Tie najlepšie darčeky pre zdravie a veľa odmien za vianočné nákupy.

Obľúbené položky
Vybrať odmenu

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na trávenie » Lieky na hnačku

CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Liek
Kód výrobku: 115145
100 %

Liek patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky z tráviaceho systému.

Viac informácií

Pridajte ešte


Načítavam

Podrobné informácie

Podrobné informácie CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Liek patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky z tráviaceho systému.

Liek patrí do skupiny liekov obsahujúcich aktívne uhlie, ktoré pohlcuje plyny a toxické látky z tráviaceho systému.
Liek je určený na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien a mladiství pri akútnej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami a pri dráždivom tračníku a po porade s lekárom u akútnych otráv toxickými látkami.

Liek nie je určený pre deti do 3 rokov. Deťom od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekára.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí trpia vredovým zápalom hrubého čreva, zápalom sliznice žalúdka a nadmerným rozkladom potravy v čreve, alebo hnačkou, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (cukrovka). Liek sa užíva tiež pri diagnostickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest. Viac na adcc.sk

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

<p>
Príloha
č. 2 k&nbsp;notifikácii o zmene, ev. č.: 2018/00352-Z1B</p>
<p>
Príloha
č. 3 k&nbsp;notifikácii o&nbsp;zmene, ev. č.: 2018/04139-Z1B</p>

Písomná informácia pre používateľa

CARBOSORB tablety

320 mg

aktívne uhlie

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

  Ak sa do 2 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo sú CARBOSORB tablety a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARBOSORB tablety

3. Ako užívať CARBOSORB tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CARBOSORB tablety

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo sú CARBOSORB tablety a načo sa používajú

CARBOSORB je liek obsahujúci aktívne uhlie, črevné adsorbens, čo je látka s veľkým aktívnym povrchom a ochrannými vlastnosťami. V tráviacom trakte sa nevstrebáva a viaže na svoj povrch škodlivé látky, plyny, hnilobné produkty, toxíny, produkty látkovej premeny a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré sa týmto stávajú neaktívne.

CARBOSORB je určený na liečbu dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 3 roky. Bez porady s lekárom môžu liek krátkodobo (najviac 2 dni) užívať dospelí vrátane tehotných a dojčiacich žien a dospievajúci pri náhlej hnačke spôsobenej diétnou chybou, pri výskyte menej závažných črevných infekcií spôsobených vírusmi a baktériami, pri plynatosti, poruchách trávenia a pri dráždivom hrubom čreve a po porade s lekárom pri náhlych otravách toxickými látkami.

Len na odporúčanie lekára užívajú liek dospelí, ktorí majú vredový zápal hrubého čreva, zápal sliznice žalúdka a čriev alebo hnačku, ktorá sa vyskytne v priebehu iných základných ochorení (napríklad pri cukrovke). Liek sa užíva tiež pri diagnostickom vyšetrení žlčníka a žlčových ciest.

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CARBOSORB tablety

Neužívajte CARBOSORB tablety

- ak ste alergický na aktívne uhlie alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CARBOSORB, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

CARBOSORB spôsobuje čierne zafarbenie stolice, ktoré môže zakryť krvácanie do tráviaceho traktu.

CARBOSORB nepostačuje pri liečbe infekčnej hnačky.

Deti

Liek nie je určený pre deti vo veku do 3 rokov. Deťom vo veku od 3 rokov môže byť liek podávaný len po odporúčaní lekárom.

Iné lieky a CARBOSORB tablety

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

CARBOSORB ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov:

- znižuje vstrebávanie a tým účinky antikoncepčných liekov užívaných ústami a preto je potrebné, aby sa ženy počas užívania CARBOSORBU poistili aj inou formou antikoncepcie.

- znižuje vstrebávanie a tým účinky iných liekov podávaných ústami, preto musí byť medzi užitím CARBOSORBU a užitím iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín.

CARBOSORB tablety a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby týmto liekom nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

CARBOSORB sa môže užívať v tehotenstve a počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CARBOSORB nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CARBOSORB tablety obsahujú sacharózu a sodík

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3. Ako užívať CARBOSORB tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Bez odporúčania lekára neužívajte tento liek dlhšie ako 2 dni. Odporúčané dávky sú nasledujúce:

Dospelí a dospievajúci

Odporúčaná dávka je 2 – 4 tablety 3 – 4-krát denne. Ak odporúčaná dávka nie je pre vás postačujúca, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám môže zvýšiť dávku na 10 - 12 tabliet 3 - 4-krát denne.

Deti vo veku od 3 rokov

Odporúčaná dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4-krát denne. Ak odporúčaná dávka nie je pre vaše dieťa postačujúca, kontaktujte lekára, ktorý mu môže zvýšiť dávku na 4 - 5 tabliet 3 - 4-krát denne.

Tablety prehltnite celé a zapite malým množstvom vody, alebo ich nechajte rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne rozmiešajte a obsah pohára sa vypite. Tablety môžete tiež rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Odporúča sa užívať CARBOSORB dve hodiny po jedle.

Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorú pripravíte rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku má dieťa zapiť pohárom vody alebo teplého čaju.

Ak užijete viac CARBOSORBU tabliet, ako máte

Užitie väčšieho množstva tohto lieku, ako je odporúčané, môže spôsobiť vracanie alebo zápchu a následne nepriechodnosť čriev.

Ak si myslíte, že u vás alebo u vášho dieťaťa došlo k predávkovaniu liekom, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní CARBOSORBU sa u vás môžu vyskytnúť žalúdočno-črevné poruchy:

- zníženie vstrebávania a tým účinkov súbežne podávaných liekov ústami,

- čierne zafarbenie stolice, ktoré môže maskovať krvácanie do tráviaceho traktu,

- vyššie dávky, ako sú odporúčané, môžu spôsobiť vracanie alebo zápchu a následne nepriechodnosť čriev.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CARBOSORB tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CARBOSORB tablety obsahujú

  Liečivo je aktívne uhlie.

Jedna tableta obsahuje 320 mg aktívneho uhlia.

  Ďalšie zložky sú sacharóza, mikrokryštalická celulóza, glycerol 85 %, želatína, mastenec,

stearan horečnatý a sodná soľ karboxymetylškrobu.

Ako vyzerajú CARBOSORB tablety a obsah balenia

CARBOSORB tablety sú čierne, okrúhle, ploché tablety so skosenými hranami.

Dodávajú sa v PVC/Al blistri v papierovej škatuli.

Veľkosť balenia: 20 tabliet alebo 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.

<p>
4</p>

Informácie o produkte

Výrobca: Medindex, spol.s r.o.
Značka: MEDINDEX
Kód výrobku: 115145
Kód EAN: 8585000415037
kód ŠUKL: 13146
Držiteľ rozhodnutia: Medindex, spol.s r.o.

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Príbalový leták CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Príbalovú informáciu k produktu CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks.doc

Recenzie (1)

Recenzie CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Recenzie od 1 užívateľa s celkovým hodnotením 100 %.

Pridať recenziu produktu

100 %

V "núdzi" spravidla spoľahlivý účinkom.

Diskusia

Diskusia CARBOSORB tbl 320 mg (blis.PVC/Al) 1x20 ks

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam