Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Atacand 8 mg tbl 56x8 mg (blis.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 126710

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 126710
Kód EAN:

Príbalový leták

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Atacand 8 mg
Atacand 16 mg
Atacand 32 mg
tablety

kandesartan cilexetil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.Čo je Atacand a na čo sa používa
2.Skôr ako užijete Atacand
3.Ako užívať Atacand
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Atacand
6.Ďalšie informácie


1.ČO JE ATACAND A NA ČO SA POUŽÍVA

Váš liek sa volá Atacand. Liečivo je kandesartan cilexetil. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II. Jeho účinok je spôsobený tým, že uvoľňuje a rozširuje cievy. Tým pomáha znižovať Váš krvný tlak. Uľahčuje tiež Vášmu srdcu vháňať krv do všetkých častí tela.

Tento liek sa používa na:
liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých pacientov,
liečbu dospelých pacientov so zlyhaním srdca so zníženou funkciou srdcového svalu ako prídavná liečba k inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo v prípadoch, kedy ACE inhibítory nemožno použiť (ACE inhibítory je skupina liekov, ktorá sa používa v liečbe srdcového zlyhania).


2.SKÔR AKO UŽIJETE ATACAND

Neužívajte Atacand
keď ste alergický (precitlivený) na kandesartan cilexetil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Atacandu (pozri časť 6),
keď ste viac než 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Atacandu na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo),
keď máte ťažké ochorenie pečene alebo biliárnu obštrukciu (problém s odvádzaním žlče zo žlčníka).

Ak si nie ste istý, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať Atacand.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Atacandu

Predtým ako užijete Atacand, alebo počas jeho užívania, informujte lekára:
ak máte problémy so srdcom, pečeňou alebo obličkami, alebo ak ste na dialýze,
ak ste v poslednom čase podstúpili transplantáciu obličky,
ak vraciate, v poslednom čase ste mali silné vracanie alebo máte hnačku,
ak máte ochorenie nadobličiek tzv. Connov syndróm (známy tiež ako primárny hyperaldosteronizmus),
ak máte nízky krvný tlak,
ak ste v minulosti prekonali cievnu mozgovú príhodu,
musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Atacand sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť tehotenstvo).

Ak sa u Vás zistí niečo z vyššie uvedeného, možno budete musieť chodiť na kontroly k svojmu lekárovi častejšie a budete musieť absolvovať určité vyšetrenia.

Ak máte plánovaný operačný zákrok, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Atacand. Je to kvôli tomu, že Atacand v kombinácii s niektorými anestetikami môže spôsobovať pokles krvného tlaku.

Používanie u detí a dospievajúcich
S používaním Atacandu u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov) nie sú žiadne skúsenosti. Preto sa Atacand deťom a dospievajúcim podávať nemá.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Atacand môže ovplyvniť účinok niektorých liekov a naopak, niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Atacandu. Počas užívania určitých liekov bude možno potrebné, aby Vám lekár z času na čas urobil krvné testy.

Informujte svojho lekára predovšetkým vtedy, keď užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

Iné lieky na zníženie krvného tlaku, vrátane betablokátorov, diazoxidu a ACE inhibítorov, ako sú enalapril, kaptopril, lisinopril alebo ramipril.
Nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), ako sú ibuprofén, naproxén alebo diklofenak, celekoxib alebo etorikoxib (lieky na úľavu bolesti a zápalu).
Kyselinu acetylsalicylovú (ak užívate viac než 3 g každý deň (liek na úľavu bolesti a zápalu).
Doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík (lieky, ktoré zvyšujú hladinu draslíka v krvi).
Heparín (liek na zriedenie krvi).
Lieky na odvodňovanie (diuretiká).
Lítium (liek na psychické problémy).

Užívanie Atacandu s jedlom a nápojmi (obzvlášť s alkoholom)
Môžete užívať Atacand s jedlom alebo bez jedla.
Ak máte predpísaný Atacand, informujte svojho lekára skôr, ako požijete alkoholické nápoje. Alkohol môže spôsobiť, že budete pociťovať mdloby alebo závraty.

Tehotenstvo a dojčenie

TehotenstvoMusíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Atacand predtým, ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a poradí Vám, aby ste užili iný liek namiesto Atacandu. Atacand sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie byť užívaný, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne poškodenie dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa pripravujete začať dojčiť. Atacand nie je vhodný pre dojčiace matky, a lekár môže pre Vás zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť, zvlášť ak Vaše dieťa je novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania Atacandu môžu pacienti pociťovať únavu alebo závrat. Ak sa to stane Vám, neveďte vozidlo, ani nepracujte s rôznymi nástrojmi či strojmi.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Atacandu
Atacand obsahuje laktózu, ktorá predstavuje určitý druh cukru. Ak Vám lekár v minulosti povedal, že máte problém so znášanlivosťou niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


3.AKO UŽÍVAŤ ATACAND

Vždy užívajte Atacand presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité užívať Atacand každý deň.
Atacand môžete užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.
Prehltnite tabletu a zapite ju vodou.
Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase. Pomôže Vám to zapamätať si, aby ste ju užili.

Vysoký krvný tlak:
Zvyčajná dávka Atacandu je 8 mg jedenkrát denne. Lekár Vám môže túto dávku zvýšiť až na 32 mg jedenkrát denne, v závislosti od reakcie Vášho krvného tlaku.
Niektorým pacientom, ktorí majú problémy s pečeňou či obličkami alebo, ktorí v poslednom čase stratili veľa tekutín, napr. kvôli vracaniu alebo hnačke alebo pri užívaní odvodňovacích tabliet, môže lekár predpísať nižšiu začiatočnú dávku.
Reakcia niektorých pacientov čiernej rasy na podanie tohto typu lieku môže byť znížená, pokiaľ sa podáva ako jediný liek na liečbu vysokého krvného tlaku a u týchto pacientov sa môžu vyžadovať vyššie dávky lieku.

Srdcové zlyhanie:
Zvyčajná začiatočná dávka Atacandu je 4 mg jedenkrát denne. Lekár Vám môže túto dávku zdvojnásobením dávky v intervaloch najmenej 12 týždňov zvýšiť až na 32 mg jedenkrát denne. Atacand možno užívať spolu s inými liekmi na liečbu srdcového zlyhania a Váš lekár rozhodne, aký druh liečby je pre Vás vhodný.

Ak užijete viac Atacandu, ako máte
Ak užijete viac Atacandu, ako Vám predpísal Váš lekár, ihneď sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Atacand
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku jednoducho užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Atacand
Ak prestanete užívať Atacand, Váš krvný tlak sa môže znova zvýšiť. Neprestaňte preto užívať Atacand bez odporúčania Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Atacand môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Je dôležité, aby ste vedeli, aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť.

Prestaňte Atacand užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v prípade, ak sa u Vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov alergickej reakcie:
sťažené dýchanie sprevádzané  opuchom alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla,
opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním,
výrazné svrbenie kože (s vyvýšenými vyrážkami).

Atacand môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek. Vaša odolnosť voči infekciám sa môže znížiť a môže sa vyskytnúť únava, infekcia alebo horúčka. Ak sa tak stane, kontaktujte svojho lekára. Lekár Vám môže z času na čas urobiť krvné testy, aby zistil, či Atacand nespôsobil zmeny v zložení krvi (agranulocytózu).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)
Pociťovanie závratu, resp. točenia hlavy.
Bolesť hlavy.
Infekcie dýchacích ciest.
Nízky krvný tlak - môžete preto pociťovať mdloby alebo sa Vám môže točiť hlava.

Zmeny vo výsledkoch krvných testov:
Zvýšenie hladiny draslíka v krvi, najmä, ak ste už mali problémy s obličkami alebo srdcové zlyhanie. V ťažkých prípadoch sa u Vás môže vyskytnúť únava, slabosť, nepravidelná činnosť srdca alebo mravčenie.
Ovplyvnenie funkcie obličiek, najmä, ak ste už mali ťažkosti s obličkami alebo srdcovým zlyhaním. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zlyhanie obličiek.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)
Opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla.
Zníženie počtu červených alebo bielych krviniek. Môže sa prejaviť ako únava, infekcia alebo horúčka.
Kožné vyrážky, žihľavka.
Svrbenie.
Bolesť chrbta, bolesti kĺbov a svalov.
Zmenená činnosť Vašej pečene, vrátane zápalu pečene (hepatitídy). Môže sa to prejaviť ako únava, žlté sfarbenie kože a očných bielkov a príznaky podobné chrípke.
Nevoľnosť.
Kašeľ.

Zmeny vo výsledkoch krvných testov:
Znížená hladina sodíka v krvi. V ťažkých prípadoch sa môže vyskytnúť únava, pocit nedostatku energie alebo svalové kŕče.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.AKO UCHOVÁVAŤ ATACAND

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Atacand po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Atacand obsahuje
Liečivo je candesartanum cilexetilum (kandesartan cilexetil) 8 mg, 16 mg alebo 32 mg v jednej tablete.
Ďalšie zložky sú vápenatá soľ karmelózy, hyprolóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, makrogol a oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Atacand a obsah balenia

Atacand 8 mg sú okrúhle tablety svetloružovej farby s ryhou a s označením A/CG na jednej strane, 008 na druhej strane.
Atacand 16 mg sú okrúhle tablety ružovej farby s ryhou a s označením A/CH na jednej strane, 016 na druhej strane.
Atacand 32 mg okrúhle tablety ružovej farby s ryhou a s označením A/CL na jednej strane, 032 na druhej strane.

Každá tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice rozlomením pozdĺž deliacej ryhy.

Tablety sú balené v umelohmotných fľašiach obsahujúcich 100 alebo 250 tabliet alebo v blistroch obsahujúcich 7, 14, 15, 15 x 1, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 98, 98 x 1, 100 alebo 300 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko

Výrobca zodpovedný za prepúšťanie šarže
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko
Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Nemecko
AstraZeneca GmbH, Wedel, Nemecko
AndersonBrecon (UK) Limited, Herefordshire, Veľká Británia
AstraZeneca UK Limited, Cheshire, Veľká Británia
Biofabri, S.L., Pontevedra, Španielsko
AstraZeneca, Reims Cedex, Francúzsko

Vyrobené v licencii: Takeda Pharmaceutical Company Ltd., Japonsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:

Členský štát
Názov
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
Atacand
Taliansko
Ratacand


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2013.

Recenzie

Recenzie produktu Atacand 8 mg tbl 56x8 mg (blis.)

Diskusia

Diskusia k produktu Atacand 8 mg tbl 56x8 mg (blis.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam