Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Sumamigren 100 mg tbl flm 18x100 mg

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 118568

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 118568
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2010/6208-PRE; 2010/6209-PRE
Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2009/10740; 2009/10741


Písomná informácia pre používateľa

Sumamigren 50 mg
Sumamigren 100 mg
sumatriptán sukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.
Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa,


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Sumamigren a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sumamigren
3.Ako užívať Sumamigren
4.Možné vedľajšie účinky
5.Ako uchovávať Sumamigren
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE SUMAMIGREN A NA ČO SA POUŽÍVA

Váš liek prichádza ako tableta obsahujúca sumatriptán.
Tablety s obsahom sumatriptánu patria do skupiny liekov nazývaných triptány (agonisti 5HT receptoru).

Sumamigren je antimigrenózny liek, ktorý sa používa na liečbu záchvatov migrény.
Migréna spôsobuje záchvaty bolesti hlavy, niekedy s pocitmi nevoľnosti alebo inými symptómami, napr. niektorí ľudia sú citliví na svetlo alebo hluk.

Sumamigren sa môže používať len vtedy, ak lekár diagnostikuje bolesti hlavy ako migrénu.
Sumamigren sa nesmie používať na bežné bolesti hlavy.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM, AKO UŽIJETE SUMAMIGREN

Neužívajte tento liek a povedzte lekárovi:
ak ste alergický na sumatriptán alebo na niektorú z ďalších zložiek tabliet,
zvlášť na E 124 farbivo košenilová červeň v 50 mg tablete, ktoré môže spôsobiť alergické
reakcie
ak máte srdcové problémy ako srdcové ochorenie alebo anginu
ak ste mali v minulosti srdcový záchvat alebo mŕtvicu
ak máte závažné problémy s pečeňou
ak máte veľmi vysoký krvný tlak alebo ak Váš krvný tlak je vysoký aj napriek liečbe
ak užívate alebo ste nedávno užívali ergotamín, deriváty ergotamínu (na migrénu, vrátane
metysergidu alebo akékoľvek iné agonisti receptoru triptánu/5-hydroxytriptamínu 1 (5-HT1) (napr. zolmitriptán, rizatriptán, eletriptán na migrénu)
ak užívate alebo ste nedávno užívali MAO inhibítory (napríklad moklobemid na
depresiu alebo selegilín na Parkinsonovu chorobu)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sumamigrenu.

Musíte informovať lekára predtým, ako začnete užívať Sumamigren:
ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami
ak máte symptómy srdcového ochorenia ako je prechodná bolesť na hrudníku alebo pocit tlaku
na hrudníku, ktorý tiež môže vyžarovať do hrdla
ak máte riziko vzniku srdcového ochorenia (napr. ak ste diabetik, silný fajčiar alebo
podstupujete nikotínovú substitučnú terapiu) a zvlášť ak ste post-menopauzálna žena alebo muž
nad 40 rokov s rizikovými faktormi, lekár Vám môže skontrolovať Vašu funkciu srdca pred
predpísaním Sumamigrenu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu po podaní Sumamigrenu
objaviť závažné srdcové príhody, hoci sa nezistí žiadne srdcové ochorenie. Kontaktuje lekára,
aby Vám poradil, ak máte akékoľvek znepokojenie.
ak máte epilepsiu (záchvaty), v minulosti ste mali záchvaty alebo iné ochorenie, ktoré znižuje
prah Vašich záchvatov
ak ste alergický na niektoré antibiotiká nazývané sulfonamidy

Nadmerné užívanie sumatriptánu (opakované užitie počas niekoľkých po sebe nasledujúcich dní) predstavuje nesprávne užívanie tohto lieku a môže spôsobiť zvýšenie nežiaducich účinkov a vedie k chronickým bolestiam hlavy vyžadujúcich súčasné prerušenie liečby. Obráťte sa na lekára, ak začnete mať častejšie alebo každodenné bolesti hlavy, lebo môžete trpieť bolesťou hlavy spôsobenou nadmerným užívaním lieku.

Iné lieky a Sumamigren

Povedzte, prosím, lekárovi:
ak užívate lieky obsahujúce ergotamín alebo metysergid (na liečbu migrény)
ak užívate MAO inhibítory (napr. moklobemid na depresiu alebo selegilín na liečbu
Parkinsonovej choroby) alebo ste ukončili liečbu MAO inhibítormi v posledných 2 týždňoch
ak užívate lítium (na mánické/depresívne (bipolárne) poruchy)
ak užívate selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs na depresiu a ostatné
mentálne stavy), inhibítory spätného vychytávania sérotonín noradrenalínu (SNRIs) alebo
rastlinné prípravky obsahujúce Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo rastlinné lieky, alebo prírodné prípravky, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skúsenosti s užívaním počas tehotenstva sú obmedzené.
Preto sa poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Sumamigren počas tehotenstva.

Sumatriptán prechádza do materského mlieka. Preto musíte prestať dojčiť počas 12 hodín po užití Sumamigrenu a celé odsaté mlieko sa musí zlikvidovať.

Kým začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Sumatriptán môže spôsobiť pocit ospalosti. Ak sa cítite unavený, neveďte motorové vozidlá
a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sumamigrenu
Sumamigren obsahuje laktózu. Ak Vám povedal Váš lekár, že neznášate niektoré cukry, obráťte sa na lekára predtým, ako začnete liek užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ SUMAMIGREN

Vždy užívajte Sumamigren presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sumamigren sa nesmie používať na prevenciu záchvatov migrény.

Tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.

Dávkovanie:
Dospelí
Užite jednu 50 mg tabletu čo najskôr po začatí migrény.
V niektorých prípadoch je potrebná dávka 100 mg (Váš lekár Vám povie, akú dávku máte
užívať).

Ak sa Vám symptómy vrátia, môžete užiť druhú tabletu po dvoch hodinách.

Neužívajte druhú dávku, ak sa po prvej dávke nedostaví žiadny účinok. Maximálna dávka je
300 mg počas 24 hodín.

Deti a dospievajúci (do 18 rokov)
Sumamigren sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim.

Ak dieťa alebo dospievajúci užije Váš liek, ihneď vyhľadajte lekára alebo choďte do najbližšej
nemocnice. Vezmite si so sebou balenie so zvyšnými tabletami.

Starší pacienti (nad 65 rokov):
Sumamigren sa neodporúča.

Ak užijete viac Sumamigrenu ako máte
Ak ste užili viac lieku, ihneď vyhľadajte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice. Vezmite
si so sebou balenie so zvyšnými tabletami.

Ak zabudnete užiť Sumamigren
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sumamigren môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná s použitím nasledovnej konvencie:
Časté: najmenej u 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 pacientov
Veľmi zriedkavé: menej ako u 1 z 10 000 pacientov

Nie je známe, ako často sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky, ale môžu byť vážne a musíte ihneď vyhľadať Vášho lekára a neužívať ďalšiu dávku:

Nasledovné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10000 pacientov), ale musíte ihneď vyhľadať lekára a neužívať už ďalšiu dávku:
náhla dýchavičnosť, chvenie alebo napätie na hrudníku, opuch očných viečok, tváre alebo pier,
kožná vyrážka červené bodky alebo pľuzgieriky (kožné opuchy), ktoré môžu byť znakmi
alergickej reakcie
kŕče (obvykle u ľudí, ktorí mali v minulosti epilepsiu)
Raynaudov fenomén, ktorý sa môže prejavovať ako bledý alebo modrastý nádych kože a/alebo
bolesťou prstov na rukách, nohách, ušiach, nosa alebo čeľuste ako prejav na chlad alebo stres.
zápal hrubého čreva (časť tráviaceho traktu), ktorá sa môže prejavovať bolesťou v ľavej časti
brucha a/alebo krvavou hnačkou.

Časté nežiaduce účinky:
nával tepla (sčervenia tváre počas niekoľkých minút), závraty, pocity alebo slabosť, únava
a ospalosť (dôležité, ak máte viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje)
krátkodobé zvýšenie krvného tlaku hneď po užití lieku
pocit nevoľnosti (nauzea) alebo pocit na vracanie (vracanie) ak nie sú súčasťou záchvatu
migrény
pocit pichania špendlíkmi (parestézia), bolesť svalov
hypestézia (stav, kedy je organizmus podstatne menej citlivý ako obvykle na stimulácie ako sú
vnemy na svetlo, dotyk alebo bolesť
bolesť, pocity horúčavy alebo chladu, ťažoba a napätie. Ak tieto účinky
pretrvávajú alebo sú zvlášť závažné, zvlášť bolesť na hrudníku alebo srdci, ktorá sa šíri do
ramien, povedzte to ihneď svojmu lekárovi keďže sa zaznamenali zriedkavé prípady takých
problémov spôsobených srdcovým záchvatom.
dýchavičnosť, sťažené alebo namáhavé dýchanie (dyspnoe)

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky:
Ak potrebujete urobiť krvné testy, aby ste vedeli, ako pracuje Vaša pečeň a užívate Sumamigren,
povedzte to svojmu lekárovi, lebo výsledky môžu byť skreslené.

Vyskytli sa aj nasledovné vedľajšie účinky, ale frekvencia ich výskytu nie je známa.
vizuálne poruchy vrátane blikania, dvojitého videnia alebo zhoršeného videnia. Zaznamenali sa
aj prípady trvalej straty videnia.
zníženie krvného tlaku, ktoré môže viesť k pocitu na odpadnutie, zvlášť, ak sa postavíte.
spomalenie alebo zrýchlenie tepu Vášho srdca, palpitácie (pocity búšenia srdca), zmeny
srdcového rytmu, bolesť na hrudníku.
tras, tremor alebo nekontrolované pohyby.
hnačka, nadmerné potenie.
bolesť kĺbov, stuhnutosť šije, úzkosť.
záchvaty u pacientov, ktorí mali v minulosti záchvaty, ale tiež u pacientov, u ktorých sa
nevyskytujú predispozičné faktory.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SUMAMIGREN

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje zvláštne podmienky uchovávania.
Nepoužívajte Sumamigren po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli (skratka EXP).
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Nepoužívajte Sumamigren, ak spozorujete akékoľvek vizuálne poškodenie Sumamigrenu.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho
lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sumamigren obsahuje

Pre 50 mg:

Liečivo je sumatriptan.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý ( E 171), košenilová červeň (E 124 len v 50 mg tablete) a trietylcitrát.

Pre 100 mg:

Liečivo je sumatriptan.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý ( E 171) a trietylcitrát.

Ako vyzerá Sumamigren a obsah balenia

Filmom obalené tablety.

50 mg filmom obalené tablety sú bledoružové, oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou.
Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 6, 12 alebo 18 tabliet.

100 mg filmom obalené tablety sú biele, oválne bikonvexné tablety.
Veľkosť balenia: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 alebo 20 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Polpharma Pharmaceutical Works
ul. Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski
Poľsko

Výrobca:
Polpharma Pharmaceutical Works
ul. Pelplinska 19, 83-200 Starogard Gdanski
Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Sumamigren 50 mg/100 mg
Maďarsko: Sumatriptan POLPHARMA 50 mg/100 mg
UK: Sumatriptan 50/100 mg tablets

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v máji 2013.

Recenzie

Recenzie produktu Sumamigren 100 mg tbl flm 18x100 mg

Diskusia

Diskusia k produktu Sumamigren 100 mg tbl flm 18x100 mg

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam