Podrobné informácie

Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti. Venoruton forte zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit mravčenia) a kŕče.

Informácie o produkte

Výrobca: NOVARTIS FARMACEUTICA SA, BARBERA DEL VALLES
Značka: VENORUTON
Kód výrobku: 115908
Kód EAN: 8588002163296
Držiteľ rozhodnutia: NOVARTIS FARMACEUTICA SA, BARBERA DEL VALLES

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/00401

Písomná informácia pre používateľa

Venoruton forte
tablety
O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu
prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 60 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Venoruton forte a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte
3.Ako užívať Venoruton forte
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Venoruton forte
6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Venoruton forte a na čo sa používa

Venoruton forte obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton forte stabilizuje  cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

Ako pôsobí Venoruton
Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.
U pacientov s varixami (kŕčovými žilami.) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton forte zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú:  pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž,(zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti. Dokázalo sa, že Venoruton v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton forte v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny.
Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku úniku tkanivového moku).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte

Neužívajte Venoruton forte
ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Venoruton forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene.
Venoruton forte v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

Deti a dospievajúci
Venoruton forte sa neodporúča podávať  deťom.

Iné lieky a Venoruton forte
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton forte počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Venoruton forte nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Venoruton forte

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie.

Odporúčaná dávka je 1 tableta dvakrát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov.
Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 500-600 mg Venorutonu forte denne, čo zodpovedá 1 tablete Venoruton forte 500 mg jedenkrát denne.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov, môže byť liečba ukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovania, alebo najnižšou udržiavacou dávkou 500-600 mg Venorutonu denne.

Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 2 mesiacov, alebo ak sa príznaky zhoršia, liečbu prerušte a poraďte sa s lekárom.

Hemoroidálne ochorenie
Odporúčaná dávka je v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami pri chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikáciách.

Diabetická retinopatia
Odporúčaná dávka je 1800- 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 2- 3 tablety dvakrát denne.

Lymfedém
Odporúčaná dávka je 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 3 tablety dvakrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Venoruton forte na vnútorné užitie sa neodporúča podávať deťom.

Ak užijete viac Venorutonu ako máte
V prípade náhodného užitia veľkého množstva kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Venoruton
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Reakcie sú obvykle mierne.

U niektorých osôb môže tento liek vyvolať alergickú reakciu, ktorá môže spôsobiť:
ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním
opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla
silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo hrbolcami na koži

Ak sa u vás vyskytnú tieto konkrétne príznaky, prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Niektoré nežiaduce účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 až 10 z 10 000 ľudí).
Ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu- porucha trávenia), svrbenie.

Niektoré nežiaduce účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí).
Závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Venoruton forte

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
Viac informácií vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Venoruton forte obsahuje

Liečivo je oxerutín (O-(ß-hydroxyetyl)-rutozidy) 500 mg
Ďalšie zložky sú makrogol 6000, magnéziumstearát, čistená voda

Ako vyzerá Venoruton 300 a obsah balenia
Blister vyrobený z polyvinylchloridu/polyetylénu/polyvinylidén chloridu (PVC/PE/PVDC), za tepla zapečatený lakovanou hliníkovou fóliou.

Obsah balenia: 30, 60 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

Recenzie

Recenzie produktu VENORUTON forte 500 mg 60 tabliet

Diskusia

Diskusia k produktu VENORUTON forte 500 mg 60 tabliet

Pridať nový príspevok do diskusie