Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na hnačku

ENDIEX CPS DUR 12X200MG

Liek
Kód výrobku: 115161

Používa sa pri liečbe infekčnej hnačky. Pôsobí proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ktoré vyvolávajú črevné ochorenia. Určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Viac informácií

Bežná cena: 4,60 €
4,05
Ušetríte: 12 % (0,55 €)

Skladom viac ako 5 kusov

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Dnes odosielame, zajtra u vás.

Doprava už od 1,50 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie ENDIEX CPS DUR 12X200MG

Používa sa pri liečbe infekčnej hnačky. Pôsobí proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ktoré vyvolávajú črevné ochorenia. Určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2018/01649-TR

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

ENDIEX

200 mg tvrdé kapsulí

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg nifuroxazidu.

Pomocná látka so známym účinkom: oranžová žlť.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula.

Tvrdé želatínové kapsuly, s vrchnou časťou sýtožltou a spodnou časťou svetlooranžovou, obsahujúce žltý prášok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

  • akútne hnačky bakteriálneho pôvodu bez príznakov invázie,

  • hnačky pri črevnej dysmikróbii.

Liečba nevylučuje potrebu rehydratácie, ak to stav pacienta vyžaduje. Množstvo a spôsob rehydratácie (perorálnej alebo i.v.) závisí od závažnosti hnačkového ochorenia, veku a klinického stavu pacienta.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí: 800 mg denne rozdelené do 4 dávok.

Deti staršie ako 6 rokov: 600 mg denne rozdelené do 3 dávok.

Liečba liekom ENDIEX nemá trvať dlhšie ako 7 dní.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na deriváty nitrofuránu v anamnéze alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Podávanie lieku deťom do 6 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U detí je nevyhnutnou súčasťou liečby každej akútnej hnačky rehydratácia. Táto skutočnosť sa musí vziať do úvahy aj u starších detí.

V prípade závažnej dlhotrvajúcej hnačky, ťažkého vracania alebo odmietania jedla má sa zvážiť vnútrožilová rehydratácia.

V prípade infekčnej hnačky s klinickými príznakmi a príznakmi naznačujúcimi invazívny proces, sa majú použiť antibakteriálne látky s dobrou systémovou difúziou.

Pokiaľ hnačka pretrváva po dvoch dňoch liečby, liečebný postup sa má zrevidovať a treba zvážiť perorálnu alebo vnútrožilovú rehydratáciu.

Pacient má byť upozornený na nutnosť:

  • rehydratácie dostatočným množstvom tekutín, sladenými alebo slanými nápojmi, z dôvodu nahradenia straty tekutín spôsobenej hnačkou (priemerný denný príjem vody pre dospelú osobu: 2 litre),

  • dodržiavania správneho príjmu potravy v priebehu celého trvania hnačky:

  •  vynechanie určitých druhov potravín, najmä surovej zeleniny, ovocia, zelenej zeleniny, korenistých jedál, rovnako aj mrazených jedál alebo nápojov.

  •  uprednostnenie grilovaného mäsa a ryže.

Liek obsahuje oranžovú žlť, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky. Gravidným potkanom a králikom sa podávala perorálna dávka 3000 mg/kg/deň resp. 3600 mg/kg/deň, ktorá nedokázala žiadny teratogénny ani fetotoxický účinok. U potkanov nedošlo ani k ovplyvneniu fertility a perinatálneho prežitia. Dávky používané u ľudí sú rádovo okolo 10 mg/kg/deň. V klinickej praxi nie je dostatok relevantných údajov pre vyhodnotenie malformačných alebo fetotoxických vplyvov nifuroxazidu, pokiaľ sa podáva počas tehotenstva. Z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby sa liek počas tehotenstva nepodával.

Dojčenie

Podávanie lieku počas dojčenia je v prípade krátkodobej liečby možné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ENDIEX nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky nifuroxazidu zatriedené do tried orgánových systémov podľa MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
 

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

neznáme

alergické reakcie, ako je kožná vyrážka, urtikária, angioedém, anafylaktický šok

Poruchy nervového systému

neznáme

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

neznáme

nevoľnosť, vracanie

 

 

neznáme

pankreatitída

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

K dispozícii nie sú informácie týkajúce sa prejavov predávkovania nifuroxazidom. V prípade podozrenia na predávkovanie nifuroxazidom, má byťpacient starostlivo sledovaný a má mu byť poskytnutá symptomatická a podporná liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká, iné črevné antiinfektíva.

ATC kód: A07AX03

ENDIEX je intestinálny antibakteriálny liek pôsobiaci na princípe intraluminálneho kontaktu. Antibakteriálny účinok nifuroxazidu (derivátu nitrofuránu) je v podstate obmedzený iba na stenu čreva. Nifuroxazid sa neabsorbuje a nevykazuje žiadny systémový účinok.

Liečivo pôsobí baktericídne a bakteriostaticky na väčšinu črevných patogénov. Široké antibakteriálne spektrum zahŕňa črevné patogény Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Campylobacter a Escherichia coli, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za vznik akútnych, infekčných hnačkových ochorení.

Vznik tolerancie na liečivo sa nezaznamenal. ENDIEX nevyvoláva rezistenciu bakteriálnych kmeňov a nenarušuje normálnu črevnú mikroflóru.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Liek sa z GIT prakticky neresorbuje, 99 % podanej látky zostáva v čreve, 20 % sa vylučuje stolicou nezmenený, ostatné podlieha intraluminálnej chemickej zmene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna perorálna dávka u myší (LD50) bola vyššia ako 4 000 mg/kg. Žiadne symptómy toxicity a biochemických alebo histologických zmien sa nezaznamenali na potkanoch a opiciach užívajúcich perorálne 6 mesiacov dávku nifuroxazidu pohybujúcu sa medzi 1-100 násobkom dennej dávky človeka.

Väčšina 5-nitrofuránov vykazuje mutagénny vplyv na baktérie, ale veľmi slabý alebo žiadny mutagénny vplyv na eukaryotické bunky (vrátane cicavčích).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:

predželatínovaný kukuričný škrob

magnéziumstearát

koloidný bezvodý oxid kremičitý

sodná soľ kroskarmelózy

mikrokryštalická celulóza

Spodná časť kapsuly:

želatína

oxid titaničitý (E171)

oxid železitý červený (E172)

oranžová žlť (E110)

Vrchná časť kapsuly:

chinolínová žlť (E104)

želatína

oxid titaničitý (E171)

oranžová žlť (E110)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 12, 28 , 30, 60 tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

42/0522/06-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. december 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. november 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2018

Informácie o produkte

Výrobca: ZENTIVA A.S.
Značka: Zentiva sk
Produktová rada: Domáca lekárnička
Kód výrobku: 115161
Kód EAN: 8594739203402
kód ŠUKL: 37461
Držiteľ rozhodnutia: ZENTIVA A.S.

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo nifuroxazid. Liek sa používa na liečbu hnačky. 

  • Liek sa používa pri liečbe infekčnej hnačky. Pôsobí proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ktoré vyvolávajú črevné ochorenia. Odolnosť na liečivo nevzniká, preto sa liek môže užívať opakovane.
  • Liek sa užíva aj pri hnačkách neinfekčného pôvodu, spôsobujúcich črevnú dysmikróbiu (zmenu biologickej rovnováhy črevnej mikroflóry), kvasné a hnilobné procesy v črevnom prostredí. Tieto stavy môžu byť spôsobené napríklad diétnou chybou, inou súčasne prebiehajúcou liečbou či prítomnosťou iného ochorenia, nevyhovujúcimi potravinami.
  • Liek je vhodný na užívanie pri hnačkách cestovateľov, nie však na prevenciu týchto hnačiek.

Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie (2)

Recenzie ENDIEX CPS DUR 12X200MG

Recenzie od 2 užívateľov s celkovým hodnotením 95 %.

Pridať recenziu produktu

90 %

pomáha na črevné ochorenie - hnačky

pomáha na črevné ochorenie - hnačky
100 %

Má rýchle účinky a pomáha celkom rýchlo

pomáha

Diskusia

Diskusia ENDIEX CPS DUR 12X200MG

Príbalový leták

Príbalový leták ENDIEX CPS DUR 12X200MG

Príbalovú informáciu k produktu ENDIEX CPS DUR 12X200MG zobrazíte alebo stiahnete tu: ENDIEX CPS DUR 12X200MG.doc

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam