Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Cetirizine Sandoz 10 mg tbl flm 10x10 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122714

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 122714
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/03690


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Cetirizine Sandoz 10 mg
filmom obalené tablety

Cetirizíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Cetirizine Sandoz 10 mg
obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je Cetirizine Sandoz 10 mg a na čo sa používa
2.Skôr ako užijete Cetirizine Sandoz 10 mg
3.Ako užívať Cetirizine Sandoz 10 mg
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Cetirizine Sandoz 10 mg
6.Ďalšie informácie1.ČO JE Cetirizine Sandoz 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Cetirizine Sandoz 10 mg je liek proti alergii. Pomáha Vám zvládnuť alergickú reakciu a jej prejavy.

Cetirizine Sandoz 10 mg zmierňuje prejavy spojené napríklad so sennou nádchou, alergiou na roztoče prachu (alergická rinitída) ako sú:
kýchanie,
výtok z nosa alebo svrbenie nosa,
svrbenie podnebia,
svrbenie, začervenanie alebo slzenie očí.

Cetirizine Sandoz 10 mg sa používa aj na zmiernenie prejavov ako sú svrbenie a žihľavka (spojené s chronickou urtikáriou (žihľavka) neznámej príčiny).


2.SKÔR AKO UŽIJETE Cetirizine Sandoz 10 mg

Neužívajte Cetirizine Sandoz 10 mg
-keď ste alergický (precitlivený) na cetirizín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6)
-keď máte vážne problémy s obličkami.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Cetirizinu Sandoz 10 mg
-keď užívate tento liek dlhodobo, môže sa u Vás zvýšiť riziko vzniku zubného kazu, ktorý je dôsledkom sucha v ústach. Preto je veľmi dôležité dodržiavať ústnu hygienu.
-Ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi. Vašu liečbu je potrebné upraviť.

-3 dni pred testami na alergiu musíte Cetirizine Sandoz 10 mg prestať užívať.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Prosím, buďte opatrný, ak počas liečby Cetirizinom Sandoz 10 mg užívate lieky ako sú tabletky na spanie, lieky na liečbu napätia alebo na ukľudnenie. Účinok týchto liekov sa môže zosilniť.

Užívanie Cetirizinu Sandoz 10 mg s jedlom a nápojmi
Ak budete počas užívania tohto lieku piť alkohol, buďte opatrný, pretože účinok alkoholu sa môže zosilniť.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo: S používaním Cetirizinu Sandoz 10 mg u tehotných žien sú len obmedzené skúsenosti a preto sa pri užívaní tohto lieku počas tehotenstva vyžaduje opatrnosť.

Dojčenie: Cetirizín prechádza do materského mlieka a preto je potrebné sa užívaniu tohto lieku počas dojčenia vyhnúť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek môže vyvolať únavu, závrat a rozmazané videnie. Ak pocítite niektorý z týchto účinkov, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cetirizinu Sandoz 10 mg
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom pred užívaním tohto lieku.


3.AKO UŽÍVAŤ Cetirizine Sandoz 10 mg

Vždy užívajte Cetirizine Sandoz 10 mg presne tak, ako sa odporúča v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne. Ak sa objaví ospalosť, tabletu môžete užiť večer.

Deti od 6 do 12 rokov s hmotnosťou 30 kg a viac: Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne alebo tablety dvakrát denne (ráno a večer).

Deti od 6 do 12 rokov s hmotnosťou menšou ako 30 kg: Zvyčajná dávka je tablety raz denne.

Tieto tablety nie sú určené pre deti mladšie ako 6 rokov.

Pacienti, ktorí majú problémy s obličkami: Ak máte mierne až stredne vážne problémy s obličkami, užívajte tablety raz denne.
Ak trpíte závažným ochorením obličiek, nesmiete užívať Cetirizine Sandoz 10 mg bez toho, aby Vám to odporučil Váš lekár.

Tablety prehltnite celé a zapite pohárom vody. Tento liek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby sa môže meniť v závislosti od príznakov. Keď príznaky vymiznú, liečba sa má ukončiť. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia, poraďte sa so svojim lekárom.

Dlhodobé užívanie tohto lieku môže viesť k zvýšeniu rizika vzniku zubného kazu v dôsledku sucha v ústach. Preto je veľmi dôležité dodržiavať ústnu hygienu.

Ak užijete viac Cetirizinu Sandoz 10 mg, ako máte
Ak ste náhodne naraz užili viac tabliet ako ste mali, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.
Predávkovanie týmto liekom môže vyvolať ospalosť, bezvedomie a/alebo excitáciu (predovšetkým u detí), poruchy koordinácie, mimovoľný tras, bolesti hlavy, poruchy vnímania (halucinácie), záchvaty, sucho v ústach, začervenanie, zvýšenie telesnej teploty, rozšírenie očných zreníc, zadržiavanie moču, búšenie srdca a v prípade užitia veľkej dávky sa môže objaviť náhly pokles krvného tlaku, nepravidelný rytmus srdca, nutkanie na vracanie, vracanie a útlm.

Ak zabudnete užiť Cetirizine Sandoz 10 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní, tak ako je odporúčané.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Cetirizine Sandoz 10 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z vedľajších účinkov, prestaňte liek užívať a okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice:
alergické reakcie ako sú náhle ťažkosti s dýchaním, hovorením a prehĺtaním, opuch pier, tváre a krku, silný závrat alebo kolaps, svrbiaca vystúpená kožná vyrážka
zožltnutie kože a očí, nezvyčajná únava alebo horúčka, tmavo sfarbený moč (príznak zápalu pečene)
nezvyčajné modriny alebo krvácanie spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek.

Iné možné vedľajšie účinky:

Ak sa u Vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi:

Časté (prejavia sa u aspoň 1 zo 100 ale menej ako 1 z 10 ľudí): bolesť hlavy, ospalosť, sucho v ústach, únava

Menej časté (prejavia sa u aspoň 1 z 1000 ale menej ako 1 zo 100 ľudí): nepokoj, závrat, brnenie alebo znecitlivenie v rukách a nohách, výtok z nosa, bolesť hrdla, nevoľnosť, žalúdočné problémy, hnačka, porucha trávenia, svrbenie, kožná vyrážka, pocit slabosti a/alebo choroby.

Zriedkavé (prejavia sa u apoň 1 z 10 000 ale menej ako 1 z 1000 ľudí): agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, problémy so spánkom, záchvaty, zrýchlený tlkot srdca, búšenie srdca, funkčné zmeny pečene, opuch, nárast hmotnosti

Veľmi zriedkavé (prejavia sa u menej ako 1 z 10 000 ľudí): mdloby, zmeny vnímania chuti, problémy so zaostrením, rozmazané videnie, nezvyčajné pohyby očí, červená a/alebo škvrnitá kožná vyrážka, pomočovanie sa, bolestivé a/alebo sťažené močenie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.AKO UCHOVÁVAŤ Cetirizine Sandoz 10 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Cetirizine Sandoz 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Cetirizine Sandoz 10 mg obsahuje

- Liečivo je cetirizíniumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizíniumchloridu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý.
Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4000.

Ako vyzerá Cetirizine Sandoz 10 mg a obsah balenia

Cetirizine Sandoz 10 mg sú biele, podlhovasté filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Veľkosť balenia: 7 filmom obalených tabliet v PVC blistri s hliníkovou fóliou.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko

Výrobcovia

Sandoz Ltd.
Woolmer Way
Bordon, Hampshire GU 35 9QE
Veľká Británia

Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH Almere
Holansko

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:

Rakúsko:Cetirizin Sandoz 10 mg - Filmtabletten
Česká republika:CETIRIZINE SANDOZ 10 mg
Dánsko:Cetrin
Fínsko:Cetrin
Nemecko:Cetirizin Sandoz 10 mg Filmtabletten
Grécko:Zanlan
Maďarsko:Cetirizin 1a Pharma 10 mg filmtabletta
Taliansko:Cetirizina Sandoz 10 mg compresse
Holandsko:Cetirizine DIHCL Sandoz Tablet 10
Nórsko:Cetrin Tablett
Poľsko:Alero
Portugalsko:Cetirizina Sandoz 10 mg Comprimidos Revestidos
Slovenská republika:Cetirizine Sandoz 10 mg tablety
Slovinsko:CETIRIZINE LEK 10 mg film-coated tablets
Španielsko:Cetirizina Sandoz 10 mg comprimidos EFG
Švédsko:Cetrin
Veľká Británia:Cetirizine Dihydrochloride 10 mg tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012

Recenzie

Recenzie produktu Cetirizine Sandoz 10 mg tbl flm 10x10 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Cetirizine Sandoz 10 mg tbl flm 10x10 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam