Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 125194
Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory vápnikových kanálov.

Viac informácií

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory vápnikových kanálov.
<p>
Príloha č. 2 k&nbsp;notifikácii
o zmene, ev. č.: 2017/06123-Z1B, 2018/00410-Z1B</p>
<p>

</p>
<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

Agen 10

10 mg tablety

amlodipíniumbesilát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Agen 10 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Agen 10

3. Ako užívať Agen 10

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Agen 10

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Agen 10 a na čo sa používa

Agen 10 obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory vápnikových kanálov.

Agen 10 sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.

U pacientov s vysokým tlakom krvi váš liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Agen 10 tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Váš liek neposkytuje okamžitú úľavu od bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Agen 10

Neužívajte Agen 10

  ak ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktorýkoľvek iný blokátor vápnikových kanálov. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

  ak máte veľmi nízky tlak krvi (ťažkú hypotenziu).

  ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálna stenóza) alebo ak máte kardiogénny šok (stav, keď vaše srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

  ak máte srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Agen 10, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Informujte vášho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

  nedávno prekonanú srdcovú príhodu

  srdcové zlyhanie

  závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza)

  ochorenie pečene

  ste starší človek a treba vám zvýšiť dávku

Deti a dospievajúci

Agen 10 nebol študovaný u detí mladších ako 6 rokov. Agen 10 sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku u detí a dospievajúcich, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Agen 10

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Agen 10 môže mať negatívny vplyv na iné lieky alebo naň môžu mať negatívny vplyv iné lieky, ako sú:

  ketokonazol, itrakonazol (lieky na hubové a plesňové infekcie)

  ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV)

  rifampicín, erytromycín, klaritromycín (na liečbu infekcií vyvolaných baktériami)

  Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

  verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

  dantrolén (infúzia na liečbu závažných teplôt)

  takrolimus (na reguláciu imunitnej reakcie organizmu, umožňuje organizmu prijať transplantovaný orgán)

  simvastatín (liek používaný na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi)

  cyklosporín (liek na potlačenie imunitného systému)

  rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká).

Agen 10 môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu krvného tlaku.

Agen 10 a jedlo, nápoje a alkohol

Ľudia, ktorí užívajú Agen 10, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Agenu 10 na zníženie tlaku krvi.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená.

Dojčenie

Ukázalo sa, že amlodipín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako užijete Agen 10.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Agen 10 môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.

3. Ako užívať Agen 10

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná úvodná dávka je 1 tableta Agenu 5 jedenkrát denne. Dávka sa môže zvýšiť na 1 tabletu Agenu 10 jedenkrát denne.

Váš liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Agen 10 nezapíjajte grapefruitovou šťavou.

Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka u detí a dospievajúcich (vo veku 6 - 17 rokov) je pol tablety Agenu 5 jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 1 tableta Agenu 5 jedenkrát denne.

Tableta Agenu 5 sa môže rozdeliť na rovnaké dávky k čomu slúži deliaca ryha.

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite vášho lekára.

Ak užijete viac Agenu 10, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Agen 10

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Agen 10

Váš lekár vám poradí, ako dlho máte užívať váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak váš liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

  Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní

  Opuch očných viečok, tváre alebo pier

  Opuch jazyka a hrtana, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní

  Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, závažné svrbenie, tvorba pľuzgierov, olupovanie a opuch kože, zápal sliznicových membrán (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza) alebo iné alergické reakcie

  Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu

  Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle

Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrváva dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

  opuch členkov (edém)

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

  bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby)

  búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca), začervenanie

  bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea)

  porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti

  únava, slabosť

  poruchy videnia, dvojité videnie

  svalové kŕče

Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

  zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť

  tras, poruchy chuti, mdloby

  znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti

  zvonenie v ušiach

  nízky krvný tlak

  kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída)

  sucho v ústach, vracanie

  vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky

  ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení

  neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov

  bolesť, celková nevoľnosť

  bolesti kĺbov alebo svalov, bolesti chrbta

  nárast alebo pokles telesnej hmotnosti

(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

  zmätenosť

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

  znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

  zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia)

  ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk

  opuch ďasien

  zápal sliznice žalúdka (gastritída)

  poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov

  zvýšené napätie vo svaloch

  zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou

  citlivosť na svetlo

Neznáme (častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

  tras, stuhnuté držanie tela, kamenná tvár, pomalé pohyby a nemotornosť, nerovnovážna chôdza.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Agen 10

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Agen 10 obsahuje

- Liečivo je amlodipíniumbesilát 13,870 mg, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu v 1 tablete.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan vápenatý, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Agen 10 a obsah balenia

Agen 10 je dostupný vo forme bielych až takmer bielych tabliet podlhovastého tvaru, na jednej strane s deliacou ryhou a vyrazenými symbolmi ,,A“ a ,,10“ umiestnenými naľavo a napravo od deliacej ryhy. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosť balenia: 10, 30 a 90 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2018.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 125194
Kód EAN: 8594739203150

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú blokátory vápnikových kanálov.

Používa sa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína. Viac na adcc.sk

Príbalový leták

AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks zobrazíte alebo stiahnete tu: AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks.doc

Recenzie

Recenzie produktu AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks

Diskusia

Diskusia k produktu AGEN 10 tbl 10 mg 1x90 ks

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám