Doprava zadarmo nad 20 €. Prihláste sa k newsletteru!
MojaLekáreň.sk

Vyhlásenie o ochrane súkromia

1. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 257 84 684, DIČ: 4020121215 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 69981 (ďalej len „PEARS HEALTH CYBER“) rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok, vrátane stránok umiestnených na doméne mojalekaren.sk (ďalej len „internetové stránky“ alebo len „stránky“).

2. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER v súvislosti so vstupom na jej internetové stránky a s ich základným používaním (t.j. prehliadaním obsahu stránok prístupného neregistrovaným návštevníkom stránok) bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a/alebo iných údajov nemajúcich povahu osobného údaja (ďalej spolu len „Osobné údaje“).

3. V prípade, ak spoločnosť PEARS HEALTH CYBER v súvislosti so vstupom na a/alebo používaním jej internetových stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) a/alebo v súvislosti s uskutočnením určitých úkonov návštevníkmi a/alebo užívateľmi jej stránok prostredníctvom jej internetových stránok bude požadovať poskytnutie Osobných údajov (napr. pre registráciu do časti (sekcie) určenej pre registrovaných užívateľov/do vernostného programu, pre uskutočnenie objednávky prostredníctvom stránok atď.), ich poskytnutie ako aj nakladanie s nimi (vrátane ich spracúvania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s Osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste internetových stránok (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre ich registrovaných užívateľov, v objednávkovom formulári atď.). Osobitné ustanovenia o nakladaní s Osobnými údajmi podľa predchádzajúcej vety môžu byť začlenené do väčšieho sumárneho dokumentu (napr. do dokumentu všeobecných obchodných podmienok), ktorý bude umiestnený (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste internetových stránok (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre ich registrovaných užívateľov, v objednávkovom formulári atď.). V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia o nakladaní s Osobnými údajmi nebudú na príslušnom mieste internetových stránok umiestnené (resp. inak k dispozícii), na poskytnutie Osobných údajov a nakladanie s nimi (ich spracúvanie) sa vzťahuje ustanovenie bodu 4. a 5. tohto dokumentu.

4. Poskytnutím Osobných údajov spoločnosti PEARS HEALTH CYBER prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára, objednávky, žiadosti o zasielanie akciových ponúk e-mailom atď.) udeľuje návštevník resp. užívateľ internetových stránok spoločnosti PEARS HEALTH CYBER súhlas na spracúvanie všetkých ním takto poskytnutých Osobných údajov. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER je v zmysle udeleného súhlasu oprávnená poskytnuté Osobné údaje spracúvať najmä na účely realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov, na účely skvalitňovania produktov a služieb spoločnosti PEARS HEALTH CYBER ako aj na účely prezentácie a propagácie spoločnosti PEARS HEALTH CYBER, jej partnerov, programov, ňou poskytovaných a/alebo predávaných produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov (napr. vybavenie prijatej objednávky) kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu obchod@mojalekaren.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného spoločnosti PEARS HEALTH CYBER; registrovaný užívateľ stránok môže súhlas so spracúvaním Osobných údajov odvolať aj zrušením svojej registrácie (t.j. potvrdením vymazania jeho záznamu z databázy registrovaných užívateľov stránok v jeho záložke Môj účet -» Editácia registračných údajov -» Vymazať sa z registrovaných). Odvolaním súhlasu zaniká registrácia daného registrovaného užívateľa, prístup daného registrovaného užívateľa stránok do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre registrovaných užívateľov ako aj jeho účasť vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER smie poskytnuté Osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má vo vzťahu k jeho spracúvaným Osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté Osobné údaje návštevníka resp. užívateľa stránok môže spoločnosť PEARS HEALTH CYBER spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Súhlas sa v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok vzťahuje na Osobné údaje, ktoré majú povahu osobného údaja v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ako aj na údaje nemajúce charakter osobného údaja.

5. Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. tohto dokumentu je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách spoločnosti PEARS HEALTH CYBER, jej ponukách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré návštevník resp. užívateľ internetových stránok poskytol spoločnosti PEARS HEALTH CYBER prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára, objednávky, žiadosti o zasielanie akciových ponúk e-mailom atď.). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu obchod@mojalekaren.sk alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného spoločnosti PEARS HEALTH CYBER alebo udelením a odoslaním nesúhlasu so zasielaním informácií prostredníctvom internetovej stránky sprístupnenej preklikom (t.j. aktívnym prelinkom) z informačného e-mailu. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 4. tohto dokumentu). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 5. tohto dokumentu). Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má v súvislosti so zasielaním informácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER môže používať údaje získané na jej internetových stránkach v agregovanej podobe pre zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok a počtu návštevníkov každej jednotlivej internetovej stránky.

7. Používanie technológie cookies na stránkach spoločnosti PEARS HEALTH CYBER upravuje dokument Vyhlásenie o používaní technológie cookies.

8. Stránky spoločnosti PEARS HEALTH CYBER môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť PEARS HEALTH CYBER podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť PEARS HEALTH CYBER iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou PEARS HEALTH CYBER. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti PEARS HEALTH CYBER a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

9. Spoločnosť PEARS HEALTH CYBER si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Jeho zmena nadobudne účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti PEARS HEALTH CYBER, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.