Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Kód výrobku: 116765

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

<p>

</p>

Schválený text k rozhodnutiu predĺžení, ev. č.: 2016/05036-PRE

Písomná informácia pre používateľa

Spiriva Respimat

2,5 mikrogramov, inhalačný roztok

tiotropium

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

  Čo je Spiriva Respimat a na čo sa používa

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Spirivu Respimat

  Ako používať Spirivu Respimat

  Možné vedľajšie účinky

  Ako uchovávať Spirivu Respimat

  Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo je Spiriva Respimat a na čo sa používa

Spiriva Respimat uľahčuje pacientom s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) alebo astmou dýchanie. CHOCHP je dlhodobé pľúcne ochorenie, ktoré zapríčiňuje dýchavičnosť a kašeľ. CHOCHP je spojená so stavmi chronickej bronchitídy (zápal priedušiek) a emfyzémom (opuch pľúc). Astma je dlhodobé ochorenie charakteristické zápalom a zúžením dýchacích ciest. Keďže CHOCHP a astma sú dlhotrvajúce ochorenia, Spiriva Respimat sa má používať každý deň a nielen vtedy, keď sa vyskytnú problémy s dýchaním alebo iné príznaky. Keď Spirivu Respimat používate na liečbu astmy, máte ju používať okrem ďalšieho inhalačného lieku proti astme, takzvaného inhalačného kortikosteroidu a dlhodobo pôsobiaceho ß2 agonistu.

Spiriva Respimat je dlhodobo pôsobiace bronchodilatancium, ktoré pomáha rozširovať vaše dýchacie cesty a umožňuje ľahšie vdychovanie a vydychovanie. Pravidelné používanie Spirivy Respimat vám pomôže, ak máte pretrvávajúcu dýchavičnosť, ktorá súvisí s vaším ochorením a pomôže minimalizovať vplyv choroby na váš každodenný život. Každodenné používanie Spirivy Respimat tiež pomáha predchádzať náhlym, krátkodobým zhoršeniam príznakov CHOCHP, ktoré môžu trvať niekoľko dní.

Pre správne dávkovanie Spirivy Respimat si prečítajte, prosím, časť 3. Ako používať Spirivu Respimat a návod na použitie sú uvedené na druhej strane tejto písomnej informácie.

  Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Spirivu Respimat

Nepoužívajte Spirivu Respimat

  ak ste alergický na liečivo tiotropium alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  ak ste alergický na atropín alebo jemu podobné látky, napr. ipratropium alebo oxitropium.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Spirivu Respimat, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Obráťte sa na svojho lekára ak máte glaukóm s uzavretým uhlom, problémy s prostatou alebo ťažkosti s močením.

Ak máte problémy s obličkami, prosím poraďte sa so svojím lekárom.

Pri používaní Spirivy Respimat dávajte pozor, aby vám nevnikla aerodisperzia do očí. To môže viesť k bolesti alebo nepohode v očiach, neostrému videniu, dúhovým efektom pri pozeraní do svetla alebo farebným obrazcom v spojení s červenými očami (t.j. glaukóm s uzavretým uhlom). Očné príznaky môžu byť sprevádzané bolesťou hlavy, nevoľnosťou a vracaním. Vypláchnite si oči teplou vodou, ukončite používanie tiotropiumbromidu a okamžite sa poraďte so svojím lekárom

Ak sa vám zhorší dýchanie alebo sa objaví vyrážka (sčervenanie kože), opuch alebo svrbenie hneď po použití lieku, prestaňte ho okamžite používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Sucho v ústach, ktoré sa pozorovalo pri liečbe anticholinergikami, môže pri dlhodobom používaní viesť ku vzniku zubného kazu. Preto nezabúdajte venovať pozornosť ústnej hygiene.

Spiriva Respimat je určená na udržiavaciu liečbu vašej chronickej obštrukčnej choroby pľúc alebo astmy. Nepoužívajte tento liek na liečbu náhleho záchvatu dýchavičnosti alebo piskotu. Váš lekár vám má na to dať ďalší inhalačný liek („záchranný liek“). Riaďte sa, prosím, pokynmi, ktoré vám dal váš lekár.

Ak vám na vašu astmu bola predpísaná Spiriva Respimat, má sa pridať k inhalačným kortikosteroidom a dlhodobo pôsobiacim ß2 agonistom. Pokračujte v používaní inhalačných kortikosteroidov, ako vám predpísal váš lekár, aj keď sa cítite lepšie.

V prípade, že sa u vás za posledných 6 mesiacov vyskytol infarkt myokardu alebo ste za posledný rok mali nestabilný alebo život ohrozujúci nepravidelný tlkot srdca či závažné zlyhanie srdca, informujte o tom, svojho lekára. Je to dôležité pre rozhodnutie, či je pre vás Spiriva vhodná.

Nepoužívajte Spirivu Respimat častejšie ako raz denne.

Ak cítite, že sa vám dýchanie zhoršuje, poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom.

Ak máte cystickú fibrózu, povedzte to svojmu lekárovi, pretože Spiriva Respimat môže zhoršiť príznaky cystickej fibrózy.

Deti a dospievajúci

Spiriva Respimat sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Spiriva Respimat

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvlášť oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste užívali alebo užívate anticholinergické lieky napr. ipratropium alebo oxitropium.

Pri súbežnom používaní Spirivy Respimat s inými liekmi používanými pri liečbe CHOCHP, ako sú úľavové inhalátory (napr. salbutamol), metylxantíny (napr. teofylín), antihistaminiká, mukolytiká (napr. ambroxol), modifikátory leukotriénov (napr. montelukast), kromóny, liečba anti-IgE (napr. omalizumab) a/alebo inhalačné alebo perorálne steroidy (napr. budezonid, prednizolón), neboli hlásené vedľajšie účinky ako následok vzájomného pôsobenia.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. Nepoužívajte tento liek, ak vám to vyslovene neodporučí váš lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli vykonané žiadne štúdie zamerané na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V prípade výskytu závratov alebo neostrého videnia môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

  Ako používať Spirivu Respimat

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spiriva Respimat je určená len na inhaláciu.

Odporúčaná dávka pre dospelých je:

Spiriva Respimat účinkuje 24 hodín, preto stačí používať Spirivu Respimat JEDENKRÁT DENNE, ak je to možné, každý deň v rovnakom čase. Pri každom použití aplikujte DVA VSTREKY.

Keďže CHOCHP a astma sú dlhotrvajúce ochorenia, má sa Spiriva Respimat používať každý deň a nielen ak sa vyskytnú problémy s dýchaním. Nepoužívajte vyššiu dávku, ako je odporučená.

Spirivu Respimat sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Uistite sa, že viete ako máte správne použiť Spirivu Respimat inhalátor. Návod na použitie Spiriva Respimat inhalátora je uvedený na druhej strane tejto písomnej informácie pre používateľa.

Ak použijete viac Spirivy Respimat, ako máte

Ak ste použili vyššiu dávku Spirivy Respimat ako dva vstreky jedenkrát denne, poraďte sa ihneď so svojím lekárom. Môže vzniknúť zvýšené riziko vedľajších účinkov ako sú sucho v ústach, zápcha, ťažkosti s vylučovaním moču, zrýchlená srdcová frekvencia alebo rozmazané videnie.

Ak zabudnete použiť Spirivu Respimat

Ak zabudnete použiť jednu dávku (DVA VSTREKY JEDENKRÁT DENNE), použite ju hneď ako si spomeniete, ale nepoužívajte dvojnásobnú dávku v rovnakom čase alebo v ten istý deň. Ďalšiu dávku si potom vezmite ako obvykle.

Ak prestanete používať Spirivu Respimat

Pred ukončením používania Spirivy Respimat sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak prestanete používať Spirivu Respimat, prejavy a príznaky CHOCHP sa môžu zhoršiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zhodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich frekvenciách:

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako z 1 z 1000 osôb

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Vedľajšie účinky uvedené nižšie boli zaznamenané pacientmi, ktorí používali tento liek a sú uvedené ako časté, menej časté, zriedkavé a neznáme.

Vedľajší účinok

pri CHOCHP

pri astme

Sucho v ústach

menej častý

menej častý

Bolesť hlavy

menej častý

menej častý

Nespavosť (insomnia)

menej častý

Nepravidelný srdcový rytmus (fibrilácia predsiení, supraventrikulárna tachykardia)

Pocit srdcovej palpitácie (búšenie srdca)

menej častý

Zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia)

menej častý

menej častý

Krvácanie z nosa (epistaxa)

Zápal hltana (faryngitída)

menej častý

menej častý

Zachrípnutosť (dysfónia)

menej častý

menej častý

Tlak na hrudi, prepojený s kašľom, sipotmi alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus)

menej častý

menej častý

Kvasinková infekcia ústnej dutiny a hltana (orofaryngeálna kandidóza)

menej častý

menej častý

Ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia)

menej častý

Svrbenie (pruritus)

menej častý

Ťažkosti pri močení (retencia moču)

menej častý

Bolestivé močenie (dyzúria)

menej častý

Videnie svetelných kruhov okolo svetelných zdrojov alebo farebných obrazov spojených s červenými očami (glaukóm)

Zvýšený vnútroočný tlak

Neostré videnie

Zápal hrtana (laryngitída)

Pálenie záhy (porucha gastroezofageálneho refluxu)

Zubný kaz

Zápal ďasien (gingivitída)

Zápal jazyka (glositída)

Zápal úst (stomatitída)

Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch úst, tváre alebo hrdla (angioneurotický opuch)

Žihľavka (urtikária)

Infekcia alebo tvorba vredov na koži

Suchá pokožka

Precitlivenosť vrátane okamžitých reakcií z precitlivenosti

Infekcie močových ciest

Zníženie množstva vody v tele (dehydratácia)

Zápal prinosových dutín (sinusitída)

Upchatie alebo zastavenie prirodzeného pohybu čriev (intestinálna obštrukcia vrátane paralytického ilea)

Pocit na vracanie (nauzea)

Závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia)

Opuch kĺbov

Po podaní Spirivy Respimat sa môžu jednotlivo alebo ako súčasť závažnej alergickej reakcie (anafylaktickej reakcie) vyskytnúť okamžité alergické reakcie ako sú vyrážka, žihľavka (urtikária), opuch úst a tváre alebo náhle ťažkosti pri dýchaní (angioneurotický edém) alebo iné reakcie z precitlivenosti (ako sú náhle zníženie vášho krvného tlaku alebo závrat) samostatne alebo ako súčasť závažnej alergickej reakcie (anafylaktická reakcia).

Navyše, tak ako pri používaní iných inhalačných liekov, niektorí pacienti majú skúsenosti s neočakávaným zvieraním na hrudníku, kašľom, sipotom alebo dýchavičnosťou bezprostredne po inhalácii (bronchospazmus).

Ak sa akýkoľvek z týchto príznakov vyskytne, prosím, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Spirivu Respimat

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku inhalátora. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Inhalátor Spiriva Respimat sa má zlikvidovať najneskôr 3 mesiace po prvom použití (pozri Návod na použitie na druhej strane).

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Spiriva Respimat obsahuje

Liečivo je tiotropium. Podaná dávka je 2,5 mikrogramov tiotropia na jeden vstrek  (2 vstreky obsahujú

1 liečebnú dávku), a to zodpovedá 3,124 mikrogramu monohydrátu tiotropiumbromidu.

Podaná dávka je dávka, ktorá je dostupná pre pacienta po stlačení náustku.

Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda a kyselina chlorovodíková 3,6% na úpravu pH.

Ako vyzerá Spiriva Respimat a obsah balenia

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov sa skladá z jednej náplne s inhalačným roztokom a jedného Respimat inhalátora. Náplň sa musí vložiť do inhalátora pred prvým použitím.

Jednotlivé balenie: 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúca 60 vstrekov (30 liečebných dávok)

Dvojité balenie: 2 jednotlivé balenia, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu 60 vstrekov (30 liečebných dávok)

Trojité balenie: 3 jednotlivé balenia, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu 60 vstrekov (30 liečebných dávok)

Osembalenie: 8 jednotlivých balení, každé obsahuje 1 Respimat inhalátor a 1 náplň, obsahujúcu 60 vstrekov (30 liečebných dávok)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko, Lichtenštajnsko: Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

Belgicko, Luxembursko: Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация

Cyprus, Grécko: Spiriva Respimat 2.5 μικρογραμμάρια, εισπνεόμενο διάλυμα

Česká republika: Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci

Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram

SPIRIVA RESPIMAT inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses

SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation

Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat

Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt

Írsko, Malta, Veľká Británia: Spiriva Respimat 2.5 microgram, inhalation solution

Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione

Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime ikvepiamasis tirpalas

Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram inhalasjonsvæske, oppløsning

Poľsko: Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do inhalacji

Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão

SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat

Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka

Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje

Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación

Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2017.

Návod na používanie

Inhalátor Spiriva Respimat

Spiriva Respimat (tiotropium). Prečítajte si tento návod na používanie predtým, ako začnete používať Sprivu Respimat.

Tento inhalátor bude potrebné použiť len RAZ DENNE. Pri každom použití užite DVE INHALÁCIE.

  Ak sa inhalátor Spiriva Respimat nepoužíval dlhšie ako 7 dní, uvoľnite smerom na zem jednu inhaláciu.

  Ak sa inhalátor Spiriva Respimat nepoužíval dlhšie ako 21 dní, zopakujte kroky 4 až 6, ako sú uvedené v časti „Príprava na prvé použitie“, kým neuvidíte obláčik. Potom zopakujte kroky 4 až 6 ešte trikrát.

  Nedotýkajte sa tlačidla na prepichovanie vo vnútri priesvitného krytu.

Ako sa starať o vašu Spirivu Respimat

Aspoň raz do týždňa vyčistite náustok vrátane kovovej časti vo vnútri náustku len vlhkou handričkou alebo utierkou.

Žiadne malé zmeny sfarbenia náustku nemajú vplyv na funkčnosť inhalátora Spiriva Respimat.

Ak je to potrebné, očistite vonkajší povrch inhalátora Spiriva Respimat vlhkou utierkou.

Kedy máte dostať novú Spirivu Respimat

• Váš inhalátor Spiriva Resimat obsahuje 60 inhalácií (30 dávok), ak sa používa podľa indikácie (dve inhalácie/raz denne).

• Indikátor dávky ukazuje približne koľko lieku ešte ostalo.

• Keď sa indikátor dávky dotkne červenej časti stupnice, potrebujete dostať nový predpis; ostala liečba približne na 7 dní (14 inhalácií).

• Keď indikátor dávky dosiahne koniec červenej stupnice, vaša Spiriva Respimat sa automaticky zablokuje – viac dávok sa nedá uvoľniť. V tomto čase sa priesvitný kryt inhalátora ďalej nedá otočiť.

• Spiriva Respimat sa má zlikvidovať po troch mesiacoch od kedy bola pripravená na prvé použitie, dokonca aj ak sa nespotrebovala úplne alebo sa nepoužila vôbec.

Príprava na prvé použitie

  Odstráňte priesvitný kryt

  Ponechajte uzáver.

  Stlačte bezpečnostnú západku a zároveň pevne druhou rukou vytiahnite priesvitný kryt.

  Zasuňte náplň

  Vložte úzky koniec náplne do inhalátora.

  Položte inhalátor na pevný povrch a pevne ho zatlačte nadol, až kým nezapadne na miesto.

  Znovu nasaďte priesvitný kryt

  Dajte priesvitný kryt späť na miesto, až kým nebudete počuť kliknutie.

  Ponechajte uzáver zatvorený.

  Otáčajte priesvitným krytom v smere šípok na obale, až kým nezapadne (polovičné otočenie).

  Otvárajte uzáver, až kým nepovolí a nie je úplne otvorený.

  Nasmerujte inhalátor smerom na zem.

  Stlačte tlačidlo na uvoľnenie dávky.

  Zatvorte uzáver.

  Zopakujte kroky 4-6, až kým sa neobjaví obláčik.

  Keď sa objaví obláčik, zopakujte kroky 4-6 ešte trikrát.

Teraz je váš inhalátor pripravený na použitie. Tieto kroky nebudú mať vplyv na počet dostupných dávok. Po príprave bude môcť váš inhalátor poskytnúť 60 vstrekov (30 dávok).

Každodenné používanie

OTOČTE

  Ponechajte uzáver zatvorený.

  OTÁČAJTE priesvitný kryt v smere šípok na obale, až kým nezapadne (polovičné otočenie).

OTVORTE

  uzáver, až kým nepovolí a nie je úplne otvorený.

STLAČTE

  Pomaly a úplne vydýchnite.

  Zovrite pery okolo náustku bez toho, aby ste zakryli vzduchové otvory. Nasmerujte inhalátor na zadnú stranu vášho hrdla.

  Zatiaľ čo sa pomaly hlboko nadýchnete ústami, STLAČTE tlačidlo uvoľňujúce dávku a pokračujte pomaly v nádychu, kým vydržíte.

  Zadržte dych na 10 sekúnd alebo aj dlhšie, pokiaľ vydržíte.

  Pri obidvoch vstrekoch zopakujte: Otočte, Otvorte, Zatlačte.

  Zatvorte kryt, kým znovu použijete váš inhalátor.

Odpovede na časté otázky

Je zložité vložiť náplň dostatočne hlboko.

Otočili ste priesvitným krytom omylom ešte predtým, ako ste vložili náplň? Otvorte uzáver, stlačte tlačidlo na uvoľnenie dávky. Potom vložte náplň.

Vložili ste náplň širokým koncom? Vložte náplň úzkym koncom.

Nemôžem zatlačiť tlačidlo na uvoľnenie dávky.

Otočili ste priesvitným krytom? Ak nie, otáčajte plynule priesvitným krytom dovtedy, kým nezapadne (polovičné otočenie). Ukazuje indikátor dávky na Spirive Respimat nulu? Inhalátor Spiriva Respimat sa po 60 inhaláciách (30 liečebných dávok) zablokuje. Pripravte a použite nový inhalátor Spiriva Respimat.

Nedokážem otočiť priesvitným krytom.

Už ste priesvitným krytom otočili? Ak ste priesvitným krytom už otočili, postupujte podľa krokov “OTVORTE” a “STLAČTE” v časti “Každodenné použitie“, aby ste dostali dávku svojho lieku.

Ukazuje indikátor dávky na Spirive Respimat nulu? Inhalátor Spiriva Respimat sa po 60 inhaláciách (30 liečebných dávok) zablokuje. Pripravte a použite nový inhalátor Spiriva Respimat.

Indikátor dávky na Spirive Respimat dosiahol nulu príliš rýchlo.

Použili ste Spirivu Respimat tak, ako sa uvádza (dve inhalácie/raz denne)? Spiriva Respimat vydrží 30 dní, ak sa používajú dve inhalácie raz denne.

Otočili ste priesvitným krytom ešte predtým, ako ste vložili náplň? Indikátor dávky počíta každé otočenie priesvitného krytu bez ohľadu na to, či bola náplň vložená alebo nie.

Často ste rozprášili dávku do vzduchu, aby ste zistili či Spiriva Respimat funguje? Keď ste už pripravili Spiriva Respimat, nie je potrebné pri jeho každodennom používaní skúšobné rozprášenie.

Vložili ste náplň do použitého Spiriva Respimat? Vždy vložte novú náplň do NOVÉHO Spiriva Respimat.

Váš Spiriva Respimat rozprašuje automaticky.

Bol uzáver otvorený, keď ste otočili priesvitným krytom? Zatvorte uzáver, potom otočte priesvitným krytom.

Stlačili ste tlačidlo na uvoľnenie dávky, keď ste otočili priesvitným krytom? Zatvorte uzáver tak, aby bolo zakryté tlačidlo na uvoľnenie dávky, potom otočte priesvitným krytom.

Prestali ste otáčať priesvitným krytom ešte predtým, ako zapadol? Plynule otáčajte priesvitným krytom dovtedy, kým nezapadne (polovičné otočenie).

Váš inhalátor Spiriva Respimat nerozprašuje. Vložili ste náplň? Ak nie, vložte náplň. Zopakovali ste kroky Otočte, Otvorte a Stlačte menej ako trikrát potom, ako ste vložili náplň? Zopakujte kroky Otočte, Otvorte a Stlačte trikrát potom, ako vložíte náplň tak, ako je to uvedené v krokoch 4 až 6 v časti „Príprava na prvé použitie“.

Ukazuje indikátor dávky na Spirive Respimat nulu? Ak indikátor dávky ukazuje 0, použili ste celý

váš liek a inhalátor je zablokovaný.

Keď už ste pripravili Spirivu Respimat na použitie, neodstraňujte priesvitný kryt ani

náplň. Vždy vložte novú náplň do NOVÉHO Spiriva Respimat.

Ďalšie informácie

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

0123

Informácie o produkte

Kód výrobku: 116765
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Príbalový leták

Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v – príbalový leták

Príbalovú informáciu k produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v zobrazíte alebo stiahnete tu: Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v.doc

Recenzie

Recenzie produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Diskusia

Diskusia k produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám