Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Kód výrobku: 129573

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Strana 1 (celkem 6)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls89675/2008

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tiapra

100 mg
potahované tablety

(tiapridi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Tiapra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tiapra užívat
3. Jak se přípravek Tiapra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Tiapra uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK TIAPRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tiapra je přípravek patřící do skupiny léčiv nazývaných atypická neuroleptika (léky k léčbě
duševních poruch).
Tiapra působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby
nemocného.

Tiapra se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém
alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.

Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě
ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je
možno ji také užívat u jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea - vzácné
dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku charakteristické nekoordinovanými trhavými
pohyby těla a snížením mentálních schopností, tardivní dyskineze).

Tiapru lze podávat u dospělých i u stavů intenzivní a neustupující bolesti.

Přípravek Tiapra tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a
mimovolních pohybů.
Strana 2 (celkem 6)


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TIAPRA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tiapra:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid (léčivá látka přípravku) nebo na
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
jestliže trpíte nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin, nebo
nádorem prsu; nebo feochromocytomem vzácným nádorem nadledvin,
jestliže užíváte levodopu (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Tiapra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Stejně jako u jiných neuroleptik (léky k léčbě duševních poruch) se může rozvinout
neuroleptický maligní syndrom (vážná, život ohrožující porucha, která vzniká nejčastěji
jako nežádoucí účinek léků užívaných k léčbě duševních poruch; příznaky zahrnují
vysokou horečku, nestabilní krevní tlak a svalovou ztuhlost). V případě vysoké horečky
neznámého původu by se mělo užívání přípravku přerušit.
Tiapru by neměli užívat pacienti s Parkinsonovou chorobou (onemocněním projevující se
výrazným třesem a svalovou ztuhlostí).
Pacienti s epilepsií by v průběhu léčby Tiaprou měli být pečlivě sledováni, protože může
dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů.
U starších pacientů je potřebné přípravek podávat opatrně pro možné riziko tlumivého
účinku léku.
Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly
potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je
tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné dodržovat snížené dávkování přípravku (viz
bod 3 Jak se Tiapra užívá).
Pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév.

Tiapra není vzhledem k obsahu léčivé látky určena k podávání dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a Tiapra
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tiapra se nesmí užívat s kabergolinem nebo chinagolidem (látky používané k léčbě zvýšené
hladiny hormonu prolaktinu), kromě pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Tiapra se nedoporučuje užívat v kombinaci s některými léčivými přípravky, které mohou
způsobit poruchy srdečního rytmu.

Tiapra se dále nedoporučuje užívat v kombinaci s: alkoholem, metadonem (lék používaný při
léčbě závislosti na opiátech), levodopou (používá se při léčbě Parkinsonovy choroby),
dopaminergními agonisty (látky používané např. při léčbě Parkinsonovy choroby) s výjimkou
levodopy u pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Kombinace, vyžadující zvláštní opatření při užívání:
Strana 3 (celkem 6)
léky zpomalující srdeční rytmus,
léky užívané při srdečním selhání (betablokátory),
léky snižující hladinu draslíku.

Jiné kombinace, které je třeba vzít v úvahu:
léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku, léky používané při srdečních
onemocněních (např. betablokátory, nitrátové deriváty),
léky snižující aktivitu centrálního nervového systému: léky proti bolestem, léky potlačující
kašel, léky na spaní, na uklidnění, proti zvracení, proti alergii, léky používané při léčbě
schizofrenie, léky používané při léčbě deprese způsobující ospalost (sedativní
antidepresiva),
jiné léky: baklofen (látka užívaná u některých nervových chorob provázených nadměrnou
svalovou ztuhlostí), talidomid (lék používaný k léčbě mnohočetného myelomu druh
rakoviny krve), pizotifen (lék používaný k profylaktické léčbě migrény).

Přípravek Tiapra s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby nekonzumujte alkoholické nápoje. Přípravek lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pravděpodobnost poškození plodu při podávání léku v průběhu těhotenství je velmi malá,
přesto je nutné zvážit poměr rizika a prospěchu podávání těhotným ženám.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapra v posledním trimestru (poslední tři
měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost,
spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte
objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Nejsou známé údaje o průniku léčiva do mateřského mléka, kojení se nicméně během léčby
nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek i v doporučených dávkách může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.).
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože přípravek
může způsobit útlum a ospalost.

Přípravek Tiapra obsahuje pomocnou látku azobarvivo Ponceau 4R, které může způsobit
alergické reakce.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK TIAPRA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař.
Tiapra se užívá u dospělých a dětí od 6 let obvykle takto:

Strana 4 (celkem 6)
- Krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu
Použití u dospělých: 200 300 mg za den, rozděleno do 2 dílčích dávek po dobu 1 2
měsíců.
U starších pacientů by dávky 200 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla
být zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po
50 100 mg každé 2 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.
Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den.

- mimovolní a abnormální pohyby:
Dospělí: 300 800 mg/den.
Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být
velmi postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.
Děti od 6 let: 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti denně

- intenzívní, neustupující bolest:
Dospělí: 200 400 mg/den

- těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:
Dávka je 100 150 mg/den. Maximální dávka je 300 mg/den.

Při nedostatečnosti ledvin lékař dávku sníží.

Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař.

Tablety se užívají nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Tiapra než jste měl(a),
Předávkování se může projevit ospalostí a útlumem, ztrátou vědomí, nízkým tlakem, stahy
svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolovaným vyplazováním jazyka, dlouhodobým stahem
žvýkacích svalů.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapra
Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud
se neblíží čas vzít si další dávku. V takovém případě si vezměte další dávku léku jako
normálně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Pokud
si zapomenete vzít více dávek, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapra
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se
budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Strana 5 (celkem 6)
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc;
- horečka spojená s bledostí kůže
- krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a
zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest
na hrudi a dýchací obtíže

V průběhu užívání léčivé látky tiaprid se mohou objevit následující nežádoucí účinky
seřazeny dle frekvence výskytu:

Často (u 1 až 10 ze 100 pacientů):
bolest hlavy, závratě, parkinsonismus a příbuzné symptomy: třes, zvýšené svalové napětí,
snížená pohyblivost a zvýšené slinění (tyto příznaky většinou po podání antiparkinsonik
vymizí), ospalost a celkový útlum, nespavost, lhostejnost, neklid, slabost/únava, zvýšení
plazmatických hladin hormonu prolaktinu.

Méně často (u 1 až 10 z 1000 pacientů):
stahy některých svalů v obličeji a na krku (křeč, stah krčních svalů, mimovolní pohyby očních
bulbů, křeč žvýkacího svalstva, tyto příznaky většinou po podání antiparkinsonik vymizí),
neschopnost vydržet v klidu, tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení,
vymizení menstruace, zvětšování nebo bolestivost prsů u žen i u mužů, impotence, zvýšení
tělesné hmotnosti.

Vzácně (u 1 až 10 z 10 000 pacientů):
akutní porucha normálních pohybů (tento příznak většinou po podání antiparkinsonik
vymizí).

Data po uvedení přípravku na trh
Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):
tardivní dyskineze (charakterizovaná rytmickými, mimovolními pohyby zvláště jazyka
a/nebo tváře) byla zaznamenána po více než tříměsíčním užívání neuroleptika.
poruchy srdečního rytmu, které můžou vyústit až do zástavy srdce a náhlé smrti.
krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a
zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit
bolest na hrudi a dýchací obtíže.
pokles krevního tlaku, obvykle při rychlém vstávání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK TIAPRA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Strana 6 (celkem 6)
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tiapra obsahuje
Léčivou látkou je tiapridi hydrochloridum (tiaprid-hydrochlorid) 111,10 mg (odpovídá 100
mg tiapridu) v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou mannitol (E 421), povidon 40, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek,
hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171), ponceau 4R (E 124).

Jak přípravek Tiapra vypadá a co obsahuje toto balení
Tiapra jsou růžové, kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s dělícím křížem.
Tabletu lze dělit na stejné dávky.
Velikost balení: 20, 50 nebo 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikostí balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2012.Informácie o produkte

Kód výrobku: 129573
Kód EAN: 8584005189707

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Recenzie

Recenzie produktu Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Diskusia

Diskusia k produktu Ciprofloxacín Sandoz 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám