Obľúbené položky

Úvodná strana » Zdravie a lieky » Voľnopredajné lieky » Lieky na chrípku a prechladnutie » Liečivé prípravky proti kašľu » Lieky na tlmenie kašľa

ROBITUSSIN Junior sirup 100 ml - recenzie

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 122192
Robitussin Junior je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u detí vo veku od 2 do 12 rokov. Odporúča sa na použitie iba u detí.

Viac informácií

5,70

Dostupnosť: skladom 1 - 2 ks

Tovar odošleme 26. 2. 2018, predpokladaný termín doručenia 27. 2. 2018.

Doprava od 1 € alebo zadarmo
 
Podrobné informácie
Príbalový leták
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Robitussin Junior je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ u detí vo veku od 2 do 12 rokov. Odporúča sa na použitie iba u detí.

Informácie o produkte

Výrobca: Pfizer/Whitehall
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 122192
Kód EAN: 9088881327035
Držiteľ rozhodnutia: Pfizer/Whitehall

Sirup obsahuje liečivo dextrometorfániumhydrobromid. Je to liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, dráždivý kašeľ. Tento liek je určený na použitie u detí od 2 do 12 rokov. Viac na adcc.sk


Oznámiť nežiaduce účinky

Príbalový leták

P

ísomná informácia pre pou~ívate>

a

 

Robitussin Junio

r

3,75 mg/5 ml, siru

p

dextrometo

r

fániumhydrobromi

d

 

Pozorne si pre

j

te celú písomnú informáciu predtým, ako za

et

e pou~

ívae tento liek, preto~e obsahuje p

re vás a vaa

e dieea dôle~ité i

nformácie.

V~dy u~ívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váa lekár a

l

e

bo lekárnik.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Mo~no bude potrebné, aby ste si ju znovu pre

Ak potrebujete alaie informácie alebo radu, obráete sa na svojho lek

árnika.

- Ak

sa u váaho dieeaea vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

m

ácii.

Pozri

e 4.

Ak sa do 3 dní vaae dieea nebude cítie lepaie alebo sa bude cítie

ho

3

.

4

. Mo~né ved>aja

ie ú

5 Ako uch

o

vávae Robi

t

ussin Junior

6.

O

bsah balenia a ala

i

e informácie

 

 

 

1. o je Robitussin Junior a

 n

a

s

a pou~íva

 

Robitussin Junior obsahuj

e lie

xtrometorfániumhydro

bromid.

Je to liek na tlmenie kaa>a, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, drá~divý kaae>. Tento liek je ur

u

~

Odporú

 

Ak sa do 3 dní vaae dieea nebude cítie lepaie alebo sa bude cítie horaie, musíte sa obrátie na leká

ra.

 

 

2. o

potrebujete vediee predtým, ako pou~ijete Robitussin Junior

 

Nepou~ívajte Robitussin Junior

- ak je vaae dieea alergické na dextrometorfániumhydrobromid alebo na ktorúko>vek z alaích zl

o

~iek

tohto liek

u (uvedených v

- ak vaae dieea u~íva na lekársky predpis inhi

b

ít

a

k

vaae dieea má kaae> s nadmer

n

o

u tvorbou hlienu,

nepou~ívajte u detí

do 2 rokov.

Upozornenia a o

p

atrenia

Predtým, ako

za

te

sa na

svojho lekára alebo lekárnika:

- ak

vaae dieea

má chronický kaae>

, ktorý sa vyskytuje pri faj

- ak vaa

e

dieea má dýchaciu nedostato

 

Ukon

bo je sprevád

zaný horú

 

Iné lieky a Robitussin Junior

Ak vaae dieea teraz u~íva alebo v poslednom

v

alo,

ude u~ívae alaie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ne

T

ehotenstvo, doj

T

ento liek sa odpor

ú

a

u detí.

Ak

ste tehotná aleb

o

doj

í

te, ~e ste tehotná alebo ak plánujete otehot

ni

ee, p

o

rate sa so svojím lekárom alebo lek

árnikom predt

ým, ako za

ívae tento liek. V takomto prípade musí lekár starostlivo posúdie mo~ný prínos lie

Musí sa

v

z

iae do úvahy, ~e tento liek obsahuje 2,5 % (V/V) alkoholu.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek sa odporú

Robitussin Junior mô~e ovplyvni

e schopnose

viese vozidlá alebo obsluhovae stroje vzh>adom na výskyt ospalosti a závratu.

=udia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomie, ~e tento liek obsahuje alkohol.

 

Robitussin J

u

nior

obsahuje

-

sorbitol a maltitol: ak vám váa lekár povedal, ~e neznáaate niektoré cuk

r

y,

3

.

V~dy u~ívajte te

nto liek presne tak,

ako je uved

e

né v tejto písom

n

ej informácii pre pou

~

eb

o leká

r

nik. Ak si nie ste nie

te si to u sv

ojho lekára alebo le

kárnika.

 

Odporú

Pou~itie u detí od 6 do 12 rokov: 10 ml ka~dé 4 hodiny.

 

Pou~itie u detíod 2 do 6 rokov

:

5 ml ka~dé 4 hodiny, pred pou~itím sa porate s lekárom alebo lekárnikom.

Robitussin Junior sa nemá podávae deeom do 2 rokov (pozri

.

Na odmer

anie dávky pou~ite prilo~ený odmerný pohár

Neprekra

Tento liek sa u~íva cez ústa (perorálne). Po odmeraní jednotlivej dávky dieea sirup vypije.

 

Ak kaae> u vá

a

ieeaea pr

etrváva dlhaie ako 3 dni, vracia sa alebo je sprevádzaný horú

a

mi

A

k zabudnete pou~ie Robitussin J

u

n

ior

Nepou~ívajte

dvojnásobnú dávku, a

b

y ste nahra

d

ili vynechanú dá

v

ku.

 

Ak máte akéko>v

e

k alaie otázky týkajúce sa pou~itia tohto

l

ieku,

o

pýtajte sa svojho lekára alebo lekárn

ika.

 

 

4. Mo~

nky

 

Tak ako vaetky lieky, aj tento liek mô~e spôsobovae ved>ajaie ú

Pri u~íva

n

í

Robitussinu Junior sa mô~u vyskytnúe nasledovné ved>ajaie ú

precitlivenose, ospalose, závrat, nevo>nose alebo vracanie. astose týchto ved>ajaích ú

zriedkavá (m

ô~u postihovae menej ako 1 z 1 000 >udí).

 

Hlásenie ved>ajaích ú

Ak sa u vás vyskytne akýko>vek ved>ajaí ú

k

o>ve

k ved>aja

ích ú

ú

T

ento liek uchovávajte mimo doh>a

d

u

a dosahu detí.

 

N

epou~ívajte tento l

i

ek po dátum

e

exspirácie, kto

r

ý je uvedený na atít

k

u po EXP. Dátum exspirácie sa vzeahuje na po

sl

edný d

e

H v danom mesiaci.

 

Nepou~ívajte te

nto liek dlha

o prvom otvorení f>aae.

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Neuchovávajte v mrazni

 

Nepou~ívajte tento liek, ak je

p

o

akodený krú~ok originality.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepou~itý liek vráete do lekárne. Tieto opatrenia pomô~u chránie ~ivotné prostredie

.

 

 

6. Obsah

balenia a alaie informácie

 

 

- Lie

5 ml sirupu obsahuje 3,75 mg dextrometorfániumhydrobromidu.

 

- alaie zlo~ky sú gly

c

erol,

sodná so>

karmelózy, benzoan sodný, dinátriumedetát, roztok maltitolu (E965) , etanol

(9

A

ko vyzerá Robitussin Junior a obs

a

h

balenia

Robitussi

n Junior je

ervená teku

t

ina s typickou v

ô

Hou a viaHovou aró

m

ou. Robitussin Junior je dostupný v 50 ml al

eb

o 100

m

l f>aaiach z hnedého skla s bielym

uzáverom bezp

e

PP/PE) s tesniacou vlo~kou (PE) a krú~kom originality a odmerným pohárom (10 ml).

 

Na trh nemusia bye uvedené vaetky v

e

>

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Dr~ite> rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Corporation Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstrasse 1

1210 ViedeH

Ra

kúsko

 

Ak pot

rebujete akúko>vek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu dr~ite>a rozhodnutia o registrácii:

 

Tel.: +421 2 3355 5500

 

Výrobca:

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Marti

r

i del

le Foibe 1

29016 Cortemaggiore (Piacenza)

Taliansko

 

Táto písomná informácia bola napos

l

ed

 

 

 

 

 

 

 

  

Príloha

notifikácii o zmene,

ev.

1

5/07491-Z1B

 

G

E \* MERGEFORMAT1

 

 

 

Recenzie

Recenzie produktu ROBITUSSIN Junior sirup 100 ml

Diskusia

Diskusia k produktu ROBITUSSIN Junior sirup 100 ml

Pridať nový príspevok do diskusie

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam