Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 132120

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/02387-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Tegretol CR 200

Tegretol CR 400

tablety s riadeným uvoľňovaním

karbamazepín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Tegretol CR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tegretol CR

3. Ako užívať Tegretol CR

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tegretol CR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Tegretol CR a na čo sa používa

Názov vášho lieku je Tegretol CR. Dodáva sa ako deliteľné tablety s riadeným uvoľňovaním (možno ich deliť a liečivo sa z nich vstrebáva postupne), ktoré obsahujú 200 mg alebo 400 mg liečiva karbamazepín.

Tegretol patrí do skupiny liekov označovaných ako antiepileptiká (lieky proti epileptickým záchvatom), ale vzhľadom na jeho mechanizmus účinku ho možno použiť aj na liečbu iných ochorení.

Tegretol sa používa na liečbu niektorých druhov epileptických záchvatov. Používa sa aj na liečbu niektorých neurologických ochorení (napr. bolestivého ochorenia tváre, ktoré sa nazýva neuralgia trojklaného nervu), ako aj niektorých duševných chorôb (napr. ochorenia označovaného ako manické epizódy bipolárnych afektívnych porúch a určitého typu depresie). Nesmie sa podávať pri bežných bolestivých stavoch.

Epilepsia je ochorenie, pre ktoré sú charakteristické opakujúce sa záchvaty svalových kŕčov. Záchvaty vznikajú, ak sa podnety z mozgu do svalov prenášajú po nervových dráhach organizmu nesprávnym spôsobom. Tegretol pomáha riadiť prenos týchto podnetov. Tegretol usmerňuje nervové funkcie aj pri ostatných ochoreniach uvedených vyššie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tegretol CR

Tegretol smiete užiť až po dôkladnom lekárskom vyšetrení.

Riziko závažných kožných reakcií u pacientov čínskeho alebo thajského pôvodu spojených s karbamazepínom alebo chemicky príbuznými zlúčeninami možno predpokladať na základe testovania vzorky krvi pacienta. Váš lekár vám bude vedieť poradiť, aké krvné testy sú potrebné pred užívaním Tegretolu.

Neužívajte Tegretol CR

  ak ste alergický na karbamazepín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  ak máte závažné ochorenie srdca.

  ak ste mali v minulosti závažné ochorenie krvi.

  ak máte poruchu tvorby porfyrínu, farbiva, ktoré je dôležité pre funkciu pečene a vznik krviniek (ochorenie sa označuje aj ako pečeňová porfýria).

  ak užívate aj lieky patriace do osobitnej skupiny antidepresív, označovanej ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO).

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Tegretol. Ak si myslíte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tegretolu CR

  ak máte ochorenie krvi (vrátane takého, ktoré vyvolali iné lieky).

  ak sa u vás niekedy objavila neobvyklá citlivosť (kožné vyrážky alebo iné prejavy alergie) na oxkarbazepín alebo iné lieky. Pamätajte, že ak ste alergický na karbamazepín, je pravdepodobnosť približne 1 ku 4 (25 %), že môžete mať aj alergickú reakciu na oxkarbazepín (Trileptal).

  ak máte alebo ste mali v minulosti ochorenie srdca, pečene alebo obličiek.

  ak máte zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm) alebo ak máte problémy s udržaním moču.

  ak vám lekár niekedy povedal, že máte duševné ochorenie označované ako psychóza, ktoré môže sprevádzať zmätenosť alebo rozrušenosť.

  ak ste žena, ktorá používa hormonálnu antikoncepciu. Tegretol môže spôsobiť stratu účinnosti tejto antikoncepcie. Preto by ste počas užívania Tegretolu mali používať iný spôsob antikoncepcie, alebo popri hormonálnej aj ďalšiu, nehormonálnu metódu antikoncepcie. Pomôže to zabrániť nechcenému tehotenstvu. Ak počas užívania Tegretolu budete mať nepravidelné krvácanie alebo „špinenie“ z pošvy, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi. Ak sa chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho lekára.

Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.

  Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia, ktorá sa prejaví napr. horúčkou a zdurením lymfatických uzlín, vyrážkami alebo pľuzgiermi na koži, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky). Tieto reakcie sa môžu častejšie objaviť u pacientov z niektorých ázijských krajín (napr. Taiwan, Malajzia a Filipíny) a u Číňanov.

  Ak sa u vás vyvinie závažná kožná reakcia, ktorá sa prejaví napr. vyrážkami, sčervenením kože, pľuzgiermi na perách, očiach alebo v ústach, olupovaním kože a ktorú sprevádza horúčka, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

  Ak sa vám zvýši počet epileptických záchvatov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.

  Ak si všimnete prejavy, ktoré poukazujú na zápal pečene (napr. zožltnutie kože alebo očných bielok), okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.

  U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, akým je karbamazepín, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

  Ak máte problémy s obličkami spojené s nízkou hladinou sodíka v krvi alebo s užívaním liekov, ktoré znižujú hladinu sodíka v krvi (močopudné lieky ako hydrochlórotiazid, furosemid).

Neukončite liečbu Tegretolom bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Aby sa zabránilo prudkému zhoršeniu vášho ochorenia, neprerušte náhle užívanie tohto lieku.

Iné lieky a Tegretol CR

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to mimoriadne dôležité, pretože mnohé iné lieky a Tegretol sa môžu navzájom ovplyvňovať. Môže byť potrebné zmeniť dávkovanie alebo v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov.

Hormonálna antikoncepcia môže byť menej účinná, preto je potrebné uvážiť použitie iných spôsobov antikoncepcie.

Tegretol CR a jedlo a nápoje

Počas liečby Tegretolom nepite alkoholické nápoje.

Nepite grapefruitovú šťavu a nejedzte grapefruit, pretože to môže zosilniť účinok Tegretolu. Iné ovocné šťavy, napr. pomarančová alebo jablková, tento účinok nemajú.

Tegretol CR u detí a starších pacientov

Tegretol môžu bezpečne užívať deti a starší pacienti, ak dodržiavajú pokyny lekára. Ak je to potrebné, lekár vám poskytne podrobné informácie o opatrnom dávkovaní lieku a o nevyhnutnom dôslednom lekárskom dohľade (pozri aj 3. Ako užívať Tegretol CR a 4. Možné vedľajšie účinky).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Upozornite svojho lekára, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Zvládnutie epileptických záchvatov počas tehotenstva je dôležité. Užívanie antiepileptík (liekov proti epileptickým záchvatom) v tehotenstve však môže poškodiť nenarodené dieťa. Váš lekár sa s vami porozpráva o prípadnom riziku užívania Tegretolu počas tehotenstva. Neukončite liečbu Tegretolom počas tehotenstva bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom.

Upozornite svojho lekára, ak dojčíte. Liečivo Tegretolu prechádza do materského mlieka. Pokiaľ s tým lekár vo vašom prípade bude súhlasiť a vaše dieťa bude pod dôsledným lekárskym dohľadom pre prípadné nežiaduce účinky, smiete dojčiť. Ak sa však objavia nežiaduce účinky, napr. vaše dieťa začne byť veľmi ospalé, prestaňte ho dojčiť a povedzte o tom svojmu lekárovi.

Ženy užívajúce Tegretol a hormonálnu antikoncepciu môžu mať nepravidelnú menštruáciu. Hormonálna antikoncepcia môže byť menej účinná, preto je potrebné uvážiť použitie iných (nehormonálnych) spôsobov antikoncepcie.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tegretol môže vyvolať ospalosť a závraty alebo môže spôsobiť neostré videnie, dvojité videnie alebo poruchy koordinácie pohybov očí, predovšetkým na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Preto buďte opatrný pri vedení vozidla, obsluhe strojov alebo vykonávaní iných činností, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť.

3. Ako užívať Tegretol CR

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Neprekročte odporúčanú dávku a užívajte liek pravidelne. Pomôže vám to dosiahnuť najlepšie výsledky a znížiť možnosť závažných vedľajších účinkov. Neužívajte viac ako predpísaný počet dávok Tegretolu CR a neužívajte ho častejšie a dlhšie, ako vám odporučil lekár.

Neprerušte náhle užívanie Tegretolu bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. Váš lekár vám povie, či a kedy môžete ukončiť užívanie tohto lieku.

Koľko lieku užívať

Váš lekár vám presne povie, koľko tabliet Tegretolu CR máte užívať.

Liečba epilepsie sa začína u dospelých zvyčajne dávkou 100 až 200 mg jeden- alebo dvakrát denne. Dávka sa potom postupne zvyšuje na 800 až 1 200 mg denne (niektorí pacienti potrebujú 1 600 mg alebo dokonca 2 000 mg denne), ktoré sa užijú rozdelené na dve čiastkové dávky.

Liečba detí zvyčajne začína 100 až 200 mg denne (vychádza sa z dávky 10 až 20 mg/kg telesnej hmotnosti denne) a udržuje sa na 400 až 600 mg denne. Dospievajúcim možno podať 600 až 1 000 mg denne.

Pri neuralgii trojklaného nervu je začiatočná dávka 200 až 400 mg denne a dávkovanie sa pomaly zvyšuje až do vymiznutia bolesti (obvykle 200 mg tri- až štyrikrát denne). Najvyššia dávka je 1 200 mg za deň. U starších pacientov sa odporúča nižšia začiatočná dávka (100 mg dvakrát denne).

Pri akútnej mánii a udržiavacej liečbe bipolárnych afektívnych porúch je zvyčajné dávkovanie 400 až 600 mg denne (dávkovacie rozmedzie je približne 400 až 1 600 mg denne).

Dávka, ktorú vám predpísal lekár, sa možno líši od dávok uvedených vyššie. V takom prípade sa riaďte pokynmi lekára.

Kedy a ako užívať Tegretol CR

Tegretol sa užíva vždy (možno s výnimkou prvého dňa) v čiastkových denných dávkach. Vaša celková denná dávka sa má spravidla užívať rozdelená na dve čiastkové dávky.

Užívajte Tegretol CR pri alebo po jedle. Tablety prehĺtajte celé a zapíjajte tekutinou. Ak je to potrebné, tablety možno rozlomiť na polovice pozdĺž deliacej ryhy.

Ak zabudnete užiť Tegretol CR

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku a pokračujte vo vašom zvyčajnom rozvrhu dávok. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak užijete viac Tegretolu CR, ako máte

Ak ste omylom užili priveľa tabliet, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak sa u vás vyskytnú ťažkosti s dýchaním, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, poruchy vedomia, mdloby, chvenie, nutkanie na vracanie alebo vracanie, vaša dávka je možno príliš vysoká. Liek už neužite a ihneď o tom informujte svojho lekára.

Na čo ešte treba pamätať počas užívania Tegretolu CR

Je veľmi dôležité, aby váš lekár počas vašich pravidelných návštev sledoval pokrok vo vašej liečbe. Lekár možno bude chcieť opakovane vykonať aj krvné skúšky, hlavne na začiatku liečby Tegretolom. Je to obvyklé a nemusíte sa pre to znepokojovať.

Pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom vrátane ošetrenia u zubného lekára alebo náhleho lekárskeho zákroku upozornite lekára, že užívate Tegretol.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Tegretol CR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina vedľajších účinkov je mierna až stredne závažná a zvyčajne vymizne po niekoľkých dňoch liečby.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 z 1 000 užívateľov):

Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo zariaďte, aby to za vás urobil niekto iný, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov. Môže byť včasným príznakom vážneho poškodenia krvi, pečene, obličiek alebo iných orgánov a môže si vyžiadať okamžitú liečbu.

  Ak máte horúčku, bolesť hrdla, vyrážky, vredy v ústach, zdurené lymfatické uzliny alebo ľahko dostávate infekcie (príznaky nedostatku bielych krviniek).

  Ak pociťujete únavu, bolesť hlavy, dýchavičnosť pri telesnej námahe, závraty, ste bledý, mávate často infekcie spojené s horúčkou, zimnicou, bolesťou hrdla alebo vredmi v ústach, ku krvácaniu alebo podliatinám dochádza ľahšie ako zvyčajne, krvácate z nosa (nedostatok všetkých druhov krviniek).

  Ak máte červené škvrnité vyrážky, najmä na tvári, ktoré sprevádza únava, horúčka, nutkanie na vracanie, strata chuti do jedenia (príznaky systémového lupus erythematosus).

  Ak vám zožltnú očné bielka alebo koža (príznaky zápalu pečene).

  Ak vám stmavne moč (príznak porfýrie alebo zápalu pečene).

  Ak sa vám značne zníži objem vylúčeného moču, máte krv v moči (následok poruchy funkcie obličiek).

  Ak máte silné bolesti v hornej časti brucha, vraciate, stratili ste chuť do jedenia (príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy).

  Ak máte kožné vyrážky, sčervenenie kože, pľuzgiere na perách, očiach alebo v ústach, olupovanie kože sprevádzané horúčkou, zimnicou, bolesťou hlavy, kašľom alebo bolesťami (príznaky závažných kožných reakcií).

  Ak sa u vás objavia opuchy tváre, očí alebo jazyka, ťažkosti pri prehĺtaní, sípavý dych, žihľavka, svrbenie na veľkých plochách kože, vyrážky, horúčka, kŕče v bruchu, nepríjemné pocity alebo zvieranie v hrudníku, ťažkosti s dýchaním, strata vedomia (príznaky angioedému a závažných alergických reakcií).

  Ak pociťujete malátnosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie epileptických záchvatov (príznaky, ktoré môžu súvisieť s nízkou hladinou sodíka v krvi).

  Ak máte horúčku, nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, stuhnutosť šije a ste mimoriadne citlivý na ostré svetlo (príznaky zápalu mozgových blán).

  Ak máte stuhnuté svaly, vysokú horúčku, zmeny vedomia, vysoký tlak krvi a nadmerné slinenie (príznaky neuroleptického malígneho syndrómu).

  Ak máte nepravidelný tep srdca a bolesť na hrudi.

  Ak sa u vás objavia poruchy vedomia, mdloby.

  Ak máte hnačku, bolesť brucha a horúčku (príznaky zápalu hrubého čreva). Frekvencia tohto vedľajšieho účinku nie je známa.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi.

Iné vedľajšie účinky:

Čo najskôr sa spojte so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, pretože možno potrebujete lekárske ošetrenie.

Veľmi časté (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov): strata svalovej koordinácie, zápal kože so svrbivými a červenými vyrážkami.

Časté (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 z 10 užívateľov): opuch členkov, predkolenia alebo dolných častí nôh, zmeny správania, zmätenosť, pocit slabosti, častejší výskyt epileptických záchvatov (z dôvodu nedostatočného množstva sodíka v tele).

Menej časté (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 zo 100 užívateľov): chvenie, nekontrolovateľné pohyby tela, svalové kŕče.

Zriedkavé (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 z 1 000 užívateľov): svrbenie, zdurenie lymfatických uzlín, rozrušenosť alebo nepriateľské správanie (hlavne u starších ľudí), mdloby, ťažkosti pri hovorení alebo nezrozumiteľná reč, skľúčenosť spojená s nepokojom, nervozitou a inými zmenami nálady alebo duševnými zmenami, halucinácie, neostré videnie, dvojité videnie, svrbenie očí spojené so sčervenením a opuchom (zápal očných spojoviek), pocit tlaku a bolesť v očiach (príznak zvýšeného vnútroočného tlaku), chvenie, nekontrolovateľné pohyby očí, zvonenie alebo iné nevysvetliteľné zvuky v ušiach, zhoršenie sluchu, sťažené dýchanie, bolesť na hrudi, príliš rýchly alebo nezvyčajne pomalý tep srdca, znížená citlivosť kože, mravčenie v rukách a nohách, slabosť, časté močenie, náhly pokles objemu moču, poruchy chuti, nezvyčajné vylučovanie mlieka z prsníkov, zväčšenie prsníkov u mužov, opuch a sčervenenie pozdĺž žily, ktorá je mimoriadne citlivá na dotyk a často bolestivá (tromboflebitída), zvýšená citlivosť kože na slnečné svetlo, zmäknutie, zrednutie alebo oslabenie kostí zvyšujúce riziko zlomenín (nedostatok vitamínu D, osteoporóza).

Niektoré vedľajšie účinky sú neznámej frekvencie: opätovné prepuknutie herpesovej vírusovej infekcie (môže byť závažné, pokiaľ je utlmený imunitný systém), úplná strata nechtov, zlomeniny, znížená hustota kostí.

Nasledujúce vedľajšie účinky zvyčajne nevyžadujú lekárske ošetrenie. Ak pretrvávajú viac ako len niekoľko dní alebo vám spôsobujú skutočné ťažkosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Veľmi časté (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť viac ako 1 z 10 užívateľov): vracanie, nutkanie na vracanie, závraty, ospalosť, pocit neistoty pri chôdzi, zvýšenie telesnej hmotnosti.

Časté (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 z 10 užívateľov): bolesť hlavy, suchosť v ústach.

Zriedkavé (tieto vedľajšie účinky môžu postihnúť 1 z 1 000 užívateľov): zápcha, hnačka, bolesť brucha, bolesť kĺbov alebo svalov, potivosť, strata chuti do jedenia, vypadávanie vlasov, zvýšené ochlpenie tela a tváre, sexuálne poruchy, neplodnosť u mužov, červený a bolestivý jazyk, bolestivé miesta v ústach, zmeny pigmentácie kože, akné.

Niektoré vedľajšie účinky sú neznámej frekvencie: ospalosť, strata pamäti, purpurové až červeno-purpurové hrčky, ktoré môžu svrbieť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Tegretol CR

  Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

  Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Nepoužívajte Tegretol CR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tegretol CR obsahuje

  Liečivo je karbamazepín.

  Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, etylcelulóza, mikrokryštalická celulóza, metakrylátový kopolymér, typ ED, magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylcelulózy, talok. Obalová vrstva tabliet obsahuje hydroxypropylmetylcelulózu, hydrogénricínmakrogol 2000, červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Tegretol CR a obsah balenia

Tegretol CR 200 sú béžovooranžové, oválne, mierne vypuklé tablety s poliacou ryhou na

oboch stranách, s označením H/C na jednej a C/G na druhej strane.

Tegretol CR 400 sú hnedooranžové, oválne, mierne vypuklé tablety s poliacou ryhou na

oboch stranách, s označením ENE/ENE na jednej a CG/CG na druhej strane.

Balenie Tegretolu CR 200 obsahuje 50 tabliet.

Balenie Tegretolu CR 400 obsahuje 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Novartis s.r.o., Nusle, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobca:

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Norimberg, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2016.

<p>

  <p>
  7</p>

</p>

Informácie o produkte

Kód výrobku: 132120
Kód EAN: 2001000623563

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg zobrazíte alebo stiahnete tu: Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg.doc

Recenzie

Recenzie produktu Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Tegretol CR 200 tbl mod 50x200 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám