Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 116765
Kód EAN:

Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácií o zmene, ev. č.: 2013/04733


Písomná informácia pre používateľa

Spiriva Respimat
2,5 mikrogramov, inhalačný roztok
tiotropium


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Spiriva Respimat a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Spirivu Respimat
3. Ako používať Spirivu Respimat
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Spirivu Respimat
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Spiriva Respimat a na čo sa používa

Spiriva Respimat uľahčuje pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) dýchanie. CHOCHP je dlhodobé pľúcne ochorenie, ktoré zapríčiňuje dýchavičnosť a kašeľ. CHOCHP je spojená so stavmi chronickej bronchitídy a emfyzémom (opuch pľúc). Keďže CHOCHP je dlhotrvajúce ochorenie, Spiriva Respimat sa má užívať každý deň a nielen, ak sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky CHOCHP.

Spiriva Respimat je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, ktoré pomáha rozširovať vaše dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie. Pravidelné užívanie Spirivy Respimat vám pomôže, ak máte pretrvávajúcu dýchavičnosť, ktorá súvisí s vašim ochorením a pomôže minimalizovať vplyv choroby na váš každodenný život. Každodenné používanie Spirivy Respimat tiež pomáha predchádzať náhlym, krátkodobým zhoršeniam príznakov CHOCHP, ktoré môžu trvať niekoľko dní.

Pre správne dávkovanie Spirivy Respimat si prečítajte, prosím, časť 3. Ako užívať Spirivu Respimat a návod na použitie sú uvedené na druhej strane tejto písomnej informácie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Spirivu Respimat

Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce otázky. Ak na niektorú z týchto otázok odpoviete áno, prosím, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Spirivu Respimat.
ste alergický na tiotropium, atropín, alebo podobné liečivá ako ipratropium alebo oxitropium?
užívate iný liek obsahujúci ipratropium alebo oxitropium?
ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo dojčíte?
vidíte rozmazane, máte bolesti očí a/alebo červené oči, problémy s prostatou alebo ťažkosti s močením?
máte problémy s obličkami?

Nepoužívajte Spirivu Respimat
ak ste alergický na liečivo tiotropium alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)
ak ste alergický na atropín alebo jemu podobné látky napr. ipratropium alebo oxitropium

Upozornenia a opatrenia
Pri užívaní Spirivy Respimat dávajte pozor, aby vám nevnikla aerodisperzia do očí. To môže viesť k bolesti alebo nepohode v očiach, neostrému videniu, dúhovým efektom pri pozeraní do svetla alebo farebným obrazcom v spojení s červenými očami (t.j. glaukóm s uzavretým uhlom). Očné príznaky môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, nevoľnosťou a zvracaním. Vypláchnite si oči teplou vodou, ukončite užívanie tiotropiumbromidu a okamžite sa poraďte so svojím lekárom

Ak sa vám zhorší dýchanie alebo sa objaví vyrážka (sčervenanie kože), opuch alebo svrbenie hneď po použití lieku, prestaňte ho okamžite používať a poraďte sa so svojim lekárom.

Sucho v ústach, ktoré sa pozorovalo pri liečbe anticholinergikami, môže pri dlhodobom užívaní súvisieť s výskytom zubného kazu. Preto nezabúdajte venovať pozornosť ústnej hygiene.

Spiriva Respimat je určená na udržiavaciu liečbu vašej chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Nemá sa používať na liečbu náhleho záchvatu dýchavičnosti alebo piskotu.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte poruchu funkcie srdca, presnejšie ťažkosti týkajúce sa srdcového rytmu (poruchy rytmu). Poruchy rytmu môžu zahŕňať nepravidelný srdcový rytmus, príliš pomalý srdcový rytmus (bradykardia) alebo príliš rýchly srdcový rytmus (tachykardia). Toto je dôležitá informácia pri rozhodovaní, či je pre vás vhodné užívanie Spirivy Respimat.

Nepoužívajte Spirivu Respimat častejšie ako raz denne.

Ak cítite, že sa vám dýchanie zhoršuje, poraďte sa čo najskôr s vašim lekárom.

Ak máte cystickú fibrózu, povedzte to svojmu lekárovi, pretože Spiriva Respimat môže zhoršiť príznaky cystickej fibrózy.

Deti a dospievajúci
Spiriva Respimat sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Spiriva Respimat
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvlášť oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste užívali alebo užívate anticholinergické lieky napr. ipratropium alebo oxitropium.

Pri súbežnom užívaní Spirivy Respimat s inými liekmi používanými pri liečbe CHOCHP, ako sú úľavové inhalátory, napr. salbutamol, metylxantíny, teofylín a/alebo inhalačné alebo perorálne steroidy, napr. prednizolón, neboli hlásené vedľajšie účinky ako následok vzájomného pôsobenia.
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak dojčíte, neužívajte tento liek, ak vám to vyslovene neodporučí váš lekár.

Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojim lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie zamerané na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V prípade výskytu závratov alebo neostrého videnia môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Spirivu Respimat

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spiriva Respimat je určená len na inhaláciu.

Zvyčajná dávka je:

Spiriva Respimat účinkuje 24 hodín, preto stačí užívať Spirivu Respimat JEDENKRÁT DENNE, ak je to možné, každý deň v rovnakom čase. Pri každom použití aplikujte DVA VSTREKY.

Keďže CHOCHP je dlhotrvajúce ochorenie, má sa Spiriva Respimat užívať každý deň a nielen ak sa vyskytnú problémy s dýchaním. Neužívajte vyššiu dávku, ako je odporučená.
Spiriva Respimat sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Uistite sa, že viete ako máte správne použiť Spiriva Respimat inhalátor. Návod na použitie Spiriva Respimat inhalátora je uvedený na druhej strane tejto písomnej informácie pre používateľa.

Ak použijete viac Spirivy Respimat, ako máte
Ak ste užili vyššiu dávku Spirivy Respimat ako dva vstreky jedenkrát denne, poraďte sa ihneď so svojim lekárom. Môže vzniknúť zvýšené riziko vedľajších účinkov ako je sucho v ústach, zápcha, ťažkosti s vylučovaním moču, zrýchlená srdcová frekvencia alebo rozmazané videnie.

Ak zabudnete použiť Spirivu Respimat
Ak zabudnete užiť vašu dennú dávku (DVA VSTREKY JEDENKRÁT DENNE), neznepokojujte sa. Užite ju hneď ako si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku v rovnakom čase alebo v ten istý deň. Ďalšiu dávku si potom vezmite ako obvykle.

Ak prestanete používať Spirivu Respimat
Pred ukončením používania Spirivy Respimat sa poraďte so svojím lekárom alebo so svojím lekárnikom. Ak prestanete užívať Spirivu Respimat, znaky a príznaky CHOCHP sa môžu zhoršiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich frekvenciách:

Časté: ovplyvňuje 1 až 10 pacientov zo 100
Menej časté: ovplyvňuje 1 až 10 pacientov z 1 000
Zriedkavé: ovplyvňuje 1až 10 pacientov z 10 000
Neznáme:frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov

Vedľajšie účinky uvedené nižšie boli zaznamenané pacientmi, ktorý užívali tento liek a sú uvedené ako časté, menej časté, zriedkavé a neznáme.

Časté:
sucho v ústach: obvykle mierne

Menej časté:
závraty
bolesť hlavy
nepravidelný srdcový rytmus (fibrilácia predsiení, supraventrikulárna tachykardia)
pocit srdcovej palpitácie (búšenie srdca)
zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia)
kašeľ
krvácanie z nosa (epistaxa)
zápal hltanu (faryngitída)
zachrípnutosť (dysfónia)
zápcha
kvasinková infekcia ústnej dutiny a hrtanu (orofaryngeálna kandidóza)
ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)
vyrážka
svrbenie (pruritus)
ťažkosti pri močení (retencia moču)
bolestivé močenie (dyzúria)

Zriedkavé:
videnie svetelných kruhov okolo svetelných zdrojov alebo spojených farebných obrazov s červenými očami (glaukóm)
zvýšený vnútroočný tlak
neostré videnie
tlak na hrudi, prepojený s kašľom, sipotom alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus)
zápal hrtana (laryngitída)
pálenie záhy (porucha gastroezofageálneho refluxu)
zubný kaz
zápal ďasien (gingivitída)
zápal jazyka (glositída)
zápal úst (stomatitída)
vážna alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre a úst (angioneurotický opuch)
žihľavka (urtikária)
infekcie alebo tvorba vredov na koži
suchá pokožka
infekcie močových ciest

Neznáme:
zníženie množstva vody v tele (dehydratácia)
nespavosť (insomnia)
zápal prinosových dutín (sinusitída)
upchatie alebo zastavenie prirodzeného pohybu čriev (intestinálna obštrukcia vrátane paralytického ilea)
pocit na vracanie (nauzea)
precitlivenosť, vrátane okamžitých reakcií precitlivenosti
závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia)
opuch kĺbov

Po podaní Spirivy Respimat sa môžu vyskytnúť okamžité alergické reakcie ako sú vyrážka, žihľavka (urtikária), opuch úst a tváre alebo náhle ťažkosti pri dýchaní (angioneurotický edém) alebo iné reakcie precitlivenosti (ako sú náhle zníženie vášho krvného tlaku alebo závrat) samostatne alebo ako súčasť závažnej alergickej reakcie (anafylaktická reakcia). Ak sa akýkoľvek z týchto príznakov vyskytne, prosím, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.

Navyše, tak ako pri používaní iných inhalačných liekov, niektorí pacienti majú skúsenosti s neočakávaným zvieraním na hrudníku, kašľom, sipotom alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus).

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5.Ako uchovávať Spirivu Respimat

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku inhalátora. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Inhalátor Spiriva Respimat sa má znehodnotiť najneskôr 3 mesiace po prvom použití (pozri Návod na použitie na druhej strane).

Nezmrazujte.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Spiriva Respimat obsahuje

Liečivo je tiotropium. Podaná dávka je 2,5 mikrogramov tiotropia na jeden vstrek  (2 vstreky obsahujú
1 liečebnú dávku), a to zodpovedá 3,124 mikrogramom monohydrátu tiotropiumbromidu.
Podaná dávka je dávka, ktorá je dostupná pre pacienta po stlačení náustku.

Ďalšie zložky sú:
benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda a kyselina chlorovodíková 3,6% pre upravenie pH.

Ako vyzerá Spiriva Respimat a obsah balenia

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov sa skladá z jednej náplne s inhalačným roztokom a jedného Respimat inhalátora. Náplň sa musí vložiť do inhalátora pred prvým použitím.

Jednotlivé balenie: 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúca 60 vstrekov (30 liečebných dávok).

Dvojité balenie: 2 jednotlivé balenia, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu 60
vstrekov (30 liečebných dávok)

Trojité balenie: 3 jednotlivé balenia, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu 60
vstrekov (30 liečebných dávok)

Osem-balenie: 8 jednotlivých balení, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu
60 vstrekov (30 liečebných dávok)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii pre Spirivu Respimat je:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko

Výrobca pre Spirivu Respimat je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Lichtenštajnsko:Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation
Belgicko, Luxembursko:Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution pour inhalation
Bulharsko: 2,5 ,
Cyprus, Grécko:Spiriva Respimat 2.5 ,
Česká republika:Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci
Dánsko:Spiriva Respimat Inhalationsvske, oplsning 2,5 microgram
Estónsko:SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5g/annuses
Fínsko:SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste
Francúzsko:Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation
Nemecko:Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation
Maďarsko:Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat
Island:Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt
Írsko, Malta, Veľká Británia:Spiriva Respimat 2.5 microgram, solution for inhalation
Taliansko:Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione
Lotyšsko:Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šdums inhalcijm
Litva:Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic tirpalas
Holandsko:Spiriva Respimat 2,5 microgram, oplossing voor inhalatie
Nórsko:Spiriva inhalasjonsvske, opplsning 2,5 mikrog
Poľsko:Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji
Portugalsko:Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Soluço para inhalço por nebulizao
Rumunsko:SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat
Slovensko:Spiriva Respimat sol ihl 2,5 g/1 dávka
Slovinsko:Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje
Španielsko:Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación
Švédsko:Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.
Návod na použitie
Spiriva Respimat inhalátor

Ako používať váš Spiriva Respimat inhalátor

V tomto letáku vám vysvetlíme, ako používať a ako sa starať o Spiriva Respimat inhalátor. Prečítajte si prosím pozorne tieto inštrukcie. Pozrite tiež časť 3. Ako užívať Spirivu Respimat na druhej strane tohto letáku.

Spiriva Respimat inhalátor uvoľňuje liek pomaly a mierne, umožňujúc tak ľahšiu inhaláciu do vašich pľúc.

Spiriva Respimat inhalátor vám umožňuje inhalovať liek nachádzajúci sa v náplni. Plná náplň obsahuje 60 vstrekov (30 liečebných dávok). Tento inhalátor používajte iba JEDENKRÁT DENNE, ak je to možné v tom istom čase. Pri každom použití aplikujte DVA VSTREKY. Ak sa inhalátor používa podľa návodu na použitie, je v náplni dostatok lieku na dobu 30 dní. V škatuli nájdete Spiriva Respimat inhalátor a Spiriva Respimat náplň. Pred prvým použitím Spiriva Respimat inhalátora treba do neho vložiť náplň.
Spiriva Respimat inhalátor a Spiriva Respimat náplň

1) Vkladanie náplne

Nasledovné kroky 1-6 sú nutné pred prvým použitím:


1
1 Pri zatvorenom zelenom ochrannom kryte (A) stlačte
bezpečnostný uzáver (E) a súčasne ťahajte priesvitný kryt (G).


2a

2b
2 Vytiahnite náplň (H) zo škatuľky. Zatlačte zúženým
koncom náplne do inhalátora, kým nezapadne na
miesto. Náplň treba zatláčiť pevne proti tvrdému
povrchu, čo zaručí, že dnu vojde celá náplň (2b).
Náplň nebude zarovno s inhalátorom, stále budete vidieť strieborný prúžok na spodnom okraji náplne.

Nevyberajte náplň znovu, ak už bola vložená do
inhalátora.3
3 Vráťte priesvitný kryt (G) naspäť.

Neodstraňujte opakovane priesvitný kryt.2) Príprava Spiriva Respimat inhalátora na prvé použitie


4
4 Podržte Spiriva Respimat inhalátor vo vzpriamenej
polohe so zatvoreným zeleným ochranným krytom
(A). Otočte priesvitný kryt (G) v smere červenej šípky
nakreslenej na štítku, pokiaľ nebudete počuť kliknutie
(v polovici otáčania).


5

5 Otvárajte zelený ochranný kryt (A), kým sa úplne
neotvorí.

6
6 Nasmerujte Spiriva Respimat inhalátor smerom k zemi.
Stlačte tlačidlo uvoľňujúce dávku (D). Zatvorte zelený
ochranný kryt (A).

Zopakujte krok 4, 5 a 6, kým nie je obláčik viditeľný.

Potom zopakujte krok 4, 5 a 6 ešte trikrát, čo zaistí, že
inhalátor je pripravený na použitie.

Váš Spiriva Respimat inhalátor je teraz pripravený na
použitie.

Tento postup neovplyvní počet dostupných dávok. Po tejto
príprave Spiriva Respimat inhalátor obsahuje 60 vstrekov
(30 liečebných dávok).

Denné používanie vášho Spiriva Respimat inhalátora

Tento inhalátor používajte iba JEDENKRÁT DENNE.
Pri každom použití aplikujte DVA VSTREKY.

I

I Podržte Spiriva Respimat inhalátor vo vzpriamenej polohe, so
zatvoreným zeleným ochranným krytom (A), aby ste sa vyhli
náhodnému uvoľneniu dávky. Otočte priesvitný kryt (G) v smere
červenej šípky nakreslenej na štítku, pokiaľ nebudete počuť
kliknutie (v polovici otáčania).

II
II Otvorte zelený ochranný kryt (A), pokiaľ nie je úplne
otvorený. Pomaly úplne vydýchnite, potom zovrite pery
okolo konca náustku bez zakrytia vzduchového otvoru
(C). Nasmerujte Spiriva Respimat inhalátor na zadnú
stranu vášho hrdla.
Zatiaľ čo sa hlboko pomaly nadýchnete ústami, stlačte tlačidlo
uvoľňujúce dávku (D) a pokračujte pomaly v nádychu tak dlho
ako vládzete. Zadržte dych na 10 sekúnd alebo aj dlhšie pokiaľ
vydržíte.
III Aby ste dosiahli plnú dávku, opakujte kroky I a II.

Inhalátor používajte iba jedenkrát denne.

Zatvorte zelený ochranný kryt, kým
Spiriva Respimat inhalátor použijete znovu.

Ak ste nepoužili Spiriva Respimat inhalátor dlhšie ako 7 dní,
vystreknite jeden vstrek smerom na zem. Ak ste nepoužili
Spiriva Respimat inhalátor dlhšie ako 21 dní, opakujte kroky 4
až 6, kým nie je viditeľný obláčik. Potom opakujte kroky 4 až
6 ešte trikrát.Kedy použiť nový Spiriva Respimat inhalátor


Spiriva Respimat inhalátor obsahuje 60 vstreknutí (30 liečebných dávok). Indikátor dávok ukazuje, približne koľko lieku sa už minulo. Ak ukazovateľ dosiahne červenú časť stupnice, inhalátor obsahuje množstvo lieku približne na 7 dní (14 vstrekov). Vtedy potrebujete nový Spiriva Respimat inhalátor.

Ak indikátor dávkovania dosiahne koniec červenej stupnice (t.j. všetkých 30 dávok sa použilo), znamená to, že Spiriva Respimat inhalátor je prázdny a automaticky sa uzatvorí. Vtedy sa už ďalej priesvitný kryt nedá pootočiť.

Najneskôr po troch mesiacoch používania sa má Spiriva Respimat inhalátor odhodiť, aj v prípade, že nebol použitý celý liek.


Čo ak ...
Čo ak ..
Príčina
Čo robiť
Priesvitný kryt sa nedá ľahko otočiť.
a) Spiriva Respimat inhalátor je už pripravený na použitie.
b) Spiriva Respimat inhalátor je uzavretý po 60 vstrekoch (30 dávkach).
a) Spiriva Respimat inhalátor sa môže použiť.
b) Pripravte si a použite nový Spiriva Respimat inhalátor.
Kryt je úplne vytiahnutý a oddelený od inhalátora.
Pri otváraní krytu ste ho ťahali príliš silno.
Kryt sa dá opäť jednoducho vložiť.
Nedá sa stlačiť gombík uvoľňujúci dávku.
Nie je otočený priesvitný kryt.
Otočte priesvitný kryt, pokiaľ nebudete počuť kliknutie (v polovici otáčania).
Priesvitný kryt sa vracia, keď ho otočím.
Priesvitný kryt nebol dostatočne otočený.
Otočte priesvitný kryt až pokiaľ nebudete počuť kliknutie (v polovici otáčania).
Priesvitný kryt sa pretočil z polohy, kedy klikne.
Buď bol stlačený gombík uvoľňujúci dávku alebo bol priesvitný kryt otočený príliš ďaleko.
Pri zatvorenom zelenom ochrannom kryte, otočte priesvitný kryt pokiaľ nebudete počuť kliknutie (v polovici otáčania).


Ako sa starať o inhalátor

Očistite náustok vrátane kovových častí vnútri náustku iba vlhkou utierkou alebo papierovou vreckovkou najmenej jedenkrát týždenne.
Malé zmeny farby na náustku nemajú vplyv na výkonnosť Spiriva Respimat inhalátora.

Ak je to potrebné, očistite Spiriva Respimat inhalátor aj zvonka vlhkou utierkou.Ďalšie informácie

Nerozoberajte Spiriva Respimat inhalátor, ak ste už do neho vložili náplň a uložili priesvitný kryt.

Nedotýkajte sa perforátora (ostrej časti) v priesvitnom kryte.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko


0123

Recenzie

Recenzie produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Diskusia

Diskusia k produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Pridať nový príspevok do diskusie