Obľúbené položky

Úvodná stránka » Pravidla súťaže Vianoce budú - Pán Boh zaplať!

Pravidla súťaže Vianoce budú - Pán Boh zaplať!

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže organizovanej pod názvom "Vianoce budú - Pán Boh zaplať!" (ďalej len "súťaž") je obchodná spoločnosť Pears Health Cyber, sro, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČ 25784684, zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 69981 (ďalej len "organizátor").

2. Doba trvania súťaže

Súťaž bude prebiehať od 8. 11. 2017 00:01 hodín do 20. 12. 2017 do 23:59 hod

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, pri splnení týchto podmienok:

Pri registrácii do súťaže sú vyžadované údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo.

​Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Pears Health Cyber ​​s.r.o. ani osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba vylúčená zo súťaže, cena sa tejto osobe neodovzdá.

4. Mechanika súťaže

Každý účastník sa môže súťaže po dobu jej trvania zúčastniť na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce a po kliknutí na ľubovoľnú postavičku z betlehema tak môže získať nasledovnú odmenu, a to:

Priradenie bežných a špeciálnych denných výhier účastníkom súťaže vykonáva automatizovaný algoritmus formou náhodného priradenia výhry v priebehu dňa. Mechanizmus náhody neumožňuje nijako ovplyvniť výber výhercov ani organizátorom súťaže.

Účastníci súťaže budú o získanej výhre informovaní priamo na stránkach súťaže v sekcii Moje výhry na stránke www.mojalekaren.sk/vianoce.

Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť meno a priezvisko výhercov špeciálnych denných výhier Pán Boh zaplať.

Súťažiaci môžu získať bežnú alebo špeciálnu výhru raz denne kliknutím na postavičku v betleheme. V prípade, že súťažiaci zdieľa stránku www.mojalekaren.sk/vianoce na svoj Facebookový profil pomocou tlačidla "Zdieľať na Facebooku", môže mimoriadne v danom dni súťažiť kliknutím na postavičku druhýkrát. Toto je možné pre každého súťažiaceho nanajvýš jedenkrát počas celého trvania súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane organizátora nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi.

5. Osobné údaje

Súťažiaci udeľuje podľa Zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ním nahlásených v rámci súťaže za účelom odovzdania výhry a za účelom informovania o ďalších marketingových akciách organizátora, ako aj ponuky produktov organizátora alebo dodávateľa hlavnej ceny a zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Správcom osobných údajov v zmysle zákona je organizátor súťaže.

Účastník súťaže má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže povedie k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb., tz. najmä právo prístupu k informáciám o spracovaní údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov.

Súťažiaci má právo obrátiť sa na organizátora alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v prípade podozrenia z porušenia svojich práv.

6. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Českej republiky ani oprávnené záujmy organizátora.

Organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii u organizátora súťaže na www.mojalekaren.sk/vianoce, v prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na marketing@lekarna.cz.

Tieto pravidlá sú platné a účinné od 8. 11. 2017.

Pravidlá súťaže na stiahnutie vo formáte pdf

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam