Obľúbené položky

ReDormin tbl flm 120

Registrovaný liečivy prípravok Viac o legislatíve
Kód výrobku: 118818

Produkt je dlhodobo nedostupný

Termín distribúcie je neznámy

Pošlite mi e-mail, keď bude produkt opäť skladom

 
Podrobné informácie
Recenzie
Diskusia

Podrobné informácie

Podrobné informácie - ReDormin tbl flm 120

1/8

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls29339/2013

Příbalová informace - RP
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Metoprolol AL 200 retard
tablety s prodlouženým uvolňováním
(metoprololi tartras)

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo

Vážený paciente,
přečtěte si, prosím, pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje důležité
informace o tom, jak tento lék užívat účinně a bezpečně. Pokud máte jakékoli
dotazy, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Složení:
Léčivá látka:
Metoprololi tartras 200 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, methakrylátový kopolymer typ
RS PO, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol
4000, mastek, oxid titaničitý (E171).

Indikační skupina
Antihypertenzivum, sympatolytikum.

Charakteristika
Metoprolol patří do skupiny léčiv nazývaných beta-blokátory. Metoprolol snižuje
tepovou frekvenci, stažlivost srdce a rychlost vedení srdečního vzruchu a snižuje
zvýšený krevní tlak. Metoprolol zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet
anginózních záchvatů.

2/8
Indikace
- Arteriální hypertenze
- Ischemická choroba srdeční
- Hyperkinetický srdeční syndrom (funkční srdeční poruchy)
- Tachyarytmie
- Profylaxe migrény
- Prevence reinfarktů
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů

Kontraindikace
Kdy nesmíte užívat Metoprolol AL 200 retard?
Metoprolol AL 200 retard nesmí užívat pacienti:
- s AV blokem druhého nebo třetího stupně,
- se sick-sinus syndromem,
- s poruchami vedení srdečního vzruchu sinoatriálním uzlem (SA blok)
- při šoku,
- s manifestním srdečním selháním,
- s bradykardií (klidová tepová frekvence nižší než 50 pulzů/min před zahájením
léčby),
- s hypotenzí (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg),
- s acidózou
- s pokročilým stadiem okluzívního onemocnění periferních tepen,
- s hyperreaktivitou průdušek (např. při bronchiálním astmatu)
- při současné léčbě inhibitory MAO (s výjimkou inhibitorů MAO-B),
- se známou přecitlivělostí na metoprolol nebo na jiný beta-blokátor či na jinou látku
obsaženou v přípravku.

U pacientů léčených Metoprololem AL 200 retard (pokud nejsou umístěni na jednotce
intenzivní péče) je kontraindikováno intravenózní podávání blokátorů kalciového
kanálu typu verapamilu a diltiazemu a jiných intravenózních antiarytmik (např.
disopyramidu).

Co přichází v úvahu, pokud jste těhotná nebo kojíte?
Metoprolol může být v průběhu těhotenství a kojení podáván pouze v případech, kdy
je jeho podání nevyhnutelné (to platí zejména pro první trimestr), a to až po pečlivém
zvážení očekávaného pozitivního účinku a možných rizik léčby.
Existující důkazy nasvědčující tomu, že metoprolol omezuje placentální perfúzi, a
může proto narušit růst plodu. Použití jiných betablokátorů bylo spojeno s potratem,
3/8
předčasným porodem a nitroděložním úmrtím plodu. Léčba metoprololem se má
ukončit 48-72 hodin před předpokládaným dnem porodu, protože tento lék může u
novorozence vyvolat bradykardii, hypotenzi a hypoglykémii. Pokud to není možné,
musí být novorozenec pečlivě sledován 48-72 hodin po narození.
Metoprolol se vylučuje do mateřského mléka. Hladiny v mateřském mléku jsou
srovnatelné s hladinami v séru matky. U kojenců se proto musí sledovat možné
projevy blokády beta-receptorů. Množství metoprololu přijatého v mateřském mléku
je nižší, pokud matka kojí 3-4 h po podání léku.

Nežádoucí účinky
Zvláště na počátku léčby byly příležitostně zaznamenány poruchy centrálního
nervového systému jako únava, deprese, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, pocení,
noční můry nebo zvýšená snová aktivita, poruchy spánku, halucinace.
Příležitostně byly zaznamenány přechodné zažívací potíže jako nauzea, zvracení,
bolesti v břiše, zácpa a průjem.
Občas byla pozorována námahová dušnost a vzácně byl zaznamenán bronchospazmus
(viz Konraindikace).
Příležitostně byly zaznamenány i parestezie a pocit chladu v končetinách. Vzácně
byla po podávání přípravku pozorována svalová ochablost a křeče ve svalech.
Zhoršení příznaků bylo pozorováno u pacientů s claudicatio intermittens a s
poruchami periferního krevního oběhu (včetně pacientů s Raynaudovým syndromem).
Vzácně se vyskytuje pokles krevního tlaku, synkopa, palpitace, bradykardie, poruchy
atrioventrikulárního vedení nebo znovu vzplanutí srdeční nedostatečnosti s
periferními otoky a/nebo s námahovou dušností.
U pacientů s anginou pectoris se v jednotlivých případech nedá vyloučit zhoršení
záchvatů.
U pacientů s bronchospazmem (zvláště u těch, kteří trpí obstrukční
bronchopulmonální chorobou) se může objevit dušnost, protože metoprolol může
zvyšovat odpor v dýchacích cestách.
Pouze zřídka se u léčených pacientů vyskytuje pocit sucha v ústech, konjunktivitida
nebo snížené slzení (to musí mít na paměti zejména lidé používající kontaktní čočky)
a ojediněle byly popsány poruchy vidění.
Metoprolol AL 200 retard může maskovat příznaky thyreotoxikózy.
Vzácně byla popsána rovněž manifestace latentní formy diabetu nebo zhoršení
manifestní formy diabetu. U pacientů, kteří po dlouhou dobu dodržují přísnou dietu
nebo kteří jsou vystaveni velké fyzické námaze, může při užívání Metoprololu AL
200 retard dojít k hypoglykémii. Varovné příznaky hypoglykémie (zvláště třes a
tachykardie) mohou být přitom maskovány.
Ojediněle se při užívání přípravku vyskytly případy sníženého libida a impotence.
Ojediněle dochází k vypadávání vlasů, zhoršení sluchu nebo hučení v uších, přibývání
na váze, změnám osobnosti (např. emoční labilita nebo krátkodobá ztráta paměti),
trombocytopenie nebo leukopenie, alergická rýma nebo Peyroniova nemoc. Občas se
4/8
vyskytly případy alergických kožních reakcí (erytém, pruritus, exantém,
fotosenzitizace).
Léčba Metoprololem AL 200 retard může být spojena s poruchami metabolismu
lipidů; přitom hladina celkového cholesterolu bývá normální, hladina HDL
cholesterolu snížena a hladina plazmatických triglyceridů zvýšena.
Dlouhodobá léčba Metoprololem AL 200 retard byla v ojedinělých případech spojena
s artropatií (postihující jeden nebo několik kloubů).
Ojediněle byly popsány i případy zvýšení hladiny sérových transamináz (GOT, GPT)
nebo hepatitidy.
Betablokátory mohou rovněž v ojedinělých případech aktivovat nebo zhoršit psoriázu
nebo způsobit psoriáze podobnou kožní vyrážku.
Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a zvyšovat závažnost
anafylaktických reakcí. U pacientů, kteří prodělali těžké reakce přecitlivělosti anebo
prodělávají specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou objevit
zvýrazněné anafylaktické reakce.
U pacientů se závažným poškozením ledvin se v ojedinělých případech vyskytuje
zhoršení funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. U těchto pacientů by léčba
Metoprololem AL 200 retard měla být provázena sledováním funkcí ledvin.

V případě výskytu nežádoucího účinku, který není uveden v této příbalové informaci,
informujte, prosím, lékaře nebo lékárníka.

Interakce
Které jiné léky ovlivňují účinek Metoprololu AL 200 retard a naopak?
Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a inzulínu nebo perorálních antidiabetik
může zvyšovat nebo prodlužovat účinek antidiabetik a maskovat nebo oslabovat
příznaky nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), zrychlení srdeční činnosti
(tachykardii) a třes. Proto je při současném podávání těchto léků vyžadována
pravidelná kontrola glykémie.
Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a tricyklických antidepresiv,
barbiturátů, fenothiazinů, glyceroltrinitrátu, diuretik, vazodilatancií a jiných
antihypertenzív může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku.
Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a blokátorů vápníkových kanálů typu
nifedipinu může vyvolat zvýšený pokles krevního tlaku a v ojedinělých případech
může dojít k srdeční nedostatečnosti.
Tlumivé účinky Metoprololu AL 200 retard a antiarytmik na srdce se mohou sčítat.
Pacienti, kteří současně užívají Metoprolol AL 200 retard a blokátory vápníkových
kanálů typu verapamilu a diltiazemu nebo jiná antiarytmika (např. disopyramid), musí
být pečlivě sledováni s ohledem na riziko vzniku hypotenze, bradykardie nebo jiných
srdečních arytmií.


5/8
Upozornění:
Intravenózní podávaní blokátorů vápníkových kanálů typu verapamilu a diltiazemu
nebo jiných antiarytmik (např. disopyramidu) je u pacientů léčených přípravkem
Metoprolol AL 200 retard kontraindikováno (pokud není pacient umístěn na jednotce
intenzivní péče).

Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a srdečních glykosidů, reserpinu,
alfamethyldopy, guanfacinu nebo klonidinu může vést k výraznému snížení tepové
frekvence nebo zpomalení vedení srdečních impulzů.
Náhlé vysazení klonidinu může při současné léčbě Metoprololem AL 200 retard
způsobit výrazné zvýšení krevního tlaku. Je-li klonidin užíván současně s
Metoprololem AL 200 retard, nesmí být jeho podávání přerušeno, pokud nebyl
Metoprolol AL 200 retard vysazen o několik dní dříve. Pouze v takovém případě
může být klonidin postupně vysazován.
Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a noradrenalinu, adrenalinu nebo jiných
sympatomimetik (i obsažených např. v lécích proti kašli a nosních nebo očních
kapkách) může vést k významnému zvýšení krevního tlaku.
U pacientů léčených Metoprololem AL 200 retard se může objevit snížená odpověď
na dávku adrenalinu, běžně užívanou pro potlačení alergické reakce.
Vzhledem k riziku silné hypertenzní reakce by se při léčbě Metoprololem AL 200
retard neměly současně užívat inhibitory monoaminoxidázy (MAO).
Indometacin a rifampicin mohou snižovat antihypertenzní účinek Metoprololu AL
200 retard.
Cimetidin může zvyšovat hladiny Metoprololu AL 200 retard v plasmě.
Metoprolol AL 200 retard může snižovat vylučování jiných léků (např. lidokainu).
Současné užívání Metoprololu AL 200 retard a narkotik/anestetik může vést k
výraznému poklesu krevního tlaku. Negativně inotropní účinek těchto léků může být
aditivní.
Neuromuskulární blokáda vyvolaná periferními myorelaxancii (např.
sukcinylcholinem, tubokurarinem) může být zvýrazněna inhibicí beta-receptorů
Metoprololem AL 200 retard .
Nemůže-li být Metoprolol AL 200 retard vysazen před zákroky vyžadujícími
celkovou anestézii nebo před podáním periferních svalových relaxantií, musí být
anesteziolog informován o tom, že pacient je léčen Metoprololem AL 200 retard.

Mějte na paměti, že uvedené údaje se mohou týkat i léků, které jste užívali v nedávné
době.

Dávkování a způsob podání
Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Metoprolol AL 200 retard jinak,
dodržujte pokyny uvedené níže, aby léčba tímto přípravkem byla účinná a bezpečná.

6/8
Kolik tablet a jak často se užívá?
Dávkování by mělo být upraveno individuálně podle terapeutické odpovědi. Úpravy
dávkování může provádět jen lékař.

Doporučuje se následující dávkování:
Vysoký krevní tlak (hypertenze)
tablety Metoprololu AL 200 retard jednou denně.
Ischemická choroba srdeční
- 1 tableta Metoprololu AL 200 retard jednou denně.
Hyperkinetický srdeční syndrom
tablety Metoprololu AL 200 retard jednou denně.
Tachyarytmie
- 1 tableta Metoprololu AL 200 retard jednou denně
Profylaxe reinfarktů
Metoprolol AL 200 retard se podává pouze u pacientů, u nichž nejsou
kontraindikovány betablokátory.
Po akutní fázi by pacienti měli užívat udržovací dávku odpovídající - 1 tabletě
Metoprololu AL 200 retard jednou denně. V případě, že po podání klesne tepová
frekvence a/nebo krevní tlak do takové míry, že je nutný léčebný zásah, nebo se
objeví jiné komplikace, léčba Metoprololem AL 200 retard musí být ihned přerušena.
Profylaxe migrény
- 1 tableta Metoprololu AL 200 retard jednou denně
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater je vylučování Metoprololu AL 200
retard sníženo, a proto může být nutné snížit dávkování Metoprololu AL 200 retard.

Jak a kdy se tablety užívají?
Tablety se polykají celé, po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.
Při užívání přípravků 1 x denně se lék obvykle užívá ráno, při 2 denních dávkách se
přípravek užívá ráno a večer.
Tvar tablet (snap tab technologie) umožňuje tablety Metoprololu AL 200 retard
jednoduše dělit na polovinu. Položte tabletu na rovný, pevný povrch větší půlící rýhou
nahoru a tlakem palce tabletu rozdělte.

Jak dlouho se tablety užívají?
Délku léčby určuje lékař.
7/8

Upozornění
Při závažném poškození jater je sníženo vylučování Metoprololu AL 200 retard.
V takových případech je třeba snížit dávky.

Protože varovné příznaky poklesu hladiny glukózy v krvi mohou být maskovány, při
léčbě tímto přípravkem je třeba provádět pravidelné kontroly hladiny glukózy v krvi.

Snížení slzení se může objevit u pacientů, kteří používají kontaktní čočky.

V ojedinělých případech bylo u pacientů se závažnou nedostatečností ledvin
pozorováno zhoršení funkcí ledvin v průběhu léčby beta-blokátory. Léčba
Metoprololem AL 200 retard musí být proto provázena sledováním funkcí ledvin.

Přerušení léčby nebo úprava léčebného režimu je možná za základě pokynů lékaře.
Pokud má být léčba Metoprololem AL 200 retard po delší době přerušena nebo
ukončena, lék by měl být vysazován postupně, protože náhlé ukončené léčby by
mohlo způsobit nedokrvení srdce a znovu vzplanutí anginy pectoris či infarktu
myokardu nebo zvýšení krevního tlaku.

Kdy smíte Metoprolol AL 200 retard užívat jen, pokud je to nezbytně nutné?
V následujících případech můžete užívat Metoprolol AL 200 retard jen, pokud je to
nezbytně nutné. Pokud se některý z uvedených stavů u Vás již v minulosti vyskytl,
informujte svého lékaře.
Zvláště pečlivý lékařský dohled je nezbytný při podávání přípravku Metoprolol AL
200 retard:
- pacientům s AV blokem prvního stupně,
- diabetikům s vysokou a nestabilní hladinou glukózy v krvi (protože existuje riziko
vážných hypoglykémických epizod),
- pacientům dodržujícím po delší období přísnou dietu či pacientům vystaveným
velké fyzické námaze (protože existuje riziko vážných hypoglykémických epizod),
- pacientům s feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který produkuje hormony).
Metoprolol AL 200 retard se smí užívat pouze po předchozí léčbě alfa-blokátorem.
- pacientům se zhoršenou funkcí jater

Pacientům s psoriázou v osobní nebo rodinné anamnéze by se měl Metoprolol AL 200
retard podávat pouze po pečlivém zvážení očekávaného pozitivního účinku a
možných rizik léčby.

Betablokátory mohou zvyšovat citlivost k alergenům a závažnost anafylaktických
reakcí. Pacientům, kteří prodělali závažné reakce z přecitlivělosti anebo podstupují
specifickou imunoterapii (desenzibilizační léčbu), se mohou beta-blokátory podávat
pouze v jasně indikovaných případech (a to vzhledem k riziku výraznějších
anafylaktických reakcí).
8/8
Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práci bez
pevné opory?
Pacienti užívající Metoprolol AL 200 retard musí být pod pravidelnou lékařskou
kontrolou. Reakce na léčbu se individuálně liší a přípravek může vést ke snížení
pohotovosti, která má za následek zhoršení schopnosti účastnit se silničního provozu,
obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. Platí to zejména na začátku léčby,
při zvyšování dávky léku nebo změně léčby a při současném požití alkoholu.

Co byste měli dělat v případě (úmyslného nebo náhodného) předávkování
Metoprololem AL 200 retard?
V případě předávkování informujte neprodleně lékaře. V závislosti na rozsahu
intoxikace, předávkování může vyvolat závažný pokles krevního tlaku (hypotenzi),
zpomalení srdeční činnosti (bradykardii) až srdeční zástavu, srdeční selhání a
kardiogenní šok. Další projevy předávkování mohou zahrnovat dýchací obtíže,
bronchospazmus, zvracení, poruchy vědomí a příležitostně křeče.
V případě předávkování nebo při závažném poklesu krevního tlaku a/nebo tepové
frekvence ukončete léčbu Metoprololem AL 200 retard.

Co byste měli dělat, pokud užijete nižší dávku, než jste měli užít, nebo dávku
přípravku vynecháte?
Pokračujte v léčbě Metoprololem AL 200 retard podle předepsaného schématu.
Nezdvojujte další dávku přípravku.

Co byste měli dělat, pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu?
Léčba Metoprololem AL 200 retard může být přerušena nebo ukončena jen po poradě
s lékařem. Náhlé přerušení léčby může vést k srdeční ischémii a znovu vzplanutí
anginy pectoris, infarktu myokardu nebo hypertenze.

Uchovávání
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Varování
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

Datum poslední revize
28.2.2013

Informácie o produkte

Kód výrobku: 118818
Kód EAN:

Registrovaný liečivý prípravok, pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.


Oznámiť nežiaduce účinky

Recenzie

Recenzie produktu ReDormin tbl flm 120

Diskusia

Diskusia k produktu ReDormin tbl flm 120

Pridať nový príspevok do diskusie

Štítky

 

Mohlo by vás zaujímať


Načítavam

Najpredávanejšie značky

Výhodné ponuky už nemusíte hľadať

pošleme vám ich e-mailom :)

Skúste to, odhlásiť sa prípadne môžete kedykoľvek.
Hore
OK
Táto stránka využíva cookies pre vaše lepšie prechádzanie webovej stránky. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s ich používaním. Zistiť viac
Spracovávam
Chat - poradíme vám