Podrobné informácie

Robitussin Junior je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u detí vo veku od 2 do 12 rokov. Odporúča sa na použitie iba u detí.

Informácie o produkte

Výrobca: Pfizer/Whitehall
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 122192
Kód EAN: 9088881327035
Držiteľ rozhodnutia: Pfizer/Whitehall

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Tento liek je určený na použitie u detí od 2 do 12 rokov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04401

Písomná informácia pre používateľa

Robitussin Junior
3,75 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumhydrobromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás a vaše dieťa dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
Ak sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa
2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior
3.Ako používať Robitussin Junior
4.Možné vedľajšie účinky
5Ako uchovávať Robitussin Junior
6.Obsah balenia a ďalšie informácie


1.Čo je Robitussin Junior a na čo sa používa

Robitussin Junior obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u detí vo veku od 2 do 12 rokov.
Odporúča sa na použitie iba u detí.

Ak sa do 3 dní vaše dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Robitussin Junior

Nepoužívajte Robitussin Junior
-ak je vaše dieťa alergické na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.),
-ak vaše dieťa užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO) , selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 14 dní po ukončení liečby. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára alebo lekárnika predtým, ako vaše dieťa začne užívať tento liek,
ak vaše dieťa má kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu,
nepoužívajte u detí do 2 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Robitussin Junior, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
- ak vaše dieťa má chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém),
- ak vaše dieťa má dýchaciu nedostatočnosť alebo trpí ochorením pečene.

Ukončite používanie Robitussinu Junior a poraďte sa s lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

Iné lieky a Robitussin Junior
Ak vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Nepoužívajte, ak vaše dieťa práve užíva na lekársky predpis inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) alebo iné lieky na depresiu, psychiatrické alebo emočné stavy alebo na Parkinsonovu chorobu alebo do 2 týždňov po ukončení liečby. Ak si nie ste istý, či lieky vášho dieťaťa na lekársky predpis obsahujú niektoré z týchto liečiv, spýtajte sa na to lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať tento liek (pozri časť "Nepoužívajte "Robitussin Junior").

Robitussin Junior a jedlo, nápoje a alkohol
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Počas liečby Robitussinom Junior sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek sa odporúča na použitie iba u detí.
Robitussin Junior môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

Robitussin Junior obsahuje
- sorbitol a maltitol: ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku,
- 2,5% (V/V) etanolu (alkohol), t.j. až 206 mg na 10 ml dávku, čo zodpovedá 5,15 ml piva alebo 2,15 ml vína na 10 ml dávku. Tento liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou,
- amarant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili vašu cukrovku.
Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu.
Použitie tohto lieku môže viesť k pozitívnym výsledkom dopingových testov.


3.Ako používať Robitussin Junior

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:
Použitie u detí od 6 do 12 rokov: 10 ml každé 4 hodiny.

Použitie u detí od 2 do 6 rokov: 5 ml každé 4 hodiny.
Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Na vnútorné použitie.
Robitussin Junior sa nemá podávať deťom do 2 rokov (pozri časť "Nepoužívajte Robitussin Junior").
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Ak kašeľ u vášho dieťaťa pretrváva dlhšie ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkami alebo pretrvávajúcoou bolesťou hlavy, ukončite používanie Robitussinu Junior a poraďte sa s lekárom. Môžu to byť znaky závažného stavu.

Ak použijete viac Robitussinu Junior, ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Ak zabudnete použiť Robitussin Junior
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Robitussinu Junior sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
precitlivenosť, ospalosť, závrat, nevoľnosť alebo vracanie. Častosť týchto vedľajších účinkov je zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.Ako uchovávať Robitussin Junior

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte tento liek, ak je poškodené povrchové tesnenie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Robitussin Junior obsahuje

- Liečivo je dextrometorfániumhydrobromid.
5 ml sirupu obsahuje 3,75 mg dextrometorfániumhydrobromidu.

- Ďalšie zložky sú glycerol, sodná soľ karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965) , etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, levomentol, višňová aróma, kryštalizujúci sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát, draselná soľ acesulfamu, čistená voda.

Ako vyzerá Robitussin Junior a obsah balenia
Robitussin Junior je číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Robitussin Junior je dostupný v 50 ml alebo 100 ml fľašiach z hnedého skla so samotesniacim uzáverom a odmerným pohárom (10 ml).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň
Rakúsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.Tower 115 Pribinova 25 811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500

Výrobca:
Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Recenzie

Recenzie produktu ROBITUSSIN Junior sirup 100 ml

Diskusia

Diskusia k produktu ROBITUSSIN Junior sirup 100 ml

Pridať nový príspevok do diskusie