MojaLekáreň.sk

OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

Liek
OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky.

Viac informácií

Na sklade viac ako 5 kusov Zajtra odosielame, u vás pozajtra.

5,29 €

Pridať do obľúbených Potrebujem poradiť

Pridajte ešte

Do košíka
Do košíka

OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

Na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky. Liek je vhodný aj pre deti. Liek je určený na vkvapkávanie do oka.

Tento liek má antiseptický účinok (proti choroboplodným mikroorganizmom); je určený na vkvapkávanie do oka pri liečbe nehnisavých zápalov, t.j. ak nie je nutná liečba antibiotikami.

Bez porady s lekárom sa liek používa na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky.

Pri závažnejších zápaloch, hlavne hnisavých, je nevyhnutné vyhľadať lekára.

Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

Lieková forma

očná roztoková instilácia

Číra bezfarebná tekutina bez mechanických častíc slabej aromatickej vône; pri potrasení pení.

Liečivá látka

  • Liečivá sú: karbetopendecíniumbromid 2 mg, kyselina boritá 190 mg a bórax 5 mg v 10 ml.
  • Ďalšie zložky sú: dihydrát edetanu disodného, voda na injekciu.

Ako užívať

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak, vkvapkáva sa do dolnej časti spojovkového vaku pri prudkých zápaloch 1 kvapka každú 1 – 2 hodiny, pri dlhotrvajúcich zápaloch 1 kvapka 1 – 3-krát denne.

Liek sa môže používať maximálne 10 dní.

Postup pri vkvapkávaní: Palcom jednej ruky stiahnite spodnú mihalnicu dolu, mierne zakloňte hlavu, pozerajte sa hore a druhou rukou vkvapnite do oka 1 kvapku.

Ak máte pocit, že účinok lieku Ophthalmo-Septonex je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na čo si dať pozor

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. OPHTHALMO-SEPTONEX je liek na očné použitie.

Obsah balenia

Balenie obsahuje 10 ml.

Nežiaduce účinky

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj tento prípravok nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého - nežiaduce účinky nájdete v príbalovom letáku. 

Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo na adresu:

ŠÚKL, Oddelenie farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26

alebo e-mailom: neziaduce.ucinky@sukl.sk 

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Informácie o produkte

Kód výrobku:
122327
Kód EAN:
8594737040917
Kód ŠUKL:
00802
ATC kód:
S01AX
ATC názov:
Iné antiinfektíva
Farmakoterapeutická skupina:
oftalmologiká | antiinfektíva | iné antiinfektíva
Držiteľ rozhodnutia:

Oznámiť nežiaduce účinky

OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

Príbalovú informáciu k produktu OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml stiahnete vo formáte doc tu: OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml.doc

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2019/00768-TR

Písomná informácia pre požívateľa

OPHTHALMO-SEPTONEX

očná roztoková instilácia

karbetopendecíniumbromid, kyselina boritá a bórax

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, opýtajte sa svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

V písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ophthalmo-Septonex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Septonex

3. Ako používať Ophthalmo-Septonex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Septonex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ophthalmo-Septonex a na čo sa používa

Tento liek má antiseptický účinok (proti choroboplodným mikroorganizmom); je určený na vkvapkávanie do oka pri liečbe nehnisavých zápalov, t.j. ak nie je nutná liečba antibiotikami.

Bez porady s lekárom sa liek používa na liečbu akútnych a chronických nehnisavých zápalov spojoviek, očných mihalníc a nehnisavých povrchových zápalov rohovky.

Pri závažnejších zápaloch, hlavne hnisavých, je nevyhnutné vyhľadať lekára.

Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ophthalmo-Septonex

Nepoužívajte Ophthalmo-Septonex

- ak ste alergický na karbetopendecíniumbromid, kyselinu boritú a bórax alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak trpíte suchým zápalom rohovky (zápal vyvolaný zníženou tvorbou sĺz prejavujúci sa pocitom sucha, pálením a rezaním v oku).

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Ophthalmo-Septonex:

- ak trpíte nejakým závažnejším očným ochorením. O vhodnosti používania tohto lieku sa poraďte so svojím očným lekárom.

- ak používate mäkké kontaktné šošovky, nesmú byť počas používania lieku vložené do očí. Pred aplikáciou lieku Ophthalmo-Septonex šošovky z oka vyberte a vložte ich späť až 30 minút po vkvapnutí lieku.

Iné lieky a Ophthalmo-Septonex

Podávanie akýchkoľvek iných očných kvapiek môže vyplavením lieku Ophthalmo-Septonex znížiť jeho účinok. Preto medzi použitím rôznych očných liekov musí uplynúť najmenej 30 minút.

Ak používate, alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ophthalmo-Septonex môžete používať počas tehotenstva a dojčenia len na odporúčanie lekára.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ophthalmo-Septonex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak po aplikácii môže prechodne vzniknúť rozmazané videnie. Preto môžete tieto činnosti vykonávať až po odznení tohto prechodného účinku.

3. Ako používať Ophthalmo-Septonex

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak, vkvapkáva sa do dolnej časti spojovkového vaku pri prudkých zápaloch 1 kvapka každú 1 – 2 hodiny, pri dlhotrvajúcich zápaloch 1 kvapka 1 – 3-krát denne.

Liek sa môže používať maximálne 10 dní.

Postup pri vkvapkávaní: Palcom jednej ruky stiahnite spodnú mihalnicu dolu, mierne zakloňte hlavu, pozerajte sa hore a druhou rukou vkvapnite do oka 1 kvapku.

Ak máte pocit, že účinok lieku Ophthalmo-Septonex je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac lieku Ophthalmo-Septonex, ako máte

Pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť Ophthalmo-Septonex

Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale u citlivých osôb sa môžu vyskytnúť prejavy prekrvenia a pálenia spojovky.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ophthalmo-Septonex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v chladničke, chráňte pred mrazom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení fľaštičky sa môže liek používať maximálne 28 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ophthalmo-Septonex obsahuje

- Liečivá sú: karbetopendecíniumbromid 2 mg, kyselina boritá 190 mg a bórax 5 mg v 10 ml.

- Ďalšie zložky sú: dihydrát edetanu disodného, voda na injekciu.

Ako vyzerá Ophthalmo-Septonex a obsah balenia

Číra bezfarebná tekutina bez mechanických častíc slabej aromatickej vône; pri potrasení pení.

Balenie: 10 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandsko

Výrobca

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Str. 3

89143 Blaubeuren

Nemecko

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2019.

OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

OPHTHALMO-SEPTONEX očná roztoková instilácia 10 ml

Máte otázky k produktu?
Opýtajte sa v diskusii

Pridať nový príspevok do diskusie

Mohlo by vás zaujímať

Do košíka
Do košíka
Spýtajte sa lekárnika

Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním.

Zistiť viac

DOPRAVA ZADARMO

k nákupu nad 20 €

Prihláste sa k odberu noviniek
a zľavový kód vám pošleme e-mailom.