Obľúbené položky

TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 114831

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informáciePísomná informácia pre používateľa


TRAVEL-GUM 10 mg

žuvacie tablety

TRAVEL-GUM 20 mg

žuvacie tablety


dimenhydrinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 • Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je TRAVEL-GUM a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TRAVEL-GUM

3. Ako užívať TRAVEL-GUM

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TRAVEL-GUM

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je TRAVEL-GUM a na čo sa používa


Liečivo dimenhydrinát obsiahnuté v žuvacích tabletách TRAVEL-GUM je antihistaminikum, účinné najmä pri nevoľnosti a vracaní. Pôsobí utlmujúco na nervové dráhy centra rovnováhy v organizme (vestibulárne neuróny) a tým potláča vznikajúcu nevoľnosť. Žuvaním tabliet sa liečivo uvoľňuje a vstrebáva sa do krvi aj sliznicou úst. Tento spôsob podávania je výhodný na cestách alebo pre deti, pretože sa liek nemusí prehĺtať. Preto je účinný, aj keď sa nevoľnosť a vracanie už prejavili.


Liek je určený na

- kinetózu (nevoľnosť a vracanie pri cestovaní autom, vlakom, lietadlom a loďou).2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TRAVEL-GUM


Neužívajte TRAVEL-GUM

 • ak ste alergický na dimenhydrinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte akútnu otravu,

 • ak máte fenylketonúriu (vrodená porucha látkovej premeny bielkovín), z dôvodu obsahu aspartámu v lieku,

 • ak máte záchvatové ochorenia (epilepsia, eklampsia),

 • ak máte porfýriu (vrodená porucha látkovej premeny pyrolových farbív),

 • počas liečby aminoglykozidovými antibiotikami,

 • ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,

 • pri nezhubnom zväčšení prostaty,

 • ak ste v poslednej tretine tehotenstva, pretože sa ojedinele pozoroval predčasný nástup sťahov maternice.

Deti mladšie ako 4 roky nesmú užívať tento liek.

Pri podozrení na mozgový nádor, môže byť počas užívania tohto lieku diagnóza nádoru sťažená.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať TRAVEL-GUM, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Žuvacie tablety TRAVEL-GUM sa nemajú prehĺtať, pretože to môže zosilniť nutkanie na vracanie. Neúmyselné prehltnutie však nie je nebezpečné.


Pacienti s ochoreniami obličiek

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek môže dochádzať k hromadeniu zvyškov liečiva v organizme, preto sa odporúča zníženie dávky.


Pacienti s ochoreniami pečene

U pacientov s ochoreniami pečene sa čas vylučovania zvyškov liečiva z organizmu predlžuje.


Dimenhydrinát môže na základe svojho ľahkého sedatívneho (utlmujúceho) účinku viesť k zníženiu schopnosti reagovať na okolité podnety, preto je pri účasti v cestnej premávke a pri obsluhe strojov potrebná opatrnosť.


Upozornenie pre diabetikov (chorých na cukrovku):

Jedna žuvacia tableta obsahuje 0,416 g cukru (zodpovedá 0,04 glycidovej jednotky).


Ak ťažkosti pretrvávajú, alebo po podaní nedošlo k očakávanému výsledku, je potrebné sa čo najskôr poradiť s lekárom.


Iné lieky a TRAVEL-GUM

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri použití lieku TRAVEL-GUM sa môže zosilniť účinok iných súbežne užívaných liekov:

- lieky na spanie a upokojenie (psychofarmaká, hypnotiká),

- lieky proti bolesti (analgetiká).

Kombinácie týchto liekov sa malým deťom predpisujú len po prísnom stanovení diagnózy.


Súbežné podanie lieku TRAVEL-GUM a tricyklických antidepresív, inhibítorov MAO a

parasympatolytík zosilňuje vedľajšie účinky týchto liekov, ako je sucho v ústach a zápcha.


Súbežné užívanie lieku TRAVEL-GUM a antihypertenzív (lieky na zníženie tlaku krvi) môže spôsobiť zosilnenie účinku na zníženie tlaku krvi.


Cytostatický účinok (zastavujúci rast nádorových buniek) prokarbazínu sa súbežným podaním lieku TRAVEL-GUM zosilňuje.


TRAVEL-GUM môže znížiť účinok glukokortikoidov (lieky proti zápalom a alergiám), a heparínu (na zníženie zrážania krvi). Oslabuje účinok (extrapyramídový motorický syndróm - prejavujúci sa poruchami pohybovej aktivity a svalového napätia) vyvolaný derivátmi fenotiazínu (lieky používané na liečbu psychických a alergických ochorení).


Súbežné podanie TRAVEL-GUMU a aminoglykozidových antibiotík môže maskovať eventuálne

poškodenie sluchu spôsobené aminoglykozidovými antibiotikami.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nemá užívať v poslednej tretine tehotenstva, pretože sa ojedinele pozoroval predčasný nástup sťahov maternice.

Z preventívnych dôvodov sa počas liečby liekom TRAVEL-GUM nemá dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dimenhydrinát môže svojím ľahkým tlmiacim účinkom znížiť reakčnú schopnosť, preto je potrebná opatrnosť pri účasti na cestnej premávke a pri obsluhe strojov.


TRAVEL-GUM obsahuje aspartám, glukózu, sacharózu a sorbitol

Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať TRAVEL-GUM


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Ak nie je predpísané inak, treba presne dodržať uvedené dávkovanie:

Ak viete, že ste náchylný na kinetózu (nevoľnosť, vracanie), začnite 15-30 minút pred začiatkom cesty žuvať 1 žuvaciu tabletu TRAVEL-GUMU 10 mg. Tabletu žuvajte asi 10 minút. Ak by ste aj napriek tomu pociťovali ťažkosti, potom pri prvých príznakoch použite ďalšiu žuvaciu tabletu.

Ak neviete, či ste náchylný na kinetózu (nevoľnosť, vracanie), TRAVEL-GUM 10 mg začnite žuvať čo najskôr po výskyte prvých ťažkostí (nevoľnosť, vracanie).


Deťom do 4 rokov sa TRAVEL-GUM nemá podávať.


Pre deti od 4 do 12 rokov je vhodnejšie používať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 10 mg. Deti vo veku 4 – 12 rokov môžu užiť 3 – 4 žuvacie tablety TRAVEL-GUMU 10 mg.


Pre dospelých je vhodnejšie užívať žuvacie tablety TRAVEL-GUM 20 mg. Tu je odporučená maximálna denná dávka 6 žuvacích tabliet.

Ak užijete viac ako 6-7 žuvacích tabliet denne, musíte počítať s výskytom silnejšej únavy, prípadne s inými vedľajšími účinkami.


Žuvacie tablety sa žujú jednotlivo.


Ak užijete viac TRAVEL-GUMU, ako máte

Antihistaminikum dimenhydrinát pri predávkovaní spôsobuje prejavy otravy typické pre

antihistaminiká. Prejavy predávkovania (otravy) sa podobajú prejavom otravy atropínom:

halucinácie, motorický (pohybový) nepokoj, hypertermia (prehriatie), sucho v ústach a nose, rozšírené

zreničky, dýchacie ťažkosti, atónia (ochabnutie) močového mechúra, tachykardia (zrýchlený

tep srdca). Sedatívny (utlmujúci) účinok antihistaminík sa prejavuje výrazným útlmom centrálnej

nervovej sústavy. Osobitne ohrozené sú deti; otravy dimenhydrinátom môžu ohroziť ich život.

Pri podozrení na predávkovanie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri vyššom dávkovaní dochádza k prejavom únavy, ktoré je možné odstrániť znížením dávky.

Občas sa môžu objaviť poruchy centrálneho nervového systému, ako je podráždenie a nepokoj,

Depresívne (poklesnutá nálada) alebo euforické rozpoloženie (pocit nadmerne dobrej nálady) a delírium (stav zmätenosti), poruchy hybnosti a v zriedkavých prípadoch alergické reakcie s kožnou vyrážkou. Občas sa môžu objaviť žalúdočno-črevné ťažkosti so zápchou, sucho v ústach, poruchy zraku, glaukóm (zelený zákal). V ojedinelých prípadoch sa pozorovali zmeny v zložení krvi (znížený počet bielych krviniek).

U malých detí sa najmä pri predávkovaní vyskytujú prejavy nepokoja a podráždenosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať TRAVEL-GUM


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo TRAVEL-GUM obsahuje

TRAVEL-GUM 10 mg

- Liečivo: 1 žuvacia tableta obsahuje 10 mg dimenhydrinátu.


- Ďalšie zložky:

Prísady v jadre: aspartám, sodná soľ sacharínu, sacharóza, sorbitol, koloidný oxid kremičitý bezvodý, dextrín, žuvačková masa, magnéziumstearát, mentol, aróma mäty piepornej, oxid horečnatý, mastenec, biely vosk, tuhý tuk, zeín, glycín, 12,5 % roztok metakrylátového kopolyméru S.

Prísady v obale žuvacej tablety: 12,5 % roztok metakrylátového kopolyméru E, magnéziumstearát, sacharóza, povidón 25, makrogol 35 000, roztok glukózy, uhličitan vápenatý, mentol, dihydrogenfosforečnan draselný, oxid titaničitý (E171), mastenec, aróma mäty piepornej, upravený montánny vosk.


TRAVEL-GUM 20 mg

- Liečivo: 1 žuvacia tableta obsahuje 20 mg dimenhydrinátu.

- Ďalšie zložky:

Prísady v jadre: aspartám, sodná soľ sacharínu, sacharóza, sorbitol, koloidný oxid kremičitý bezvodý, dextrín, žuvačková masa, magnéziumstearát, mentol, aróma mäty piepornej, oxid horečnatý, mastenec, biely vosk, tuhý tuk, zeín, glycín, 12,5 % roztok metakrylátového kopolyméru.

Prísady v obale žuvacej tablety: 12,5 % roztok metakrylátového kopolyméru E, magnéziumstearát, sacharóza, povidón 25, makrogol 35 000, roztok glukózy, dihydrogenfosforečnan draselný, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E171), mastenec, aróma mäty piepornej, mentol, upravený montánny vosk.


Ako vyzerá TRAVEL-GUM a obsah balenia


TRAVEL-GUM sú biele, obalené, okrúhle žuvacie tablety s vôňou po mäte piepornej.


Veľkosť balenia:

TRAVEL-GUM 10 mg a TRAVEL-GUM 20 mg obsahuje 10 žuvacích tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDA Pharma spol. s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

HERMES PHARMA GmbH, Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Rakúsko


Táto písomná informácia bola naposledy aktulizovaná v máji 2017.

5


Informácie o produkte

Značka: TRAVEL - GUM
Kód výrobku: 114831
Kód EAN: 9088880458693

Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg.doc

Recenzie

Recenzie produktu TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg

Diskusia

Diskusia k produktu TRAVEL - GUM 10 mg tbl mnd 10x10 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám