
mirtazapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je Mirzaten Q-Tab a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirzaten Q-Tab
3.Ako užívať Mirzaten Q-Tab
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Mirzaten Q-Tab
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Mirzaten Q-Tab a na čo sa používa

Mirzaten Q-Tab patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva.
Mirzaten Q-Tab sa používa na liečbu depresie.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mirzaten Q-Tab

Neužívajte Mirzaten Q-Tab
-ak ste precitlivený (alergický) na mirtazapín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek Mirzatenu Q-Tab. V takomto prípade sa pred tým ako začnete užívať Mirzaten Q-Tab čo najskôr porozprávajte s vaším lekárom.
-ak užívate, alebo ste nedávno užívali (posledné dva týždne) lieky nazývané inhibítory monoamínovej oxidázy (MAO-I).


Upozornenia a opatrenia:
Deti a dospievajúci
Mirzaten Q-Tab by nemali užívať deti a dospievajúci do 18 rokov, pretože sa u nich nepreukázala účinnosť lieku. Taktiež by ste mali vedieť, že u pacientov do 18 rokov, ktorí sú liečení niektorými liekmi z tejto skupiny liekov, je zvýšené riziko výskytu nežiaducich účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (najmä agresivita, protichodné správanie a zlosť). Napriek tomu môže váš lekár predpísať Mirzaten Q-Tab pacientom do 18 rokov, pokiaľ rozhodne, že je to v ich najlepšom záujme. Ak váš lekár predpísal Mirzaten Q-Tab pacientovi do 18 rokov a chcete sa o tom poradiť, navštívte, prosím, opäť svojho lekára. Keď sa u pacientov do 18 rokov, ktorí sú liečení Mirzatenom Q-Tab, rozvinie alebo zhorší niektorí z vyššie uvedených príznakov, informujte o tom svojho lekára. Rovnako dlhodobé bezpečnostné účinky Mirzatenu Q-Tab vo vzťahu k ďalšiemu rastu, dospievaniu a rozvoju poznávania a správania neboli dosiaľ v tejto vekovej skupine preukázané. V tejto vekovej kategórii v porovnaní s dospelými sa pri liečbe mirtazapínom navyše častejšie pozoroval významný prírastok hmotnosti.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie
Ak máte depresiu môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov ale niekedy aj dlhšie.
S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy:
-ak ste už mali v minulosti samovražedné alebo sebapoškodzujúce myšlienky.
-ak ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.
Ak máte kedykoľvek sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.
Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa. Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vaša depresia alebo úzkosť zhoršila, alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.

Taktiež buďte opatrný pri užívaní Mirzatenu Q-Tab

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tak doteraz neurobili, ak máte alebo ste mali:
epilepsiu. Ak sa u vás rozvinú záchvaty alebo vaše záchvaty budú častejšie, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a ihneď kontaktujte svojho lekára;
poruchy pečene, vrátane žltačky. Ak sa u vás vyvinie žltačka, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite kontaktujte svojho lekára;
poruchy obličiek;
ochorenie srdca alebo nízky krvný tlak;
schizofréniu. Ak sa psychotické príznaky, ako sú paranoidné myšlienky vyskytnú častejšie alebo sú závažnejšie, ihneď kontaktujte svojho lekára;
manickú depresiu (striedavé obdobia povznesenej nálady/nadmernej aktivity a depresívnej nálady). Ak sa začnete pociťovať povznesenú náladu alebo nadmerné vzrušenie, prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite kontaktujte svojho lekára;
cukrovku (môže byť potrebná úprava vašej dávky inzulínu alebo antidiabetickej liečby);
poruchy oka, napríklad zvýšený očný tlak (glaukóm);
problémy s močením, ktoré môžu byť zapríčinené zväčšenou prostatou.
Ak sa u vás vyskytnú príznaky infekcie, ako nevysvetliteľná horúčka, bolesti v krku a vriedky v ústach.
Prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab a okamžite so svojim lekárom konzultujte vyšetrenie krvi. Vo vzácnych prípadoch môžu byť tieto príznaky známkami poruchy produkcie krvných buniek v kostnej dreni. Aj keď zriedkavo, môžu sa tieto príznaky objaviť po 46 týždňov liečby.
Ak ste starší pacient. Môžete byť viac vnímavý na vedľajšie účinky antidepresív.

Iné lieky a Mirzaten Q-Tab
Povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate (alebo budete užívať) ktorúkoľvek z liekov z nasledujúceho zoznamu.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Mirzaten Q-Tab v kombinácii s:
Inhibítory monoaminoxidázy (MAO inhibítory). Taktie neužívajte Mirzaten Q-Tab súbežne s MAO inhibítormi. Ak prestanete užívať Mirzaten Q-Tab, neužívajte MAO inhibítory ani počas nasledujúcich dvoch týždňov.
Medzi MAO inhibítory patrí napríklad moklobemid, tranylcypromín (antidepresíva) a selegilín (používa sa pri Parkinsonovej chorobe).


Buďte opatrný pri užívaní Mirzatenu Q-Tab v kombinácii s nasledovnými liekmi:
Antidepresíva ako sú SSRI, venlafaxín a L-tryptofán alebo triptany (používajú sa pri liečbe migrény), tramadol (liek proti bolesti), linezolid (antibiotikum), lítium (používa sa pri liečbe niekorých psychiatrických stavov) a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (rastlinný prípravok proti depresii). Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže sám Mirzaten Q-Tab alebo Mirzaten Q-Tab v kombinácii s týmito liekmi viesť k takzvanému serotonínovému syndrómu. Niektoré príznaky tohto syndrómu sú: nevysvetliteľná horúčka, potenie, zrýchlená srdcová činnosť, hnačka, (nekontrolované) svalové kontrakcie, triaška, abnormálne zvýšené reflexy, nesústredenosť, zmeny nálady a bezvedomie. Ak sa u vás objavila kombinácia týchto symptómov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.
Antidepresívum nefazodon. Môže zvýšiť koncentráciu Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. Informujte svojho lekára ak užívate tento liek. Môže byť potrebné znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab, lebo pri vysadení nefazodonu znovu zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab.
Lieky na úzkosť alebo nespavosť ako sú benzodiazepíny;
Lieky na schizofréniu ako je olanzapín;
Lieky na alergie ako je cetirizín;
Lieky na silnú bolesť ako je morfín.
V kombinácii s týmito liekmi môže Mirzaten Q-Tab zvýšiť ospalosť navodenú týmito liekmi.
Lieky na infekcie; lieky proti bakteriálnym infekciám (ako sú erytromycín, lieky proti hubovým infekciám (ako je ketokonazol) a lieky proti HIV/AIDS (ako sú inhibítory HIV proteázy) a lieky na liečbu žalúdočných vredov (ako je cimetidín).
Kombinácia Mirzatenu Q-Tab s týmito liekmi môže znížiť množstvo Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. O užívaní týchto liekov informujte vášho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab alebo, po ukončení užívania týchto liekov, opäť znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab.
Lieky na epilepsiu ako sú karbamazepín a fenytoín;
Lieky na tuberkulózu ako je rifampicín
V kombinácii s Mirzatenom Q-Tab môžu tieto lieky znižovať množstvo Mirzatenu Q-Tab vo vašej krvi. O užívaní týchto liekov informujte vášho lekára. Môže byť potrebné zvýšiť dávku Mirzatenu Q-Tab alebo, po skončení užívania týchto liekov, opäť znížiť dávku Mirzatenu Q-Tab.
Lieky na prevenciu krvnej zrážanlivosti ako je warfarín.
Mirzaten Q-Tab môže zvýšiť účinok warfarínu v krvi. Ak užívate tento liek, informujte o tom svojho lekára. V prípade spoločného užívania s týmto liekom sa odporúča, aby lekár starostlivo kontroloval vašu krv.

Mirzaten Q-Tab a jedlo, nápoje a alkohol
Ak pijete alkohol a užívate Mirzaten Q-Tab, môžete sa cítiť ospalý.
Odporúča sa, aby ste nepili žiaden alkohol.
Mirzaten Q-Tab môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Obmedzené skúsenosti s podávaním Mirzatenu Q-Tab tehotným ženám nenaznačuje zvýšené riziko. Napriek tomu je nutná opatrnosť pri užívaní tehotnými ženami.
Ak užívate Mirzaten Q-Tab a otehotniete alebo plánujete tehotenstvo, opýtajte sa vášho lekára, či máte pokračovať v užívaní Mirzatenu Q-Tab. Ak užívate Mirzaten Q-Tab do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, vaše dieťa by malo byť pod dohľadom kvôli možným nežiaducim účinkom.
Uistite sa, že vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vie, že užívate Mirzaten Q-Tab. Ak sa podobné lieky (SSRI) užívajú počas tehotenstva, môže sa u novorodencov zvýšiť riziko výskytu závažného stavu, nazývaného perzistentná pľúcna hypertenzia novorodenca (PPHN), pri ktorej dieťa rýchlejšie dýcha a je modravé. Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Ak sa tak stane vášmu dieťaťu, ihneď kontaktujte vašu pôrodnú asistentku a/alebo lekára.
Opýtajte sa svojho lekára, či môžete dojčiť keď užívate Mirzaten Q-Tab.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Mirzaten Q-Tab môže ovplyvniť vašu koncentráciu alebo pozornosť. Ubezpečte sa, že vaše schopnosti nie sú znížené, kým začnete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Mirzaten Q-Tab obsahuje laktózu a sorbitol:
Ak vám niekedy váš lekár povedal, že netolerujete niektoré druhy cukrov, obráťte sa na svojho lekára predtým ako začnete užívať tento liek.
Mirzaten Q-Tab obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Toto môže byť škodlivé pre ľudí s fenylketonúriou.


3.Ako užívať Mirzaten Q-Tab

Vždy užívajte Mirzaten Q-Tab presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko užiť
Zvyčajná začiatočná dávka je 15 alebo 30 mg každý deň. Váš lekár vám môže po niekoľkých dňoch odporučiť túto dávku zvýšiť až do výšky, ktorá je pre vás účinnejšia (medzi 15 a 45 mg za deň). Zvyčajne je dávka rovnaká pre všetky vekové skupiny. Napriek tomu, ak máte vyšší vek alebo trpíte poruchami pečene alebo obličiek, váš lekár vám môže dávku upraviť.

Kedy užívať Mirzaten Q-Tab
Užívajte Mirzaten Q-Tab každý deň v rovnakom čase. Najlepšie je užiť Mirzaten Q-Tab v jednej dennej dávke pred spaním. Napriek tomu, vám váš lekár môže odporučiť rozdelenie vašej dávky Mirzatenu Q-Tab jednu ráno a druhú večer pred spaním. Vyššiu dávku by ste mali užiť pred spaním.

Orodispergovateľné tablety užívajte nasledovne:
Tablety užívajte ústne.

Orodispergovateľné tablety Mirzaten Q-Tab sú krehké. Nemajú sa pretláčať cez fóliu blistrového balenia, nakoľko sa takto môžu poškodiť. Tabletu vyberte z obalu nasledovne:
1. Uchopte blistrový strip na okraji a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od ostatku stripu.
2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.
3. Tabletu si vyklopte do dlane.
4. Čo najskôr po vybratí z obalu si tabletu položte na jazyk.Tableta sa začne rozpúšťať okamžite po tom ako sa položí na jazyk. Následne sa môže prehltnúť s vodou alebo bez vody.
Pred tým ako sa tableta položí na jazyk majú byť ústa prázdne.

Kedy môžete očakávať zlepšenie
Mirzaten Q-Tab zvyčajne začne účinkovať po 1 až 2 týždňoch a po 2 až 4 týždňoch sa môžete cítiť lepšie.

Je dôležité, aby ste sa počas prvých týždňoch liečby porozprávali so svojim lekárom o účinkoch Mirzatenu Q-Tab:
Po 2 až 4 týždňoch po začatí liečby Mirzatenom Q-Tab sa so svojim lekárom porozprávajte ako na vás tento liek účinkuje.
Ak sa stále necítite lepšie, lekár vám môže predpísať vyššiu dávku. V takom prípade, po ďalších 2 až 4 týždňoch prekonzultujte účinok liečby s vašim lekárom.
Obvykle budete musieť užívať Mirzaten Q-Tab kým vaše príznaky depresie nezmiznú na dobu 4 až 6 mesiacov.

Ak užijete viac Mirzatenu Q-Tab, ako máte
Ak ste vy alebo niekto iný užili viac Mirzatenu Q-Tab, okamžite sa spojte so svojim lekárom. Najčastejšími príznakmi predávkovania Mirzatenom Q-Tab (s inými liekmi alebo alkoholom) sú ospalosť, dezorientácia a zrýchlená srdcová činnosť.

Ak zabudnete užiť Mirzaten Q-Tab:
Ak máte užívať vašu dávku jedenkrát denne
Ak ste zabudli užiť dávku Mirzatenu Q-Tab, neužívajte vynechanú dávku. Vynechajte ju.
Užite vašu ďalšiu dávku v obvyklom čase.
Ak máte užívať vašu dávku dvakrát denne
Ak ste zabudli užiť vašu rannú dávku, jednoducho ju užite s vašou večernou dávkou.
Ak ste zabudli užiť vašu večernú dávku, neužívajte ju s vašou rannou dávkou; vynechajte ju a pokračujte so svojimi zvyčajnými večernými a dennými dávkami.
Ak ste zabudli užiť obidve dávky, nesnažte sa vynechané dávky nahradiť. Vynechajte obidve dávky a pokračujte nasledujúci deň s vašimi zvyčajnými rannými a večernými dávkami.

Ak prestanete užívať Mirzaten Q-Tab
Prestaňte užívať Mirzaten Q-Tab len po konzultácii s lekárom.
Ak prestanete s užívaním príliš skoro, vaša depresia sa môže vrátiť. Keď sa už cítite lepšie, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, kedy je možné liečbu ukončiť.
Neprestaňte náhle užívať Mirzaten Q-Tab, aj keď vaša depresia ustúpila. Ak náhle prestanete užívať Mirzaten Q-Tab, môžete mať závrate, pocit na vracanie, môžete byť nepokojný alebo mať pocit úzkosti a bolesti hlavy. Týmto príznakom sa môžete vyhnúť postupným vysadením lieku. Váš lekár vám povie ako postupne znižovať dávky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, tento liek môže mať vedľajšie účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého.

Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať mirtazapín a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Menej časté (vysyktujúce sa u 1 až 10 užívateľov):
pocit vzrušenia alebo eufórie (mánia)

Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 1 000 užívateľov)
žlté sfarbenie očí alebo pokožky; môže byť príznakom narušenej funkcie pečene (žltačka)

Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov)
príznaky infekcie ako náhla nevysvetliteľná horúčka, zapálené hrdlo a vredy v ústach (agranulocytóza). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobiť poruchu v tvorbe krvných buniek (depresia kostnej drene). Niektorý ľudia sa môžu stať menej odolnými voči infekciám, pretože mirtazapín môže spôsobiť dočasný nedostatok krvných buniek (granulocytopénia). V zriedkavých prípadoch môže mirtazapín spôsobiť nedostatok červených a bielych krviniek, ako aj krvných doštičiek (aplastická anémia), nedostatok krvných doštičiek(trombocytopénia) alebo nárast v počte bielych krviniek (eozinofília).
epileptický záchvat (kŕče)
kombinácia príznakov ako nevysvetliteľná horúčka, potenie, zvýšený tep, hnačka, (nekontrolovateľná) kontrakcia svalov, zimnica, prehnané reflexy, nepokoj, zmeny nálad, bezvedomie a zvýšené slinenie. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť tieto príznaky príznakom serotonínového syndrómu.
myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu
závažná kožná reacia (Steven-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

Ďalšie vedľajšie účinky mirtazapínu sú:


Veľmi časté(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 užívateľov) :
zvýšená chuť do jedla a nárast telesnej hmotnosti
ospalosť alebo spavosť
bolesť hlavy,
sucho v ústach

Časté (vyskytujúce sa u 1 až 10 užívateľov)
apatia
závrať
labilita alebo tras
pocit na vracanie
hnačka
vracanie
kožné začervenanie alebo vyrážka (exantéma)
bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia)
bolesť chrbta
závrate alebo mdloby keď prudko vstanete (ortostatická hypotenzia)
opuch (zvyčajne členkov alebo nôh) následkom hromadenia tekutín (edém)
únava
živé sny
zmätenosť
pocit úzkosti
problémy so spánkom


Menej časté (vyskytujúce sa u 1 až 100 užívateľov):
zvláštne pocity na koži napr. pálenie, pichanie, svrbenie alebo brnenie (parestézia)
pocit nepokojných nôh
mdloby (synkopa)
pocit necitlivosti v ústach (orálna hypestézia)
nízky krvný tlak
nočné mory
pocit nepokoja
halucinácie
potreba pohybu

Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 až 1 000 užívateľov):
svalové zášklby alebo sťahy (myoklonus)
agresívne správanie

Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov):
abnormálne pocity v ústach (orálna parestézia)
opuch v ústach (ústny edém)
opuch celého tela (celkový edém)
hyponatrémia
neprimeraná sekrécia anti-diuretického hormónu
závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, bulózna dermatitída, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza).
Námesačnosť (somnabulizmus)
nezrozumiteľná reč

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich
U detí do 18 rokov boli najmä v klinických skúšaniach pozorované nasledujúce vedľajšie účinky: výrazný nárast telesnej hmotnosti, žihľavka a zvýšená hladina triglyceridov krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.Ako uchovávať Mirzaten Q-Tab

Uchovávajte mimo  dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri za EXP: Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mirzaten Q-Tab obsahuje
-Liečivo je mirtazapín. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg, 30 mg alebo 45 mg mirtazapínu.
-Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, etylcelulóza, manitol (E421), sorbitol (E420), krospovidón, koloidný oxid kremičitý hydratovaný, pomarančová príchuť (obsahujúca maltodextríny, modifikovaný kukuričný škrob), aspartám (E951), magnéziumstearát.

Ako vyzerá Mirzaten Q-Tab a obsah balenia

Orodispergovateľné tablety sú biele, okrúhle a bikonvexné.
Tento liek je dostupný vo veľkostiach balenia 6, 10, 12, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 100x1, 180 orodispergovateľných tabliet v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Bulharsko Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg ,
Česká republikaMirzaten Oro Tab 15 mg/30 mg/45 mg tablety dispergovatelné v ústech
DánskoMirtin 15 mg/30 mg/45 mg
EstónskoMirzaten Q-Tab
FínskoMirtin 15 mg/30 mg/45 mg
NemeckoMirta TAD 15 mg/30 mg/45 mg Schmelztabletten
ÍrskoMirzaten 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets
NórskoMirtin 15 mg/30 mg/45 mg
PoľskoMirzaten Q-Tab
RumunskoMirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg comprimate orodispersabile
Slovenská republikaMirzaten Q-Tab 15 mg/30 mg/45 mg  orodispergovateľné tablety
ŠvédskoMirtin 15 mg/30 mg/45 mg
HolandskoMirzasna 15 mg/30 mg/45 mg
Spojené KráľovstvoMirtazapine 15 mg/30 mg/45 mg Orodispersible Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2013.

Recenzie

Recenzie produktu Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 56x45 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Mirzaten Q-Tab 45 mg tbl oro 56x45 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam