Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Doplňková výživa

Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks) - príbalový leták

Liek
Kód výrobku: 370789

Liek sa používa ako alternatívny zdroj na doplnenie zinku pri liečbe nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť dostatočný príjem zinku.

Viac informácií

7,99

Skladom do 24 hodín

Tovar odošleme 25. 9. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 9. 2018.

Tovar odošleme 25. 9. 2018, predpokladaný termín doručenia 26. 9. 2018.

Doprava za 1 €, nad 30 € zadarmo

Pridajte ešte


Načítavam
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks)

Liek sa používa ako alternatívny zdroj na doplnenie zinku pri liečbe nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť dostatočný príjem zinku.

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č. 2012/07128

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2012/07129

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Zinkorot

tablety

Liečivo: dihydrát zinkumorotátu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zinkorot a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zinkorot

3. Ako užívať Zinkorot

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zinkorot

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Zinkorot a na čo sa používa

Zinkorot ako doplnok zinku sa používa na liečbu nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť dostatočný príjem zinku.

Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

funkcii imunitného systému

celistvosti kože

hojení rán

chuti a čuchu

funkcii štítnej žľazy

raste a vývoji tela

dozrievaní semenníkov

neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy (cukrov)).

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, pretože bolo preukázané, že nedostatok alebo nadbytok zinku sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zinkorot

Neužívajte Zinkorot

ak ste alergický (precitlivený) na zinkumorotát, zinok alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

Deti a dospievajúci

Zinkorot sa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov. Pre túto vekovú skupinu sú vhodnejšie iné liekové formy.

Upozornenia a opatrenia

Zinok môže ovplyvniť vstrebávanie medi. Ak užívate Zinkorot dlhý čas, je potrebné, aby váš lekár sledoval koncentráciu medi v krvi.

Iné lieky a Zinkorot

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Chelačné látky (používajú sa na odstránenie ťažkých kovov z tela) ako je D-penicilamín, kyselina dimerkaptopropansulfonová (DMPS), kyselina dimerkaptosukcinylová (DMSA) a kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA) môžu znížiť vstrebávanie zinku a zvýšiť jeho vylučovanie z tela.

Súbežné užívanie solí železa, medi a vápnika môže znižovať vstrebávanie zinku.

Vysoké dávky zinku môžu znižovať vstrebávanie medi a železa.

Zinok znižuje vstrebávanie tetracyklínov, ofloxacínu a iných chinolónov (antibiotík (napr. norfloxacínu, ciprofloxacínu). Z tohto dôvodu musíte ponechať aspoň 3-hodinový odstup medzi užívaním zinku a uvedených liekov.

Zinkorot a jedlo a nápoje

Jedlá s vysokým obsahom fytínov (napr. cereálie, strukoviny, orechy) znižujú vstrebávanie zinku. Káva môže zabrániť vstrebávaniu zinku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Informujte prosím svojho lekára, ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo plánujte otehotnieť. Zinkorot sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia, jedine ak vám bol zistený nedostatok zinku.

Ak bol zistený nedostatok zinku, Zinkorot vám lekár môže predpísať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o vplyve Zinkorotu na vedenie vozidiel a obsluhu strojov. Avšak zvýšená pozornosť sa vyžaduje, ak ste užili viac Zinkorotu ako ste mali (pozri bod 3 Ak užijete viac Zinkorotu, ako máte).

3. Ako užívať Zinkorot

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zinkorot sa užíva cez ústa a zapije sa s dostatočným množstvom tekutiny a s dostatočným odstupom od príjmu jedla. Každá tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Zinkorot sa nesmie užívať spolu s jedlom.

Zvyčajná dávka je:

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 – 17 rokov)

Odporúčaná dávka je 12,5 – 25 mg zinku (zodpovedá pol tablety až 1 tablete Zinkorotu) denne.

Použitie u detí

U detí vo veku 6 – 11 rokov je odporúčaná dávka 12,5 mg zinku (zodpovedá pol tablety Zinkorotu ) denne. Deťom sa liek môže podávať len v prípade, ak sú schopní liek bezpečne prehltnúť.

Deti mladšie ako 6 rokov

Deti mladšie ako 6 rokov sa nemajú liečiť Zinkorotom. Pre túto vekovú skupinu sú vhodnejšie iné liekové formy.

Dĺžka liečby

Dĺžka liečby závisí od dosiahnutia úspechu liečby. Poraďte sa prosím so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac Zinkorotu, ako máte

Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika ak ste užili viac tabliet ako ste mali.

Príznaky predávkovania:

Tráviace poruchy, kovová chuť na jazyku, bolesť brucha, nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie, letargia (ospalosť), bolesť hlavy, anémia (znížené množstvo červených krviniek) a závrat.

Ak zabudnete užiť Zinkorot

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete, pokiaľ nie je čas na ďalšiu dávku. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli a užite zvyčajnú dávku v stanovenom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Zinkorot

Neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky, ak prestanete užívať Zinkorot.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ihneď prerušte užívanie Zinkorotu a vyhľadajte prvú pomoc ak spozorujete nasledujúce príznaky:

ťažkosti s dýchaním

pocit zovretia hrdla

opuch pier, jazyka alebo tváre

tvorba kožných vyrážok alebo žihľavky

Posúdenie nežiaducich účinkov je založené na nasledovnej frekvencii údajov:

Veľmi časté:

hlásené u viac ako 1 pacienta z 10

 

hlásené u 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté:

hlásené u 1 až 10 pacientov z 1000

 

hlásené u 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

hlásené u menej ako 1 pacienta z 10 000, zahŕňajúce jednotlivé hlásenia

Veľmi zriedkavé: Na začiatku liečby môžu soli zinku spôsobiť bolesť brucha, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), poruchy trávenia a hnačku. Tieto ťažkosti sa častejšie vyskytujú ak sa soli zinku užívajú nalačno. Príznaky rýchlo ustúpia ak prestanete užívať liek.

Ak užívate Zinkorot dlhú dobu, je potrebné, aby váš lekár sledoval koncentráciu medi v krvi, pretože dlhodobý príjem zinku znižuje vstrebávanie medi. Dlhodobé užívanie Zinkorotu tiež znižuje vstrebávanie železa.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5. Ako uchovávať Zinkorot

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli/blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Zinkorot obsahuje

Liečivo je dihydrát zinkumorotátu.

Každá tableta obsahuje 157,36 mg dihydrátu zinkumorotátu (zodpovedá 25 mg zinku).

Ďalšie zložky sú:

koloidný oxid kremičitý bezvodý, mikrokryštalická celulóza, povidón K30, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Zinkorot a obsah balenia

Zinkorot sú biele obojstranne ploché tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Zinkorot je dostupný v baleniach po 20, 50 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemecko

Mauermann Arzneimittel KG

Heinrich-Knote- Str. 2, 82343 Pöcking, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2012.

Informácie o produkte

Výrobca: WÖRWAG PHARMA GMBH&CO.KG
Značka: WÖRWAG
Kód výrobku: 370789
Kód EAN: 4030674013699
Držiteľ rozhodnutia: WÖRWAG PHARMA GMBH&CO.KG

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Liek sa používa ako alternatívny zdroj na doplnenie zinku pri liečbe nedostatku zinku v prípadoch, ak bežnou diétou nie je možné zabezpečiť dostatočný príjem zinku. Zinok zohráva dôležitú úlohu pri:

  • funkcii imunitného systému
  • celistvosti kože
  • hojení rán
  • chuti a čuchu
  • funkcii štítnej žľazy
  • raste a vývoji tela
  • dozrievaní semenníkov
  • neurologickej funkcii a účinku inzulínu (hormónu, ktorý riadi energetické pochody a metabolizmus glukózy (cukrov)).

Zinok je potrebný pre správny vývoj mozgu a jeho fungovanie, jeho nedostatok alebo nadbytok sa podieľa pri zmenách v správaní sa, abnormálnom vývoji centrálneho nervového systému a vzniku neurologických ochorení. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks) zobrazíte alebo stiahnete tu: Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks).doc

Recenzie

Recenzie produktu Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks)

Diskusia

Diskusia k produktu Zinkorot tbl 25 mg (blis.PVC/Al) 5x10 ks (50 ks)

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam