Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.)

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 120135

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.)

<p>

</p>

Písomná informácia pre používateľa

SR 0,5 mg

XANAX SR

1 mg

XANAX SR 2 mg

XANAX SR 3 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je XANAX SR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete XANAX SR

3. Ako užívať XANAX SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať XANAX SR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je XANAX SR a na čo sa používa

XANAX SR obsahuje liečivo alprazolam, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných benzodiazepíny. Alprazolam odstraňuje nepokoj a úzkosť, má uvoľňujúci a upokojujúci účinok. Má účinok navodzujúci spánok a uvoľňujúci svalové napätie.

XANAX SR je určený na liečbu nasledovných stavov:

Úzkostné stavy a úzkosť spojená s depresiou - príznaky zahŕňajú úzkosť, napätie, agitovanosť (chorobný nepokoj), nespavosť, obavy, podráždenosť a/alebo vegetatívnu hyperaktivitu, ktorá sa môže prejavovať rôznymi telesnými ťažkosťami. Okrem týchto príznakov môžu byť prítomné aj príznaky depresie ako napr. oslabená odvaha, úplná strata záujmov a radosti, nechutenstvo, zmeny hmotnosti, strata energie, strata pozitívneho vzťahu k sebe samému, poruchy citov alebo myšlienky na smrť.

Úzkosť aj úzkosť spojená s depresiou môžu byť spojené s inými poruchami vrátane chronickej fázy alkoholovej abstinencie, organických a funkčných ochorení (ochorení tráviaceho traktu, ochorení srdca a ciev alebo kože).

Panické poruchy - XANAX SR je určený na liečbu panickej poruchy so sprievodnými fóbiami alebo bez nich.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete XANAX SR

Neužívajte XANAX SR

  ak ste alergický na alprazolam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

  ak máte myasténiu gravis (nervovosvalové ochorenie spôsobujúce svalovú slabosť)

  ak máte závažnú poruchu dýchania

  ak máte syndróm spánkového apnoe (prerušované a nepravidelné dýchanie počas spánku)

  ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať XANAX SR, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

  ak ste si všimli, že účinok tabliet sa zoslabil potom, čo ste ich užívali niekoľko týždňov (vznik tolerancie na liečivo)

  ak ste užívali alebo užívate alkohol, drogy alebo iné návykové látky. Informujte o tomto svojho lekára, pretože alprazolam môže vyvolať psychickú a fyzickú závislosť. Riziko vzniku závislosti je väčšie, ak sa dávka zvýši a liečba sa predĺži. Z tohto dôvodu má byť liečba čo najkratšia.

  ak sa u vás vyskytnú neočakávané reakcie, napr. nepokoj, vzrušenie, podráždenosť, záchvaty hnevu, nočné mory, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie alebo iné poruchy správania

  ak máte alebo ste v minulosti mali depresívnu poruchu alebo depresívne a samovražedné myšlienky

  ak máte glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak)

  ak máte alebo ste v minulosti mali ochorenie obličiek alebo pečene a poruchy dýchania

V prípade rýchleho zníženia dávky alebo náhleho prerušenia užívania benzodiazepínov, medzi ktoré patrí aj alprazolam, môže dôjsť ku vzniku abstinenčných príznakov. Preto liečbu náhle neprerušujte a dbajte na to, aby boli dávky lieku znižované postupne. Abstinenčné príznaky sa môžu prejaviť ako bolesť hlavy, bolesti svalov, napätie, extrémna úzkosť, nepokoj, zmätenosť, podráždenosť, nespavosť, potenie, svalové kŕče, bolesti a kŕče v žalúdku, precitlivenosť na svetlo, zvuky a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť XANAXU SR sa nestanovila u pacientov mladších ako 18 rokov, preto sa užívanie alprazolamu neodporúča.

Starší pacienti

Benzodiazepíny a príbuzné lieky sa musia u starších pacientov užívať s opatrnosťou kvôli riziku útlmu a /alebo svalovej slabosti, ktorá môže viesť k pádom často so závažnými následkami v tejto populácii.

Iné lieky a XANAX SR

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Toto sa týka liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, ale aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ako aj rastlinných prípravkov.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate lieky:

  na liečbu psychických ochorení (antipsychotiká nazývané aj neuroleptiká)

  na liečbu depresie (antidepresíva)

  na liečbu nespavosti (hypnotiká) vrátane rastlinných sedatív (liekov rastlinného pôvodu vyvolávajúcich ukľudnenie a uvoľnenie)

  na liečbu úzkosti (anxiolytiká)

  na liečbu epilepsie (antiepileptiká nazývané aj antikonvulzíva)

  na liečbu alergie (antihistaminiká)

  na liečbu mykotických infekcií (ketokonazol, itrakonazol a ďalšie azolové antimykotiká)

  na liečbu silnej bolesti (morfín alebo kodeín)

  na liečbu HIV infekcie (ritonavir)

  ktoré majú vplyv na pečeňové enzýmy, ako sú napr. cimetidín, (užíva na liečbu vredov žalúdka), makrolidové antibiotiká (užívajú na liečbu infekcií) a perorálne kontraceptíva (užívajú sa na zabránenie otehotneniu)

  digoxín (liek určený na liečbu ochorení srdca napr. fibrilácie predsiení srdca alebo srdcového zlyhania) a diltiazem (tzv. blokátor kalciových kanálov, liek určený na liečbu vysokého krvného tlaku)

Súčasné použitie s alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém môže zvýšiť uvoľňujúci účinok alprazolamu.

XANAX SR a jedlo, nápoje a alkohol

Pokiaľ užívate XANAX SR je veľmi dôležité, aby ste nepili alkohol, pretože alkohol zvyšuje účinky lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa

so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak je XANAX SR predpísaný žene, ktorá môže otehotnieť, musí kontaktovať svojho lekára kvôli ukončeniu liečby, ak zamýšľa otehotnieť alebo ak má podozrenie, že je tehotná.

XANAX SR sa nemá užívať počas tehotenstva pokiaľ to lekár nepovažuje za absolútne nevyhnutné

pre liečbu matky.

Podávanie XANAXU SR tehotným ženám v prvých troch mesiacoch tehotenstva predstavuje zvýšené riziko výskytu vrodených chýb u detí.

XANAX SR sa nemá užívať počas dojčenia, pretože sa tento liek vylučuje do materského mlieka a môže ovplyvniť dojčené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pokiaľ si nie ste istý, že užívanie tohto lieku u vás nevyvoláva ospalosť, závraty alebo poruchy koncentrácie, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

XANAX SR obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať XANAX SR

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety sa musia užiť neporušené, nesmú byť prežúvané, rozdrvené ani rozlomené.

Ak sa má XANAX SR podávať raz denne, uprednostňuje sa podávať dávku ráno.

Dávkovanie lieku a dĺžka liečby sú individuálne. Dĺžku liečby vhodnú pre váš zdravotný stav vám určí lekár. Dĺžka liečby má byť čo najkratšia. Pri úzkostných stavoch a úzkosti spojenej s depresiou by mala celková dĺžka liečby trvať do 6 mesiacov a u panických porúch do 8 mesiacov.

Liečba úzkosti

Zvyčajná začiatočná dávka je 1,0 mg denne ako jedna tableta (1 mg) denne alebo 0,5 mg dvakrát denne. Maximálna denná dávka je 0,5 mg - 4,0 mg denne v jednej alebo dvoch dávkach.

Liečba panických porúch

Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg ‑ 1,0 mg pred spaním na noc alebo 0,5 mg dvakrát denne. Dávka sa musí prispôsobiť odpovedi pacienta. Dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 1 mg každé

3 - 4 dni.

Starší pacienti a oslabení pacienti

Zvyčajná začiatočná dávka je 0,5 mg - 1,0 mg denne ako jedna tableta (1 mg) denne alebo 0,5 mg dvakrát denne. Maximálna denná dávka je 0,5 mg - 1,0 mg denne, dávka sa môže postupne zvyšovať podľa potreby a znášanlivosti lieku.

Ak je potrebné zvýšiť dávku, má sa zvýšiť najprv večerná dávka pred spaním a až potom dávky podávané cez deň.

Ukončenie liečby

Dávka sa musí znižovať postupne, odporúča sa neznižovať dávku XANAXU SR o viac ako 0,5 mg každé 3 dni. U niektorých pacientov môže byť potrebné znižovať dávku ešte pomalšie.

Použitie u detí a dospievajúcich

Liek nie je určený na podávanie deťom a dospievajúcim do 18 rokov.

Ak užijete viac XANAXU SR, ako máte

Ak užijete, alebo niekto iný (napr. dieťa) užije, príliš veľkú dávku lieku, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Predávkovanie sa prejavuje zvýšeným účinkom lieku a môže zahŕňať ataxiu (poruchu koordinácie pohybov), veľkú únavu, ospalosť, poruchy vedomia.

Ak ste súčasne s týmto liekom pili alkohol alebo užili iné lieky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém, povedzte to svojmu lekárovi, pretože v týchto prípadoch je riziko predávkovania vyššie.

Ak zabudnete užiť XANAX SR

Ak zabudnete užiť liek, pokračujte v bežnom dávkovaní. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku,

aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať XANAX SR

Náhle ukončenie liečby spôsobuje abstinenčné príznaky.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): depresia, útlm, ospalosť, porucha koordinácie pohybov, poruchy pamäti, porucha artikulácie, závrat, bolesť hlavy, zápcha, sucho v ústach, únava, podráždenosť.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): znížená chuť do jedla, zmätenosť, dezorientácia, znížený sexuálny záujem, úzkosť, nespavosť, nervozita, zvýšený sexuálny záujem, poruchy rovnováhy, poruchy koordinácie, poruchy pozornosti, nadmerná ospalosť, ľahostajnosť, chvenie, rozmazané videnie, nevoľnosť, zápaly kože, poruchy sexuálnej funkcie, znížená hmotnosť, zvýšená hmotnosť.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): mánia (pocit zvýšeného prílivu energie), halucinácie, hnev, nepokoj, strata pamäti, svalová slabosť, neschopnosť udržať moč, nepravidelná menštruácia.

Frekvencia neznáma (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov): zvýšená hladina prolaktínu v krvi, hypománia, agresivita, nevraživosť, poruchy myslenia, psychomotorická zvýšená aktivita, nerovnováha autonómneho nervového systému, poruchy svalového napätia, poruchy trávenia, zápal pečene, porucha funkcie pečene, žltačka, angioedém (alergický opuch slizníc, kože a podkožného tkaniva tváre, jazyka alebo hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním), citlivosť na svetlo, neschopnosť sa vymočiť, periférny opuch, zvýšený vnútroočný tlak.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať XANAX SR

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo XANAX SR obsahuje

XANAX SR

Liečivo je: alprazolam 0,5 mg, 1 mg, 2 mg alebo 3 mg v 1 tablete.

Pomocné látky sú: monohydrát laktózy, hypromelóza 2208/4000, hypromelóza 2208/100, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

XANAX SR 0,5 mg obsahuje indigotín – hliníkový lak (E132).

XANAX SR 2 mg obsahuje indigotín – hliníkový lak (E132).

Ako vyzerá XANAX SR a obsah balenia

XANAX SR sa dodáva v blistroch po 10, 20, 30 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ

Spojené kráľovstvo

Výrobca

Pfizer Italia S.r.l.

Localita Marino Del Tronto

63100 Ascoli Piceno

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2017.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 120135
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.) – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.) zobrazíte alebo stiahnete tu: XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.).doc

Recenzie

Recenzie produktu XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.)

Diskusia

Diskusia k produktu XANAX 2 mg tbl 20x2 mg (skl.fľa.)

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám