Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Lieky na predpis

Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 116765

Produkt nie je možné zakúpiť online na slovenskom trhu.

 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Informácie o produkte

Kód výrobku: 116765
Kód EAN:

Príbalový leták

Schválený text

k rozhodnutiu pred:~ení, ev.

.: 2016/05036-

P

R

E

 

 

a

t

e

>a

 

Spi

riva Res

pimat

2,5 mikrogramov, inhala

vediee predtým, ako pou~ijet

e

Spirivu Respim

a

t

Ako

pou~ívae Spirivu Respimat

Mo~n

é

v

ed>aja

ie ú

ky

Ako uchovávae Spirivu Respimat

Upozornenia a 

opatrenia

 

Predtým, ako za

e

pou~ívae Spi

r

i

v

u Re

spimat, obráete sa na svojho lek

á

r

a

alebo l

ekárnika

.

 

Obráete sa na svojho lekára ak

Ak máte cystic

kú fibrózu, povedzte to svojmu

l

e

károvi, preto~

e

Spir

iva Respimat mô~e zhoraie príz

n

a

k

y cystic

kej fibr

ózy.

 

Deti a dospievajúci

Spiriva R

Ako pou~ívae

Spirivu Respimat

 

V~dy pou~ív

a

j

te tento liek

p

r

e

sne

tak, ako vám povedal váa lekár a

l

e

b

o lekárn

ik. Ak s

i nie ste nie

Ak máte ala

ie otázky týkajúce sa pou~itia

t

ohto lieku, op

ý

t

a

jte

sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Mo~n

é ved>a

jaie ú

 

Tak ako vaetky liek

menej

somnia)zriedkavýmenej

rdcový rytmus (fibrilácia preds

i

e

ní, supraventr

i

k

u

lárn

a tachykardia)zriedkavýneznámy

palpitácie (búaenie srdca)zr

i

e

dkavýmenej

a

s

t

ý

ový rytmus (tachykardia)zriedk

a

v

ýneznámy

sa (epistaxa)zriedkavýneznámy

faryngitída)menej

(dysfónia)menej

astý

prepojený s kaa>om, sipotmi

a

l

ebo dýchavi

o

s

e

bezprostredne po inhalácii (bronc

h

o

s

pazmus)

zriedkav

ýmenej

ekcia ústnej dutiny a hltana (o

r

o

faryngeálna ka

n

d

i

dóza

)menej

reh:taním (dysfágia)zriedkavý

n

eznámy

itus)menej

mo

enie (dyzúria)menej

n

á

my

ných kruhov okolo svetelných zd

r

o

jov alebo fare

b

n

ý

ch o

brazov spojených s 

a

m

i (glauk

óm)zrie

dkavýneznámy

oo

ezriedkavýneznámy

laryngitída)zriedkavýneznámy

porucha gastroezofageálneho ref

l

u

xu)zriedkavý

n

e

z

námy

dkavýneznámy

(gingivitída)zriedkavýzriedka

v

ý

glositída)zriedkavýneznámy

matitída)neznámyzriedkavý

ická reakcia, ktorá spôsobuje o

p

u

ch úst, tváre

a

l

e

bo h

rdla (angioneurotický opuch)zrie

d

k

a

výzried

kavý

tikária)zriedkavýzriedkavý

tvorba vredov na ko~izriedka

v

ý

z

 

precitlivenost

i

n

ezná

myzriedkavý

vých ciestzriedkavýneznámy

)

neznámyneznám

y

ých dutín (sinusitída)neznámy

n

e

známy

zastavenie prirodzeného pohybu

n

á

l

na o

batrukcia vrátane paralytického

i

l

e

a)nezná

mynezná

my

nie (nauzea)neznámyneznámy

ická reakcia (anafylaktická rea

k

c

ia)neznámyne

z

n

á

my

eznámyneznámy

Po podaní Spi

rivy Respimat sa mô~u jednotli

v

o

alebo ako sú

a

s

e z

áva~nej alergickej reakcie (anaf

y

l

a

ktickej

reakcie)

vyskytnúe okam~ité alergické rea

Ak sa u vás vys

kytne akýko>vek ved>ajaí ú

i

n

ok, obráete s

a

n

a sv

ojho lekára alebo lekárnika. To s

a

t

ýka aj a

kýchko>

vek mo~ných ved>ajaích ú

Ako vyzerá Spir

iva Respimat a obsah balenia

 

S

p

i

riva Respimat

2

,

5

mik

rogramov sa skladá z jednej nápln

e

s

 inhala

tokom a jedného Respimat inhalátora

D-55216 Ingelhe

im nad Rýnom

Nemecko

 

Liek je s

c

h

válený v 

s

k

ý

ch a

p

r

i

estoru (

EHP) pod

nasledovnými názvami:

 

Rakúsko, Li

Slovinsko: Sp

iriva Respimat 2,5 mikrogramov

r

a

ztopina za inh

a

l

i

ranj

e

`panielsko: Spiriva Respimat

2

,

5 microg

ramos, s

olución para inhalación

`védsko:

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod

na pou~ívanie

Inhalátor Spiriv

a

Respimat

Úvo

d

S

piri

va Respimat (tiotropium). Pre

a

j

t

e si ten

to návod

na pou~ívanie predtým, ako za

}iadne malé zm

eny sfarbenia náustku nemajú vp

l

y

v na funk

e

inha

látora Spiriva Respimat.

Ak je to

p

o

trebné,

o

e vonkajaí povrch inhalátora Spiri

lH

Vlo~te úzky koniec náplne

d

o

inhalátora.

Polo~te inhalá

tor na pevný povrch a pevne ho

z

a

tla

a

~

m nezapadne na miesto.

n

a

sate p

riesvitn

ý kryt

Dajte priesvitn

ý kryt späe na miesto, a~ kým

n

ebudete po

k

likn

utie.

Oto

Ponec

hajte uzáver zatvorený.

Otá

t

e

priesvitným k

r

y

t

om v

 smere aípok na obale, a~ kým n

e

z

a

padne (p

olovi

é oto

Otvára

jte uzáver, a~ kým nepovolí a 

n

i

e je úplne otv

o

r

e

ný.

Nasmerujte inha

látor smerom na zem.

Stla

l

a

n

e

nie

dávky.

Zatvorte uzáver.

Zopakujt

e

k

roky 4-6

, a~ ký

m sa neobjaví oblá

Ke sa ob

Ka~dodenné

pou~ívanie

 

OTO TE

Ponecha

jte uzáver zatvorený.

OTÁ AJTE

p

riesvitný kryt

v

 

smer

e aípok na obale, a~ kým nezapa

d

n

e

(polovi

OTVORT

E uzáver, a~ kým nepovolí a ni

e

je úplne otvor

e

n

ý

.

Pom

aly a úplne vydýchnite.

Zovrit

e

pery okolo náu

s

t

k

u be

z toho, aby ste zakryli vzduchové

o

t

vory. Na

smerujte

inhalátor na zadnú stranu váaho h

Zatia>

pomaly hlboko nadýchnete ústami

,

STLA TE tla

i

d

l

o uv

o>Hujúce dávku a pokra

o

m

a

ly v nád

ychu, ký

m vydr~íte.

Zadr~te dych na 10 se

 

 

Odpovede na

 

Je zlo~ité vl

o

~

s

t

a

to

ne hlboko.

Oto

t

n

ý

m krytom

omylom

eate predtým, ako ste vlo~ili náp

Vlo~ili ste ná

plH airokým koncom? Vlo~te n

á

p

lH úzkym konc

o

m

.

 

N

emô~em zatla

v

o

>

ávky.

 

Oto

váa liek a inh

alátor je zablokovaný.

Ke u~

ste pripravili

S

p

iriv

u Respimat na pou~itie, neodstra

H

u

jte prie

svitný k

ryt ani

náplH. V~dy vlo~te novú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Diskusia

Diskusia k produktu Spiriva Respimat sol ihl 8x(1 inh.+1 náplň/60 v

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

Lieky na predpis

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam