Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Viac zistíte tu.

Název

Dostupnost

Cena

V košíku máte za €.

Vybíráme pro vás

Produkt
Produkt
Produkt

Bioderma 2+1

Volajte 0221 201 380

TANAKAN sol por 1x90 ml+dávkovač

TANAKAN sol por 1x90 ml+dávkovač

Informácie len pre odborníkov v zdravotníctve.

Popis tovaru TANAKAN sol por 1x90 ml+dávkovač

Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

Kód výrobku: 121056
Kód EAN: 3582183027991
Kód SUKL: 0047223
 Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/01414


Písomná informácia pre používateľa


tanakan
filmom obalené tablety
perorálny roztok

Extrakt z listov ginka dvojlaločného
Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum
(EGb 761) (35 67 : 1), extrakčné činidlo: acetón 60 % (m/m)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je tanakan a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete tanakan
3. Ako užívať tanakan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať tanakan
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je tanakan a na čo sa používa

Účinnou látkou je štandardizovaný extrakt EGb 761 z listov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba). Má predovšetkým účinky: vazodilatačné v oblasti malých tepien (rozširuje ich), reologické (zlepšuje prietokové vlastnosti krvi), znižuje agregabilitu trombocytov a erytrocytov ( zhlukovanie krvných doštičiek a červených krviniek), podporuje žilový tonus (napätie), znižuje zvýšenú priepustnosť kapilár, a tým pôsobí protiedémovo, zlepšuje vnútrobunkové využitie glukózy a pôsobí aj proti prítomnosti tzv. voľných radikálov.
Tanakan zvyšuje syntézu a uvoľňovanie acetylcholínu (látky prenášajúcej nervové impulzy), ktorého množstvo je v starobe znížené.
Tanakan je určený pre dospelých aj dospievajúcich.

Tanakan sa používa:
- pri demencii (primárna degeneratívna demencia, vaskulárna demencia, demencia zmiešaného typu);
- pri poruchách duševnej výkonnosti (poruchách pamäti, pozornosti, emočnej labilite) u starších osôb, obzvlášť na podklade chronickej mozgovej cievnej nedostatočnosti;
- pri poruchách periférneho prekrvenia a mikrocirkulácie: obštrukčná choroba periférnych tepien v štádiu I.- II. (claudicatio intermitens), Raynaudov syndróm, akroparestézie, zvýšená kapilárna fragilita a pod.;
- pri senzorických poruchách na základe cievnej nedostatočnosti (závraty, ušné šelesty ako tinnitus a pod., zhoršenie sluchu u starších osôb alebo poruchy zraku podmienené nedostatočným prekrvením sietnice).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete tanakan

Neužívajte tanakan
ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
ak máte patologické (chorobné) krvácavé stavy.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať tanakan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tanakan neznižuje krvný tlak a nemožno ním nahradiť liečbu vysokého krvného tlaku.

Deti a dospievajúci
Vzhľadom k tomu, že neexistuje dostatok klinických skúseností s podávaním tohto lieku u detí, neodporúča sa ho podávať deťom do 12 rokov.

Iné lieky a Tanakan
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je však vhodná zvýšená opatrnosť pri salicylátoch a barbiturátoch.

Tanakan a jedlo
Tento liek sa má užívať pred jedlom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Napriek tomu, že neboli preukázané teratogénne (vyvolávajúci vývojové vady) účinky extraktu pri pokusoch na zvieratách, neodporúča sa liečba tanakanom v období tehotenstva a dojčenia. Preto v prípade tehotenstva alebo dojčenia vždy o tom informujte svojho lekára.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek neznižuje pozornosť.
Tanakan nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tanakan obsahuje
Tanakan filmom obalené tablety obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.
Tanakan perorálny roztok obsahuje 59 objemových % etanolu (alkohol), t.j. 0,45 g alkoholu v 1 dávke (1 ml), čo predstavuje 11,3 ml piva alebo 4,7 ml vína. Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou. Pre epileptikov je vhodnejší vo forme tabliet.


3. Ako užívať tanakan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pri poruchách duševnej výkonnosti, pri poruchách periférneho prekrvenia a pri senzorických poruchách je:
- tablety: Dospelé osoby užívajú 1 filmom obalenú tabletu 3-krát denne (ráno, na obed, večer) pred jedlom. Tablety sa prehĺtajú celé, nerozhryznuté, zapijú sa malým množstvom tekutiny.
- roztok: Dospelé osoby užívajú 1 dávku (t.j. 1 ml) 3-krát denne (ráno, na obed, večer) pred jedlom rozpustenú v pol decilitri vody. K odmeraniu dávky použite priložený kalibrovaný dávkovač, ktorým nasajte roztok až po značku 1 dávky (1 ml). Tento dávkovač sa nedá použiť na iný liek.

Účinok liečby sa výraznejšie prejaví po 2 - 4 týždňoch aplikácie. Liečba (1 kúra) trvá obvykle 1 - 3 mesiace pri pravidelných kontrolách lekárom.

Pri demencii sa podáva 1 2 filmom obalené tablety 3-krát denne alebo 1 2 ml perorálneho roztoku 3-krát denne.
Trvanie liečby dementných syndrómov závisí od závažnosti príznakov a má trvať aspoň 8 týždňov. Po 3 mesiacoch liečby je potrebné zvážiť vhodnosť pokračovania liečby.

Ak užijete viac tanakanu, ako máte
Pri prípadnom predávkovaní alebo náhodnom použití dieťaťom sa poraďte ihneď s lekárom.

Ak zabudnete užiť tanakan
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky hoci sa neprejavia u každého.

Tanakan býva pri bežnom dávkovaní dobre znášaný. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytovať tráviace poruchy ako nevoľnosť, hnačka, alergické kožné reakcie, bolesť hlavy, prípadne pocity návalov. Veľmi zriedkavo sa vyskytujú palpitácia (búšenie srdca), zníženie tlaku, arytmia (nepravidelnosť srdcového rytmu), prípadne bolesť za hrudnou kosťou.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať tanakan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo tanakan obsahuje

Liečivo je štandardizovaný extrakt z listov ginka dvojlaločného (EGb 761) (35 67 : 1), extrakčné činidlo: acetón (m/m) 60 %, v 40 mg obsahujúci 24 % ginkoheterozidov a 6 % ginkolidov a bilobalidu v 1 filmom obalenej tablete alebo 1 ml perorálneho roztoku.
Ďalšie zložky sú:
filmom obalené tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý, mastenec, magnéziumstearát, makrogol 400, makrogol 6000, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).
perorálny roztok: etanol 96 % (V/V), sodná soľ sacharínu, pomarančová silica, citrónová silica, čistená voda.

Ako vyzerá tanakan a obsah balenia
Filmom obalené tablety: hnedočervené obojstranne vypuklé tablety hladkého matného povrchu,
30 alebo 90 filmom obalených tabliet.
Perorálny roztok: hnedooranžová tekutina charakteristického zápachu,
30 alebo 90 ml perorálneho roztoku (liekovka + dávkovač).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt, Francúzsko

Výrobca
Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

Diskusia k tovaru TANAKAN sol por 1x90 ml+dávkovač

Nadpis:
Príspevok:
Vkladať diskusné príspevky môžu iba prihlásení zákazníci.
Ak ste registrovaný, prihláste sa. Zaregistrovať sa môžete tu.
Produkt bol pridaný do Váąho nákupného koąíka.
ukáza? koąík