Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122714
Liek je antialergikum.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Liek je antialergikum.
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Cetirizine Sandoz 10 mg

filmom obalené tablety

cetirizíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Cetirizine Sandoz 10 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Cetirizine Sandoz 10 mg

3. Ako užívať Cetirizine Sandoz 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Cetirizine Sandoz 10 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Cetirizine Sandoz 10 mg a na čo sa používa

Liečivo Cetirizinu Sandoz 10 mg je cetirizíniumchlorid. Cetirizine Sandoz 10 mg je liek proti alergii.

Cetirizine Sandoz 10 mg je určený dospelým a deťom vo veku 6 rokov a starším:

  na zmiernenie nosových a očných prejavov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,

  na zmiernenie prejavovov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cetirizine Sandoz 10 mg

Neužívajte Cetirizine Sandoz 10 mg

  ak máte závažnú poruchu obličiek (závažné zlyhanie obličiek s hodnotami klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min),

  ak ste alergický na cetirizíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), na deriváty hydroxyzínu alebo piperazínu (úzko súvisiace liečivá iných liekov).

Cetirizine Sandoz 10 mg neužívajte:

- ak máte dedičné problémy neznášanlivosti galaktózy, lapónskeho nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Cetirizine Sandoz 10 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek, požiadajte svojho lekára o radu a ak je to potrebné, budete užívať nižšiu dávku. Novú dávku určí váš lekár.

Ak máte problémy s močením (ako sú problémy s miechou, prostatou alebo s močovým mechúrom), poraďte sa so svojím lekárom.

Ak máte epilepsiu alebo je u vás riziko výskytu kŕčov, poradťe sa so svojím lekárom.

Žiadne klinicky významné vzájomné pôsobenie medzi alkoholom (pri hladine 0,5 promile v krvi, čo zodpovedá jednému poháru vína) a cetirizínom v bežných liečebných dávkach sa nezistili. Napriek tomu, tak ako v prípade všetkých liekov proti alergii, neodporúča sa konzumovať alkohol súbežne s liečbou.

Ak potrebujete podstúpiť kožné testy na alergiu, 3 dni pred testami na alergiu musíte Cetirizine Sandoz 10 mg prestať užívať.

Iné lieky a Cetirizin Sandoz 10 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzhľadom na profil cetirizínu sa neočakáva žiadne vzájomné ovplyvnenie s inými liekmi.

Cetirizinu Sandoz 10 mg a jedlo a nápoje

Jedlo významne neovplyvňuje mieru vstrebávania cetirizínu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Rovnako ako iné lieky, Cetirizine Sandoz 10 mg sa nemá podávať tehotným ženám. Náhodné užitie lieku tehotnou ženou by nemalo mať žiadne škodlivé účinky na plod. Napriek tomu, užívanie lieku sa má ukončiť.

Cetirizine Sandoz 10 mg sa nemá užívať počas dojčenia, pretože cetirizín prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Klinické štúdie nepreukázali poruchu pozornosti, bdelosti a schopnosti viesť vozidlá po užití Cetirizinu Sandoz 10 mg v odporúčaných dávkach.

Ak sa chystáte viesť vozidlá, vykonávať nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, neprekračujte odporúčanú dávku a pozorne sledujte reakcie svojho organizmu na liek.

Ak ste citlivý pacient, môžete pociťovať, že súbežná konzumácia alkoholu alebo užívanie iných látok tlmiacich centrálnu nervovú sústavu môže navyše ovplyvňovať vašu pozornosť a schopnosť reagovať.

Cetirizine Sandoz 10 mg obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Cetirizine Sandoz 10 mg

Ako a kedy máte užívať Cetirizine Sandoz 10 mg ?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety treba prehltnúť celé a zapiť pohárom tekutiny.

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

10 mg (1 tableta) jedenkrát denne.

Deti od 6 do 12 rokov

5 mg (1/2 tablety) dvakrát denne.

Pacienti so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek

Pacientom so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa odporúča užívať 5 mg jedenkrát denne.

Ak máte pocit, že účinok Cetirizinu Sandoz 10 mg je veľmi slabý alebo veľmi silný, poraďte sa so svojím lekárom.

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu vášho ochorenia a určuje ju váš lekár.

Ak užijete viac Cetirizinu Sandoz 10 mg, ako máte

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Cetirizinu Sandoz 10 mg, informujte o tom svojho lekára.

Váš lekár následne rozhodne o ďalších opatreniach, ak sú potrebné.

Po predávkovaní sa vedľajšie účinky uvedené nižšie môžu vyskytnúť so zvýšenou intenzitou. Boli popísané tieto vedľajšie účinky: zmätenosť, hnačka, závraty, únava, bolesť hlavy, celková nevoľnosť, rozšírenie zreničiek, svrbenie, nepokoj, útlm, spavosť, otupenosť, abnormálne rýchla činnosť srdca, tras a zadržiavanie moču.

Ak zabudnete užiť Cetirizine Sandoz 10 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Cetirizine Sandoz 10 mg

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Cetirizin Sandoz a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytnú príznaky ako:

  opuch v ústach, opuch tváre a/alebo hrdla

  ťažkosti s dýchaním (tlak v hrudníku alebo chrčanie)

  náhly pokles vášho tlaku krvi s následným odpadnutím alebo šokom.

Príznaky môžu byť znakmi reakcií z precitlivenosti, anafylaktického šoku a angioedému (opuch podkožného tkaniva). Tieto reakcie sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).

Nasledujúci prehľad obsahuje ďalšie vedľajšie účinky, zoradené podľa častosti ich výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

  únava

  sucho v ústach, nevoľnosť

  závraty, bolesť hlavy,

  ospalosť,

  zápal hltana (bolesť hrdla), nádcha (opuch a podráždenie v nose)

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

  bolesť brucha

  asténia (extrémna únava), malátnosť (celkový pocit nevoľnosti)

  parestézia (abnormálne pocity na koži)

  svrbenie, vyrážka

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

  tachykardia (zrýchlená činnosť srdca)

  edém (opuch)

  abnormálna funkcia pečene

  nárast telesnej hmotnosti

  kŕče, poruchy pohybu

  agresivita, zmätenosť, depresia, halucinácie, nespavosť

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

  trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek prejavujúci sa nezvyčajným krvácaním alebo tvorbou modrín)

  porucha akomodácie (ťažkosti so zaostrením pohľadu), rozmazané videnie, okulogyrácia (mimovoľné krúživé pohyby očí)

  synkopa (náhle a krátko trvajúce bezvedomie), tras, dysgeúzia (zmena chuti)

  nezvyčajné ťažkosti s močením

  opakujúca sa vyrážka

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

  strata pamäti, porucha pamäti

  zvýšená chuť do jedla

  vertigo (pocit točenia alebo pohybu)

  zadržiavanie moču (neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr)

  samovražedné myšlienky (opakujúce sa myšlienky na samovraždou alebo posadnutosť samovraždou). Ak máte takéto pocity, prestaňte užívať tablety a vyhľadajte svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Cetirizine Sandoz 10 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Cetirizine Sandoz 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cetirizine Sandoz 10 mg obsahuje

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg cetirizíniumchloridu.

  Liečivo je cetirizíniumchlorid.

  Ďalšie zložky sú:

mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý

Obal tablety: hypromelóza, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E 171) a makrogol 4000.

Ako vyzerá Cetirizine Sandoz 10 mg a obsah balenia

Cetirizine Sandoz 10 mg sú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

PVC blister s hliníkovou fóliou: 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 a 50 (50 x 1, jednotková dávka).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Cetirizin Sandoz 10 mg - Filmtabletten

Dánsko: Allercetin

Fínsko: Zenlan kalvopäällysteinen tabletti

Maďarsko: Cetirizin 1A Pharma 10 mg filmtabletta

Taliansko: Cetirizine Sandoz

Nórsko: Cetrin Tablett filmdrasjerte tabletter

Portugalsko: Cetirizina Sandoz

Slovenská republika: Cetirizine Sandoz 10 mg

Slovinsko: Cetirizin Lek 10 mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Cetirizina Sandoz 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko: Zenlan filmdragerad tablett

Veľká Británia: Cetirizine dihydrochloride 10 mg tablets

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2016. 

Informácie o produkte

Kód výrobku: 122714
Kód EAN: 9002260011933

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek je antialergikum. Zmierňuje prejavy spojené so sennou nádchou, alergiou na roztoče prachu (alergická rinitída), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa, svrbenie podnebia, svrbenie, začervenanie alebo slzenie očí. Liek sa používa aj na zmiernenie prejavov ako sú svrbenie a žihľavka (spojené s chronickou urtikáriou (žihľavka) neznámej príčiny). Viac na adcc.sk

Príbalový leták

CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Diskusia

Diskusia k produktu CETIRIZINE SANDOZ 10 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x10 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám