Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Trileptal 60 mg/ ml sus por 1x250 ml

Kód výrobku: 131182

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Trileptal 60 mg/ ml sus por 1x250 ml

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2012/05613

Písomná informácia pre používateľa

Trileptal 60 mg/ml perorálna suspenzia
oxkarbazepín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Trileptal a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Trileptal
3.Ako užívať Trileptal
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Trileptal
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Trileptal a na čo sa používa

Čo je Trileptal
Liečivo Trileptalu je oxkarbazepín.
Trileptal patrí do skupiny liekov na liečbu epilepsie (záchvatov kŕčov), ktoré sa nazývajú antikonvulzíva alebo antiepileptiká.

Na čo sa používa Trileptal
Užívanie liekov ako Trileptal je obvyklým spôsobom liečby epilepsie.
Pacienti, u ktorých sa zistí epilepsia, mali opakovane záchvaty kŕčov. Záchvaty kŕčov vznikajú pri dočasnej poruche prenosu elektrických impulzov v mozgu. Za normálnych okolností mozgové bunky riadia pohyby tela prostredníctvom signálov, ktoré vysielajú organizovaným, usporiadaným spôsobom cez nervy do svalov. Pri epilepsii mozgové bunky vysielajú príliš veľa signálov neusporiadaným spôsobom. Dôsledkom môže byť nezosúladená svalová činnosť, ktorá sa nazýva epileptický záchvat.

Trileptal sa používa na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou do tonicko-klonických záchvatov, alebo bez nej. Parciálne záchvaty vznikajú v ohraničenej oblasti mozgu, ale môžu sa rozšíriť do celého mozgu a môžu vyvolať generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Sú dva typy parciálnych záchvatov: simplexné a komplexné. Pri simplexných parciálnych záchvatoch pacient zostáva pri vedomí, zatiaľ čo pri komplexných parciálnych záchvatoch sa vedomie pacienta naruší.

Trileptal účinkuje tak, že udržuje pod kontrolou príliš rozrušené nervové bunky mozgu. Potláča takéto záchvaty alebo znižuje ich častosť.

Trileptal možno použiť buď samotný, alebo v kombinácii s inými antiepileptikami. Lekár sa zvyčajne pokúša nájsť jeden liek, ktorý u vás alebo vášho dieťaťa účinkuje najlepšie. Pri závažnejšej epilepsii však môže byť na potlačenie záchvatov potrebná kombinácia dvoch alebo viacerých liekov.

Trileptal sa používa u dospelých a 6-ročných a starších detí.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Trileptal

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dá váš lekár, aj keď sa líšia od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Neužívajte Trileptal
ak ste alergický na oxkarbazepín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Trileptal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
ak sa u vás niekedy prejavila nezvyčajná citlivosť (vyrážky alebo iné príznaky alergie) na karbamazepín alebo akýkoľvek iný liek. Ak ste alergický na karbamazepín, je pravdepodobnosť približne 1 zo 4 (25 %), že môžete mať alergickú reakciu aj na oxkarbazepín (Trileptal).
ak máte závažnú chorobu obličiek.
ak máte závažnú chorobu pečene.
ak užívate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vzniknutého moču a tak pomáhajú obličkám zbaviť sa soli a vody).
ak máte chorobu srdca, dýchavičnosť a/alebo opuchy dolných častí nôh alebo chodidiel vyvolané hromadením tekutiny.
ak sa rozborom krvi zistilo, že máte nízku hladinu sodíka v krvi (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).
ak ste žena užívajúca hormonálne antikoncepčné prostriedky, Trileptal môže spôsobiť stratu ich účinnosti. Používajte počas liečby Trileptalom inú alebo ďalšiu (nie hormonálnu) metódu antikoncepcie. Má to pomôcť zabrániť neželanému tehotenstvu. Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak začnete mať nepravidelné krvácanie alebo špinenie z pošvy. Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom.

Riziko závažných kožných reakcií u pacientov čínskej národnosti Han a Thajčanov súvisiacich s karbamazepínom alebo chemicky podobnými látkami možno predpokladať na základe krvných testov týchto pacientov. Lekár vám povie, či je krvný test potrebný pred užívaním oxkarbazepínu.

Ak sa u vás po začatí liečby Trileptalom vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice:
ak u vás po začatí liečby Trileptalom vznikne alergická reakcia. K jej prejavom patrí napríklad opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla, úst alebo náhle ťažkosti s dýchaním, horúčka so zdurením lymfatických uzlín, vyrážky alebo pľuzgiere na koži.
ak si všimnete príznaky zápalu pečene, napríklad žltačku (zožltnutie kože alebo očných bielok).
ak si všimnete možné príznaky ochorenia krvi, napríklad únavu, dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy, zimnicu, závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla alebo vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie ako zvyčajne, krvácanie z nosa, začervenané alebo fialkasté miesta alebo nevysvetliteľné škvrny na koži.
u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, ako je oxkarbazepín, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Ak sa u vás po začatí liečby Trileptalom vyskytnú nasledujúce príznaky, čo najskôr o tom povedzte svojmu lekárovi:
ak máte rýchly alebo nezvyčajne pomalý tep srdca.

Iné lieky a Trileptal
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Platí to predovšetkým pre:
Hormonálne antikoncepčné prostriedky (pozri Upozornenia a opatrenia).
Iné antiepileptiká, napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín alebo lamotrigín.
Lieky, ktoré znižujú hladinu sodíka v krvi, napríklad diuretiká (zvyšujú množstvo vzniknutého moču a tak pomáhajú obličkám zbaviť sa soli a vody), dezmopresín a nesteroidné protizápalové lieky, napríklad indometacín.
Lítium a inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané na liečbu kolísania nálady a niektorých typov depresie).
Lieky, ktoré kontrolujú imunitný systém organizmu, napríklad cyklosporín a takrolimus.

Trileptal jedlo a nápoje
Trileptal možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Alkohol môže zosilniť tlmivé účinky Trileptalu. Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa pitiu alkoholických nápojov a požiadajte o radu svojho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Je dôležité tlmiť epileptické záchvaty počas tehotenstva. Antiepileptiká však môžu ohroziť vaše dieťa, keď ich budete užívať počas tehotenstva. Váš lekár vám povie o ich prínose a prípadných rizikách a pomôže vám rozhodnúť sa, či máte užívať Trileptal. Neprerušte počas tehotenstva vašu liečbu Trileptalom bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom.

Skôr ako začnete užívať počas tehotenstva akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Počas užívania Trileptalu nedojčite. Liečivo Trileptalu prechádza do materského mlieka. Môže to vyvolať vedľajšie účinky u dojčených detí.

Skôr ako začnete užívať v období dojčenia akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Trileptal u vás môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Je dôležité poradiť sa s lekárom, či môžete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje počas užívania tohto lieku.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Trileptalu

Perorálna suspenzia Trileptal obsahuje:
sorbitol. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.
etanol (alkohol), pričom v dávke lieku je ho menej ako 100 mg.
parabény (propylparabén E216 a metylparabén E218), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


3.Ako užívať Trileptal

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik, aj keď sa ich pokyny líšia od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vaša dávka musí byť uvedená v mililitroch (ml)
Dávka, ktorú vám predpíše váš lekár, musí byť vyjadrená v mililitroch (ml) a nie v miligramoch (mg). Je to dôležité, pretože perorálna dávkovacia striekačka, ktorá sa používa na odobratie správnej dávky z fľaše, je dielikovaná v ml. Ak je vaša predpísaná dávka vyjadrená v mg, požiadajte o radu vášho lekárnika alebo lekára.

Koľko lieku užiť a kedy
Dávkovanie u dospelých
Zvyčajná začiatočná dávka Trileptalu u dospelých (vrátane starších pacientov) je 10 ml perorálnej suspenzie (600 mg oxkarbazepínu) denne.
Užívajte jednu 5 ml dávku perorálnej suspenzie (300 mg oxkarbazepínu) dvakrát denne.
váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel pre vás najlepšiu dávku. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávkach medzi 10 ml a 40 ml perorálnej suspenzie (600 mg až 2 400 mg oxkarbazepínu) denne.
Ak užívate iné antiepileptikum, dávkovanie je rovnaké.
Ak máte chorobu obličiek (so zhoršenou funkciou obličiek), začiatočná dávka je polovičná oproti zvyčajnej začiatočnej dávke.
Ak máte závažnú chorobu pečene, lekár vám možno upraví dávku.

Dávkovanie u detí
Trileptal môžu užívať 6-ročné a staršie deti.
Dávkovanie u detí vyráta váš lekár. Dávkovanie závisí od hmotnosti vášho dieťaťa.
Začiatočná dávka je 8 až 10 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne a podáva sa rozdelená na dve čiastkové dávky. Napríklad dieťa s hmotnosťou 30 kg začne liečbu jednou 150 mg dávkou (2,5 ml perorálnej suspenzie) dvakrát denne.
Váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel najlepšiu dávku pre vaše dieťa. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávke 30 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Najvyššia dávka pre dieťa je 46 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne.

Ako užívať Trileptal
Podrobné pokyny na užívanie Trileptalu nájdete v časti Návod na použitie na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.

Kedy a ako dlho sa má užívať Trileptal
Užívajte Trileptal dvakrát denne, každý deň, približne v rovnakom dennom čase, pokiaľ váš lekár neurčí inak. Má to najlepší účinok na tlmenie epileptických záchvatov. Pomôže vám to aj zapamätať si, kedy máte užiť perorálnu suspenziu.

Váš lekár vám povie, ako dlho bude u vás alebo u vášho dieťaťa trvať liečba Trileptalom. Dĺžka liečby bude závisieť od typu epileptických záchvatov. Liečba môže byť potrebná aj veľa rokov, aby sa epileptické záchvaty potlačili. Nemeňte dávkovanie a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom.

Ak užijete viac Trileptalu, ako máte
Ak ste užili viac perorálnej suspenzie, ako vám predpísal váš lekár, okamžite sa spojte s najbližšou nemocnicou alebo so svojím lekárom. Príznakmi predávkovania Trileptalu môžu byť ospalosť, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, zvýšenie samovoľných pohybov, otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie kŕčov, ťažkosti so zosúladením pohybov a/alebo samovoľné pohyby očí.

Ak zabudnete užiť Trileptal
Ak ste zabudli na jednu dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku. Vráťte sa k vášmu pravidelnému rozvrhu užívania. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste niečím istý alebo ste zabudli užiť niekoľko dávok, skontaktujte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať Trileptal
Neprestaňte užívať liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár. Aby sa zabránilo prudkému zhoršeniu vašich epileptických záchvatov, nikdy náhle neukončite užívanie tohto lieku. Ak sa vaša liečba má skončiť, má sa to urobiť postupne a podľa pokynov vášho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné: ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc
Uvedené sú príznaky veľmi zriedkavých, ale možno závažných vedľajších účinkov, ktoré si môžu vyžiadať okamžité lekárske ošetrenie:
Opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla alebo úst, ktoré sprevádzajú ťažkosti s dýchaním, hovorením alebo prehĺtaním (príznaky anafylaktických reakcií a angioedému), alebo iné príznaky reakcií z precitlivenosti, napríklad kožné vyrážky, horúčka a bolesť kĺbov.
Rozsiahly vznik pľuzgierov na koži a/alebo slizniciach pier, očí, úst, nosovej dutiny alebo pohlavných orgánov (príznaky závažnej alergickej reakcie vrátane Lyellovho syndrómu, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a multiformného erytému).
Únava, dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy, zimnica, závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla a vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie ako zvyčajne, krvácanie z nosa, začervenané alebo fialkasté miesta alebo nevysvetliteľné škvrny na koži (príznaky poklesu počtu krvných doštičiek alebo poklesu počtu krviniek).
Červené škvrnité vyrážky hlavne na tvári, ktoré môže sprevádzať únava, horúčka, nutkanie na vracanie alebo strata chuti do jedenia (príznaky systémového lupus erythematosus).
Otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie kŕčov (možné príznaky nízkej hladiny sodíka v krvi) (pozri Upozornenia a opatrenia).
Prejavy podobné chrípke spojené so žltačkou (zožltnutím kože alebo očných bielok) (príznaky zápalu pečene).
Silná bolesť v hornej časti brucha, vracanie, strata chuti do jedenia (príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy).
Zvýšenie telesnej hmotnosti, únava, vypadávanie vlasov, svalová slabosť, pocit chladu (príznaky nedostatočnej činnosti štítnej žľazy).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice.
Lekár tiež rozhodne, či máte ihneď ukončiť užívanie Trileptalu a ako ďalej pokračovať vo vašej liečbe.

Ďalšie vedľajšie účinky: čo najskôr o nich povedzte lekárovi
Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
chvenie, ťažkosti so zosúladením pohybov, samovoľné pohyby očí, úzkosť a nervozita, skľúčenosť, vyrážky.
Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí):
nepravidelný tep srdca alebo zrýchlená alebo spomalená činnosť srdca.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, čo najskôr o tom povedzte svojmu lekárovi. Môžu si vyžiadať lekárske ošetrenie.

Ďalšie vedľajšie účinky: povedzte o nich lekárovi, ak vás znepokojujú.
Toto sú zvyčajne slabé až stredne silné vedľajšie účinky Trileptalu. Väčšina týchto účinkov je prechodná a obvykle sa časom zmierni.
Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):
únava, bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nutkanie na vracanie, vracanie, dvojité videnie.
Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
pocit slabosti, poruchy pamäti, neschopnosť sústrediť sa, ľahostajnosť, nepokoj, zmätenosť, neostré videnie, poruchy zraku, zápcha, hnačka, bolesť žalúdka a brucha, akné, vypadávanie vlasov, poruchy rovnováhy.
Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):
žihľavka. Počas užívania Trileptalu môžete mať tiež zvýšené pečeňové enzýmy.
Neznáme (presný výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
vysoký tlak krvi.
Ak niektorý z uvedených vedľajších účinkov začne byť závažný, povedzte o tom svojmu lekárovi.

Boli hlásené ochorenia kostí vrátane osteopénie a osteoporózy (zrednutie kosti) a zlomeniny. Ak sa dlhodobo liečite antiepileptikami a máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Trileptal

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu a detí.
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP.. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Spotrebujte do 7 týždňov od prvého otvorenia fľaše.
Po 7 týždňoch vráťte všetku nespotrebovanú perorálnu supenziu do lekárne, aby mohla byť bezpečne zlikvidovaná.
Nepoužite balenie tohto lieku, ktoré je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Trileptal obsahuje
Liečivo je oxkarbazepín. Každý mililiter perorálnej suspenzie obsahuje 60 mg oxkarbazepínu.
Ďalšie zložky sú čistená voda, sorbitol, propylénglykol, disperzná celulóza, kyselina askorbová (E 300), mirabelkovo-citrónová aróma (obsahuje etanol), metylparabén (E 218), makrogolstearát 400, etanol, kyselina sorbová (E 200), sodná soľ sacharínu, propylparabén (E 216).

Ako vyzerá Trileptal a obsah balenia
Perorálna suspenzia Trileptal sa dodáva ako nažltlá až svetlá červenohnedá suspenzia. Zmena farby perorálnej suspenzie na svetlú červenohnedú je normálna a neovplyvňuje kvalitu lieku.

Perorálna suspenzia Trileptal sa dodáva v hnedých sklenených fľašiach s 250 ml perorálnej suspenzie. Fľaše majú bezpečnostný uzáver a sú zabalené do papierovej škatule spolu s 10 ml perorálnou dávkovacou striekačkou a plastovým spojovacím krúžkom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste vedeli správne použiť tento liek.

Ako použiť sadu na podanie lieku

Sada na podanie lieku sa skladá z troch častí:
Ako zaviesť plastový krúžok do novej fľaše lieku
1. Potriasajte fľašu s liekom najmenej 10 sekúnd.
2. Odstráňte bezpečnostný uzáver pevným stlačením smerom nadol a otočením proti smeru hodinových ručičiek (ako je to znázornené na uzávere).

Upozornenie: Uzáver si nechajte nablízku, aby ste fľašu po každom použití zavreli.
3. Postavte fľašu vo zvislej polohe na stôl. Pevne zasuňte plastový krúžok do hrdla fľaše tak hlboko, ako je to možné.

Upozornenie: Možno sa vám krúžok nepodarí úplne zasunúť, ale bude vtlačený do fľaše, keď nasadíte uzáver späť na fľašu.

Pri podaní dávky postupujte podľa pokynov v časti Príprava dávky lieku.

Príprava dávky lieku


Liek možno prehltnúť buď priamo z perorálnej striekačky, alebo ho možno zmiešať s malým pohárom vody.

1. Fľašu dôkladne potraste. Ihneď pripravte dávku lieku.
2. Stlačením a otočením bezpečnostného uzáveru otvorte fľašu. (Uzáver po použití vždy opäť nasaďte na fľašu.)


3. Overte si, či je piest úplne zasunutý v perorálnej striekačke.
4. Držte fľašu vo zvislej polohe a pevne zasuňte perorálnu striekačku do plastového krúžku.5. Pridržte striekačku a opatrne obráťte fľašu dnom nahor.
6. Pomaly stiahnite piest nadol, aby sa striekačka naplnila liekom. Vtlačte piest naspäť do striekačky až na doraz, aby sa vypudili veľké vzduchové bubliny, ktoré prípadne ostali v perorálnej striekačke.
7. Odobratie predpísanej dávky: Pomaly ťahajte piest nadol, až kým je horný okraj čierneho krúžku presne vo výške značky na perorálnej striekačke, ktorá označuje predpísanú dávku.

Upozornenie: Ak je predpísaná dávka väčšia 10 ml, odoberte predpísanú dávku v dvoch krokoch. Najprv naplňte striekačku po značku 10 ml a odoberte 10 ml. Potom striekačku znova naplňte po požadovanú značku, aby ste odobrali zvyšné množstvo. Ak si niečím nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárnikom.

8. Pozorne obráťte fľašu dnom nadol. Opatrným otáčaním vyberte perorálnu striekačku z plastového krúžku.


9. Dávku lieku možno prehltnúť priamo z perorálnej striekačky (pacient musí sedieť vzpriamene a piest sa musí stláčať pomaly, aby pacient mohol liek prehltnúť). Dávku možno tiež zmiešať s malým pohárom vody bezprostredne pred podaním. Zmes premiešajte a okamžite vypite.
10. Po použití opäť nasaďte na fľašu bezpečnostný uzáver.
11. Čistenie: Striekačku po použití utrite zvonka suchou, čistou tkaninou.

Informácie o produkte

Kód výrobku: 131182
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Recenzie

Recenzie produktu Trileptal 60 mg/ ml sus por 1x250 ml

Diskusia

Diskusia k produktu Trileptal 60 mg/ ml sus por 1x250 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám