Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Topnatur shaker zadarmo

Volajte 0221 201 380

DETRALEX tbl flm 60

DETRALEX tbl flm 60

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru DETRALEX tbl flm 60

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 127161
Kód EAN: 8595207200282
Kód SUKL: 0040159
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/08162


Písomná informácia pre používateľa

DETRALEX
filmom obalené tablety
čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Detralex a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex
3.Ako užívať Detralex
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Detralex
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Detralex a na čo sa používa

Bioflavonoidy, sú liečivá lieku, stabilizujúce kapiláry.

Terapeutické indikácie:

Liečba žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s príznakmi:
pocit ťažkých nôh,
bolesť,
príznak nepokojných nôh.
Liečba funkčných prejavov hemoroidálneho ochorenia.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex

Neužívajte Detralex
-ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
-v prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa príznaky uvedené v tejto časti vyskytnú počas užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Detralex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Ak príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy nevymiznú do 14 dní, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Deti a dospievajúci
Detralex nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Detralex
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Detralex a jedlo a nápoje
Detralex sa odporúča užívať počas jedla.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa dojčeniu vzhľadom na nedostatok údajov o prechode lieku do materského mlieka.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Detralex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3.Ako užívať Detralex
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
-V prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti je odporúčaná dávka 2 tablety denne užité ráno počas jedla.
-V prípade akútnej hemoroidálnej epizódy sa užíva 6 tabliet denne (3 tablety ráno a 3 tablety večer) po dobu 4 dní, potom 4 tablety denne (2 tablety ráno a 2 tablety večer) po dobu 3 dní. Udržiavacia dávka je 2 tablety denne užité ráno.
U pacientov s nedostatočnosťou obličiek alebo pečene nie je nutná zmena dávkovania.

Ak užijete viac Detralexu, ako máte
Ak užijete viac Detralexu, ako máte, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Detralex
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tie môžu zahŕňať:

Časté (môžu postihovať 1 až 10 zo 100 osôb): hnačka, ťažkosti pri trávení, nevoľnosť, vracanie.

Menej časté ( môžu postihovať 1 až 10 z 1 000 osôb): zápal hrubého čreva.

Zriedkavé ( môžu postihovať 1 až 10 z 10 000 osôb): závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť, vyrážka, svrbenie, žihľavka.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): bolesť brucha, oddelený edém (opuch) tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém (náhly opuch tkanív, ako je tvár, pery, ústa, jazyk alebo hrdlo, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním).


Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Detralex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Detralex obsahuje
-Liečivo je čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg v jednej tablete (Diosmín 450 mg, flavonoidy vyjadrené ako Hesperidín 50 mg).
-Ďalšie zložky sú: sodná soľ karboxymetylškrobu, mikrokryštalická celulóza, želatína, magnéziumstearát, mastenec, glycerol, hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol 6000, laurylsíran sodný, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Detralex a obsah balenia

Detralex je oválna obalená dvojvypuklá tableta lososovej farby so skosenými hranami.
Balenie obsahuje 30 (alebo 60, 90, 120) filmom obalených tabliet v blistrovom balení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92 284 Suresnes cedex, Francúzsko

Výrobcovia
Les Laboratoires Servier Industrie
905, route de Saran
455 20 Gidy, Francúzsko

Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Co. Wiclow Arklow
Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Slovenská republika
Servier Slovensko, spol. s r. o.
tel.: 02/59204111


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

Diskusia k tovaru DETRALEX tbl flm 60

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík