Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na kožné problémy » Lieky na plesne

SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks

Liek
Kód výrobku: 115926
Indikácie: Sandimmun Neoral obsahuje liečivo cyklosporín, ktoré patrí do skupiny látok označovaných ako imunosupresíva.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

Podobné produkty od rovnakého výrobcu

Odporúčané alternatívne produkty

Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks

Indikácie: Sandimmun Neoral obsahuje liečivo cyklosporín, ktoré patrí do skupiny látok označovaných ako imunosupresíva.

Schválený text k rozhodnutiu o  zmene, ev.č.: 2014/05527-ZME

Písomná informácia pre používateľov

Sandimmun Neoral 25 mg mäkké kapsuly

Sandimmun Neoral 50 mg mäkké kapsuly

Sandimmun Neoral 100 mg mäkké kapsuly

cyklosporín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Sandimmun Neoral a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sandimmun Neoral

3. Ako užívať Sandimmun Neoral

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Sandimmun Neoral

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Sandimmun Neoral a na čo sa používa

Čo je Sandimmun Neoral

Názov vášho lieku je Sandimmun Neoral. Obsahuje liečivo cyklosporín. Patrí do skupiny liečiv označovaných ako imunosupresíva. Tieto lieky sa používajú na potlačenie obranných reakcií organizmu.

Na čo sa Sandimmun Neoral používa a ako účinkuje

  Ak vám transplantovali orgán, kostnú dreň alebo kmeňové bunky, úlohou Sandimmunu Neoral je tlmenie vášho imunitného systému. Sandimmun Neoral bráni odvrhnutiu transplantovaných orgánov tým, že potláča vznik určitých buniek, ktoré by normálne napádali transplantované tkanivo.

  Ak trpíte autoimunitnou chorobou, pri ktorej imunitný systém vášho tela napáda vaše vlastné bunky, Sandimmun Neoral zastavuje takúto imunitnú reakciu. K takýmto chorobám patria aj ťažkosti s očami ohrozujúce zrak (endogénna uveitída vrátane Behçetovej uveitídy), ťažké prípady niektorých kožných chorôb (atopická dermatitída alebo ekzém a psoriáza), ťažká reumatoidná artritída a choroba obličiek, ktorá sa označuje ako nefrotický syndróm.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Sandimmun Neoral

Ak užívate Sandimmun Neoral po transplantácii, predpíše vám ho len lekár, ktorý má skúsenosti s transplantáciami a/alebo autoimunitnými chorobami.

Pokyny v tejto písomnej informácii pre používateľov sa môžu líšiť podľa toho, či užívate tento liek po transplantácii alebo na liečbu autoimunitnej choroby.

Dôsledne dodržujte všetky pokyny svojho lekára. Môžu sa líšiť od všeobecných údajov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Neužívajte Sandimmun Neoral

- ak ste alergický na cyklosporín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  s liekmi obsahujúcimi Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný).

  s liekmi obsahujúcimi dabigatranetexilát (používajú sa na zabránenie vzniku krvných zrazenín po operáciách) alebo bosentan a aliskiren (používajú sa na zníženie vysokého krvného tlaku).

Ak sa vás to týka, neužite Sandimmun Neoral a povedzte o tom svojmu lekárovi. Ak si nie ste istý/á, poraďte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Sandimmun Neoral.

Upozornenia a opatrenia

Pred začiatkom liečby a počas liečby Sandimmunom Neoral okamžite povedzte svojmu lekárovi:

  ak máte akékoľvek príznaky infekcie, napr. horúčku alebo bolesť hrdla. Sandimmun Neoral potláča imunitný systém a môže tiež ovplyvniť schopnosť vášho tela bojovať proti infekcii.

  ak máte ťažkosti s pečeňou.

  ak máte ťažkosti s obličkami. Lekár vám bude robiť pravidelné krvné testy a môže podľa potreby zmeniť dávkovanie.

  ak začnete mať vysoký krvný tlak. Lekár vám bude pravidelne kontrolovať tlak krvi a podľa potreby vám môže predpísať liek na zníženie tlaku krvi.

  ak máte nízke hladiny horčíka v tele. Lekár vám môže predpísať výživové doplnky s horčíkom, najmä bezprostredne po operácii, ak ste po transplantácii.

  ak máte vysoké hladiny draslíka v krvi.

  ak máte dnu.

  ak potrebujete ochranné očkovanie.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka pred liečbou Sandimmunom Neoral alebo počas nej, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Slnečné svetlo a ochrana pred slnkom

Sandimmun Neoral tlmí imunitný systém. To zvyšuje riziko vzniku rakoviny, najmä rakoviny kože a lymfatického systému. Obmedzujte vystavenie sa slnečnému svetlu a ultrafialovému žiareniu:

  Nosením vhodného ochranného odevu.

  Častým nanášaním ochranného krému s vysokým ochranným faktorom.

Poraďte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Sandimmun Neoral:

  ak máte alebo ste mali ťažkosti súvisiace s alkoholom.

  ak máte epilepsiu.

  ak máte akékoľvek ťažkosti s pečeňou.

  ak ste tehotná.

  ak dojčíte.

  ak bol tento liek predpísaný dieťaťu.

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka (alebo si nie ste istý/á), porozprávajte sa so svojim lekárom skôr, ako začnete užívať Sandimmun Neoral. Dôvodom je, že tento liek obsahuje alkohol (pozri nižšie časť „Sandimmun Neoral obsahuje etanol“).

Vyšetrenia počas liečby Sandimmunom Neoral

Váš lekár bude kontrolovať:

  hladiny cyklosporínu v krvi, najmä ak ste po transplantácii,

  váš krvný tlak pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby,

  funkciu vašej pečene a obličiek,

  hladiny lipidov (tukov) v krvi.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Sandimmun Neoral účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.

Navyše, ak užívate Sandimmun Neoral na liečbu choroby nesúvisiacej s transplantáciou (stredná alebo zadná uveitída a Behçetova uveitída, atopická dermatitída, ťažká reumatoidná artritída alebo nefrotický syndróm), neužívajte Sandimmun Neoral:

  ak máte ťažkosti s obličkami (okrem nefrotického syndrómu).

  ak máte infekciu, ktorá nie je zvládaná liekmi.

  ak máte akýkoľvek druh rakoviny.

  ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu), ktorý neznížili lieky. Ak sa vám počas liečby zvýši krvný tlak a nemožno ho znížiť liečbou, lekár má ukončiť vašu liečbu Sandimmunom Neoral.

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka, neužívajte Sandimmun Neoral. Ak si nie ste istý/á, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom pred užitím Sandimmunu Neoral.

Ak sa liečite pre Behçetovu uveitídu, lekár vás bude zvlášť pozorne sledovať, ak máte neurologické príznaky (napr. zvýšenú zábudlivosť, zmeny osobnosti pozorované dlhší čas, psychické poruchy alebo poruchy nálady, pocit pálenia v končatinách, zníženú citlivosť v končatinách, pocit mravčenia v končatinách, slabosť končatín, poruchy chôdze, bolesť hlavy s nevoľnosťou a vracaním alebo bez nich, poruchy videnia vrátane obmedzeného pohybu očnej gule).

Lekár vás bude pozorne sledovať, ak ste starší a liečite sa pre psoriázu alebo atopickú dermatitídu. Ak vám predpísali Sandimmun Neoral na liečbu psoriázy alebo atopickej dermatitídy, nesmiete sa počas liečby vystaviť ultrafialovému žiareniu B, ani fototerapii (liečbe svetlom).

Deti a dospievajúci

Sandimmun Neoral sa nesmie podávať deťom na liečbu inej choroby ako stav po transplantácii, okrem liečby nefrotického syndrómu.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

Skúsenosti s podávaním Sandimmunu Neoral starším pacientom sú obmedzené. Lekár má kontrolovať funkciu vašich obličiek. Ak máte viac ako 65 rokov a máte psoriázu alebo atopickú dermatitídu, máte sa liečiť Sandimmunom Neoral len v mimoriadne závažných prípadoch.

Iné lieky a Sandimmun Neoral

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä ak ste užívali alebo užívate niektorý z nasledujúcich liekov pred liečbou alebo počas liečby Sandimmunom Neoral:

  Lieky, ktoré by mohli ovplyvniť hladiny draslíka. Tieto zahŕňajú lieky obsahujúce draslík, výživové doplnky s draslíkom, lieky na odvodnenie (diuretiká) nazývané diuretiká šetriace draslík a niektoré lieky na zníženie krvného tlaku.

  Metotrexát. Používa sa na liečbu nádorov, ťažkej psoriázy a ťažkej reumatoidnej artritídy.

  Lieky, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť hladinu cyklosporínu (liečivo v Sandimmune Neoral) v krvi. Lekár vám môže skontrolovať hladinu cyklosporínu v krvi pri začatí alebo ukončení liečby inými liekmi.

  K liekom, ktoré môžu zvýšiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: antibiotiká (napr. erytromycín alebo azitromycín), lieky na liečbu hubových infekcií (vorikonazol, itrakonazol), lieky na liečbu chorôb srdca alebo vysokého krvného tlaku (diltiazem, nikardipín, verapamil, amiodarón), metoklopramid (proti nevoľnosti), perorálna antikoncepcia, danazol (na liečbu menštruačných porúch), lieky na liečbu dny (alopurinol), kyselina cholová a jej deriváty (na liečbu žlčových kameňov), inhibítory proteázy používané pri liečbe HIV, imatinib (na liečbu leukémie alebo nádorov), kolchicín, telaprevir (používa sa na liečbu hepatitídy typu C).

  K liekom, ktoré môžu znížiť hladinu cyklosporínu v krvi, patria: barbituráty (používajú sa na liečbu nespavosti), niektoré antiepileptiká (napr. karbamazepín alebo fenytoín), oktreotid (používa sa na liečbu akromegálie alebo neuroendokrinných nádorov v čreve), antibakteriálne lieky požívané na liečbu tuberkulózy, orlistat (používa sa na podporu zníženia hmotnosti), lieky rastlinného pôvodu obsahujúce ľubovník bodkovaný, tiklopidín (používa sa po cievnej mozgovej príhode), niektoré lieky, ktoré znižujú tlak krvi (bosentan) a terbinafín (liek na liečbu hubových infekcií, ktorý sa používa pri infekcii prstov na nohách a nechtov).

  Lieky, ktoré môžu ovplyvniť obličky. Patria k nim: antibakteriálne lieky (gentamycín, tobramycín, ciprofloxacín), lieky na liečbu hubových infekcií, ktoré obsahujú amfotericín B, lieky používané pri infekciách močových ciest, ktoré obsahujú trimetoprim, lieky na liečbu rakoviny, ktoré obsahujú melfalan, lieky používané na zníženie množstva kyseliny v žalúdku (inhibítory vylučovania kyseliny typu antagonistov receptora H2), takrolimus, lieky proti bolesti (nesteroidné protizápalové lieky, napr. diklofenak), lieky s kyselinou fibrovou (používajú sa na zníženie množstva tuku v krvi).

  Nifedipín. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a bolesti srdca. Pri užívaní nifedipínu počas liečby cyklosporínom vám môžu opuchnúť ďasná a prekryť zuby.

  Digoxín (používa sa na liečbu ťažkostí so srdcom), lieky znižujúce hladinu cholesterolu (inhibítory HMG-CoA-reduktázy, nazývané aj statíny), prednizolón, etopozid (používa sa na liečbu rakoviny), repaglinid (liek na liečbu cukrovky), imunosupresíva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a špecifické lieky na liečbu rakoviny nazývané antracyklíny (napr. doxorubicín).

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka (alebo si nie ste istý/á), porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Sandimmun Neoral.

Sandimmun Neoral a jedlo a nápoje

Neužívajte Sandimmun Neoral s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou. Môžu ovplyvniť účinok Sandimmunu Neoral.

Tehotenstvo a dojčenie

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek. Lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania Sandimmunu Neoral počas tehotenstva.

  Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Skúsenosti s podávaním Sandimmunu Neoral počas tehotenstva sú obmedzené. Sandimmun Neoral sa v zásade nemá užívať počas tehotenstva. Ak je potrebné, aby ste užívali tento liek, váš lekár sa s vami porozpráva o prínose a možných rizikách liečby počas tehotenstva.

  Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Dojčenie sa neodporúča počas liečby Sandimmunom Neoral. Liečivo cyklosporín prestupuje do materského mlieka. Môže to mať účinok na vaše dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Sandimmun Neoral obsahuje alkohol. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Sandimmun Neoral obsahuje etanol

Sandimmun Neoral obsahuje približne 12,0 % etanolu (alkoholu), čo predstavuje 500 mg v jednej dávke používanej u pacientov po transplantácii. To zodpovedá približne 15 ml piva alebo 5 ml vína v jednej dávke.

Alkohol môže škodiť, ak máte problémy s alkoholom (alkoholizmus), epilepsiu, poranenie mozgu, ťažkosti s pečeňou, alebo ak ste tehotná alebo dojčíte. Môže byť škodlivý, aj ak sa liek podáva deťom.

Sandimmun Neoral obsahuje ricínový olej

Sandimmun Neoral obsahuje ricínový olej, ktorý môže vyvolať nepríjemné pocity v žalúdku a hnačku.

3. Ako užívať Sandimmun Neoral

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku.

Dávkovanie tohto lieku lekár starostlivo prispôsobí vašim individuálnym potrebám. Príliš vysoká dávka môže ovplyvniť vaše obličky. Pravidelne budete chodiť na krvné testy a vyšetrenia do nemocnice, najmä ak ste po transplantácii. Budete tak mať možnosť porozprávať sa s lekárom o vašej liečbe a o akýchkoľvek problémoch, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť.

Koľko Sandimmunu Neoral užívať

Váš lekár pre vás určí správnu dávku Sandimmunu Neoral. Bude závisieť od vašej telesnej hmotnosti a od dôvodu, pre ktorý liek užívate. Váš lekár vám povie aj to, ako často máte liek užívať.

  U dospelých:

Po transplantácii orgánu, kostnej drene alebo kmeňových buniek

  Celková denná dávka je obyčajne medzi 2 mg a 15 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

  Vyššie dávky sa obvykle užívajú pred a bezprostredne po transplantácii. Nižšie dávky sa užívajú, keď sa transplantovaný orgán alebo kostná dreň stabilizuje.

  Váš lekár dávkovanie upraví tak, aby bolo pre vás čo najlepšie. Môžu na to byť potrebné krvné testy.

Endogénna uveitída

  Celková denná dávka je obyčajne medzi 5 mg a 7 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Nefrotický syndróm

  Celková denná dávka u dospelých je obyčajne 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s obličkovými ťažkosťami prvá dávka užitá každý deň nemá prekročiť 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Ťažká reumatoidná artritída

  Celková denná dávka je obyčajne medzi 3 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

Psoriáza a atopická dermatitída

  Celková denná dávka je obyčajne medzi 2,5 mg a 5 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky.

  U detí:

Nefrotický syndróm (choroba obličiek)

  Celková denná dávka u detí je obyčajne 6 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Je rozdelená na dve dávky. U pacientov s obličkovými ťažkosťami prvá dávka užitá každý deň nemá prekročiť 2,5 mg na kilogram telesnej hmotnosti.

Užívajte liek presne podľa pokynov vášho lekára a nikdy si svojvoľne nemeňte dávkovanie, aj keď sa budete cítiť dobre.

Zmena liečby zo Sandimmunu na Sandimmun Neoral

Už ste možno užívali iný liek s názvom mäkké želatínové kapsuly Sandimmun alebo perorálny roztok Sandimmun. Váš lekár môže rozhodnúť, že ich nahradí týmto liekom, t.j. perorálnym roztokom Sandimmun Neoral.

  Všetky tieto lieky obsahujú liečivo cyklosporín.

  Sandimmun Neoral je v porovnaní so Sandimmunom iná, vylepšená lieková forma cyklosporínu. Cyklosporín sa zo Sandimmunu Neoral lepšie vstrebáva do krvi a je menej pravdepodobné, že jeho vstrebávanie ovplyvní užívanie lieku spolu s jedlom. To znamená, že hladiny cyklosporínu vo vašej krvi budú stálejšie pri Sandimmune Neoral ako pri Sandimmune.

Ak vám lekár zmení liečbu zo Sandimmunu na Sandimmun Neoral:

  Nezačnite opäť užívať Sandimmun, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

  Po zmene liečby zo Sandimmunu na Sandimmun Neoral vás bude lekár počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať. Dôvodom je zmena vstrebávania cyklosporínu do krvi. Lekár sa ubezpečí, že dostávate správnu dávku vzhľadom na vaše individuálne potreby.

  Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné znížiť vašu dávku. Nikdy si dávku neznižujte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

Ak vám lekár zmení liečbu z jednej perorálnej liekovej formy cyklosporínu na inú

Po zmene z jednej perorálnej formy cyklosporínu na druhú:

  Lekár vás bude počas krátkeho obdobia dôslednejšie sledovať.

  Môžu sa u vás vyskytnúť vedľajšie účinky. Ak sa to stane, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Možno bude potrebné zmeniť vašu dávku. Nikdy si dávku nemeňte svojvoľne, pokiaľ vám to neodporučí lekár.

Kedy užívať Sandimmun Neoral

Užívajte Sandimmun Neoral každý deň v rovnakom čase. Je to veľmi dôležité, ak ste po transplantácii.

Ako užívať Sandimmun Neoral

Vašu dennú dávku užite vždy rozdelenú na dve dávky.

Vyberte kapsuly z blistrového balenia. Kapsuly prehltnite celé a zapite ich vodou.

Ako dlho užívať Sandimmun Neoral

Váš lekár vám povie, ako dlho budete potrebovať liečbu Sandimmunom Neoral. Závisí to od toho, či užívate Sandimmun Neoral po transplantácii, alebo na liečbu závažnej kožnej choroby, reumatoidnej artritídy, uveitídy alebo nefrotického syndrómu. Liečba ťažkého ekzému obvykle trvá 8 týždňov.

Užívajte Sandimmun Neoral tak dlho, ako vám povie váš lekár.

Ak máte otázky o tom, ako dlho užívať Sandimmun Neoral, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Sandimmunu Neoral, ako máte

Ak omylom užijete priveľa lieku, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Sandimmun Neoral

  Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je ale už takmer čas na vašu ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku. Ďalej pokračujte v obvyklom užívaní.

  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Sandimmun Neoral

Neprerušte užívanie Sandimmunu Neoral, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Pokračujte v užívaní Sandimmunu Neoral, aj keď sa budete cítiť dobre. Prerušenie liečby Sandimmunom Neoral môže zvýšiť riziko odvrhnutia transplantovaného orgánu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak si všimnete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:

  Tak ako iné lieky, ktoré pôsobia na imunitný systém, cyklosporín môže ovplyvniť schopnosť vášho tela bojovať proti infekciám a môže spôsobiť vznik nádorov alebo iných druhov rakoviny, najmä kože. Príznakom infekcie môže byť horúčka alebo bolesť hrdla.

  Zmeny videnia, strata koordinácie, nemotornosť, strata pamäti, ťažkosti pri hovorení alebo porozumení tomu, čo hovoria iní, a svalová slabosť. Môžu to byť príznaky infekcie mozgu, ktorá sa nazýva progresívna multifokálna leukoencefalopatia.

  Poruchy mozgu s príznakmi ako záchvaty kŕčov, zmätenosť, pocit dezorientovanosti, znížená schopnosť reagovať, zmeny osobnosti, rozrušenosť, nespavosť, zmeny videnia, slepota, bezvedomie, ochrnutie časti tela alebo celého tela, stuhnutosť šije, strata koordinácie s neobvyklým rečovým prejavom a pohybmi očí alebo bez nich.

  Opuch v zadnej časti oka. Môže byť spojený s neostrým videním. Váš zrak môže tiež ovplyvniť zvýšený tlak v hlave (benígna intrakraniálna hypertenzia).

  Ťažkosti s pečeňou a jej poškodenie so zožltnutím kože a očí alebo bez neho, nevoľnosť, strata chuti do jedenia a tmavý moč.

  Ťažkosti s obličkami, ktoré môžu významne znížiť množstvo vytvoreného moču.

  Nízky počet červených krviniek alebo krvných doštičiek. Príznaky zahŕňajú bledú kožu, pocit únavy, dýchavičnosť, tmavý moč (príznak rozpadu červených krviniek), tvorbu podliatin alebo krvácanie bez zjavnej príčiny, pocit zmätenosti, pocit dezorientovanosti, zníženú pozornosť a ťažkosti s obličkami.

Ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky: Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí.

  Ťažkosti s obličkami.

  Vysoký tlak krvi.

  Bolesť hlavy.

  Nekontrolovateľné chvenie tela.

  Nadmerný rast ochlpenia na tele a tvári.

  Vysoké hladiny tukov (lipidov) v krvi.

Ak je ktorýkoľvek z týchto účinkov závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Časté vedľajšie účinky: Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 zo 100 ľudí.

  Kŕče (záchvaty kŕčov).

  Ťažkosti s pečeňou.

  Vysoká hladina cukru v krvi.

  Únava.

  Strata chuti do jedenia.

  Nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, zápcha, hnačka.

  Nadmerný rast vlasov.

  Akné, návaly horúčavy.

  Horúčka.

  Nízky počet bielych krviniek.

  Strata citlivosti alebo mravčenie.

  Bolesť svalov, svalové kŕče.

  Vred žalúdka.

  Prerastanie a prekrývanie zubov ďasnami.

  Vysoká hladina kyseliny močovej alebo draslíka v krvi, nízka hladina horčíka v krvi.

Ak je ktorýkoľvek z týchto účinkov závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Menej časté vedľajšie účinky: Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 z 1 000 ľudí.

  Príznaky mozgových porúch vrátane náhlych záchvatov, duševná zmätenosť, nespavosť, dezorientovanosť, poruchy videnia, bezvedomie, pocit slabosti v končatinách, poruchy pohybov.

  Vyrážky.

  Celkový opuch.

  Zvýšenie telesnej hmotnosti.

  Nízky počet červených krviniek, nízky počet krvných doštičiek v krvi, čo môže zvýšiť riziko krvácania.

Ak je ktorýkoľvek z týchto účinkov závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Zriedkavé vedľajšie účinky: Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 z 10 000 ľudí.

  Nervové poruchy so stratou citlivosti alebo mravčením v prstoch rúk a nôh.

  Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) so silnou bolesťou v hornej časti brucha.

  Svalová slabosť, strata svalovej sily, bolesť svalov v nohách alebo rukách alebo kdekoľvek v tele.

  Rozpad červených krviniek, vrátane problémov s obličkami a s príznakmi ako je opuch tváre, brucha, rúk a/alebo nôh, znížené močenie, ťažkosti s dýchaním, bolesť na hrudi, kŕče, bezvedomie.

  Zmeny menštruačného cyklu, zväčšenie prsníkov u mužov.

Ak je ktorýkoľvek z týchto účinkov závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: Tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 až 10 zo 100 000 ľudí.

  Opuch v zadnej časti oka, čo môže byť spojené so zvýšeným tlakom v hlave a poruchami zraku.

Ak je tento účinok závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné vedľajšie účinky s neznámou častosťou: Častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

  Závažné ťažkosti s pečeňou spojené so zožltnutím očí alebo kože alebo bez neho, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), strata chuti do jedenia, tmavo sfarbený moč, opuch tváre, nôh, rúk a/alebo celého tela.

  Krvácanie do kože alebo fialové škvrny na koži, náhle krvácanie bez zjavnej príčiny.

  Migréna alebo silná bolesť hlavy, často sprevádzaná nevoľnosťou a vracaním a citlivosťou na svetlo.

  Bolesť v nohách a chodidlách.

Ak je ktorýkoľvek z týchto účinkov závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí a dospievajúcich sa v porovnaní s dospelými neočakávajú žiadne ďalšie vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Sandimmun Neoral

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

  Neuchovávajte kapsuly na teplom mieste (maximálna teplota 25°C).

  Nechajte kapsuly vo fólii. Vyberte ich, len ak je čas užiť váš liek.

  Pri otvorení blistra je cítiť charakteristický zápach. Je to normálne a neznamená to, že s kapsulami niečo nie je v poriadku.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sandimmun Neoral obsahuje

  Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 25 mg cyklosporínu.

  Ďalšie zložky sú:

   Obsah kapsuly: alfa-tokoferol, bezvodý etanol, propylénglykol, mono-di-triglyceridy z kukuričného oleja, makrogolglycerolhydroxystearát/polyoxyl hydrogénovaný ricínový olej.

   Telo kapsuly: čierny oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), glycerol 85 %, propylénglykol, želatína.

   Potlač: kyselina karmínová (E120).

  Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 50 mg cyklosporínu.

  Ďalšie zložky sú:

   Obsah kapsuly: alfa-tokoferol, bezvodý etanol, propylénglykol, mono-di-triglyceridy z kukuričného oleja, makrogolglycerolhydroxystearát/polyoxyl hydrogénovaný ricínový olej.

   Telo kapsuly: oxid titaničitý (E171), glycerol 85 %, propylénglykol, želatína.

   Potlač: kyselina karmínová (E120).

  Liečivo je cyklosporín. Každá kapsula obsahuje 100 mg cyklosporínu.

  Ďalšie zložky sú:

   Obsah kapsuly: alfa-tokoferol, bezvodý etanol, propylénglykol, mono-di-triglyceridy z kukuričného oleja, makrogolglycerolhydroxystearát/polyoxyl hydrogénovaný ricínový olej.

   Telo kapsuly: čierny oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), glycerol 85 %, propylénglykol, želatína.

   Potlač: kyselina karmínová (E120).

Ako Sandimmun Neoral vyzerá a obsah balenia

Sandimmun Neoral 25 mg mäkké kapsuly sú modrosivé, oválne, s označením „NVR 25 mg“ červenej farby.

Sandimmun Neoral 50 mg mäkké kapsuly sú žltobiele, podlhovasté, s označením „NVR 50 mg“ červenej farby.

Sandimmun Neoral 100 mg mäkké kapsuly sú modrosivé, podlhovasté, s označením „NVR 100 mg“ červenej farby.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť dostupné.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobca:

Novartis Pharma GmbH, Norimberg, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Neoral - Sandimmun

Bulharsko Sandimmun Neoral

Cyprus Sandimmun Neoral

Česká republika Sandimmun Neoral

Dánsko Sandimmun Neoral

Grécko Sandimmun Neoral

Estónsko Sandimmun Neoral

Fínsko Sandimmun Neoral

Francúzsko Neoral

Holandsko Neoral

Chorvátsko Sandimmun Neoral

Írsko Sandimmun Neoral

Island Sandimmun Neoral

Litva Sandimmun Neoral

Lotyšsko Sandimmun Neoral

Luxembursko Sandimmun Optoral

Maďarsko Sandimmun Neoral

Malta Sandimmun Neoral

Nemecko Sandimmun Optoral

Nórsko Sandimmun Neoral

Poľsko Sandimmun Neoral

Portugalsko Sandimmun Neoral

Rakúsko Sandimmun - Neoral

Rumunsko Sandimmun Neoral

Slovinsko Sandimmun Neoral

Španielsko Sandimmun Neoral

Švédsko Sandimmun Neoral

Taliansko Sandimmun Neoral

Veľká Británia Neoral

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2015.

<p>

  <p>

</p>

Informácie o produkte

Výrobca: VULM, a. s. Říčany
Značka: VULM
Kód výrobku: 115926
Kód EAN: 8594050584686
Držiteľ rozhodnutia: VULM, a. s. Říčany

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Indikácie:

Sandimmun Neoral obsahuje liečivo cyklosporín, ktoré patrí do skupiny látok označovaných ako imunosupresíva. Táto zlúčenina tlmí časť prirodzených obranných reakcií organizmu.

Používa sa pri:
- transplantácii orgánu alebo kostnej drene
- závažnom kožnom ochorení
-ťažkej reumatoidnej artritíde
- endogénnej uveitíde
- nefrotickom syndróme

Viac na adcc.sk

Príbalový leták

SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks

Diskusia

Diskusia k produktu SANDIMMUN NEORAL 50 mg cps 1x50 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam